TWEEDE BLAD. VRIJDAG 19 OCTOBER 1934 No. 84 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOBN EN OMSTREKEN WIERINGER COURANT PROVINCIAAL NIEUWS. BARSINGERHORN. In Cultuur. In de Woensdag gehouden raadsvergadering is be sloten als werkverschaffing te doen uitvoeren het in cultuur brengen van het drooggeloopen kanaal in den Waardpolder land de oude Zulderzeedljk voor den polder Waard en Groet. ZIJDEWIND. Een ongeluk. Een luxe auto met 4 jongemenschen uit Waarland, die zich huiswaarts begaven van de kennis 't Zand reed Zondagnacht ongeveer 2 uur tegen een boom. Het ongeluk geschiedde bij de woning van den heer P. Tesselaar, met het gevolg, dat een der inzittenden J. B. een val maakte door het voorruit en op straat terecht kwam. De inmiddels ontboden dr. Postma heeft den gewonde, die bewusteloos was, verbonden en hem naar zijn woning vervoerd. De gewon den zijn niet ernstig. WAARLAND. Tegen den grond geslagen. Het echtpaar K., dat zich Zondagavond na een visite bij een familie te Slootgaard huis waarts spoedde werd tijdens het onweer dat die nacht boven deze gemeente woedde, ten gevolge van den bliksem op den Waarlander- weg tegen den grond geslagen. Zij kwamen echter met den schrik vrij. VERBODEN AUTOBUSDIENST OVER DEN AFSLUITDIJK. De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak van W. V. te Leeuwarden, die inder tijd door de rechtbank aldaar is vrijgespro ken van de hem ten laste gelegde exploitatie van 'n verboden autobusdienst over den af sluitdijk van Leeuwarden naar Amsterdam, De Hooge Raad vernietigde toen die uit spraak en verwees de zaak naar het hof te Leeuwarden, dat V. veroordeelde tot f 5 boete, van welk arrest cassatie werd aangeteekend. Dit cassatieberoep werd door den Hoogen Raad verworpen. FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken zijn de navolgende faillisse menten lo. van P. A. v. Battum, kapper te Heiloo, met benoeming van mr. Ledeboer tot rechter commissaris en van mr. Schenkeveld tot cu rator 2o. van de N.V. Gebr. Vrugt's bloembollen kweekers uit Petten, gevestigd te Petten, met benoeming van mr. Krabbe tot rechter-com- missaris en van mr. Leesberg tot curator 3o. van J. A. Deymann, boekhandelaar en koopman te Den Helder, met benoeming van mr. Ubbens tot rechter-commissaris en van mr. Veldman tot curator 4o. van J. de Wit, landbouwer te Anna Pau lowna, met benoeming van mr. Ledeboer tot rechter-commissaris en van mr. Mulders tot curator. SPORT. N.H.V.B. - OVERZICHT. De eerste klasse D bracht voor Schoorl weer eens een overwinning. De thuiswedstrijden DE VERBETERING. Krents zat alleen in zijn huiskamer en verveelde zich. Hij had het avond blad uitgelezen en nu wist hij niet meer, wat hij zou doen. Aan het radio toestel mocht hij niet komen voor zijn vrouw, als zij niet thuis was. Hij had graag een pijp opgestoken, maar dat zou zij ruiken, als zij thuiskwam, en hij wist, dat zij een verschrikkelijken he kel had aan rook in de kamer. Hij zuchtte en keek om zich heen. Hij was een eenvoudig, rustig kan- toormensch, met een afkeer van huise lijk ongenoegen en daarom had hij dan ook niets meer in te brengen. Eigenlijk moest hij blij zijn, dat mevrouw Krents naai* een vergadering was van den Bond ter Bevordering van de Rechten der gehuwde vrouw, want nu was er al thans rust in huis. Maar, zooals ge zegd, hij verveelde zich. De pendule sloeg juist negen uur. toen er werd gescheld, heel beschei den, zooals menschen schellen, die 's-avonds om een kleine geldelijke on dersteuning komen vragen? Krents hoorde het meisje naar voren gaan en door het raampje in de deur met iemand praten. Even later kwam ze binnen. -- Mijnheer, daar is iemand om u te spreken. Wie is 't Dat weet ik niet, mijnheer. Eerst vroeg hij. of mevrouw thuis was en toen ik zei, dat mevrouw was uitge gaan, vroeg hij u te spreken. Hij komt van de vereeniging tot zedelijke verbe tering van huisvrouwen, zegt hij. Hé Zei Krents. Wat zeg je Ver eeniging tot zedelijke verbetering van huisvrouwen Ja, mijnheer. Dat zei hij. Krents dacht even na. Hij vond 't een zonderling geval. Goed, sprak hij. eindelijk. Laat hem maar binnen. Enne denk erom. dat je er niets van tegen me vrouw hoeft te zeggen, hoor. Neen, mijnheer. Even later liet het meisje een langen piageren man met een volkomen kaal hoofd de kamer binnen. Hij was ge heel in het zwart gekleed en droeg zwartgaren handschoenen. Hij maakte een stijve buiging voor Krents en sprak Neem me niet kwalijk, mijnheer, leveren nog al wat winst op en nu werd daar aan de duinenrij het bezoekende J.V.C. I met 31 geklopt. Petten liet zich niet opnieuw verrassen en sloeg volgens de regelen der kimst Helder Hl in eigen huis met 1—3. Bijna had nu M. L. D. geluk op een winstpunt. Op Wieringen kon Succes II slechts met 21 haar meerderheid toonen. H. R. C. IH heeft zich ook weer hersteld en bracht het bezoekende Watervogels een kleine 1—0 nederlaag toe. Wieringerwaard I stelde teleur en liet zich in de Noordpunt door het toch heusch niet zoo sterke Heldersche Boys I, met 10 slaan. De stand in 1 D. luidt als volgt gesp. gew. gel. verl. v.-t. pt. Petten 4 3 10 10-3 7 H. R C. III 4 2 2 0 9-6 6 Wieringerwaard 4 2 1 18-6 5 Schoorl 4 2 0 2 9-7 4 Watervogels 4 2 0 2 3-3 4 Helder III 3 111 10-7 3 J. V. C. 4 0 3 1 6-8 3 Succes n 4 112 6-93 Held. Boys 4 1 1 2 3-5 3 M. L. D. 3 0 0 3 4-14 0 GEMEENTE ANNA PAULOWNA. BURGERLIJKE STAND. GeborenJohanna Geertruida Diewera, dochter van A. Kranenburg en G. J. v. d. Berg Hendrik, zoon van J. B. Berndt en M. op 't Ende Rinske, dochter van F. H. Prins en R. v. d. Woude. Getrouwd M. C. van Stein en M. Leering J. de Bree en E. de Buck E. Sloothaak en G. MeeldijkJ. A. Neuvel en G. M. C. Kroon; A. Romar en A. Beikes H. F. van Stein en P. J. Hendrikse. Overleden Wed. E. Kater-Zon, oud 70 jaarA. Voormeij-Stornebrink, oud 78 jaar N. Lanting, oud 11 jaar. Loop der bevolking. Ingekomen D. Stom- pedissel van Alkmaar B. Hummel en gezin van Den HelderMej. H. Ellenbroek van Epe; P. J. L. Spreeuw van Hillegom Mej. H. Quist van Zijpe Mej. C. H. B. Scheltinga van Limmen Mej. M. A. Kranenburg van Den HelderJ. C. Mathijsen van Sassenheim M. Groenendijk van Noordwijk. Vertrokken J. Mol naar UitgeestN. Kra nenburg naar Numansdorp M. C. van Stein en echtgenoote naar Den Helder P. Gelens en gezin naar Den Helder M. Wissekerke naar Beemster E. Sloothaak en echtgenoote naar WieringenA. J. Meilink naar Den HelderMej. D. Smit naar Den HelderJ. M. Fontijn naar Limmen H. van Stein en echt genoote naar Den HelderG. Busser en ge zin, naar Den Helder C. Keijzer naar Rot terdam S. Bok naar Stavoren. POLITIE. Gevonden een huissleuteleen jas een muts een Ford wieldop doublé armbandhorloge portemonnaie met inhoud zilveren horloge met kettingrijwiel plaatje in étui. Aan komen loopen een herdershond. Inl. ter Gem. Secretarie. Uitvoering voor Huiszorg. Na opening door de heer C. Keijzer, vooreer van deze veree niging, die de aanwezj^j0welkom heette, in 't bijzonder hen, die «Mot hun medewerking hoopten de kas van Huiszorg te versterken, bracht allereerst het kerkkoor „Omhoog" on der leiding van den heer G. 't Hart „Vaarwel, 0 gouden zonne" en „O, wereld gij zijt won derschoon" ten gehoore. Een warm applaus mocht het koor hiervoor in ontvangst nemen. Ook drie nummers van een strijkkwartet, be staande uit de dames Bakenv. d. Waal, Ka ter, en de heeren Kossen en Van der Wal waren mooi en oogsten hartelijk applaus. De heer Hamelinck las daarna eenige frag menten uit een boek voor, waarom, vooral om het sappige Vlaamsch, soms onbedaarlijk gelachen werd. Voor de pauze deelde de heer Keijzer nog mee, dat door mevrouw Vorstman op 6 ach tereenvolgende Donderdagmiddagen een cur sus in gezinsverpleging gegeven zal worden, waarvan het lesgeld, 50 cent per middag, ten bate van Huiszorg komt. Voor hen echter, waarvoor dit cursusgeld een bezwaar mocht zijn, kunnen nog maatregelen genomen wor den. Na de pauze werd door een aantal meisjes een Dalcroze liedje „Waternimpje" opgevoerd, dat op het warm applaus nog eens herhaald werd. Strijkkwartet en zangkoor lieten zich beiden nog eenige malen hooren en het lied je „Hans en Trieneke", wederom uitgevoerd door eenige meisjes, sloeg eveneens zoo in, dat het herhaald moest worden. Mevr. Baken- v. d. Waal—, die begeleidde, mocht na dit nummertje een mooien tuil bloemen in ont vangst nemen. De heer Keijzer zeide in zijn sluitingswoord dat de avond zeker goed geslaagd mocht hee- ten, dankte alle medewerkenden en in 't bij zonder mevr. Baken-v. d. Waal, die slechts aan één nummer niet had deelgenomen en den heer Slikker voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal. BREEZAND. Inbraak en poging tot inbraak. De heer H. Brouwer, wonende aan den Zwarteweg, kwam Woensdag tot dé ontdek king, dat men in den voorafgaanden nacht op verschillende plaatsen geprobeerd heeft zijn woning binnen te dringen. Een raam was geopend, maar er is niets ontvreemd, zoodat aangenomen kan worden, dat de nachtelijke bezoeker(s) gestoord zijn bij het uitvoeren van hun voornemen. Ook de heer J. Pranger Sz. in den Schorweg kreeg ongewenscht bezoek. Hier bleef het niet bij een poging, maar drong men werkelijk het huis binnen door een open geschoven raam. Er wordt slechts een klein bedrag aan geld vermist. De politie heeft beide zaken In on derzoek. Bioscoop Zaal Kossen. Zondag1 a.s. draait in genoemde bioscoop de film „Tijgerhaai". De inhoud van deze film is in 't kort het volgende Captain Mike Mascarena is de beste visscher van de heele Stille Oceaan. Dat isj niet alleen zijn eigen meening, doch die van alle inwoners van San Diego, een klein visschersplaatsje aan de kust van Mexico. Hij is een veel- eischend werkgever, doch een trouw dat ik u zoo laat lastig val, maar ik meende, dat dit het beste moment was, daar ik hoor, dat mevrouw uit is Krents knikte even en wees hem een stoel aan. Dank u. Kijk eens. ik kwam u vragen, of u er iets voor voelt lid te worden van onze vereeniging, die in een lang gevoelde behoefte voorziet. U zult het zeker met mij eens zijn, dat een vereeniging tot zedelijke verbete ring van huisvrouwen minstens even veel recht van bestaan heeft, als bij voorbeeld de vereeniging tot zedelijke verbetering van gevangenen. Ongetwijfeld, knikte Krents. On getwijfeld. Juist. Wij hebben dan ook al een aardig aantal leden geworven in bij zonder korten tijd en wij mogen zeg gen, dat wij reeds schitterende resul taten hebben bereikt. Is 't werkelijk vroeg Krents be langstellend. - Ja, mijnheer. Ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar op de ver gaderingen, die maandelijks gehouden worden, zult u frappante staaltjes hoo ren. Frappante staatjes, mijnheer, van vrouwen, die bij haar (man, zijn weggehaald als als vampieren, om 't zoo uit te drukken, mijnheer, en die in de echtelijke woning zijn terug gekeerd als lammeren - Als lammeren herhaalde Krents droomerig, als lammeren - Nu, als pian tot man sprekende, zei de kaalhoofdige bezoeker, vertrou welijk wat dichterbij schuivende, zoudt u er niet wat voor voelen, uw vrouw terug te krijgen als een engel Krents verdiepte zich in Visioenen, waarin hij zich mevrouw Krents voor stelde als een engeltje, met blonde lok ken en zilveren vleugeltjes, natuurlijk- roode, bolle wangetjes en een harp on der den molligen arm -- Hm, ja, antwoordde hij peinzend. Ja daar is veel voor te zeggen. - Laat onze vereeniging dat voor u opknappen, mijnheer, fluisterde de an der, hem amikaal op den schouder kloppend. Laten wij dat varkentje eens netjes voor u wasschen Ho, ho, protesteerde Krents zwakjes - Pardon, figuurlijk gesproken natuurlijk, figuurlijk gesproken. U zult er geen spijt van hebben, werkelijk niet. 't Is haast te mooi om waar te zijn, mompelde Krents. En hoe levert jullie 'm dat vroeg hij nieuwsgierig. De magere man lachte geheimzinnig. Ach, jnijnheer, dat zult u alle maal te weten komen, als u eenmaal lid bent, de vereeniging garandeert ie der lid volkomen satisfactie. Krents knikte afgetrokken. Hij wei felde nog. Maar u kunt me toch wel zeggen, wordt dat aan huis gedaan, die zedelij ke verbetering, of ergens anders Buiten mijnheer, buiten in een heerlijke omgeving. Wij roepen de me dewerking van de natuur in. Uw vrouw wordt afgehaald voor een autotocht, begrijpt u Hij knipoogde satanisch. En dan ziet u haar pas na 'n dag of zes, zeven terug. Herboren, mijn heer. Gebietamoforseerd. U herkent haar niet meer. Krents zei, dat hij het hoopte. En wanneer gebeurt dal dat afhalen vroeg hij. Wanneer u wilt, mijnheer. Mor gen aan den dag. als u dat wenscht. Hm -- morgenmiddag, zou dat gaan Uitstekend, morgenmiddag. De man met het kale hoofd haalde een notitieboekje voor den dag en schreef naam en adres in. En is dat lidmaatschap duur in formeerde Krents voorzichtig. -- Kost u haast niets, verzekerde de ander. Tien gulden per jaar en vijf gulden inleggeld. Ja dat is te doen. E11 verder geen extra kosten Hoegenaamd niet, mijnheer. De vijf- gulden inleggeld stort u nu, te gen ontvangbewijs en dan krijgt u het bewijs van lidmaatschap toegezonden door het hoofdbureau te Amsterdam. Wenscht u, dat er over de contributie wordt gedisponeerd, of Neen, neen, zei Krents haastig,. Ik zal het wel gireeren. -- Ja, dat doen de meesten, merkte de bezoeker op. Vooral zoolang hun vrouw nog niet onder behandeling is geweest. Hij schreef een bewijs van ontvangst en incasseerde de vijf gulden. Toen hij opstond, om afscheid te ne men, vroeg Krents plotseling -- Heb ik u niet een paar dagen ge kameraad voor de mannen die met hem de gevaren van de woeste zee trotseerën Op een van hun reizen sterft Manuel een lid van de bemanning. Hij laat geen familie na, slechts een arme wees, die hij als kind tot zich genomen had, en die in zijn huis tot een schoone jonge vrouw is opgegroeid. Bij de thuis komst brengt Mike haar een bezoek, en redt het meisje van den dood als zij in haar ellende zelfmoord wij plegen. Zij hecht zich spoedig aan hem door zijn onzelfzuchtige pogingen om haar te beschermen. Als Mike op een goeden dag den moed vindt om haar ten huwe lijk te vragen kan het meisje haar wel doener niet weigeren. Zij vertelt Mike dat zij hem niet lief heeft, doch deze is zoo tot over de ooren verliefd dat hij haar tegenwer pingen nauwelijks ernstig neemt. Het huwelijk wordt in het kleine plaatsje met veel feestvreugde gevierd. Pipes Boley heeft met tegenzin deel genomen aan het feest. Hij verkeert in de meening dat Quita zijn vriend alleen om zijn geld getrouwd heeft. Doch wanneer zij hem vertelt van alles wat Mike voor haar gedaan heeft, en van haar dankbaarheid voor haar man ziel Pipes de vrouw van zijn vriend in een ander licht. Met de twee menschen die hij ter we reld het liefste heeft in zijn nabijheid, is Mike volmaakt gelukkig. Het leven heeft hem alles gegeven wat hij ver langen kan. Hij, die de twee jonge men schen blindelings vertrouwt ziet niet hoe beiden langzaam maar zeker op elkaar verliefd worden. Zij willen dit geen van beiden aan elkaar bekennen, en dragen liever hun geheim met zich dan Mike een ooglenblik droefheid te gevln. Op zekeren dag echter bemerkt de kapitein iets van hun geheim en oogen blikkelijk verandert de liefde in een doodelijken haat. Hij zweert dat hij Pipes zal terugbrengen naar de haaien uit wier vreeselijke kaken hij hem ge red heeft. Hij sluit beiden op aan boord van zijn schip en kiest zee om zijn ontzettende bedreiging ten uitvoer te brengen. Mike slaat Pipes neer, en werpt hem in een kleine boot. Dan doorboort hij de bodem van het bootje met een speer, om het tot zinken te brengen. Opnieuw werpt hij een harpoen in den rug van een geweldigen haai. Terwijl de gewonde haai wegzwemt raakt Mike met zijn been verward in het touw van het harpoen, en wordt overboord getrokken. De op het rumoer toegesnelde matrozen redden Pipes en halen Mike uit het water, doch het is te laat. Hij is zoo zwaar gewond dat hij in Quiata's armen den geest geeft. Pipes voelt thans niet langer zijn ge weten bezwaard als hij met het meisje een nieuw leven begint. Bladriet voor bloembollen. Vrij van omzetbelasting. Naar men meldt, is bij de gemeente besturen die mede-onderteekenden het adres om bladriet als dekkingsmateri aal voor bloembollen vrijgesteld te krijgen van omzetbelasting, bericht ont vangen, dat bladriet voor dit doel als nog is gerangschikt onder de van om zetbelasting vrijgestelde artikelen. Voor de bollenstreek, zoowel als voor de rietverbouwers is dit een be slissing van beteekenis. Aangereden. Woensdagavond is aan de Molenvaart, de Wed. Borst door een fietsrijdster (die verblind moet zijn geweest van een van de tegenoverge stelde richting komende auto) aange reden. De oude vrouw maakte een zoo danige val dat zij een hersenschudding bekwam. Dit is de 2e maal dat de vrouw is aangereden. Eierveiling, Helder, 18 October 1934, Aan gevoerd 16372 stuks kipeieren. Prijzen als volgt48—51 Kg. f 2.90 a 3.80; 52—54 Kg. f 3.60 a 3.90 55—57 Kg. f 3.90 a 4.30 58-60 Kg. f 4.50 a 5.20 61—63 Kg. f 4.90 a 5.10 6467 Kg. f 5.20 Kleine Eieren f 2.00 a 3.30. 1207 Eendeieren f 1.50 a 2.00. TOT 30 NOVEMBER 1934 ONTVANGT U. TEGEN INLEVERING VAN 60 VOORZIJDEN VAN PRESTO-PAKJES AAN ONS ADgE? TE AMERSFOORT. GRATIS EEN PRACTISCH GESCHENK leden 's-avonds hier aan den over kant gezien De ander knikte. -- Bij Hompelaar, fluisterde hij Krents in het oor. Ook lid gewordenn. -- Ah, zei Krents. Ik meen van mijn vrouw te hebben gehoord, dat mevrouw Hompelaar een weekje was gaan door brengen bij haar moeder. - Ssst! vermaande de magere man om zich heen ziende. Hij legde den wijsvinger van de rechterhand tegen den neus en glim lachte op eigenaardige wijze. - Ah, c'ect ca sprak Krents lang zaajm, als iemand wien plotseling een licht opgaat. Zoo zoo Toen zijn bezoeker vertrokken was, verzonk hij in aangename overpeinzin gen. Den volgenen dag ging hij opgewek ter naar kantoor, dan in langen tijd het geval was geweest. De motregen had niet den minsten invloed op zijn goede stemming. Om vier uur belde hij voor alle ze kerheid zijn huis op, om naar zijn vrouw te vragen. Het meisje ant woordde dat zij met een auto de stad was ingegaan, om te winkelen Ja, hij wist er alles van. Hij vond dat deze feestelijke gebeur tenis naar behooren moest worden ge vierd. Hij belde zijn ouden vriend Kel- lenaar op, „om er een avondje van te maken". Ze gingen samen eten en vergaten niet, er bij te drinken, met welk laat ste ze trouwens doorgingen tot het sluitingsuur, waarna Krents zijn vriend uitnoodigde, „er nog eentje te nemen bij hem thuis". Hij verkeerde in een buitengewoon vroolijken toestand, vroolijker, dan hij in jaren had gekend en Kellenaar deed niet voor hem onder. Toen de taxi hem voor het huis had gedeponeerd en zij samen de stoep waren opgescharreld, had Krents eerst wat moeite, om het sleutelgat te vin den maar toen de sleutel er eenmaal instak, vielen zij met de deur de gang in. Lang-langzaam aan, b-boy, ver maande Krents. Is-is je vrouw al n-naar bed vroeg Krents aan Kellenaar. Krents hield zich staande tegen den muur en keek zijn vriend aan met een raadselachtigen blik in zijn benevelde oogen. - M-mijn vrouw hikte hij. D-die is d-die is de s-stad in, om te winkelen s-snap je - W-winkelen vroeg Kellenaar verbouwereerd. M-midden in d-den n-nacht Krents knikte. - W-weg zei hij met een wijden armzwaai. Ze is w-weg Op het zelfde oogenhlik knipte ie mand het licht in de gang aan. Die iemand was mevrouw Krents. Toen zij Kellenaar de gang had uit geduwd en hij de stoep was afgesuk- keld, loodste mevrouw Krents haar echtgenoot naar de keuken, waar zij zijn hoofd een tijdlang onder de kraan hield. Zoo begon het langzamerhand tot Krents door te dringen, dat er iets niet in den haak was, maar wat dat precies was, wist hij niet, want toen hij probeerde, er in bed over te denken, bleken zijn gedachten toch nog stérk verward. De toespraak, die mevrouw Krents den volgenden morgen tegen hem hield vormde het meest overtuigende bewijs dat de vereeniging tot zedelijke verbe tering van huisvrouwen haar nog niet in behandeling had gehad. Krents was teleurgesteld en erg nij dig. Hij besloot een brief op pooten te schrijven aan de vereeniging, maar on danks ijverige nasporingen in adres boeken en telefoongidsen slaagde hij er niet in, deze nuttige instelling te ont dekken. Ook zijn kwitantie van vijf gulden maakte hem niet wijzer, want het was een gewoon uit een boekje gescheurd ontvangbewijs zonder eenige vermel ding van naam of adres en de handtee kening van den man met het kale hoofd. Krents' eenige troost was, dat hij tot de ontdekking kwam, dat hij niet de eenige was, die op deze wijze vijf gul den lichter was gemaakt. Toen hij min of meer bedektelijk eens onder kennissen informeerde, bleken er ecni- gen bij te zijn, die waren toegetreden tot de humanitaire instelling, welke zich noemde V.T.Z.V.V.H., doch die in gebreke was gebleven, hun ega's te hervofmen in lammeren of engelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3