Lofodinsche LEVERTRAAN MANTELSen JAPONNEN PULLOVERS en ROKKEN irijzeo. Dat is zoo prettig Besluit nog heden en jeKKers goederen Alles tegen zeer lage prijzen Tljs Kort, Tijs Kort a. DE BOERENPLAATS DEURWAARDER S. PRINS II - H.-HOEF VARA Feestavond r- in alle soorten ANDHEELKUNDIGE GOYARTS kunsttanden en Gebitten. VOL- WOL! ZOEKT UW VOORDEEL. SLECHTS 14 DAGEN EIK EN LINDEN Undegr. 10.16 tVEDA-WOL PIET LUIJT RUIMT OP: «IELE STOFZUIGERS, he iende groote model van f 85 VOOR f 70.-. Woensdagen 24 Oct. 1934 31 October 1934 PERCEELEN UITMUNTEND WEILAND Wieringen. AANBESTEDING BASALTSLAGRIJDEN. „HET GROENE KRUIS," BAKWAGEN ONTVANGENs BIJ KOORN'S KOFFIE EN THEE. KOORN'S JAVA KOFFIE KOORN'S THEE Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN - GEBITTEN DAGMEISJE WAAROM OMDAT GEEN BETERE. Ontvangen: Hoeren- en Jongens- W. F. GORTER Beltstraat H.-hoef ZILVERVOSFARM ,,'T VOSSEHOL" HIPPOLYTUSHOEF. PREEKUREN deren Dinsdag van 103 nor >n huize van N. KOK, Nieuwstr. Volledige garantie. ANNA - PAULOWNA PREEKUREN «deren Vrijdag van 103 uur HOTEL „VEERBURG." faopt onze prima BREIWOL per ak is voordeelig en gemakkelijk, teclame BREIWOL zwart 4 5 dr. ter pak 12 knot f 3.60. üjne KOORDWOL zwart 3 4 dr. p. pak 12 knot f 4.20. looie BORSTROKWOL 3 4 dr. per pak 12 knot f 4.20. acht, sterk, krimpvrij in licht donker Jaeger, ranco rembours. Aanbevelend GROOTE SENSATIONEELE UITVERKOOP VAN MEUBELEN OP DE MONSTERZALEN VAN MEUBELFABRIEK De monsterzalen zijn daarvoor geopend van 912 en 1V*5Vs uur. Zaterdags van 91 en 21/*5 uur. Alkmaar, Vele monsters meubelen voor aannemelijk bod. Veenendaal. >.S. Ten gerieve van onze klanten tunnen gedurig partijtjes ruwe jchapenwol worden ingeruild voor breiwol. Bestelt spoedig en ,gt inlichtingen. 'oelweg 1, Tel. 4, Wieringen, enige gebruikte rijwielen. Gebruikt Gazelle Rijwiel f 10.—. 2IJPE SCHAGEN. Notaris LUYCKX te de Rijp, zal bij inzet en bij afslag, combinaties en defini tieve toewijzing, telkens des mor gens 10 uur, in het café van Mw de Wed. J. BROER TE SCHAGERBRUG in het openbaar verkoopen genaamd „Pauwegeest", met erf en best weiland aan de Groote Sloot, nabij het dorp Schagerbrug, in de gemeente Zijpe, samen groot 13.51.40 H.A. b. Diverse aaneengelegen In den Polder Burghorn, gem, Behagen, samen groot 7.88.30 H.A. Behoorende tot de nalatenschap van Mw. de Wed. D. Keesom. Te veilen in diverse perceelen en te aanvaarden, vrij van huur, hethuis en erf 1 Mei 1935 en de landerijen 25 December 1934. bekend als de allerbeste soort. Zoo goed als reuk- en smaakloos. 50 cent per halve flesch, 90 cent per heele flesch, Jecovitol 75 ct. per Vs flesch. Draysma Levertraan, 70 ct. per Ve flesch. Scotts' Emulsion, 1.25 p. halve en 2.25 p. heele fl. A.C.F. Emulsion, 1 gld. per groote flesch. BIJ CENTRAAL DROGIST J. H. VRIELINK, Hoogzijde E 115 Schagen Tel. 42 TE KOOP een in goeden staat zijnde (BAKKERSWAGEN) op Collingsassen. Te bevragen bij M. KAPTE1N, Kliefstraat H.-hoef. TE TEXEL houdt IEDEREN ZATERDAG van 11—2 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. Aanbavaland, Ze is in alle soorten uitstekend, ook in de goedkoopere met 'n loodje 50, blauw merk 40, groen 35, wit 30, bruin 24, geel 20, grijs 18 cent per half pond. Goud merk 36, In Lood 34, groen 32, rood 30, blauw 28, wit 26, Mandarijn 25, bruin 24, geel 22, 2 dubbeltjes 20 ct. per ons. B. KOORN CO. OPGERICHT 1808 KOFFIEBRANDERS THEE-IMPORTEURS. WIERINGEN op ZATERDAG 27 OCTOBER a.s. in het „Eigen Gebouw" MEDEWERKING VAN HET TRIO KOOIJ EN JN. TIJSEN Czn. SPREKER F. A. HOF. Entree 40 cent, man en vrouw 60 cent, belasting inbegrepen. Aanvang 8 uur BAL NA. Zoo vele verstandige vrouwen hebben reeds hun nieuwe mantel bij V. en D. gekocht. Zij gaan reeds modern ge* kleed. Wacht niet langer. Ga morgen naar V. en D. en maak Uw keus uit de buitengewoon uitgebreide sorteering, Dijkgraaf en Heemraden zullen PUBLIEK AANBESTEDEN, het RIJDEN VAN BASALTSLAG over de wegen van het Heem raadschap, geheel op aanwijzing, vanaf de loskade van het gemaal Leemans en vanaf De Haukea. Gesloten inschrijvingsbiljetten vóór of op ZATERDAG 20 OCTO BER 1934 in te dienen ter secre tarie van het Heemraadschap Wieringen. Het Bestuur, J. DOVES Sz., Voorzitter. O. J. BOSKER, Secretaris. Wieringen, 15 Oct. 1934. Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van II tot 1 en van Z tot 4 ut. Speciaal adres voor t' Gevraagd een MEISJE voor halve dagen. VRIJDAGS GEHEELEN DAG. Leeftijd 16 4 18 Jaar. Aanmelden bij: A. DE HOOG, SlUiaweg 21, DEN OEVER. gebruikt de huisvrouw voor haar KLEEREN en GORDIJ NEN alleen warm of koudwaterverf (in poedervorm) INGEVERF geen lijm of bind middelen bevat. INGEVERF veel grootere verfkracht heeft. INGEVERF zelfs de fijnste stoffen niet aan tast. INGEVERF daarom het goed koopst is. ER IS Credieten v.a. I 500.- t.e.b. voor elk doel 5 Iedereen beslist crediet, ook zij die overal gewei gerd zijn. Brieven p.a.w. CREDV. EIGEN HULP SCHIEDAM. Agenten gevraagd. Beëedigd Makelaar Schagen TeL No. 13, belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw ttraat, lederen ZATERDAG van II—I «V. Beste BRAVO WINTER AARDAPPELEN (VAN DE KLEI) bij WED. D. N. MULDER, ELFT, WIERINGEN. Offïciëel geregistr. Stamboekdieren opgen. in het Ned. Zilver- vossenstamboek met de hoogste praedicaten (zeer goed en prima). De producten van dit eerste klas en tevens hoog bekroonde fokmateriaal garandeeren U bij aankoop het meeste succes door vruchtbaarheid en pels kwaliteit (het resultaat van 9 jaar practijk en selectie.) Prijzen in overeenst. m. tijdsomst. zeer billijk. Vraagt nadere inl. F. VAN ESTA TJALLINGH, Beekbergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 7