Cadeau! 25e JAARGANG VRUDAG se OCTOBER 1934 Na. 86 NIBUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINQEN EN OMSTREKEN fb ,s4vtDASPIRW DE LUCHTRACE LONDEN - MELBOURNE. .HET WARE. I Hlll WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoef Wieringen ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN f Telef. Intercomm. No. 19. per 3 maanden 1.—. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels t 0.50 Iedere regel meer f 0.10. 40 V I K*r\TEKI m„ ORANJEBAND «n BAYERKRUI5 C X ffnif» f/w mn/rrx ucbrniklcn het. DE UIVER EINDEUJK GELAND. EEN MOEILIJK LAATSTE TRAJECT. Moeilijke uren te Albury. Sportieve hulp van de bevolking. H.M. DE KONINGIN BELOONT INZE LUCHTHELDEN. Dinsdagnacht om 1 uur Ned. tijd is het vliegtuig, waarop aller oogen gericht zijn, onze mooie en dappere Uiver met de ferme kerels van de K.L.M., te Melbourne aangekomen. Grote dankbaarheid zal heel ons land de zen dag, die een gedenkwaardige dag zal blijven in de geschiedenis van de Neder- landcshe luchtvaart, beheerschen. Van uur tot uur hebben wij, Nederlanders, de onzen, die dag en nacht in de weer wa ren om de eer van onze vlag hemelhoog te houden, gevolgd. Steeds waren onze gedachten bij de vier, die daar meededen aan de Melbourne-race. Er zijn oogenblikken geweest, dat we recht hadden te gelooven, dat zij eerder dan wie ook het doel zouden bereiken. Er zijn ook oogenblikken geweest, dat het ons bang om het hart werd, vooral Zaterdagavond, bij het naderen van Bagdad en den dag van Dins dag. Twee snelle Engelsche vliegtuigen waren ons aanvankelijk stukken vóór. Een ervan, het toestel van de Mollisons, kreeg panne en bleef achter. De Uiver vloog gemoedereerd voort, achter den anderen Engelschman aan. Scott, in zijn race-vliegtuig, schoot als een pijl uit den boog dwars over het grootste we relddeel heen, dwars over gevaarlijke zeeën. Slechts enkele malen liet hij zijn „Cornet" dalen om benzine in te nemen. Van Singapore vloog hij linea-recta naar Port Darwin, ter wijl de K.L.M.-vogel reglementaire bezoeken aan tusschengelegen plaatsen moest brengen: Batavia, Rambang, Koepangom nog maar niet te noemen de verschillende lan dingsterreinen tusschen Bagdad en Singa pore. En tóch Niettegenstaande de Uiver zooveel meer moest landen om te voldoen aan de voor schriften van handicap-race, tóch kwam ze betrekkelijk korten tijd na de snelste Engel sche racemachine op het veld van Melbourne aan. Dat is een prestatie Een reusachtige prestatie. Een historische gebeurtenis. En kijk nukijk nu, hoe de menschen uit de Uiver stappen, lachende frissche men schen. Zij hebben een schitterende reis ge had, zij hebben ervan genoten. Scott en zijn metgezel waren volgens de berichten doodmoe en half ziek. Onze tegenslag in Albury Is per slot van rekening niet fnuikend geweest. Zeker heeft het avontuur-tegeüwil-en-dank de dappere Uiver geen moed gedaan voor den handicap wedstrijd. De uren, op de renbaan van het Australische stadje doorgebracht, gelden als vlieguren Maar zelfs al mogen dan de in gewikkelde berekeningen uitloopen op een teleustelling voor de vier kranige Hollanders wat heelemaal niet zoo zeker is dan blijft toch het feit, dat onze machine de tweede beste is in de snelheidsrace. En méérde „onzen" hebben alles bewe zen wat er maar te bewijzen was om de grootheid van de Nederlandsche luchtvaart vast te stellen. Zij hebben laten zien, hoe een veilige en vlugge verkeersdienst moet werken. Zij hebben laten zien, dat er niets gewaagd wordt, zelfs niet om wat te winnen. Met de grootste regelmaat is de route afgevlogen. Toen Dinsdag tegen den avond de alarmee rende berichten van het vliegen boven Al- burny en Wodonga werden vernomen, kwam iedereen in spanning. Maar niemand was feitelijk ongerust. Want men wistParmen- tier en Moll zullen niet versagen. K.L.M.-pi- loten weten -niet wat versagen is Het vertrouwen werd niet beschaamd. De twee kranige Hollandsche jongens hebben het toestel prachtig niettegenstaande de on gunstige weersomstandigheden en de duister nis op de renbaan van Albury neergezet en zij kregen de hartelijke symphatieke hulp van heel het stadje Hulde aan Alburny. Een driewerf hulde aan onze mannen, die, toen zij er zeker van waren dat het kon en dat het móést, van het slechte veld opstegen om naar Melbourne te vliegen. Zij hebben den tocht van Mildenhall naar Melbourne volbracht in drie dagen, 18 uur, 24 minuten en 5 seconden HOE DE NOODLANDING GESCHIEDDE. Het slechte weer noopte tot dalen. UITSTEKENDE HULP VAN AUTOMOBILISTEN. De geruchtmakende noodlanding van de Uiver moet geweten worden aan het slechte weer, dat boven dit gedeelte van Australië woedde. Parmentier en Moll, zoo werd Woens dagmorgen uit Melbourne gemeld, geraakten in een hevigen storm, gepaard gaande met donderbuien Zij hadden een wind van 60 a 70 K.M. snel heid tegen. Hierdoor was Parmentier genood zaakt van de route af te wijken. Het vliegen werd toen zeer moeilijk, daar de marconist vanwege het onweer geen verbinding kon krijgen met de landstations. Toen hij tenslot te de lichten van Albury zag, cirkelde hij driemaal boven de stad en landde op de ren baan. Zeldzaam staaltje van manoeuvreerkunst. Een ooggetuige vertelt, dat de landing een zeldzaam staaltje van manoeuvreerkunst was. Op de renbaan te Alburny waren honderden automobilisten in den duisteren, regenachti- gen nacht bijeengekomen in de hoop, de Ui ver te zien passeeren. Toen de regen wat bedaarde, zagen zij het vliegtuig, doch be merkten tevens, dat de piloot wilde dalen. De automobilisten hebben toen allen de koplampen van hun auto's ontstoken waardoor de renbaan uitstekend werd ver licht. Driemaal cirkelde Parmentier om de renbaan heen en landde toen op perfecte wijze. Bemanning en passagiers begaven zich met een auto naar de stad om den nacht in een hotel door te brengen. Parmentier ver klaarde, dat hij nog slechts voor een half uur vliegen benzine in de tanks had. Hij zeide, het zekere voor het onzekere te willen nemen om eerst bij het aanbreken van den dag verder te vlie gen. De passagier Gillissen sprak eenlge woorden voor de radio, en vertelde dat de storm de Uiver genoodzaakt had, van de route af te wijken. In Melbourne heeft men, zoodra men van de moeilijkheden van de Uiver kennis kreeg, den radiostations order gegeven, te trachten, verbinding met de Uiver te krijgen. Onmid dellijk stelde het oorlogschip „Sussex" zijn machtige zoeklichten in werking en zocht den hemel af. Hiermee wilde men bereiken, dat de Uiver bij het even tueel doorvliegen in den nacht een oriëntee- ringspunt had. Hoewel aan Parmentier de verzekering werd gegeven, dat de spoorbaan van Albury met machtige zoeklichten zou worden verlicht, achtte hij het raadzaam, toch niet eerder dan met daglicht te vertrek ken, gedachtig aan het devies van de K.L.M. „Safety first." MET Z'N TWEEëN IN DE UIVER. Uit een telegram, dat de directie van de K.L.M. van Parmentier heeft ontvangen blijkt, dat Parmentier in Albury alles heeft moeten achterlaten om goed op te kunnen stijgen. Daarom kwamen Parmentier en Moll alleen in Melbourne aan. De overige leden van de bemanning en de passagiers, zijn per auto gevolgd. Het vliegtuig bevindt zich in zeer goeden toestand. De ontvangst was zeer geestdriftig door sir Mac Robertson en vele andere autoriteiten. WAT ZULLEN DE GEVOLGEN DAARVAN ZIJN? Als gevolg van de omstandigheid, dat de passagiers van uit Uiver het vliegtuig te Al bury hebben verlaten zou het kunnen zijn, dat Parmentier en Moll weinig kans hebben, de handicap-race te winnen, ofschoon zij in de snelheidsrace definitief de tweede plaats bezetten. Mildenhall-Melbourne vliegtijd 71 u. 28' oponthoud 18 u. 49' reisduur 3 dagen 18 u. 17 min. afstand in K.M. 19.877 K.M. kruissnelheid 278 K.M. per uur reissenlheid 220 K.M. per uur. EEN TELEGRAM VAN DE PRINSES. H.K.H. Prinses Juliana heeft een telegrafi sche gelukwensch aan de bemanning van de Uiver doen toekomen. FEUILLETON. No. 13. Tot haar niet geringe ontsteltenis had Ba ring, als zijn speciaal verlangen te kennen gegeven, dat zij nog vóór den winter trouwen zouden en een huwelijksreis buitenslands zou den gaan maken, en, toen zij daar veel op tegen had, merkte ze eerst, hoe koppig hij was. Haar hoofdbezwaar, dat zij niet zoo lang bij haar moeder wilde wegblijven, werd te niet gedaan door zijn protest, dat zij haar moeder immers dagelijks zou kunnen zien, als ze op Hillcrest terug waren. Freda had zorgvuldig gewaakt tegen een ontmoeting met Geoff, maar niet altijd zou zij het in haar macht hebben, hem te ont- loopen. Op een middag, dat zij het huis aan den achterkant verliet, zag zij hem daar ineens ijlings op haar afkomen, langs het kleine laantje. „Wat doe je hier vroeg hij en keek tege lijk met onderzoekenden blik naar het mand je, dat zij droeg. „Ik ben bij Anna geweest, jullie Anna. Een van haar kinderen is ziek." Anna?Ik weet van geen Anna af!" „Kom, je herinnert je toch wel Anna Maso! Zij is immers jarenlang op Ladywood. „Och, ja, dat is waar ook Maar, hoor eens, Freda, nu ga je weer niet dadelijk heen Eerst moeten wij deze zaak eens tusschen ons uitvechten." Als in een droom hoorde Freda hem aan Anna vragen, toen die de deur opendeed, of ze hun haar voorkamer een tijdje wilde af staan, omdat hij en Miss Bell iets te bespre ken hadden. Al d® gedienstigen op Ladywood hadden LANDBOUW CRISIS - ORGANISATIE VOOR DE VEEHOUDERS. De formulieren ter verkrijging van een vergunning om een kalf te mogen mesten en een acte van vrijstelling bij huisslachting van een varken, zijn verkrijgbaar bij de Secretarissen der districten der Landbouw crisis Organisatie, resp. tegen betaling van f 0.25 en f 0.35. De eerstgenoemde formulieren zijn tevens verkrijgbaar bij den Rayon-Administrateur. Hieronder laten wij volgen de namen en adressen der Secretarissen Distr. 1 D. W. Rijkeboer, Kaart, Terschel ling 2. M. Zuidewind, Hoeve Kamp, Den Burg, Texel3. K. Brugman, Kneesweg, Anna Paulowna 4. C. v. d. Sluis, St. Maartensbrug; 5. P. Visser Azn., Slikkerdijk, Wieringerwaard, post Oudesluis 6. S. v. d. Wal, Weere, Gem. Winkel7. K. Bos, Opmeer A. 23 8. Fr. Mijs- berg, Abbekerk 9. Corn. Laan, Onderdijk B. 130, Wervershoof 10. S. Reus, G. 561, Groo tebroek11. S. Slot, Westwoud 12. H. Stel tenpool, Oosteinde, Wognum 13. P. Kollis, Berkhout, (tijdelijk) 14. L. v. Breugel, Stroet, Gem. St. Maarten15. A. Quant, Heerhugowaard, Zuid. 16. C. Timmerman, No. 213, Broek op Langendijk. Gedurende de maand October geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder één droog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriekt Let op ons Loodje, er zijn veel namaaksels t BINNENLANDSCH NIEUWS. Wat wordt het nattig, kil en koud. WIJ BREIEN en repareeren ALLE soorten wollen kleeding, TRUIEN, vesten, broeken, enz. enz. Kousen en Sokken (ook de allerfijnste) voor nieuwwerk zijn WIJ No. I. JAAP SNOR, Den Helder, Zuidstr. 19. Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. HANDBREISTERS Onze wollen garens zijn prima en gratis onderricht voor het breien van alle kleeding. Gemeente-Secretars gearresteerd. Wegens verduistering. De gemeente-secretaris van Schaes- berg (L.) de heer P. H. H. tevens sec retaris van het Bui'gerlijk Armbe- 1 stuur aldaar is overgebracht naar de strafgevangenis te Maastricht in ver verband met een ontdekte fraude. P. H. H. had geiden van het Burger lijk Armbestuur ten bedrage van eeni- ge duizenden guldens verduisterd. ïiij was op zijn verzoek Maandagavond door den gejneenteraad ontslagen. Nader meldt men nog, dat P. II. H. de boekhouding van het Burgerlijk Armbestuur bijzonder slordig had ge voerd en dat de controle alles te wen- schen overliet. Ruim een jaar gele den werd reeds een tekort geconsta teerd, doch toen wist H. het ontbreken de nog tijdig aan te zuiveren. Bij de aangeboden rekening over het jaar 1935 bleek Lij accountants-onderzoek dat wederom fraude was gepleegd. De ontbrekende gelden had II. te eigen bate aangewend. Hij ontkende echter fraude te hebben gepleegd, daar hij voornemens was geweest de gelden te gelegenertijd weer aan te vullen. Het onderzoek is nog in vollen gang Een merkwaardige bijzonderheid is, dat P. H. H. nog slechts kort geleden met veel luist.exT zijn 25 jarig ambts jubileum heeft gevierd. Landbouweiswagen in een sloot geraakt. De landbouwer gedood. Dinsdagmiddag omstreeks drie uur is het paard, dat gespannen was voor een landbouwerswagen, waarop de landbouwer Lannentnik gezeten was, geschrokken voor een passeea'ende au to. Het paard sprong hierbij op zij met het noodlottig, gevolg, dat de wa gen in een naast den weg gelegen sloot geraakte. Hierbij kwam de land bouwer onder den wagen terecht. Hij was op slag dood. Na eenigen tijd is het paard zoowel als de wagen op het dcroge gebracht. Pander jager einde van deze week startklaar. Met uitgetrokken landingn- toestel verder. Geysendorffer seinde Woensdagmid dag uit Allahabad, dat de Panderja- ger tegen het einde van deze week weer startklaar zal zijn en hij met uit getrokken landingstoestel zal verder vliegen. Men vestigt er onzen aandacht op, dat hierdoor de vliegsnelheid van den „Panderjager" zal worden verminderd, maar dat een herhaling van hetgeen te Alahabad gebeurd is voorkomen wordt. altijd bijzonder veel op gehad met Master Geoff dus voelde Anna zich vereerd, dat zij hem dit genoegen mocht doen. Geoff vatte Freda's hoofdje tusschen zijn handen en vroeg met grooten nadruk ,Wat heeft die verschrikkelijke man mijn kameraadje gedaan Freda had moeite, haar tranen in bedwang te houden en hij ging voort „Ik begrijp het niet. Hoe kwam je er toch toe, Freda Ik ken je zoo dóór en dóór en je bent in het minst niet wereldsch gezind, of geldzuchtig. Je bent een heel gewoon meis je, dat allereerst naar wat liefde vraagt. Het heeft je ook geen geluk gebracht, Freda. En begreep je niet, wat een vreeselijke slag het voor mij zou zijn Zij had haar gezichtje nu losgewerkt en deed haar best, zoo flink mogelijk te ant woorden „Neen wel begreep ik, dat het je afkeer zou wekken. Maar wat geeft het nu al, om daarover te praten Het is nu immers toch geschied." „Dat denk je maar Dus ik zou het zoo maar lijdelijk kunnen aanzien, dat je je le ven totaal bederven ging ,,'t Is heel vriendelijk van je, maar „Het is niet alleen vriendelijkheid tegen over jou, maar ook tegenover mij zeiven. Ik ben niet van plan, steeds zoo ongelukkig te blijven als ik geweest ben, sinds ik van je ver loving gehoord heb." „O, je zult er best overheen komen Het is nogal niet zoo je gewoonte, om lang in de zelfde stemming te blijven „Toch zal ik mij dan nu steeds zoo ellendig blijven voelen, tot ik je verloving met dien kwibus verbroken heb." „Ik zou wel eens willen weten, hoe je dat dan zoudt willen aanleggen „Wel, heel eenvoudig, door met je te trou wen! Ja, zeker.En met al zijn schatten van geld zal hij er toch niets aan kunnen veranderen Een diepe blos overtoog haar gezichtje. De eenlge wijze, om uit deze moeilijkheid te ge raken, was maar, meende ze, dat zij zich erg boos toonde. „Dank je wel", zei ze dus sarcastisch, „ik zou niet van je willen vergen, dat je je zoo danig voor mij opofferde Neen, ik heb je wel altijd verwaand gevonden, maar dit gaat toch wel te ver „Ik zal niet met je kibbelen, Freda, als je dit soms wilt uitlokken. En ik weet ook wel, dat er zeker nog andere jongelui zijn, die je liever zoudt hebben maar geen van allen zouden ze het toch durven ondernemen om Baring te verdrijven, zooals ik dat van plan ben ,Hoe durf je je te bemoeien met wat je niet aangaat „Als ik nu zag, dat je zelfmoord wilde be gaan, zou ik je daar dan niet van moeten terughouden Nu, en dit is op z'n minst zoo erg! O, FredaEn hij viel op zijn knieën en vatte haar handen in de zijne. „Ik wil je ook niet verliezen. Ik kan je gelukkig maken. Wij hebben elkaar immers al heel ons leven gekend „Dat is het juist, Geoff Wij hebben altijd als broer en zuster omgegaan." „Ik verlang ook niet, dat je zoo dadelijk van mij hoeden zoudt, maar in ieder geval zal je mij toch verkiezen boven hém. Denk je niet „Hoor eens, Geoff, er is nog een andere kant aan het geval, dien je misschien over het hoofd gezien hebtRodney Baring koes tertja, een ware aanbidding voor mij Na een langen, doordringenden blik, dien zij haast niet kon doorstaan, verborg hij het gelaat in zijn handen en zag zij, wat zij nog maar ééns in haar leven van hem had gezien, namelijk na den dood van zijn vader, dat hij tranen schreide. Ze sprong op, hij ook, en, terwijl hij ander maal zoo'n innig-droeven blik op haar wierp, zei hij „Ja, nu zal je mij verachten, dat weet ik wel. Maar ik kan het niet helpen. Ik begrijp niet, wat er in den laatsten tijd over mij ge komen is Ik kan niet slapen, niet eten. steeds moet ik maar aan jou denken Vat je niet, Freda, dat ik je ziels-, ziels-llef heb veel meer dan hij ooit in staat zal zijn, eenig gevoelen te koesteren." „Maar Geoff, je hebt er mij toch nooit over gesproken „Omdat ik het zelf niet wist, voor ik van de reis terugkwam." „Het is zeker „het ware" niet" meende zij „Misschien meer wat jalouzie, nu een andere man mij de zijne zou noemen „Ik had je wel degelijk van te voren lief, maar ik wist het nietDe oogen moesten mij geopend worden dat is hetOnderweg dacht ik steeds aan je en ik zei, dat ik den kus, dien je mij niet geven wilde weet je nog wel tóch hebben moest Maar Freda schudde het hoofd en hield vol„Het is „het ware niet Nu verloor Geoff toch alle zelfbeheersching, sloot haar in de armen, overdekte haar ge zichtje met onstuimige kussen en riep tel kens „Is dit dan „het ware" En dit En dit?.... Toen hij tenslotte ademloos ophield, zag zij er uit als een roos en ondanks zichzelve riep zij stralende „O, Geoff, had ik dit toch maar eerder ge weten „Zou het dan anders zijn geloopen, liefste?' „Ja, heel anders Een landdurige stilte volgde, waarna hij met onweerstaanbare overredingskracht ging pleiten „Zeg nu eens eerlijkbevallen mijn lief- koozingen je nu niet beter, dan die van Ka beljauw Dat genot elkaar weergevonden te hebben Niet waar, mijn kleine meis je „O, Geoff Met iederen keer, dat je zoo praat, krijg ik toch een gevoel, dat ik heel slecht ben, om je van je liefde te laten spre ken, eer ik vrij ben, die aan te nemen Ze begonnen nu hun plannen te overleggen. Geoff was er voor, om maar onmiddellijk naar haar vader te gaan, om dien alles mee te deelen, maar Freda erkende, dat ze daar toe den moed niet had. Toen bood hij aan, dan onmiddellijk naar haar verloofde te gaan, en alle blaam op zich te nemen. BUITENLANDSCH NIEUWS. Weer een geslaagde stratosfeertocht. De heer Piccard, een broeder van den bekenden Belgischen geleerde, die, vergezeld van zijn vrouw, Dinsdagmor gen opi 6 uur 58 te Dearbon in den Amerikaanschen staat Michigan met zijn stratosfeerballon was opgestegen, is Dinsdagmiddag op 2 K.M. afstand van Cadiz in Ohio geland in een bosch rijke streek. Het omhulsel van den ballon is ge scheurd, maar het echtpaar Piccard is ongedeerd. De instrumenten zijn niet beschadigd. Naar verluidt, heeft. de ballon een hoogte van 16000 M be reikt. Om 11.18 bevond de ballon zich op 11250 M. hoogte boven Norwalk in Ohio en dreef verder in de richting Pennsyl vanië. Mevrouw Piccard seinde toen, dat aan boord alles wel was en dat men snel naar de stratosfeer steeg. Om 12.45 bevond de ballon zich op 3600 meter hoogte boven Cleveland in Ohio. Tegen 2 uur des middags meld de een vlieger, dat hij den ballon op 12000 M. hoogte boven Akron had ge zien de auto, die den ballon zou vol gen, had toen het draadlooze contact verloren. „En verbeeld je nu eens, dat ze mij geen van tweeën wilden laten gaan?" opperde zij. „Dan vlucht ik eenvoudig met je Hij zag er ook naar uit, of hij daartoe in staat zou zijn, en Freda besloot, zich niet het genot van het oogenblik te laten bederven door een uitzien op iets, wat misschien toch nog beter tot een oplossing zou komen, dan het zich zóó wel liet aanzien. Het was dan ook een innig-gelukkig paar, dat Anna even later uit haar keuken riep, om afscheid van haar te nemen. Geoff liet haar een halven souvereign in de hand glijden en zei „Miss Bell en ik zijn verloofd, Anna en jij bent de eerste, die het weten zal. Maar je moet het nog even geheim houden. Ik beloof je anders, dat je een nieuwe japon zult heb ben voor de bruiloft Anna bedankte hem en was tot tranen ge roerd. ,Ik heb altijd wel gedacht, dat u beiden voor elkaar bestemd was, sir U is als kin deren altijd zoo samen geweest." Toen ze buiten waren, zei Freda „Ik wilde wel, dat je met mij mee naar huis kon gaan „Ik ga naar Ladywood, om Mary alles te vertellen en maak nu maar, dat je wegkomt, kleine heks anders geloof ik, dat ik je op de publieke straat nog omhelzen zou Vaar wel dus, liefste Freda HOOFDSTUK X. Thurston Warwick zat te rooken in het maanlicht bij het open venster van zijn zit kamer. Het was over tienen en het gezin op de pastorie was in ruste, maar hij had er tegen op gezien, nu al naar bed te gaan, daar hij alweer een slapeloozen nacht duchtte. Want er was iets op Ladywood, iets, dat hij niet begrijpen en verklaren kon, maar dat hem onuitsprekelijk leed deed de vriend schap, die hij zoo onbeschrijflijk hoog had gesteld, scheen hem té ontvallen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1