1 25e JAARGANG DINSDAG 30 OCTOBER 1934 No. 87 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN PANDERJAGER TE ALLAHABAD VERBRAND. „HET WARE" LANDBOUW - CRISIS - BUREAU. «WIERINGER COURANTS VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef WIeringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIÏN Van 1 5 regels 0.50, Iedere regel meer f 0.10. Noodlottig ongeluk tijdens den start. De bemanning Geysendorffer, Asjes en de marconist Pronk is licht gewond. Toen de Panderjager Vrijdagavond wilde vertrekken, om den tocht naar Australië voort te zetten en bezig was te taxiën naar het einde van het vliegveld, kwam het toestel in botsing met een tractor. Het vliegtuig vatte vlam en werd volkomen vernield. De inzittenden bleven ongedeerd. EEN ONDERHOUD MET GEYSENDORFFER. „We wisten niet hoe we er uit kwamen, maar het lukte." De Reuter-correspondent te Allahabad heeft een onderhoud gehad met Geysendorffer, die zich, met Asjes en Pronk in het Euro- peesch Burgerlijk Ziekenhuis bevindt. „We waren in den start en juist van den grond vrijgekomen, toen plotseling in de duisternis van den nacht twee sterke zoek lichten recht voor ons zichtbaar werden," zei Geysendorffer. Onmiddellijk er op voelden we, dat de Panderjager met iets in botsing kwam. Het toestel viel en vatte vlam, maar we slaagden er in de deur open te breken en veilig op den grond tekomen. We kunnen nog niet begrijpen dat we gered zijn. Geysendorffer verklaarde verder „Het was iets heel zonderlings om midden op het vliegveld een tractor met zoeklichten neer te zétten het was een donkere nacht en we konden niets zien. De start was uitstekend. We wisten niet waar we tegenop botsten. We zagen vlammen aan alle kanten en sprongen uit den Pander. Al onze bezittingen zijn verbrand. Niets heb ben we behouden. Asjes zat naast me. Ik ge loof, dat we de deur open gestooten hebben, toen we het toestel zagen branden. De ben zinetank was gebarsten. Nog liep de motor, toen we er uit sprongen. We renden weg tot we ons safe voelden. We voelen ons gelukkig." PANDERJAGER WAS VERZEKERD. Naar aanleiding van het desbetreffende verzoek van het comité treft Geysendorffer op het oogenblik maatregelen ten aanzien van de verzekering. De Pander jager is n.1. bij Lloyds verzekerd. Met een en ander, en met het opstellen van rapporten is uiteraard eenigen tijd gemoeid. WAT FOKKER ZEGT. Marge tusschen succes en catastrophe is gering. V.D heeft Fokker naar zijn meening ge vraagd over de ramp, die den Pander jager te Allahabad heeft getroffen. In kan in het algemeen dit zeggen, antwoordde de heer Fokker, dat de Melbour- ne race ook al is deze nog niet geëindigd op éclatante wijze heeft aangetoond, dat de marge tusschen succes en catastrophe maar zeer gering is. Verder is door deze race bewezen, dat een goede bemanning in de eer ste plaats noodig heeft een betrouwbaar toe stel en betrouwbare motoren. Wat den Pan derjager betreft, was het voor een piloot van de groote qualiteiten van Geysendorffer een „bad luck", dat hij de beschikking heeft ge had over een vogel met zwakke pooten. Ove rigens is het een onbetwistbaar feit, dat jon ge vogels het vliegen nog moeten leeren. Maar bovendienvogels worden geboren, terwijl vliegtuigen worden gebouwd en een lang sta dium van ontwikkeling noodig hebben. Zij moeten betrouwbaar worden gemaakt, zoowel door menschen als door ervaring EEN NIEUWE PANDERJAGER? Het Nederlandsche Instituut van Automo biel- en Motor Experts deelt mede dat het door een nationale inzameling wil trachten onze Nederlandsche constructeurs wederom in de gelegenheid te stellen tot een hernieuw den opbouw yan een dergelijk specifiek nati onaal product als de Pander jager. BINNENLANDSCH NIEUWS. Auto-ongeluk bij Beilen. Zoon van den fabrikant Menko gedood. Op den nieuwen betonweg Beilen- Meppel, op ongeveer vier kilometer van Beilen is een auto, bestuurd dooi den 28-jarigen heer N. J. Menko, tegen een boom gebotst en daarna in een sloot omgekaneld, doordat de bestuur der wilde uitwijken voor een aantal koeien, die zich op den weg bevonden. De heer Menko, die een zoon was van den bekenden texielfabrikant te En schedé—Lonneker, liep een schedel breuk op en overleed spoedig na het ongeluk. Dr. Meyering uit Beilen, die weldra ter plaatse was, kon geen hulp jneer verleenen. De heer Menko was op weg van Gro ningen naar Enschedé. Het lijk is naar Beilen overgebracht. Koopt geen Sweepstake-loten. Scherpe maatregelen der ju stitie hooge straffen ver wacht. In het voorjaar 1934 werden dooi- de Amsterdamsche Centrale op last der justitie een groot aantal brieven en an dere bescheiden in beslag genomen, op grond van vermoeden, dat hier over treding der loterijwet in het spel was. Het betrof hier de deelname in de Ier- sche Sweepstake, die beschouwd wordt als een verboden loterij. Aan de hand van het in beslag, genomen ma teriaal werd in vele gevallen proces verbaal opgemaakt, welke stukken ter vervolging aan de justitie werden in gezonden. Naar men meldt, is als eerste een de zer personen reeds gestraft met beta ling van een geldsom van 1' 1000. Meer dere vervolgingen zijn in voorberei ding, de verwachting is, dat tegen over treders zeer streng zal worden opgetrc den, waarbij de straffen niet gering zullen zijn. Er zijn ook een groot aantal lieden geweest, wier post in beslag was ge nomen en ten aanzien van wie uit het onderzoek bleek, dat zij slechts deel hadden willen nemen met een paar lo ten, of wel slechts een paar loten had den gekocht. Bij wijze van hooge uit- zndering kregen deze menschen het door hen opgezonden geld terug met de waarschuwing namens den officier van justitie alhier, dat bij herhaling een strafvervolging zal worden inge steld. Gezien de strenge straffen, die ver wacht mogen worden, zij men dus ge waarschuwd en hoede men zich voor onaangenaamheden door geen Sweep stake-loten te koopen. Geheimzinnig geval. Slachtoffer van een aanrij ding Nadat de 18-jarige C. van Eekelen wonende te Halsteren Donderdag avond te Bergen op Zoojn kermis had gevierd, keerde hij, na zijn meisje naar huis te hebben gebracht, des nachts per rijwiel naar huis terug. Toen de jongeman omstreeks twee uur thuis kwam, is hij direct naar bed gegaan. Hij werd echter ongesteld en een ge neesheer wiens hulp ingeroepen was, constateerde, dat de jongeman een hersenverbloeding had bekomen. Hij werd naar het Ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd, doch bij aankomst aldaar bleek hij reeds te zijn overle den. Het vermoeden is nu gerezen dat de jongeman het slachtoffer is gewor den van een aanrijding, ofschoon zijn kleeren in het geheel niet stuk of vuil waren of eenige spoor van verschijnse len bij een aanrijding vertoonden. Men heeft de politie van het geval in ken nis gesteld, die een nauwkeurig onder zoek heeft ingesteld. STOPGEZET. Naar men. meldt, wordt de melksuikerfa- briek te Uitgeest met ingang van heden stop gezet. Aan de meeste arbeiders is, evenals vorige jaren, wederom ontslag aangezegd, zoodat ook nu weer slechts enkelen geduren de de winterrpeiode aanblijven. INBRAAK TE SCHOORL. De dader reeds gearresteerd. In den nacht van Woensdag op Donderdag werd ingebroken bij den aannemer C. H. te Schoorl. Vermist werd eenig ldein geld, tafel zilver en linnen goed. De rijkspolitiehondengeleider en dactylos- copist, de heer van der Leegte te Bergen, vond met behulp van zijn hond een spoor dat verder uitgewerkt werd Ook werden vinger afdrukken gevonden. Door deze vingeraf drukken werd den aandacht gevestigd van een Amsterdammer, die thans te Den Helder woonachtig is. De man werd gearresteerd, in zijn woning werden alle te Schoorl vermis te voorwerpen terug gevonden, terwijl hij het linnengoed al reeds aangetrokken had. De man, die ook nog verdacht wordt van een inbraak te Julianadorp, heeft een volledige bekentenis afgelegd en is in het Huis van bewaring te Alkmaar ingesloten. land gewenschte aantal ligt, zal dit, riet van den oogst '33-'34. wanneer zich geen onvoorziene om standigheden voordoen, de laatste keer zijn dat een dergelijke maatregel wordt genomen. FEUILLETON. •U.'\ (14. Op den middag was hij op Ladywood ge weest, om te zien, of Mary weer bekomen was van haar ongesteldheid van den vorigen dag, maar hij had haar niet in den tuin ge vonden, en toen hij navraag naar haar had gedaan, had Suzanne geantwoord „dat miss Mary weer heel goed was, maar dat zij dien middag niemand wenschte te ontvangen." Bedroefd en teleurgesteld was hij naar de pastorie teruggekeerd. Want dit was een opzettelijke weigering, zoo niet een beleediging, en het vreemde van het geval was, dat hij totaal in het duister verkeerde van de reden, die daartoe leidde. Hij werd uit zijn bittere gedachten gewekt, door het dichtklappen van het tuinhek en een zwaren tred op het grind. De late bezoe ker, die eerst op de voordeur toetrad, stond even stil, toen hij den kant naar de veranda deur uitliep. Met een uitroep van verbazing en genoegen sprong Thurston op het was Will Armstrong „Wat ben ik blij, je hier te zien, man Ik wist al niet, wat ik misdaan had Warwick stak hem de hand toe, maar de ander sprak „Ik zou je liever eerst willen zeggen, waar voor ik hier gekomen benomdat ik voelde, dat ik dit onder mijn eigen dak niet kon doen, wilde ik je vanavond niet ontvangen." Ze keken elkaar doordringend aan. Op het gelaat van Warwick stond ongeëvenaarde hooghartigheid te lezen Will Armstrong zag er zoo bleek en slecht uit, dat hij wel een tiental jaren ouder leek. Warwick sloot de balkondeur, liet het gor dijn zakken en bood zijn bezoeker een stoel. „Ga zitten, Armstrongje komt toch niet met de bedoeling, om te twisten „Neen, maar om eens hoogst-ernstig, van man tot man, met elkaar te spreken. Clover PERSBERICHT. Afname zware Varkens. De Nederlandsche Veehouderij-Cen trale zal, daartoe gemachtigd dooi den Minister van Economische Zaken, in den loop van de eerstvolgende we ken een groot aantal zware varkens af nemen. Deze afname vindt plaats omdat er, ten gevolge van het langer dan nor maal blijven liggen van een deel der vairkens in verschillende streken van het land, nog steeds een te hoog to taal gewicht aan varkens aanwezig is. Daar het totaal aantal varkens, zoo als uit de inventarisatie blijkt, uiec meer boven het in verband met de af zetmogelijkheden in binnen- en buiten PUBLICATIE. De Nederlandsche Akkerbouw-Ce/i- trale piaakt hierbij bskend, dat bij ex port van buitenlandsche peulvruch ten naar Duitschland nooit aanspraak gemaakt kan worden op gelden, die ge stort zijn op de Nederlandsche Clea- ringsrekening bij de Deutsche Reichs- bank. Een door exporteurs van deze peul vruchten geteekende verklaring, waar bij van alle aanspraken op gelden uit de Clearing wordt afstand gedaan, moet bij de monopolie-overeenkomst worden overgelegd of daarop zijn ver meld. Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van veeweiders en mes ters heeft een telegram gezonden aan den Minister van Economische Za ken, waarin naast bezwaren tegen een eventueele afslachting van rundvee beschuldigingen worden geuit, als zou den verschillende adviseurs der Vee houderij centrale reeds maanden lang tegen afbraakprijzen speculatief groote kwanta jong vee hebben opge kocht, dat schijnbaar na dekking voor aanbieding ter afslachting zou dienen. De Minister van Economische Za ken heeft hierin aanleiding gevonden het volgende telegrajn aan de Neder landsche Vereeniging, van veeweiders en mesters te zenden Naar aanleiding van het mij door Uw Bestuur gezonden telegram inzake eventueele afslachting van rundvee, verzoek ik U dringend mij omgaand uitvoerige gegevens en namen van verschillende adviseurs der Veehou derij-centrale te zenden, die thans reeds maanden lang tegen afbraakpnj zen speculatief groote kwanta jong vee door U bedoeld, zouden hebben opge kocht. De Minister van Economische Zaken, Steenberghe. De Minister heeft opdracht gegeven de gegevens, zoodra deze hem zullen bereikt, terstond nauwgezet ie doen onderzoeken en stelt zicli voor het re sultaat hiervan te ptiblicecron. Steunregeling riet. In afwachting van een volledige be kendmaking omtrent de steunverlee- ning aan de griend- en rietcultuur wordt aan belanghebbenden voorloopig het volgende bekend gemaakt. Mat riet. Ten aanzien van 'malriet stelt men zich voor een bepaald percentage der productie van oogst '34-'35 uit de markt te nemen, tegen een nader vast te stellen prijs der bossen, franco voor den wal, aan te wijzen opslagplaats voor de kosten verbonden aan het op slaan zal een gering bedrag van den koopprijs worden afgetrokken. De eischen welke zullen worden ge steld zullen dezelfde zijn als voor het Bladriet. Omtrent het artikel bladriet bestaat het voornemen om het bestaande be drag van vorig jaar, n.1. f l£.50 per H.A. te handhaven, onder beding een ter dat rietlanden die te gebruiken zijn in een andere cultuur, slechts nog voor deze oogst gesteund zullen worden. Dekriet. Van de eerste soort dekriet zal zoo noodig een gedeelte uit de markt wor den genomen. Grauwe Griendcultuur. Thans reeds kan worden medege deeld dat 5-jarig griendgewas niet voor steun in aanmerking komt. Steunverleening aan het 4 jarig gewas zal geschieden per H.A., volgens tax atie op stam na classificatie, met dien verstande dat minderwaardige grien den van die steun worden uitgesloten. Ten aanzien van de witcultuur zijn spoedig nadere jmededeelingn te ver wachten. BUITENLANDSCH NIEUWS. Holroyde is gisteren mijn zuster komen opzoe ken. Zij voelde zich zeer ongelukkig en kwam om hulp en raad vragen. Ze zegt, dat jij haar het hof hebt gemaakthebt uitgelokt, dat ze voor je voelen ging en nu begint zij te den ken, dat je er niets mee bedoelt, maar je en kel eens vroolijk hebt willen maken over haar. Mijn zuster kan niets doen in deze, maar ze heeft het mij verteld en ik besloot, er eens met je over te komen spreken. Clover is jong en zij heeft niemand, die het voor haar op neemt. Je weet zelf, hoe haar ouders zijn Haar moeder is zeer onverstandig en haar vader een stroef, onaangenaam mensch. Je kunt van plan zijn, als een man van eer te handelen, maar het lijkt vreemd, dat je op Ladywood nooit haar naam noemt, terwijl wij nogal dachten, dat wij zulke goede vrien den waren." „Vrienden! herhaalde Warwick bitter „Mijn vrienden schijnen dan wel geneigd om kwam van mij te denken mij ongehoord te veroor- deelen." „Neen, daarin vergis je je toch. Mary houdt het er vast voor, dat je de dingen verklaren kunt. Misschien is Clover te overijld geweest in haar oordeel ,En jijzelve, Armstrong ,Ik ben voor overtuiging vatbaar," antwoord de Will langzaam. „Als je zegt, dat je Clover dadelijk trouwen zult ,Ik zou Clover Holroyde niet willen trou wen, al was er ook geen tweede meisje op de wereld Will Armstrong sprong op, met een veront waardigd „Dan ben je een schurkeen „Stilklonk het gebiedend van Warwick. ,Je hebt nu eerst uitgesproken, laat nu ook eens de beurt aan mij komen Ik heb nooit een woord van liefde gesproken tot Clover Holroyde. Als zij dit beweert, dan tracht zij, öf moedwillig zichzelve te misleiden, óf ze zegt een onwaarheid. Mijn fout in haar oogen is dat ik niet genoeg notitie van haar neem. Ze kan mij niet vergeven, dat ik niet met haar flirt en nu is dit haar manier, om mij te straffen. Het is mij hoogst onaangenaam, Armstrong, om dergelijke dingen van een jong meisje te moeten zeggen, maar zij heeft geen keus gelaten, Hoe je van jou kant waarde Joegoslavië. Dak ingestort tijdens herdenkings plechtigheid. Eén doode, elf gewonden. In een kerk te Podgoritza (Montene gro) werd een herdenkingsdienst voor koning Alexander gehouden. Een groot aantal menschen was bijeen. Plotse ling stortte het dak in, tengevolge waarvan een kind werd gedood en elf personen ernstig gewond. Aangezien er op den beganen grond geen plaats meer was, had een aan tal personen een zitplaatsje gezocht op de balken van het dak der nog niet afgebouwde kerk. Het gevolg hiervan was dat twee zware balken braken, en het dak omlaag stortte. Schoolkinderen ontvoerd door ban dieten in Mandsjoekwo. Tiental als gijzelaars gehouden. Bandieten hebben te Kaolijmen een school overvallen en 220 kinderen ont voerd. Regeeringsroepen zijn er in geslaagd 135 leerlingen te bevrijden, en een aan tal andere kinderen, behoorende tot arme boerengezinnen is daarop door de bandieten eveneens vrijgelaten. Een tiental kinderen van rijke land eigenaars is echter door de bandieten als gijzelaars achter gehouden. Eenige der vrijgelaten kinderen hebben aan de autoriteiten een goede beschrijving gegeven van de schuil plaats der bandieten, doch de troepen aarzelen zich daarheen te begeven, uit vrees, dat de jeugdige gevangenen hiervan nadeel zullen ondervindieai. WAAROM FRANKRIJK NIET DEELNAM. De minister van Luchtvaart generaal De- nain heeft een verklaring afgelegd en zeer openhartig te kennen gegeven waarom Frankrijk niet aan den wedstrijd Londen- Melboume heeft deelgenomen. kan hechten aan die beschuldiging, vat ik nog niet. Je kon toch wel gezien hebben, dat één vrouw zoodanig mijn leven vervulde, dat er geen ander voor mij bestond. Ik dacht, dat jij tenminste de waarheid had vermoed." „De waarheid „Dat ik je zuster Mary liefheb met hart en ziel." „JehebtMary lief? Verbazing was bij Armstrong op dat oogen blik het overweldigend gevoelen. „Ja, hoe kan het ook andersZij is de lief lijkste vrouw ter wereld. Je moet niet verge ten Armstrong, dat mijn moeder kort na mijn geboorte gestorven is en dat ik nooit vrou welijke familieleden om mij heen heb gehad. Als je dit bedenkt, dan zal je je misschien kunnen voorstellen, wat de vriendschap van Mary deze weken voor mij is geweest. En hoe zou ik nu, terwijl ik haar lief heb, ooit een blik hebben geworpen op een hartelooze co- quette In zijn verontwaardiging had hij zich zoo laten vervoeren, maar, toen hij zag, hoe Will de handen voor het gelaat sloeg, had hij dan wel zeer berouw over deze wijze van uitla ten. Hij legde Armstrong de hand op den schou der en vroeg zacht „Vergeef mij Ik was vergeten, dat je haar lief had." Niet zoodra hod hij die woorden geuit, of hij begreep, dat hij daarmee had verraden, hoe het geheim van Will hem bekend was. „Wie heeft je dat verteld Warwick zweeg. Hij kon niet liegen en hij kon ook niet zeggen, dat Hanna het hem ver teld had. Will maakte nu de gevolgtrekking, dat het Clover zelve was en dit viel hem bit ter tegen, daar hij haar een jaar geleden had laten beloven, dat zij niemand anders van zijn geschiedenis zou spreken. Een meisje, dat op deze wijze haar woord kon breken, was ook wel in staat tot tal van andere leu gens en deze eigenschap alleen was al vol doende, om Will Armstrong dan wel zeer te leur te stellen. Mat stond hij op en zei „Het spijt mij. Het was beter, dat ik maar niet gekomen was. Ik zie nu, dat de fout niet aan jou lag. Dit op zichzelf doet mij genoe gen, want wij denken zeer goed over je, Ma ry en ik." Die eenvoudige woorden ontroerden War wick en onwillekeurig stak hij Armstrong de hand toe. „Er is niets mee verbeurd, WillNu zijn wij weer vrienden. Mag ik je dan morgen over die andere zaak spreken Tot zijn verbazing ging Will weer zitten en vroeg„Zullen wij er nu nog over spreken, of ben je te moe „In het geheel niet. Het zal mij een opluch ting zijn, om mijn gemoed eens uit te stor ten tegen jou, Armstrong. Ik ken je niet het recht toe, om mij te ondervragen, waar het Clover Holroyde geldtmaar als Mary's broer, heb je het recht, alles van mij te we ten." „Nieuwsgierig ben ik niet, dat weet je wel. Mary en ik hebben je geheel op goed vertrou wen ontvangen en tot vandaag is het nooit bij mij opgekomen, dat we eigenlijk niets van je weten." ,Tot miss Holroyde je op die gedachte bracht door mij zwart te maken," viel War wick droog in. Dat kon Will niet ontkennen en met haast smeekende uitdrukking op het gelaat vroeg hij „Zouden wij haar naam nu niet er bui ten kunnen laten Ik ben bereid om de re den van mijn komst geheel te negeeren. De mededeeling toch, dat je liefde voor Mary voelt, heeft de gedachte daaraan geheel op den achtergrond geschoven. Misschien dat je nu ook beter doet, die zaak geheel met Mary uit te maken en je tegenover haar te verant woorden." „Goed dat zal ik doen. Maar steek eens op, want het is een lange geschiedenis, die je je hooren zult krijgen, en misschien zal je oordeel luiden, dat ik in de gegeven omstan digheden het recht niet heb, je zuster ten huwelijk te vragen." Terwijl Will Armstrong gevolg gaf aan die uitnoodiging, en zijn pijp vulde, viel Warwick weer een nieuwe gedachte in en niet zonder eenige bitterhid vroeg hij „We zullen geen namen noemen, maar heb je nog iets meer te mijnen nadeele gehoord, behalve dan, dat ik een soort Don Juan zou zijn ,Ja, het was een valsch gerucht, maar ik zal niet ontkennen, dat het mij onaangenaam aandeed. Het luidde namelijk, dat je iets ont- eerends zoudt gedaan hebben; dat je oom je daarom onterfd heeft en dat je hier gekomen was, eigenlijk meer om je te verbergen." Thurston Warwick sprong op, en met die zelfde hooghartige uitdrukking op het gelaat, begon hij het vertrek op en neer te stappen, terwijl Will hem hoorde mompelen „Hoe zou die kleine kat daaraan gekomen zijn Al heel gauw wierp hij zich toch weer in zijn stoel en lachte. „Er schuilt eenige waarheid in, Armstrong. Kijk, ik moet beginnen met je een stukje fa miliegeschiedenis te vertellen. Ik heb maar één bloedverwant op de wereld Oom Adam Thurston, die mij heeft opgevoed. Mijn moe der was zijn zuster ze was vele jaren jon ger en hij was meer een vader dan een broer voor haar. Ze was altijd een beetje bang voor hem ofschoon hij haar toch zeer lief had Ik wilde wel, dat ik je dien oom goed beschrij ven kon, Armstrong, want je zult je nooit een duidelijk beeld kunnen vormen van de omstandigheden, als je geen juist inzicht hebt in zijn karakter. Hij is nu bijna tachtig jaareen strenge, trotsche man, met een ijzeren wil, die nooit iets vergeet en vergeeft, nooit op zijn woord terugkomt, en eer ster ven zou, dat dat hij erkennen wilde, dat hij ongelijk had Ik heb hem nooit blijk zien geven van eenige ontroering anders dan van drift en die is ieder oogenblik op het punt van uitbarsten. Iedereen is bang van hem dat wil zeggen al zijn onderhoorigen van de huishouding en op het goedwant hij bemoet zich al heel weinig met de buitenwe reld. Het heeft bij mij ook lang geduurd eer ik mijn vrees voor hem heb afgelegd. In al zijn opvattingen is hij een paar eeuwen ten achteren. Hij is met hart en ziel Quakerdit wil zeggen, hij heeft een afschuw van oorlog en soldaten. Nu was mijn vader officier en zijn grootvader en vader vóór hem. Dus toen mijn arm moedertje hem trouwde zij was toen pas achttien en het was een geheim hu welijk begrijp je, wat er gebeurde Oom Adam heeft haar nooit willen erkennen, heeft zelfs sinds dien nooit haar naam genoemd (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1