nis (i ONS DIERENHOEKJE. :r) COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFE - LOKETTEN TE HUUR. Belsngrifk! ZIEKENFONDSLEDEN fa. JOH. LAUWERS, Payglop 3 Alkmaar. HET BESTE IS NET GOED GENOEG P. S. DE VRIES - BELT 48 - WIERING: I Een serie practische hand-studie- boekjes, door volkomen bevoegde auteurs geschreven, rijk en mo, dero geïllustreerd, vormende een bibliotheek, welke ons tegenwoor dig „Weten en Kunnen" in het bereik brengt van iedereen. Elk deeltje is op zichzelf «mPleet^ vormt een afgerond S<*eel. is met duidelijke letter op goedlil- lusstratiepapier gedrukt en voor zien van een In kleuren gedrukt en toepasselijk versierd omslag. BIJ BESTELLING IS OPGAVE VAN BE VERLANGDE NUMMERS VOLDOENDE. Prijs per stuk 75 cent. 'Piant, Bloem en Vrucht No. 30 Groenteteelt voor kleine Tuinen. 34 illustraties. No. 35 Bloementeelt in kleine Tui nen. 34 illustraties. No. 40 Fruitteelt voor den Ama teur. 40 illustraties. No. 42 Het Rozenboekje. 36 ÜL No. 45 Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van Schadelijke en Nuttige Dieren weten 35 ilL No. 46 Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van de Bemesting weten? 12 illustraties. No. 8o. Irissen voor Kamer en Tuin. 14 ill. No. 88. Hoe kweek ik Lathyrus O- doratus of Sweet Peas 27 ill. No. 97. Vaste Planten. 24 ill. No. 98. Onze schoone Heesters. 20 ill. No. 99. Onze mooiste Kamerplan ten en hare Verzorging. 20 ill- No. 100. Hoe kweek ik Chrysan ten 31 ill. No. 110. Gladiolus of Zwaardlelies. 21 ill. No. 111. Landmeten en Waterpas sen. 93 ill. No. 119. De Dahlia. 29 ill. No. 120. Planten in de vrije Na tuur. 25 ill. No. 123. Wat moet ik dagelijks in mijn Bloementuin doen 25 ill. No. 124. Hyacinthen voor Kamer en Tuin. 19 ill. No. 127. Varens voor Kamer, Kas en Tuin. 30 ill. No. 131. Hoe snoei ik mijn vrucht- boomen 19 ill. No. 132. Het Boordbed. 25 UI. No. 134. Diverse winterharde Bol gewassen. 37 iU. No. 139. Ontwerpen voor kleine tuinen en hoe ze uit te voeren. 55 ill. No. 140. Fraaie Coniferen voor el- ken tuin. 33 ill. No. 145. Het kweeken van Toma ten, in kassen en op vollen grond, benevens recepten ter bereiding van de vruchten. 22 UI. No. 147 Ket kweeken van Anjers in tuin en kas. 33 iU. No. 151. Grondbewerking en Be mesting in den Liefhebberstuin. No. 152. Het Kweeken onder glas en het bleeken van Groenten door Amateurskweekers. 14 iU. No. 153.Klim- en Hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis. 31 ül. No. 155. De behandeling onzer Cactussen en andere Succulen ten van maand tot maand. 35 ilL Natuurkennis. No. 96. Het Terrarium. 104 iU. No. 120. Planten in de vrije na tuur. 13 UI. No. 154. Het Aquarium. 104 UI. Kleinveeteelt. No. 43. Bijen houden. 32 UI. No. 60. De Barnevelders. 37 ül. No. 61. De Leghorns. 40 UI. No. 62. Verzorging, Voeding en Huisvesting van den Hond. 26 iU. No. 63.Het Fokken en Grootbren gen van Honden. 23 iU. No. 64. Onze Katten. 33 ül. No. 73. De Zware of Reuzen-Ko nijnenrassen. 24 ül. No. 78 Het houden, Huisvesten en Verzorgen van onze Duiven. 32 iU. No. 79. Hoenders houden in Stads tuinen. 22 UI. No. 84. Kunstmatig Broeden en Opfokken van Pluimvee. 7 U. No. 101. De Postduif. 33 UI. No. 102.De Krielhoenderrassen. 8 UI. No. 103. Pluimvee houden op de Boerderij. 8 40 Hl. No. 104. Ziekten en Gebreken bij Hoenders. 8 Iill. No. 105. De. Tamme Eendenrassen. No. 106. Krielhoenders (Dwerg hoenders). 20 UI. No. 47. Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van Plantenziekten weten? 34 iUustraties. No. 54 Hoe teel ik met voordeel Aardbei en Framboos 30 UI. No. 55 Hoe teel ik met voordeel Roode, Witte, Zwarte en Kruis bessen 25 Ulustraties. No. 59 De particuliere Tuinbou wer. 29 Ulustraties en 5 platen. No. 71 Tulpen voor kamer en tuin. 24 illustraties. No. 72. Éénjarige Sier- en Snijbloe men. 19 Ulustraties. No. 74 Narcissen voor Kamer en Tuin. 16 Ulustraties. No. 75 Balcon- en Gevelversiering. 23 Ulustraties. No. 76 Rotsplanten in kleine tui- No. 77. De Vetplanten. 16 ill. ENZ. ENZ. ENZ. Verkrijgbaar in Bosker's Boekhandel H.-HOEF MIDDENMEER. JAGUARS. De jaguar is in Amerika, wat de tijger is in Azië. Hoewel iets kleiner dan deze, is hij toch zoo krachtig gebouwd, dat hij zich niet behoeft te ontzien, gTOote dieren aan te vallen. Zelfs de menseh is voor hem niet veilig. Daar hg vraatzuchtig en moedig is, midden. De kleur van alle jaguars is niet hezelfde en ook de plaatsing der vlekken komt niet bg alle dieren overeen; gewoon lijk is het wijfje lichter gekleurd dan het mannetje. E. W, is hij zeer gevreesd. Men vindt hem in het warme gedeelte van Amerika, van Mexico en de Zuidelijke Vereenigde Staten tot Paraguay en Uruguay. Overal, waar de oevers der rivieren met wouden zijn be dekt, slaat de jaguar zijn leger op en zoodra het begint te schemeren, gaat hij van daaruit zijn rooftochten ondernemen. Uit jonge runderen, muildieren, paarden en dergelijke zoekt hij zijn buit. Zijn die niet te vinden, dan zoekt hij zich van kleinere dieren, zoogdieren en vogels meester te maken. Treft hij ergens schildpadden aan, dan keert hij ze behendig om en verslindt er alle weeken deelen van. Ook heeft men hem waargenomen, zittende aan de oever van een stroom op visch te loeren. Met groote behendigheid weet hij deze met een slag van den poot uit het water op het droge te werpen. De jaguar is een der prachtigste kat achtige roofdieren; zijn rosachtige huid is bezaaid met een menigte vlekken. Boven staan ze dichter bij elkaar dan onder aan het lichaam, waar de kleur langzamerhand in wit overgaat. De vlekken zijn onregel matig, of rond, door zwarte randen be grensd, met een roodachtige grondkleur, m de meeste met een zwarte stip in het Het is een dier, dat altijd voor erg dom wordt aangezien; een letter er voor en het is een dier, dat hang is. n. Wie kan uit de volgende letters een hoofdstad in Zuid-Amerika maken; deeimnootv. m. x klinker. Vv" i x c grootmoeder. x kinhaar. j I x x x x x x x groote rivier m Zuid-Amerika. x Ingang, groote deur, doorgang.. x i einde. x klinker. Op de kruisjeslijnen komt het zelfde woord te staan. 1 HET VERJARINGSFEESTJE. Jokie was jaloersch op de andere kinderen, die van haar lekkers snoepten. Later zag ze het leelijke van haar gedrag in. Het was ongeveer een week voor Jokle's verjaardag. Acht jaar zou ze worden. Jokie was erg opgewonden in het vooruitzicht. Wat zou ze wel allemaal krggen? Ze had aan vader en moeder een pop gevraagd; zoo'n echte lieve babypop. Maar dan waren er nog zoo veel verrassingen. Wat ze van Oma en Opa zou krijgen en van Aat, haar broer en van de schoolvriendinnetjes...., Oh, een heeleboel heerlijke verrassingen wachtten haar nog. Iedere ochtend!, als Jokie wakker werd, streepte ze een dag door op het kalendertje, dat boven haar bed hing. Ze had moeder gevraagd, of ze een paar meisjes uit de klas op visite mocht vragen. Dat mocht. Jokie had het lijstje al opgemaakt: WIE ZOEKT ER MEE? r ty i." '?-» 5' '1 Hans kan zgn meetkunde niet maken; want hij heeft en vergeten. (Verbind de cijfertjes en je hebt ie oplossing.) IV. 1232425657 12 2789532 10 11 2 5 is een bekend feit uit onze vader- landsche geschiedenis. 4, 9, 9, 5. loopen. I, 2, 2, 5. ledemaat. 12, 6, 5. hemellichaam. 8. 2, 5. klein meertje, plas. 8, 10, 5. heeft een visch. 3, 6. 6, 5. salaris. II, 2, 2, 5 bewoner van Denemarken. 3, 9, 7. stok. V. x klinker. x verkorte jongensnaam. x ontkenning. s x andere naam voor neger. x herbergier. k x waar een dolk in - gestoken wordt. x riviertje bij Haarlem. xxxxxxxx stad in Schotland. Op de kruisjeslijnen komt hetzelfde woord te staan. OPLOSSINGEN. I. Ezel, wezel. ra. A oma baard A m a z o n poort end Beleg en ontzet van Leider; gaan, been, zon, ven, vin, loon De nee moor waard schede S p a a r n e A berdeen Ze had moeder gevraagd of ze meisjes uit de klas op visite mocht hebben.... Aat, de groote broer van 11 jaar, zou er natuurlijk bij zijn, verder de tweeling zusjes Jetje en Toos de Hoog; dan nog Helga van Vliet, die naast Jokie in de bank zat en tenslotte Fierjan, de buurjon gen. Met zijn zessen zouden ze zijn. Eindelijk was de dag van Jokie verjaar dag aangekomen. Heel vroeg was ze wak ker en een wip aangekleed. De zon scheen door de gordijnen naar binnen. Mooi weer was het! Moeder had gisteravond gezegd, dat ze haar Zondagsche jurk aantrekken kon. Als je jarig was, mocht ledereen dat wel zien. Heel vlug was Jokie klaar. Ze deed de deur van haar kamertje open en ging naar beneden. En toen ze de huiskamer binnen kwam, werd er meteen op de piano ge speeld en drie stemmen zongen: „lang zal Jokie leven Een oogenblik bleef het meisje beduusd staan. Toen keerde moeder, die aan de piano zat zich om, opende haar armen en Jokie vloog er In. „Wel gefeliciteerd, hoor groote dochter Toen kwamen vader en Aat aan de beurt en daarna mocht Jokie haar cadeautjes, die op het buffet uitge stald waren bekijken. Het eerst viel haar oog op de groote pop, die met uitgestrekte armen zat te wachten om opgenomen te worden. Jokies mond viel open: „Oh.zei ze. Maar er naast lagen nog andere dingen. Van Aat was er een dik boek met sprookjes; van Vader een poppekoffer met een heele uitzet. Van Oma en Opa een ledikant en van een andere ooms en tantes nog een heeleboel presentjes. Zoo blij was Jokie, dat ze haast niet eten kon. En als moeder haar niet op tijd had weggestuurd, zou ze vast te laat op school gekomen zjjn. Ge lukkig was het Woensdag; dat beteekende een vrije middag en in dit bijzonder geval een heele middag om te spelen. De juf frouw feliciteerde Jokie; want ze had al gehoord, dat ze jarig was en alle klasge nootjes deden hetzelfde. Maar wat duurde de ochtend lang. Ein delijk ging de bel. „Tot vanmiddag", zeiden Jetje en Toos en Helga. „Tot vanmiddag", antwoordde Jokie. Toen ze thuiskwam, riep moeder haar in de keuken. „Kijk eens, Jokie; lijkt je dit voldoende lekkers voor je kleine gasten?" Op tafel stonden een paar schalen met choco- laadjes; een doos met gebakjes, limonade en nog meer heerlijke dingen. „Oh mam en is dat allemaal voor mij?" „Ja; dat wil zeggen dat je er je gasten van presenteeren moet. Zorgen, dat ze alle maal genoeg krijgen". Jokie knikte ver heugd. Aan de koffietafel at ze van opwinding weer heel weinig. Aat zei plagend, dat, dat was, om veel ruimte te houden voor alle snoeperijen van straks. Om half twee ging de eerste bel. Het was Fierjan, die maar twee maanden ouder was dan Jokie. In zijn armen had hij een bos bloemen en een pakje, dat hij Jokie een beetje verlegen in de hand duwde. Met was een doos bonbons. Even later kwamen Toos en Jetje; ook met bloe men. Jetje gaf boven dien nog zakdoekjes, die ze zelf omgehaakt had en Toos had een mutsje voor de nieuwe pop gehaakt. Net had den ze hun mantels uitgetrokken, toen de bel weer ging: Helga. Helga had voor Jo kies pop een nacht hemdje gemaakt, dat er keurig uitzag. „Kindje, kindje", zei moeder hoofdschuddend. ,.Wat word jjj ver wend". ,.Ze behoefden nu op niemand meer te wach ten en moeder stelde voor dat ze eerst eens naar de kamer zouden gaan; daar konden ze J01..3 stond zachtjes in haar schuilhoek te huilen. Zoo vond moeder haar. dan vast een chocolaadje snoe- 1 en een glaasje limonade drinken. Dat leek wel en vroolijk liepen ze achter mevrouw mee naar binnen. .Kom, Jokie; presenteer eens iets", zei moeder. Jokie pakte de schaal en ging rond. Maarwat pakten ze allemaal i-en jroote bonbons. Telkens rlie lekkere, die Jokie ook had willen hebben. Haar ge DE BEURT IS AAN KLEINE TEEKENAARS. We hebben ons nu bezig gehouden met het teekenen van de verschillende deelen van het menschelijk lichaam in het algemeen; dit keer zullen we probeeren bepaalde per sonen of typen te maken. We zullen daar voor gemakkelijke onderwerpen kiezen en wel zulke onderwerpen, waarvan we met één oogopslag zien, wat er voorgesteld moet worden. Onze illustratie toont de volgend-e typen: een Chinees. Kenmerken: de schuine oogen, de kleine neus en de haarvlecht. Een neger. Kenmerken: zwart, platte neus en dikke lippen. Een Indiaan. Kenmerken: arendsneus, glad-, gevlochten haar en de adelaarsveer. Een zakenman. Kenmerken: kale schedel, uilenbril. Arabier. Kenmerken: zwarte snor en baard; pruikje haar op kaalgeschoren sche del. OOM KEES. zichtje betrok en bij het spellletje dat ze gingen doen, was Jokie lang niet zoo uit gelaten als anders. Nog erger werd het, toen Moeder later met de gebakjes rond ging. Ingespannen keek Jokie toe. Kijk die Fierjan eens. Wat een groote pakte hij daar. En die Toosje. Die keek eerst goed, welke de lekkerste was. Jokie werd boos. Het was toch allemaal hêtèr lekkers. En ze moest maar alles weggeven. Nee. dat ging niet Toen ze even later met moeder in den Nog lang hoorde ze hen lachen en plezier maken. tuin gingen spelen, liep Jokie telkens naar binnen en nam dan zooveel van de schalen als ze in haar mond kon stoppen. Heel leelijke dingen dacht Jokie dan. „Ziezoo, Fierjan; deze bonbon kun jij tenminste niet meer opsnoepen. En Toosje, zoek maar welk het grootste gebakje is. Dat eet ik hier lekker op". Ze moest het haastig opslokken; want ze wilde toch niet graag, dat iemand an ders haar zou zien. De gevolgen bleven niet uit. Toen moe der voor de tweede keer gebakjes rond deelde, bedankte Jokie met een wit ge- sichtje. Op moeders verwonderde blik keerde ze haastig het hoofd af. Even later, toen de anderen druk aan het schuilhoekje spelen waren, waar moeder ook aan mee deed, stond Jokie zachtjes in haar schuil plaatsje te huilen. Zoo vond moeder haar. „Wat heb je. kind?" „Zoo'n buikpijn", snikte Jokie. „Dan moet je naar bed gaan", besliste moeder, ,,'t Is wel erg jammer voor je; maar we kunnen er de anderen niet voor wegsturen". Jokie keek snel op. Zou moeder weten, hoe het kwam, dat ze zoo akelig was? Aan moeders oogen zou ze zeggen van wel. Toen den anderen verteld werd, dat Jokie naar bed moest, keken ze wel even vreemd op. Maar even later was het spel weer in vollen gang. Nog heel lang hoorde Jokie hen lachen en plezier maken. Eindelijk werd het stil. Nu zijn ze zeker naar huis gegaan, dacht het meisje in haar bedje. Oh, wat deed haar buikje pijn. Allemaal van haar snoepenHet werd al bijna donker, toen moeder boven kwam. „Je moet de groeten hebben van je vriendin netjes en Fierjan. Ze hebben erg veel ple zier gehad. Beterschap wensehen ze je!" Toen snikte Jokie als een heel^Jclein kindje. Moeder sloeg haar armen om haar neen Ja. mijn meisje; dat komt ervan als je je gasten geen lekkers gunt. Je kunt het tocb niet allemaal zelf opeten. Dat heb je nu ondervonden. Moeder heeft wel gezien, wat Jokie aldoor gedaan heeft..." „Oh mam," snikte het meisje, ,Ik schaam me zoo. Maar ik beloof U, dat ik het nooit meer zal doen. Morgen neem ik de doos bonbons, die ik van Fierjan heb gekregen, mee naar school en dan zal ik aan iedereen uitdeelenIs dat goed?" Even later lag Jokie rustig te slapen. En zt droomde, dat ze al haar vriendinnetjes tracteerdt op groote gebakjes en lekkere bonbons. „Goed, meisje, goed. En ga dan nu maar lekker slapen." .Moeder streek met haar zachte handen over Jokies verhit gezichtje, drukte een kus op haar mond en ging toen weg. Even later lag Jokie rustig te slapen. En ze droomde,i dat ze al haar vriendinnetjes tracteerde op groote gebakjes en lekkere bonbons... RITA VAN B. HET HOEKJE VAN DE POPPENMOEDEi We zijn nu al bezig geweest met de ver schillende onderdeelen der wintergarderobe van ons poppenkind; maar een heel belang rijk iets hebben we vergeten. En wel een manteltje; want als straks de koude dagen er zijn, kunnen we poplief toch moeilijk ln een enkel jurkje mee uitnemen, al is dit nog zoo warm. Het manteltje, waarvan we hier de be schrijving geven, is gemaakt van Schotschei geruite wollen stof. Het jasje bestaat uit vier verschillende' deelen: een voorpand, dat twee maal ge knipt moet worden; een rugdeel; een mouw,; die ook tweemaal geknipt wordt en een das, die eveneens uit twee deelen bestaat. Van papier knippen we op de goede maat eerst de vormen, zooals op de teekening af gebeeld zijn. Deze papieren patronen leggen, we op de stof. De gestippelde lfln van het| rugpand wordt op dubbele stof gelegd. Denk er om de stof recht te vouwen. Het voor»; pand en de andere deelen worden geknipt. Vergeet niet het naadje in te knippen boven aan het voorpand. Daarna rijgen we het jasje in elkaar e» Ukken de naden dicht. Het allerlaatste rim- eien we de volants in, die langs zoom en mouwen komen. Voor deze volant nemen wa; een band, die twee maal zoo lang is, als de lengte meet, waar hg aangezet wordt. Als het manteltje klaar is, wordt het mooi gestreken. Je zult eens zien, hoe lief Pop er uit: ziet. MARJAN B. tooi deposito'*, voorschotten, loopende rekeningen. 3% 1. sjaars De rentevoet is voor Spaargelden voor Voorschotten (hypotheek) 4 's jaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediet- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet rente in rekening Courant 4.25 't jaars. Wij hebben vooi OOK Z. en O. FONDS) BRILLEN. Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. Gegarandeerd goedblijvende DOUBLé BRIL met donkere of lichte randen 3.—. BUIKBANDEN EN ELAST. KOUSEN. Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voortsbreukbanden, enkelstukken, platvoetzolen enz. STUARTS KATOENNETTEN (Wit) STUARTS KATOENNETTEN (Geolied en getaand). STUARTS MANILLATOUWWERK, speciaal fine yam STUARTS KATOENGARENS, wit en geolied. DRIJFCACHOU. Zijdegarens en Zijdenetwerli VRAAGT PRIJS EN CONDITIËN. Beleefd aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 8