Executie - verkoop gaat nie! door. Tr. Hennmk Koopt thans bij Van Geelen Bioscoop Zaal Kossoo Let OPZondag 28 6ct. de avond van groote Variatie de Uitvoering der Gymnastiekver. „Wieringen'' CINEMf-v* d WIERJNQEN Dyoaiite Be Halfbloed „Breng ze levend iee" MM 21 October E1L Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Den Helder. FOTOHANDEL. U WEET WEL 2.50 KOST MAAR U WEET NIET HEERENHOED MAAR 1.50 KOST TE KOOP JAAPJES BIETEN TE KOOP beste BIGGEN V OERBIETEN Zondag 21 Oef SPOORBUURT ANNA PAULOWNA. TE HUUR OF TE KOOP 2 WOONKEETEN. H. H. Pluimveehouders!! 20 OCT. a.s. broodbakkerij C. VISSER, Notaris OBREEN. Uitsluitend 1ste klas fotowerk. Specialiteit vergrootingen. Lijsten. Atelier Zondags open v. 103 uur. Keuze uit méér dan 100 camera's. Statieven, tasschen, albums enz, Platen en papieren. Films Kodak. Agfa, Gevaert. Argus e.a. dat het stöomen van een HEEREN- COSTUUM dat het STOOMEN van een Koogerweg Wieringen. LAGEZIJDE B 40 TELEF. 26 SCHAGEN want niet alleen vindt U daar een veel grooter keuze, maar let vooral eens op onze buitengewoon lage prijzen enALS EXTRA RECLAME GEVEN "WIJ TIJDENS DE SCHAGER ZESDAAGSCHE VERKOOPWEEK VAN 19 TOT 25 OCT. aan iedere bezoeker van onze winkel die minstens 25 cent besteedt, GRA'lTS EEN NUMMER. Voor hen die de nummers 15 30 45 60 75 enz. treffen stellen wij GRATIS EEN GROOT AANTAL ZEER FRAAIE CADEAUX BESCHIKBAAR, zoo wel voor dames als heeren, waaruit men zelf een keus kan doen. Natuurlijk ONTVANGT U ook bij ons voor iedere 50 cent een zesdaagsche letterbon. MET DE ZESDAAGSCHE DUS NAAR VAN GEEf^N l MAGAZIJN VAN GOUD, ZILVER, DIAMANT, HANGKLOKKEN, PENDULES, BARO METERS, WEKKERS, HORLOGES enz. enz. GERO ZILVER, TIN EN 'T POETS- VRIJE ZILMETA. Speciale inrichting voor oogonderzoek. Brillen, Loupen, Leesglazen, enz. enz. Gediplomeerd Opticien V. O. Diploma Rijkshorlogemakersvakschool. In onze afdeeling Kunsthandel vindt U een enorme keuze PLATEEL. Tin, Glaswerk, Schilderstukken, Etsen, Wandborden, Leeslampen, Rook tafels, Schemerlampjes, Gebrandschilderd Houtwerk, Theeserviezen, Vazen, Kannen, Kop en Schotels, wat U ook zoekt of vraagt, het is thans zeker dat U bij VAN GEELEN slaagt 40.000 K.G. Groenkraag bij H. A. v. IJzendoorn, Meerweg 7, Anna Paulowna. en prima „EUREKA", f 5.50 per 1000 K.G. WED. D. N. MULDER, ELFT, WIERINGEN. Zaterdag en Zondag 8 uur precies TOEGANG BOVEN 18 JAAR ZATERDAG 8 UUR HALVE PRIJS. EDWARD G. ROBINSON in Tijgerhaai. VANWEGE „ZANG EN VRIENDSCHAP" IN CONCORDIA, HIPPOLYTUSHOEF, VAN 7—12 UUR. MOOI GEVARIEERD BIJPROGRAMMA, o.a. Hollandsch en Buitenlandsch Nieuws. Komisch, Musicaals, Sportverslag, Penteekening. ZONDAG 2 UUR MATINÉ. Volgende week de Hollandsche film ÜBIAAIta D^kAff ZATERDAG en ZONDAG 8 uur TWEE HOOFDNUMMERS le Hoofdnummer CLARA BOW in het spannende filmwerk DE ONTEMBARE VROUW Clara Bow in een der interessantste en boeiende films uit haar carière, een eigenaardig gegeven, schitterend uitgewerkt, vol boeiende en verrassende momenten. 2e Hoofdnummer De expeditiefilm (met Holl. gesproken toelichting) Geheel opgenomen in de oerwouden van Sumatra en Malakka. Een film die actueel en spannend is van de eerste tot de laatste meter. Mooi Bijprogramma. Zaterdag populaire prijzen. Zondagmiddag 3 uur als Hoofdfilm BRENG ZE LEVEND MEE. GROOT AFWISSELEND BIJPROGRAMMA. Entree zaal 25, Balcon 50 ct. Zaterdag en Zondag 6.45 en 7.30 autobus vanaf Den Oever. IN DE CONCERTZAAL „WIERO N" VAN DEN HEER JURRIE LONT, DEN OEVER VAN 7—12 UUR. ENTRÉE 35 CT. Te bevragen bij TEUN TAKES. Hippolytushoef, Wieringen. MARKTBERICHTEN. Eierveiling Schagen. Veilingsbe- richt van. Donderdag 18 Oct. 1934. Aan gevoerd 30.000 Kipeieren. Prijs 56-58 Kg. a 440 58-60 Kg. 460 a 470 60-62 Kg. 470 a 490 62-65 Kg. 480 a 490 JÜain 300 a 360. Eendeieren. Aanvoer 700 stuks. Prijs 220. 13 Kalkoeneie ren a 500. Alles per 100 stuks. gchasen, 18 Oct, 1934, Op de gehouden week veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 15 Paarden f 120 a 300 226 Geldekoeien (mag.) f 80 a 160 72 Geldekoeien (vette) f 140 a 250 20 Kalfkoeien f 145 a 185 15 Pinken f 60 a 120 49 Graskalveren f 20 a 45; 30 Nuchtere kalveren f 5 a 14 20 Schapen (mag.) f 12 a 18 258 Schapen (vette) f 14 a 19 335 O verhouders f 7 a 12.50 3 Bok ken en geiten f 4 a 9 10 Varkens (mag.) f 10 a 19 22 Varkens (vette) per Kg. 28 a 29 ct. 110 Biggen f 5 a 10 Konijnen f 0.50 a 1.50 33 Kippen f 0.30 a 0.50 Hanen 25 a 80 cent. DE PROEF OP DE SOM. Ik zou nooit een rijken man wil len trouwen, zei het meisje beslist en strekte Jui haar armen boven liaar hoofd. Zei heette Virginia, ze had groote, blauwe oogen wonderdiep, onder lan ge, donjcere wimpers, en de geperma nente krullen, die haar rond, blo zend gezichtje omlijstten, waren goud blon& De millionnairszoon, die om harent wil sedert een week zijn intrek had ge nomen in het derde rangs familie-pen sion, keek haar verontrust aan. - Waarom eigenlijk niet vroeg hij vervolgens zoo onverschillig moge lijk. Het meisje lachte. - Overdreven gevoel van eigen waarde misschien, zei ze. Ik zou altijd het gevoel hebben, dat hij me ervan verdacht, hem alleen om zijn geld te hebben genomen. Terwijl - Ja drong hij hoopvol aan. Virginia schudde haar blonde hoofd. Ze pakte zijn eenen handschoen op en stak een rozig vingertje door een torn in den duim. - Dien zal ik straks even mee naar mijn kamer nemen en voor je in orde maken. Al heeft een man het geld niet op stapels liggen, gcsoigiieerd moet hij er toch altijd uitzien. Ze bekeek met een critischen blik het merk, dat er in stond. Je hebt anders een buitensporig duren smaak in handschoenen, zei ze verwijtend. Ik heb totnogtoe alleen voor me zelf te zorgen gehad, antwoordde hij lachend. Ernstiger voegde hij er aan toe -- Als ik getrouwd was - Zou het je wel eens kunnen af vallen, viel Virginia hem in de rede en wierp hem een zijdelingschen Wik toe. De jongen haalde diep adem. ,Ik zou er graag alles voor over weet heen hem Ons ochtendvoer, het is een feit, Is een product van den laatsten tijd, Een breed terrein van wetenschap Toch was er noodig, 't is geen grap, Öm te onderzoeken wat een hen Moet hebben eer ze leggen ken. KORENMOLEN „DE BOCHT" St. MAARTENSBRUG Om ze nu veel te laten leggen, Hebt ge zoogenaamd om 't zeggen, U betrekt voortaan uw ochtendvoer, Van de malerij van G. de Boer, U voert daar dan Uw hennen mee En de uitkomst stelt U vast tevree. hebben, als Virginia keek recht voor zich uit, met gefronste wenkbrauwtjes en hij durfde niet verder gaan, doch plotseling, nog steeds zonder hem aan te zien, her haalde ze zacht - Ja als - Als jij Virgnia, toe, je toch dat i k van je 'hou Hij sloeg zijn armen om haar en kuste haar. Stil lag ze tegen aan. - Zeg eens, dat je ook van mij houdt, smeekte hij, legde zijn hand onder haar kin en trachtte haar blik te pei len. Virginia weerde hem af. -- Malle jongen zei ze alleen, (rok zijn hoofd naar zich toe en kuste hem uit eigen beweging. Toen vergat hij verder te vragen en begon terstond plannen te maken Hij had een behoorlijk baantje en als zo het eenvoudig aanlegden, be hoefden ze niet lang te wachten met trouwen, een paar maanden misschien hoogstens een half jaar - Een eeuwigheid, zuchtte hij. Zie je, dat is nu fijn als je geld genoeg hebt zei hij peinzend, dan behoefden we niet langer te wachten, dan we zeil wilden. Maar, hernam hij lachend, dan zou jij me wegsturen, want je wilt im mers geen rijken man hebben Virginia lachte mee, niet zoo onbe vangen echter als gewoonlijk. - Nu ja, dat is onzin, meende ze, als je eenmaal van iemand hou lt en je hoort vervolgens, dat hij gefortuneerd is, dan maakt het natuurlijk geen ver schil meer uit Heerlijke schat van me, luister nu eens goed, triomfeerde John en ver telde haar opgetogen zijn geheim, dat er voor haar reeds lang geen meer was hoe hij haar aan het strand had opge merkt en in zijn wagen gevolgd had en hoe hij uit haar onverschillige hou ding had opgemaakt, dat deze taktiek niet de minste kans van slagen ople verde en vervolgens op het idee geko men was, om zijn intrek te nemen in alles zou zijn, toen ze den eenvoudi- het fafriiliepension met niets hij ziclilgen kantoorbediende aanvaardde. dan een versleten valies, een paar lang afgedankte handschoenen en een oud flanellen pak. Die voorstelling, zeg, kjstelijk schalerde hij, ik was doodsbenauwd, dat je me dadelijk herkennen zou maar je hadt er heelemaal geen erg. 111, wie ik was Vbginia glimlachte en sloeg haar lange wimpers neer. Nee, volstrekt niet, stemde ze zwakjes in enwreef haar wang tegen zijn schouder. Het kwam hem voor, dat haar slem minder opgewekt klonk en bezorgd vroeg hij Lieveling, je bent toch niet hoos op me, omdat ik een krijgslist neb ge bruikt Zeg gauw, dat je er blij om bent, dat ik niet de arme kantoorbe diende ben, voor wien je me aanzag Virginia ontweek zijn blik Ik weet eigenlijk zelf niet, of ik er blij om ben of niet, zei ze onvast. Ik moet er misschien eerst nog aan wen nen Nog dien zelfden dag verliet ze het eenvoudige pension, waar hun geluk geboren was, en nam haar intrek bij een lieve, oude vriendin van John's moeder. Nadat hij den verlovingsring aan. haar vinger had geschoven, kende hij zich het recht toe, voor haar garde robe te zorgen. Ze kreeg kasten vol kleeren en werd overal met haar ver loofde uitgenoodigd. Er verliep geen dag, zonder dat hij een kostbaar ge schenk voor haar kocht of een aardige attentie bedacht, en juist toen ze zich begon over te geven aan de gedachte, dat dit weelderig leven voortaan steeds het hare zou zijn, kwam de cata strophe. Bleek en bevend, maar vol vertrou wen in haar liefde, vertelde John haar dat zijn vader's fortuin geheel verlo ren was gegaan, alleen hun eerlijke naam en zijn helder verstand hij kon eep behoorlijk baantje krijgen en Ze lachte hem in zijn gezicht uit. Je bent gek, zei ze heesch. Ik heb je toen immers dadelijk herkend, ik wist van het begin af, wie je was en waarvoor je kwam. Ik dacht, dat jc 'n sentimenteele rijkaard was, die er ze ker van wilde zijn, dat hij niet om zijn geld getrouwd werd daarom hield ik me van den domme Doodsbleek staarde John haar aan, terwijl ze in tranen en verwijten los barstte. Toen ze eindelijk bedaarde, zei John met onvaste stem Ik zie, dat ik hier niets meer te maken heb. Ik wensch je veel geluk op je verderen levensweg, Virginia, adieu Hij was al bij de deur, toen een door tranen verstikte stem hem terugriep. Virginia zat overeind en strekte de ar men naar hem uit. Besluiteloos keerde hij op zijn schreden terug. John, fluisterde ze piet bevende lippen, je denkt nu natuurlijk heel slecht over me, maar ik kan er niets aan doen. Alles leek juist zoo mooi en nu, plotseling die slag het is zoo n ontzettende teleurstelling voor me Zachter gestemd, boog John het hoofd. Ze was ook maar een klein toer ding en het was een slag voor haar al 'haar toekomstdroomen vernietigd. - Ik geef toe, dat het hard voor je is, liefste, zei hij, maar het is nog veel harder voor piij, dat ik jou bovendien verliezen moet Met een snik greep Virginia zijn hand en trok hem, zijn onwil overwin nend, naast zich op den divan. Vervolgens sloeg ze haar armen ni zijn hals, drukte haar behuilde gezicht je stijf tegen zijn jas en mompelde Maar lieveling, zoo heb ik het toch niet bedoeld. Dat is onzin als jc eenmaal van iemand houdt en je komt te weten, dat hij arm is, dan maakt het natuurlijk geen verschil meer uit en eigenlijk weet ik nu pas met ze kerheid, dat ik echt van je houd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5