Voor Prima Vleescbwaren E. BRAAK, Brugstr. Middenmeer PUROL en «it le TE KOOP P. SMEENK PRIMA FRIESCHE NAGELKAAS E. v. d. WAL - MIDDENMEER. IS UW ADRES BUITENLANDSCH NIEUWS. DOODEN WEER LEVEND TE MAKEN Verlof gevraagd voor proefnemingen op terechtgestelde misdadigers. Dr. George Cornish uit New York, die reeds de aandacht heeft getrokken door proefne mingen,waarbij hij een dooden hond weer in het leven heeft geroepen, in zijn laboratorium in Berkeley, Californië, heeft een verzoek gericht aan de gouverneurs van Arizona, Co- lorado en Ne veda om toestemming voor po gingen om misdadigers, die in die staten met gifgassen ter dood zijn gebracht, weer in het leven te roepen. Dr. Cornish erkende, dat, wanneer zijn proefnemingen zouden gelukken, de misdadi gers, op wie de experimenten zouden zijn be gaan, in vrijheid gesteld zouden moeten wor den, aangezien het vonnis ten uitvoer zou zijn gelegd. Hij twijfelde er echter niet aan, dat in dergelijke gevallen de ter dood veroor deelden er in zouden toestemmen levenslange gevangenisstraf te aanvaarden. Voorts verklaarde hij, dat hij zijn proefne mingen niet zou doen, wanneer hij officieele toestemming gekregen had, zonder eerst ook toestemming te hebben gekregen van de ge vangenen zelf of van hun families. Het is ech ter onmogelijk zijn plannen volledig schrifte lijk te bespreken, zoodat hij een onderhoud verzoekt met de gouverneurs, teneinde zijn voornemens uiteen te zetten. Wanneer hem de toestemming zou worden gegeven om een nieuwe methode menschen uit den dood op te wekken toe te passen op enkele misdadi gers onmiddellijk nadat zij zouden zijn terecht gesteld, zouden daardoor resultaten kunnen worden verkregen, die ten slotte zouden kun nen leiden tot het redden van duizenden menschenlevens, aldus Cornish. Hij is reeds in geslaagd een hond vier minuten het oogenblik, waarop het hart ophield te kloppen, weer tot leven te brengen en het dier is sindsdien langzaam maar gestadig vooruit gegaan. BINNENLANDSCH NIEUWS. Kolendamp in slaapkamer. Donderdagmorgen werd ten huize van de wed. Hulskamp op het Ropj es- kuil te Alkmaar ontdekt, dat op een bovenkamer de 24-jarige zoon en een 23-jarige commensaal Notebos, die daar sliepen, bewusteloos lagen. Het bleek, dat een luikje in den schoor steen, waarop de kachel in de beneden kamer was aangesloten, was openge vallen, waardoor kolendamp in de slaapkamer was gekomen. Men slaag de er niet in de beide jongelieden met 't zuurstof-apparaat van de politie bij te brengen. Zij zijn vervolgens naar het St. Elizabeths Ziekenhuis overge bracht, waar het gelukte beiden tot be wustzijn te brengen. Knoeierijen bij het denatureer en van Rogge. Voor de rechtbank te Groningen hebben terecht gestaan een graanhan delaar uit Onstwedde en twee uit Vlagt, wedde, die worden verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan knoeie rijen bij het denatureeren van rogge, tengevolge waarvan zij het Rijk, voor resp. f 5635, f 2065 en f 700 hebben bena deeld. Onderwijl de aandacht der contro leurs werd afgeleid, wierpen zij1 vol gens de dagvaarding een aantal ledi- ledige zakken hij den hoop zakken, die worden leeggestort, zoodat zij in werke lijkheid veel hoogere vergoeding kre gen voor de gedenatureerde rogge dan hun toekwam. Toen de zaak door de justitie was aangepakt, hebben zij het te veel ont- vangene uit eigen beweging terugbe taald. Daarmee ontkwamen zij echter niet aan een gerechtelijke vervolging. Tegen den verdachte uit Onstwedde werd zes maanden geëischt met aftrek der preventieve hechtenis tegen de beide anderen luidde de eisch f 1000 boete subs. twee maanden gevangenis straf. Uitspraak a.s Donderdag. Ds. v. GIESEN. f Donderdagmorgen om 11 uur is ds. J. H. v. Giesen, doopsgezind predikant te Graft op tragische wijze overleden. Juist toen de bejaarde dominee keek naar de verrichtingen van zijn zoon,, den bekenden ltn. vlieger, die boven het ouderlijk huis cirkelde, zakte hij door een hartverlamming in elkaar en overleed spoedig. Hij was 3 Nov. 1872 Vlissingen geboren. Ds. v. Giesen was te Graft en wijde omgeving een zeer geziene persoonlijk heid. De geheele gemeente treurt over het verlies van hun dierbaren predi kant. Hooren via de knieschijven. Een school-toestel. Naar V. D. uit Londen verneemt, is daar op de medische tentoonsteling in de Royal Hortieultural Hall een toe stel gedemonstreerd, waarmede het mo gelijk is een klasse van geheel doove kinderen in staat te stellen hun onder wijzer te hooren. Een doos met 'n mi crofoon erin wordt op een tafel, waar achter de onderwijzer staat, geplaatst. Een aantal draden loopen naar vibra tors, die aan de knieën der kinderen zijn bevestigd, of aan de ellebogen, ten gevolge waarvan de kinderen he ge luid kunnen waarnemen. GEMEENTE ZIJPE. INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Gemeen te ZIJPE brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van G. FIJMA te Pettemerkluft om op het perceel, kadastraal bekend in Sectie G, No 820 gemeente ZIJPE zijn bestaande brood-, koek- en banketbakkerij te mogen uitbreiden, door hen is INGEWILLIGD. ZIJPE, den 15 October 1934. Burgemeester en Wethouders voorn., J. DE MOOR. De Secretaris, J. A. DE BOER. Schagerbrug. Aan de afdeeling „Zijpe Callantsoog" van de Noordholl. vereeni- ging „Het Witte Kruis", is een Rijks subsidie toegekend van f 315.-, ten be hoeve van de tuberculose-bestrijding. BURGERLIJKE STAND ZIJPE Van 12 t.m. 18 Oct. 1934. Geborep Jan, z.v. Willem Meijers en van Elisabeth Tiel. Cornelis Wil lem, z.v. Klaas de Vries en van Maria Catharina Groot. Ondertrouwd of getrouwd gjeene. Overleden Antje Wilhelmina Jim- mink, oud 78 jr., ongehuwd Geertje Fransen, oud 81 jr., weduwe van Simon Smit Klaas Rens, oud 26 jr., onge huwd. PREDIKBEURTEN ZIJPE. ZONDAAG 21 OCTOBER. NED. HERV. KERK Schagerrug v.m. 10 urn- Ds. Witkop. Oudesluis, St. Maartensbrug, Burgerbrug, Petten en Callantsoog geen dienst. EVANGELISATIE. Breezand. voorm. 10 uur, de heer Boon. Breezand nam. 3lh uur de heer Boon. GEMEENTE WIERINGEN. - telijk zullen zijn en waanmw PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAAG 21 OCTOBER. NED. HERV. GEM. Hervormde Catechisatie te Hippolytushoef 23 Oct. 2 uur voor jongere Meisjes. 23 Oct. 3 uur voor Meisjes boven 16 jaar. 27 Oct. 7Vï uur voor Jongens. Catechisatie te Oosterland 25 Oct. 3 uur voor Meisjes, 28 Oct. 3 uur voor Jongens. DOOPSGEZ. GEM. GEEN DIENST. Dinsdag 23 October half acht in 't gebouwtje lezing Het ontstaan der Doopsgez. Broeder schap. EVANGELISATIE. Kapel Den Oever v.m. 10 u. de heer Deen. H.-hoef nam. half vijf de heer O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef v.m. 9Vs uur Leesdienst. H.-hoef nam. 2.30 uur Cand, J. Oranje. Den Oever v.m. 10 uur de hr. J. Oranje. Den Oever nam. 5 uur de heer J. Oranje. BOEKHOUDCURSUS. Voor de laatste maal vestigen wij de aandacht op de boekhoud- cursus van den heer Knipmeijer. Heden Za terdag onherroepelijk de laatste dag van aangifte. Uitvoering Gym. Op Zondag 28 Oct. zal onze Gym. des avonds een uitvoe ring in Concordia geven. Het belooft een bijzonder interessant programma, n.1. een z.g. „bonte avond gymnastiek, dans, zang, voordrachten muziek. Het welvoorzien programma zal ze ker Concordia doen volloopen. Diploma behaald. Aan onze plaatsgenoot Auk Hoekstra te H.-hoef werd door de Arm hemsche School voor schriftelijk onderwijs het diploma vliegtuig-mechacien uitgereikt. Arbeidsbemiddeling. Op 15 October j.1. stonden bij den plaatselijken agent der arbeidsbemiddeling 298 werkzoe kenden ingeschreven. Rijkspolitie. Naar wij vernemen is de brigadier-titulair der rijksveld- wacht Kloprogge te Dirkshorn voorge dragen om te worden overgeplaatst naar Den Oever (vacature rijksveld wachter de Groot.) BURGERLIJKE STAND. Van 5 t.m. 18 Oct. 1934.) Geboren Anna Trijntje, d.v. Joh. Lont en Tr. Lont Martien Jantinus> z.v. Alb. Luikens en A. A. Klink. Dirk, z.v. Jn. Kuik en J. Swart. Ondertrouwd P. de Haan en G. de Jongh. Iepenziekte. Op last van Z.E. den Mi nister van Economische Zaken zullen in deze gemeente een aantal iepen- boomen die destijds als lijdende aan de iepziekte zijn gemerkt, moeten worden vernietigd. De hoornen bevinden'zich o.a. in de Elft, de Beltstraat en nabij de toren te Westerland. Bezoek Commissaris der Koningin. De Commissaris der Koningin in deze provincie bracht Donderdagmorgen een ambtelijk bezoek aan de gemeente Wie- ringen. Bij, deze gelegenheid was van de openbare gebouwen de driekleur uitgestoken. Te ongeveer half tien arri veerde de hooge bezoeker ten gemeen te-huize voor een bespreking! met den Burgemeester, waarna gelegenheid tot audiëntie bestond. Vervolgens begaf het gezelschap zich per auto naar Den Oever, alwaar de nieuwe o.l. school werd bezichtigd. Nadat Z.Hoogedelge- strenge zich eenige oogenblikken met het onderwijzend personeel had onder houden, werd de tocht voortgezet naar de spuisluizen en het monument op den afsluitdijk. Via den Wieringer- meerpolder ging men daarna door naar de gemeente Winkel. Schaken. De 3e ronde der op 1.1. Dins dag gespeelde competitie bracht de volgende resultaten S. Minnes-C. Bakker 1-0 B. G. Zan- stra-C. Bakker V2-V2 C. Bakker-B. G. Zanstra 0-1 J. de Ruiter-G. Ste ging 1-0 A. Russelman-W. Crofnmen tuyn 0-1 W» Crommentuyn - A. Rus- selman 1-0; A. Knipmeijer-P. Smit 0-1; J. Navis-P. Dekker 1-0 A. Russelman- A. Knipmeijer 0-1 F. Nicola-F. Koop- mans 0-1; F. Koopmans-F. Nicolal-0; B. G. Zanstra-J. Navis 1-0. Bestuursvergadering SUCCES. Op de gis ter gehouden, bestuursvergadering der voet balvereniging Succes is in principe besloten om zoo noodig nog een vierde elftal voor de bond op te geven, zoodat een 4e elftal aan de competitie zal deelnemen. Enkele kunnen mogelijk nog ^geplaatst worden, Met het aspirantenëiftal gaat het jammer genoeg niet zoo rooskleurig. Door het bedan ken van enkele adspirantjes zullen we indien zich niet spoedig enkele zich wederom opge ven, ons jammer genoeg genoodzaakt zien, een adspirantelftal te.nig te trekken. Adspi- ranten welke nog m^~frenschen te spelen geve zich dus spoedig op. Verder werd besloten om alle spelende le den en adspirantleden te verzekeren tegen ongevallen tijdens wedstrijden en oefeningen alleen voor dokterskosten, hetgeen voor vele zeker een welkome tijding zal zijn. Rest ons nog mede te deelen, dat de trek king der verloting van Succes zal plaats vin den op Donderdagavond, 1 November des avonds 8.30 uur in Concordia. SUCCES - NIEUWS. Zondag a.s. speelt Succes I thuis haar 6e comp.-wedstrijd en krijgt op bezoek de bekende Alkmaarsche club Alkmaar I, welke momenteel op de tweede plaats staat. Het zal Zondag dus wederom weer geducht spannen, daar beide teoretisch nog aanspraak kunnen maken voor de boven ste plaats. Immers er moeten nog elf wed strijden gespeeld worden, dus er kan nog van alles gebeuren. Het is dan ook nog met gèen benadering te zeggen wie zich nu ei genlijk de aangewezen kampioen zal kunnen noemen. Weliswaar is Texel zijn volgelingen een paar punten voorui'tgeloopen, maar ook die moet nog 11 wedstrijden spelen. De win naar van Zondag blijft nog steeds zijn kans behouden, terwijl de verliezer al aardig op achter begint te geraken. Zullen de Succes- sers nu meer een beetje constant gaan spe len, dan wacht ons zeker nog een verrassing. Zondag j.1. is tenminste getoond dat er nog doelpunten gemaakt kunnen worden, al dient direct gezegd te worden dat Vrone wel de zwakste der afdeeling is. Dus Successers een Zondag direct flink aangepakt en stel je sup porters niet teleur. De wedstrijd vangt aan om half drie. Succes 3 speelt ook thuis en krijgt de eiland bewoners op bezoek, n.1. Oudeschild I, welke over een goed elftal beschikken. Deze wed strijd vangt aan om half tien. Succes b speelt thuis om 11.30 tegen H.R.C. d. Succes 2 gaat uit naar J.V.C. I. Succes 2 heeft Zondag haar eerste overwinning ge boekt en zooals het spreekwoord zegt, als er een schaap over de dam isDoe je best Successers. Vertrek 12.45. Succes a gaat bij Helder b. op bezoek. Vertrek 10.45. POLITIE. Verloren een rijwielplaatje. Inlichtingen Gem. bode H.-hoef. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. BIJ SUCCES LANGS DE LIJN. Zondag heb ik een bezoek gebracht aan ons tweede elftal, dat een mooie wedstrijd heeft gespeeld tegen de lucht acrobaten van de Kooy, en onze jon gens hebben verdiend gewonnen hoor de uitslag weet natuurlijk iedereen n.1. 2-1. De menschen van de Kooy zijii volgens mij beter in de lucht thuis, dan op het groene veld, maar ze missen nu ook geducht de groote reus, n.1. Wolt huis, die menigmaal de overwinning voor M. L. D. uit het vuur moest sle pen. Enfin ik heb genoten in de match en ik heb onze jongens tot het einde toe aangevuurd en of ze respect hadden voor cupido, ik weet het niet, maar ze speelden als duivels. Het is wel jaïnmer dat er bij een wedstrijd als deze zoo weinig publiek is het is toch wel de moeite waard of waren allen bang voor 'n paar bemoddeirde schoenen Wel iswaar mocht de Koogerweg bij. zulke gelegenheden eeris flink schoonge veegd worden, doch we zullen hopen, dat dit gauw niet meer noodig is. Ik wist niet, dat er nog zooveel sterren in ons tweede elftal zaten en er zijn er zeker bij, die de aandacht eens waard zijn van onze keuze-commissie, De mid* denvoor voldeed mij veel beter, dan verleden week toen hij met het eerste meespeelde. En ohze Jets is ook nog al door nog een goede debutant voor het eerste elftal. En Succes I heeft zich ook goed ge houden hoor, door niet minder dan met 7-1 te winnen van de Hooglanders .Vrone". De Techn. Commissie is mis schien deze keer gelukkiger geweest met de opstelling, maar we mogen niet te vroeg juichen, want bedenk dat de rust bij dezen wedstrijd inging met een magere 1-0 voorsprong en Vro ne is een ploeg, die eigenlijk niet meer thuis hoort in dë 4e klas K.N. V. B. We zullen nu eens hopen d&t Succes zijn eigenlijke vorm weer heeft terug gevonden, want elke verandering is geen verbetering, en bij zoo'n verande ring zijn de lagere elftallen ook steeds gedupeerd, want zij spelen ook gere geld met een andere opstelling. Enfin a-s. Zondag zullen we de ver richtingen van Succes I weer eens ga deslaan. We krijgen Alkmaar I pp be zoek. Ik geloof wel dat het spel van de kaasmenschen onze jongens goed ligi en we verwachten dan ook een mooier) spannenden wedstrijd. De club van de Hoogblonde Sougé mag er wezen hoor. De reserves gaan naar J. y. Q. tp Ju- lianadorp en als ze willen, dan kunnen ze winnen, als er maar een goede ver zorger meegaat. Supporters, bespreekt vroegtijdig uw plaatsen voor deze reis, want er moeten altijd op het laatste moment velen worden teleurgesteld. Enfin, die gaan dan maar naar het Kooger Stadion, want daar zal een ech te demonstratie met het bruine mon ster plaats hebben. Dus geachte toe schouwers, ik doe 'n beroep op u, volgt bedaard en kalm dezen wedstrijd, op dat er geen incidenten plaats hebben. Adieu I Cupido. Middenmeer. Een welvoorzien jacht veld. Naast de vele langooren en pa trijzen zijn massale koppels eenden in den polder gehuisvest. Groepen van om en bij 300 vliegen rond als tamme eenden. -- Het bijenhouden een rendabel bedrijf. Dat het ijmkersvak in onzen polder wel rendabel is mag blijken, dat één bijenhouder uit 2 kasten ruim 100 Kg. honing oogstte. Inderdaad een bedrijf waaraan rendament zit ver bonden. - Cursus bijenteelt. De door den Heer Vergouwen te geven cursus bijen teelt bestaat goede animo. Door 16 per sonen wordt hieraan deelgenomen. -- Concessie voor Radio Centrale verleend. De voor eeriigen tijd door de firma de Wed. A. Nipshagen aange vraagde concessie voor in bedrijfstel-, ling Radio distributie is thans toege staan. Met de aanleg zal binnen eeni ge dagen 'n aanvang worden gemaakt. Voor velen zal deze inbedrijfstelling 'n heugelijk feit zijn. Politie. Gevonden een portemon- naie een paar Jongens-sportkousen met stopgaren een pet. Inlichtingen politie Middenmeer. Ongehoorzame wagen. Waarschijnlijk door het niet vastzetten der handrem, liep de auto van den kantoorhouder Theunisse van Sloot- dorp, vanaf de hooge afrit te De Haukes eensklaps vanzelf zouder bestuurder naar beneden en botste tegen de muur-van café Omis. Behoudens een kleine beschadiging aan de muur, liep deze botsing goed af. Strooperij in den W'.-Meerpolder. J.1. Zaterdag en Zondag waren succes volle dagen voor de op stroopersjacht zijnde polderpolitie. Binnen het gebied der gemeente Wieringen liepen niet minder dan zes personen, t.w. J. IC, G„ J. B., J.S. B. de V., en J. K. een bekeuring op. Verschillende hunner bleken in het bezitt te zijn van een z.g. wildstrik. TL SÏ/&:'/''' Burgerlijke Stand Medemblik met inbegrip gedeelte!» Wieringermeer. Van 12 t.m. 18 Ort. 1934. Geboren Jourika Catharina, doch ter van Gosse Huisman en Th. Potma te Middenmeer Adrianus Theodorus Maria.z zoon van A. Schoutsen en M. M. Schaap. Ondertrouwd Lambertus A, van Meurs en Cornelia J. Dubbeldam. - Getrouwd Geene, Overleden Cornelis de Ruyter, 78 jr., echtgen. van L. de Boer. Flevo-nieuws. Flevo I gaat Zondag bij Berkhout 2 op bezoek, gezien de plaats die Berkhout inneemt op de ranglijst mogen we verwachten dat punten mee naar Middenmeer komen. Oppassen blijft echter geboden en van stonde af aan goed aanpakken is de boodschap. De wedstrijd vangt aan om l!2 uur. Het vertrek is bepaald op 11 uur van Middenmeer. De spelers van Slootdorp en de Terp worden afgehaald. De opstelling is als volgt Por J. v.d. Laan, v. Guilik, Toebak, Volten, Drent, v. Wingerden, Jendseak, Heijnen, E. v.d. Laan, dë Geus. Reserve Göchen. En wat zal het tweede Zondag thuis doen tegen Andijk 4 Mogen we op een overwinning rekenen Laten we het afspreken. De wedstrijd vangt aan om 2. uur op het terrein te Middenmeer. De opstelling is Van Vliet Jb. de Jong, v.d. Schild, P. Schóneveld, Thijs, E Schóneveld, Koshuizen, D. de Jong, Punter. Reserves de Vos en Wolbers. De stand in de 3e kl. C. is als volgt gesp. gew. gel. verl. V.—t. pt. VCL 1 3 3 0 0 21-5 6 Flevo 1 4 2 1 1 17-7 5 Strandvogels 4 2 1 1 11-9 5 TOV 1 4 2 1 1 11-9 5 M. F C. 3 3 1 1 1 6-12 3 Hercules 3 3 1 0 2 12-22 2 S. V. S. 1 3 0 2 1 6-13 2 O. K. B. 1 4 0 2 2 5-15 2 Berkhout 2 2 0 0 2 2-10 0 gesp. gew. gel. verl v.—t. pt. T. F. C. 2 2 2 0 0 13-2 4 Meervogels 1 2 2 0 0 11-2 4 Stormvogels 2 2 2 0 0 8-2 4 V. C. L. 2 4 2 0 2 14-12 4 Strandvogels 3 4 1 0 3 7-14 2 Hercules 4 2 0 0 2 1-8 0 Flevo 2 3 0 0 3 1-15 0 KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAAG 21 OCTOBER. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag 7V« en 10 uur H. H. Missen. In de week Dinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te Vit uur. Zaterdagav. 68 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Dinsdag 2e, 3e en 4e klas Woensdag 5e, 6e en 7e klasZaterdag le klas en bovenalen de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. MIDDENMEER Zondag 71/! en 10 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te V/s uur. Zaterdagav .68 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag 2e en 3e klas. Vrijdag4e, 5e, 6e en 7e klas. NED. HERV. GEM. Slootdorp v.m. 10 u. Ds. van Lunzen,- Hoorn. Middenmeer 's av. 7 uur Ds. Van Beek, van Wiieringen. Slootdorp Zondagschool voor jongens en meisjes boven de schooljaren. Voor meisjes Donderdags van 23 uur. Voor jongens Donderdags van 7—8" uur. Middenmeer Zondagschool voor jongens en meisjes boven de schooljaren. Voor beiden Vrijdags van 23 uur. EVANGELISATIE Middenmeer v.m. 9.30 uur de hr. Kosfcénhoeve van Heemstede. Slootdorp n.m. 3 uur de hr. Kostenhoeve, GEREF. KERK SLOOTDORP: Slootdorp v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Slootdorp nam. 3 uur Leesdienst. GEREF. KERK MIDDENMEER: Middenmeer v.m. 9.30 uur Leesdienst. Middenmeer nam. 3 uur Cand. v. d. Vliet. Voorbereidingspreek H. A. «o:::oöo::x):::cxx);;:o:::oooou:o.^cx»^ou:ööc<) fij Maandag 32 Qctober zijn onze Pa O |j en Moeke 8 P. OOSTERVELD 0 H. OOSTERVELD - BLEEKER 12Vz jaar getrouwd. WILLY en GEERT. Slootdorp, Brink 21, Oct. 1934. ::o:::oooon»;nooo;^o:::pOön:o:^«>Oö:::o;r.oooo (Reclameprij svraag Middenstandsvereem Wieringermeer.) Een 2-pers. en 1-pers. Ledikant een Kinderstoel en Wagen een Fornuis Vulhaard Canapé, Radiotoestel met Accu, een Kleerenhanger, een Kookpot met Koperen binnenpot-, bij MIDDENMEER. HEDEN ONTVANGEN 25 CENT PER POND, Beleefd aanbevelend DE BESTE FIJNPROEVER ZAL ZEKER SLAGEN, ZATERDAGAVOND UITSLAG van onze RAADSELWEDSTRIJD, Tevens weer een nieuwe attractie. NEEMT PROEF van onze EXTRA VETTE MELK. „EEN KEER GEPROBEERD, ALTIJD BEGEERD."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4