Cadeau! 25e JAARGANG VRIJDAG 2 NOVEMBER 1934 No. 88 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN LANDBOUW - CRISIS - BUREAU. HET WARE." ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIcN DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoei Wieringen Van 1 5 regels t 0.50. ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer t 0.10. per 3 maanden 1.—. DE AFSLACHTING VAN RUNDVEE. 150.000 runderen bestemd voor blikvleesch. Heffing op rundvleesch verlaagd. De Minister van Economische Zaken heeft eên beslissing genomen inzake de maatrege len, welke ten behoeve van onze zuivel- en vleeschpositie genomen zullen moeten wor den. De exportvooruitzichten van het Neder- landsche zuivel zijn door de maatregelen van verschillende landen om ons heen van dien aard geworden, dat het nemen van ingrijpen de maatregelen noodzakelijk is, wil men voor komen, dat onze zuivel- en vleeschpositie in eenstort. Hoewel door de in het afgeloopen jaar toegepaste afslachting voorkomen werd, dat dit jaar tot een belangrijke productie- vergrooting van melk is gekomen, is deze maatregel toch geenszins voldoende geweest om te voorkomen dat, bij achterwege blijven van verdere maatregelen, in de toekomst op nieuw een nog aanzienlijker productie-ver- grooting te wachten staat. Tusschen 1930 en 1933 werd de veestapel aanzienlijk uitgebreid. De hiervoren vermelde afslachting heeft weliswaar voorkomen, dat er een grootere melkproductie kwam, maar deze productie niet verminderd. Terwijl onze veestapel in het algemeen naar schatting niet grooter mag zijn dan ongeveer 1250.000 stuks melkvee, zou zonder maat regelen naar normale berekening, op 1 Juli 1935 1670.000 stuks melkvee aanwezig zijn, een aantal, waarvan de melk nooit verbruikt zou kunnen worden. Het nemen van maat regelen was dus geboden. De Minister heeft thans tot drie middelen besloten. In de eerste plaats tot het in de toekomst steunen van slechts een gedeelte van de melk, waarmede echter gepaard zal moeten gaan in de tweede plaats een ver dere teeltbeperking en in de derde plaats afslachting. Slechts door toepassing van deze drie maatregelen meent de Minister een vol doende verbetering der positie te kunnen bereiken. Verwacht mag worden dat door den gedeeltelijken melksteun bij den boer een sterke drang zal doen ontstaan om zijn pro ductie in te krimpen. Dit zal onder meer lei den tot een ruimer aanbod van vee. Alleen jong vee zal door de Regeering wor den overgenomen, terwijl daarbij meer in het bijzonder aan vee zal worden gedacht, dat lijdende is aan tuberculose. De regeering verwacht dat op deze wijze 150.000 stuks melkvee opgeruimd zullen kunnen worden, terwijl voorts voor 1935 opnieuw 50.000 stuks kalveren minder zullen worden toegewezen. Overwogen wordt voorts ook nog de verplich ting op te leggen aan hen die niet inleveren, tot het inleveren van een of meer kalveren met schetskaart 1934 of inhouding van een of meer schetskaarten 1935 in plaats van het aanbieden van jong vee. Het goede vleesch zal opnieuw worden in geblikt. De Regeering heeft ernstig overwo gen of het niet mogelijk was het vleesch in verschen toestand beschikbaar te stellen, maar hiertoe is mede op het eenstemmig advies van de vertegenwoordigers der dagelijksche besturen van de 5 groote gemeenten met hun technische adviseurs niet besloten, aangezien de practische moeilijkheden dusdanig groot bleken te zijn, dat dit onuitvoerbaar moest worden geacht. Getracht zal worden in het blikvleesch eenige variatie te brengen en zoo mogelijk ook gehakt beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft de Minister het belangrijke besluit genomen de heffing op het rund- vleesch met ingang van 1 November a.s. FEUILLETON. 15. „Heeft je moeder je aan hem afgestaan „Neen. Hij had de keus tusschen mij aan te nemen en mijnaar het armenhuis te zen den. Mijn ouders toch gingen na hun huwelijk naar Indië en mijn vader had den dood ge vonden, juist even voordat ik geboren werd. Hij stierf op het veld van eer. Mijn moeder ia er nooit overheen gekomen en stierf al heel gauw na mijn geboorte. De vrouw van den kolonel ging naar Engeland en die heeft mij meegenomen en op Thurston Hall gebracht. Dit op zichzelve was een ware heldendaad Toen ik drie maanden oud was, werd ik dus aan mijn oom overgeleverd en ik heb hem toebehoord, tot nu twee jaar geleden." „Je hebt zeker geen gemakkelijk leven ge had vroeg Will. „Een tè gemakkelijk leven Al wie oom Adam maar niet tegenspreekt, kan makke lijk genoeg met hem omgaan. En ik was ook niet overdreven onderdanig, denk dat niet maar ik was eenmaal opgevoed om hem overal in te gehoorzamen. En het was nooit bij mij opgekomen, om iets anders te willen. Hij was goed voor mij en ik had alles wat mijn hart maar begeerde behalve vrij heid en omgang met andere jongens. Ik had een uitstekende gouverneur gehad, want oom had niet willen hooren van scholen of colle ges die inrichtingen deugden geen van alle, beweerde hij. Ik geloof echter meer, dat het was omdat hij niet van mij scheiden wilde." „Was hij dan zoozeer op je gesteld „O ja, en ik op hem Wij waren de beste vrienden en kameraden. Ik zou het tegen niemand gezegd hebben maar wil je wel ge- looven, dat ik den ouden man méér gemist heb, dan een van de dingen, die ik verbeur van 20% op 10% te verlagen, waardoor aan een herhaaldelijk, vooral ook van slagerszijde kenbaar gemaakt verlangen wordt tegemoet gekomen. Evenwel zal de hef fing daardoor langer moeten duren en wel in plaats van ongeveer 1 jaar nog 2 jaar, Even wel kunnen door een verlaging van den ac cijns de vleeschprijzen dalen en het verbruik toenemen. PERSBERICHT. Staatsblad No. 545 bevat het Kon. besluit van den 12den October tot wijziging van het Crisis-Rundveebesluit 1934 I. Artikel 3 luidt thans als volgt „Voor de tijdvakken, aanvangende met in gang van nader door Ons te bepalen tijd stippen en eindigende met ingang van nader door Ons te bepalen tijdstippen is elders dan op markten, in door of vanwege Onzen Mi nister aan te wijzen marktstallen en daarbij behoorende terreinen, in openbare slachthui zen, of in door of vanwege Onzen Minister aan te wijzen andere slachtplaatsen en daar bij behoorende stallen en terreinen, het in voorraad hebben van rundvee, waarvan het gewicht gelegen is binnen door Onzen Minis ter te bepalen gewichtsgrenzen, slechts toe gestaan, indien dat in voorraad hebben ge dekt is door een identiteitsbewijs, houdende een beschrijving van het betreffende rund en een aanduiding van zijn eigenaar, wien het identiteitsbewijs is verstrekt en van diens rechtverkrijgenden, wien dat bewijs is over gedragen." Op grond van voornoemde wijziging wordt aan eigenaren van marktstallen, eventueel met bijbehoorende terreinen, die deze stallen en terreinen, in verband met het voorgaande door den Minister aangewezen wenschen te zien, in hun eigen belang in overweging ge geven dezen wensch ten spoedigste schrif telijk aan het Bestuur der Nederlandsche Veehouderij centrale, le van den Boschstraat No 1, 's-Gravenhage, kenbaar te maken. Hierbij dient dan tevens opgegeven te worden lo De gemeente, waarin de marktstal en het bijbehoorende terrein gelegen zijn, 2o De geheele kadastrale omschrijving van den stal en ook van het bijbehoorende ter rein, 3o De oppervlakte van het bij den stal be hoorende terrein. BÜ1TENLANDSCH NIEUWS. WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. In Duitschland waren op 1 October nog 2.281.800 werkloozen, daarvan waren 582.000 ongeschoold, 295.000 metaalbewerkers, 221.000 behoorden tot het kantoorpersoneel, 172.000 waren verkeersarbeiders, 147.000 waren arbei ders uit de bouwvakken. Bij het huispersoneel waren 69.000 werkloozen (daarvan 30.000 vrouwen.) De minste werkloosheid herscht bij de landarbeiders (47.000.) In Pommeren en in Oost-Pruisen tezamen zijn bij de land arbeiders slechts 941 werkloozen. GUILLOTINE ALS ATTRACTIE. Een caféhouder bij Tours heeft voor 30.000 francs een guillotine gekocht, dateerende uit de dagen van de Fransche Revolutie. De guil lotine heeft de laatste 25 jaar op het kerkhof Saint-Julien-le-Pauvre te Parijs gestaan. De caféhouder verwacht dat de guillotine veel bezoekers zal trekken. STRENGE KOUDE. In het Russische Verre Oosten van de kust tot de Amoer is een hevige koude ingetreden. Er zijn temperaturen waargenomen van 20 tot 22 graden onder nul. Het scheepvaartver keer op de Sungari en de Amoer moest wor den stilgelegd. OP WONDERLIJKE WIJZE GERED. Een 9-jarige jongen, die te Genua op het balkon van zijn op de vierde etage gelegen woning speelde, viel door onverzichtigheid over de balustrade. Een voorbijganger zag den jongen vallen en had de tegenwoordig heid van geest met uitgespreide armen toe te loopen en de handigheid, den jongen op zijn armen op te vangen, waardoor deze als door een wonder ongedeerd bleef. AUTOMATISCH NAAR DE STRATOSFEER. Officieel wordt medegedeeld, dat te Le ningrad een nieuwe stratosfeerballon is vol tooid, die van binnen eenige dagen met gas zal worden gevuld en gereed zal worden ge maakt om op te stijgen. De ballon zal opstij gen zonder bemanning, waarvoor hij is voor zien van een modern geconstrueerden gon del met ingebouwde automatisch werkende radio en meetapparaten voor stratosfeeron- derzoek. Het aanbrengen van deze apparaten is geschied onder leiding van prof. Moltsja- nof, die indertijd de Poolvlucht van de Graf Zeppelin heeft meegemaakt. De radiozender in de gondel zal de bewegingen van den bal lon automatisch registreeren en het radio station te Leningrad ervan op de hoogte hou den. EEN „LUTINE" BIJ TORONTO Journaliste zal er naar duiken. Een 61-jarige duikster, Margaret Campbell Goodman genaamd, heeft een wrak ontdekt op den bodem van de zee, waarin zich een schat van 100.000 pond sterling moet bevin den. Zij zag het wrak, toen zij de plaats per vliegtuig passeerde en vatte het plan op, om naar het wrak te duiken en den schat er uit te halen. Met dit werk zullen eenige weken gemoeid zijn. Het wrak is van den schoener de „New Brunswick", die in 1859 gezonken is. Marga ret Goodman was vroeger verslaggeefster bij een groote New-Yorksche courant. In 1917 heeft zij als duikster groot succes geoogst, toen zij voor 60.000 pond sterling aan koper haalde uit het wrak van de „Bewabic", een schip, dat in 1865 in het Huron-meer gezon- ken is. j ^;Sg BULGARIJE. KONINKLIJKE TREIN HEEFT ONGELUK. Koning Boris niet gekwetst. De koninklijke sneltrein, waarmede koning Boris van Bulgarije zich van Sofia naar Var na begaf, heeft een ongeluk gehad. De ko de O, als hij mij nu enkel maar verge ven kon en weer vriendelijk tegen mij wilde zijn, dan kon hij, voor mijn part, met zijn geld doen wat hij wilde „Je bent zeker opgevoed als zijn toekom stige erfgenaam, niet waar „Ja, daarom was het juist zoo hard voor mij. Ik heb nergens voor geleerd. Ik zou zelfs geen landgoed kunnen beheeren, omdat oom al zijn zaken stelselmatig zelve behandelde. Ik heb het leven van een landjonker geleid ging maar uit jagen en visschen en bekom merde mij om niets. Nu eerst zie ik in, dat ik heel dwaas en onverstandig heb gehandeld ik had toch moeten zorgen dat ik in ieder geval op eigen beenen zou kunnen staan. Maar toen ik tot dit besef kwam, was het natuurlijk te laat „Hoe dan „Wel, ik had ernstig overhoop gelegen met oom en dit wel naar aanleiding van den BoerenoorlogIn zijn jonge jaren was hij in de Transvaal geweesthij had daar aandeel in een goudmijn en hij vond, dat den Boeren diep onrecht werd aangedaan door de Engel- schen. Zoo volgde een ernstige verdeeldheid tusschen ons, die daarmee eindigde, dat ik aan den oproep aan onze landgenooten ge hoor gaf, en nu, dat oom mij een brief achterna zond, waarbij hij verklaarde, totaal niets met mij te doen te willen hebben Natuurlijk hebben veel praatjes de ronde ge daan over onze onderlinge verhouding, maai de waarheid is alleen aan ons beiden bekend. In ieder geval, toen ik weer in het land terugkwam, ziek en gewond en ellendig, had ik geen mensch, tot wien ik mij wenden kon en zou ik maar 't liefst ergens in een hoek zijn gekropen, om te sterven, toen dokter Reeves, die ook teruggekeerd was, mij ergens in een hospitaal vond." „Dus die wonde in het been heb je in den oorlog opgedaan Maar je kunt toch weer geheel beter worden Was het je gezondheid, die je deedt denken, dat je niet tegen Mary spreken mocht over je gevoelens „Ja, en mijn armoede. Ik heb niet meer dan twee honderd pond per jaar, een somme tje, dat oom op mij vastzette, toen ik meer derjarig werd. En ik zie niet in, op welke wijze ik er iets bij zou kunnen verdienen Op zulk een bedelaarsinkomen kan je toch geen vrouw vragen, je lot te deelen „Mary bezit zelve wel iets. Zij was de eeni ge dochter en vader heeft voor haar gezorgd. „Je bent een man uit duizenden, Will" zei Warwick, met tranen in de stem. „Er is er nog maar één, zooals jij, en dat is dokter Reeves. Ik heb hem geschreven over Mary hij herinnerde zich haar en ik heb hem gevraagd, of hij meende, dat mijn gezond heid een beletsel was om aan een huwelijk te denken. Hij antwoordde „Neen je hebt enkel wat geluk noodig, om weer een ander mensch van je te maken." En gedurende de laatste weken heb ik ook wel gevoeld, dat hij gelijk had Het was lang na middernacht, toen Will Armstrong opstond, want zij hadden nog geruimen tijd vertrouwelijk zitten praten. Toch had Mary op haar broer gewachten zoodra hij de deur opendeed, trad zij in de hall op hem toe. „Ik wilde niet naar bed gaan, eer ik den uitslag van je gesprek had gehoord, want ik vind het ellendig, als je tot de ontdekking moet komen, dat je vrienden je teleurstellen: Is het alles in orde, Will „Ja, het is in orde, Mary. Warwick is een man van eer dóór en dóór waar en oprecht. Er is een vergissing geweest, maar morgen zal hij je alles komen toelichten. Ik heb hem beloofd, dat je om drie uur thuis zoudt zijn." „Waarom wilde hij mij nog spreken, Will Als hij jou alles verteld heeft, dan is dit vol doende dan hoef ik er niets meer van te weten. Ik heb gedaan voor Clover Holroyde, wat ik kon, en nu is de zaak daarmee afgeloo pen, wat jou en mij betreft. Neen, ik verlang hem morgen niet te zien." „Toch moet je hem ontvangen, Mary, dat ben je hem verplicht. Hij vond het ellendig vanvan vanmiddag „Nu, goed dan," zei ze. Met een glimlach verliet Will haar, en bei den gingen ze 'n slapeloozen nacht tegemoet. ning is niet gekwetst. Nader wordt gemeld dat de locomotief van den trein waarmede Koning Boris van Sofia naar Varna reed in brand geraakte. De ko ning verbond eigenhandig de wonden van den machinist en den stoker. Daarna ging hij zelf op de locomotief staan, (het is be kend dat Koning Boris uit liefhebberij vaak zelf locomotieven rijdt), en reed den trein tot de naastbij zijnde rivier, waar de brand werd gebluscht De Koning hielp een handje mee toen het treinpersoneel water uit de rivier schepte en daarmee het vuur bluschte. Daarna klom de Koning weer op de locomo tief en reed den trein honderd kilometer ver der, naar Varna, het doel van de reis. Gerucht omtrent aanslag. Volgens den specialen correspondent van de „Daily Mail" te Sofia, zou op den trein, waarmede koning Boris van Sofia naar Var na reisde, een bomaanslag zijn gepleegd. Volgens de „Daily Mail" zou in den kolen wagen van den trein een helsche machine verborgen zijn geweest, die bij Strezica, op een afstand van 130 km van Varna gelegen, ont ploft is. Bij het onderzoeken van den kolen wagen zou men nog een deel van het uur werk, waarmede de bom was verbonden, heb ben gevonden. Men neemt aan, dat de bom reeds in Sofia in den kolenwagen was gelegd. Naar de correspondent van het blad verder meedeelt, zouden onder het spoorwegperso neel en in communistische kringen talrijke personen zijn gearresteerd. In tegenstelling tot dit sensationeele bericht van de „Daily Mail", melden de andere Lon- densche bladen, dat de brand op de locomo tief van den trein ontstaan is door ontbran ding van steenkool in den kolenwagen, welke lezing door Reuter bevestigd wordt. Nader meldt dit nieuwsbureau, dat het ongeval te wijten is aan het warmloopen van een as, waardoor een brandje op de locomotief ont stond. Alle berichten omtrent ontploffing van een bom in den kolentender worden met be slistheid tegengesproken. VISSCHERS BELEVEN ONAANGENAAM AVONTUUR. Strijd met een inktvisch. Toen de bemanning van de Nieuw Zeeland sche visschersschuit „Ruby" haar netten had binnengehaald, ontdekte ze, dat ze een gewel dige inktvisch had gevangen, die vreeselijk te keer ging. Terwijl men het beest uit de netten los maakte, ging de rest van de vangst verloren. Men deponeerde het monster in de bak, waar in de gevangen visch werd bewaard, maar toen ontdekten de visschers pas, dat zij een onaangename vangst hadden gedaan. Er stond een vrij ruwe zee en daar het beest in de vischbak verschrikkelijk te keer ging liepen de boot en haar bemanning ern stig gevaar. Men besloot de inktvisch te dooden. Eerst werd het beest met messen bewerkt, maar dit had geen ander resultaat, dan dat het van kleur veranderde. Toen sneed men de armen een voor een af en wierp het lichaam over boord. De acht armen bleven echter afzonder lijk over het dek rondspartelen en het kostte de bemanning de grootste moeite zich ook hier van te bevrijden. Drama in volle Zee. Schipper's voeten Vastgevroren. De Engelsche treil er Earl Kitchener uit Huil, waarvan dezer dagen reddings boeien aan de IJslandsche kust zijn aangespoeld, zoodat men vreesde, dat de treiler was vergaan, is Dinsdag avond laat te Akureyri op IJsland bin nengevallen. In den storen van Za terdag en Zondag j.1. was de brug en Gedurende deze maand geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder één droog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek! Let op ons Loodje, er zjjn veel namaakselst een boot van de treiler weggeslagen. Twee matrozen waren gewond en moes ten bij aanko|mst naar het ziekenhuis worden overgebracht. De schipper had 54 uur achter elkaar aan het roer ge» I staan, zoodat zijn voeten waren be vroren. 1 Gemaskerd bal in de gevangenis. Dat in Amerika nog steeds alles mo gelijk is, bewijst de volgende gebuurte jnis, die op het oogenblik in de Vereen. Staten druk wordt besproken. De bestuurder van de bekende straf gevangenis Sing-Sing heeft een dezer dagen toestemming gegeven tot een ge maskerd bal voor de gestraften. Van de costuums, die door de gevangenen zelf waren vervaardigd, werden de mooiste bekroond. Eigenaardig was dat een groot aan tal misdadigers zich hadden verkleed als directeur van de gevangenis. Na af loop van het bal bleek, dat de echte gevangenis-directeur in een der cellen was opgesloten, terwijl de pseudo-di- recteur op diens bureau zat en zijn si garen rookte. Geen reuzenschepen, maar luchtschepen. Een Amerikaansch standpunt. Omtrent de besprekingen over het plan tot instelling van een geregeldon luchtschipdienst tusschen Europa en Amerika wordt nader vernomen, dat het Ministerie van Marine aan Dr. Eckener de toezegging hoeft gedaan, dat de vliegvelden van Lakehurst en Miama als stations voor de in den vol genden zomer beginnende trans-Atlan tische vluchten van hei nieuwe Zeppe linluchtschip L.Z. 129 gebruikt mogen worden. Wel moeten de landingskosten wor den betaald. Het in Florida. met zijn gunstig klimaat gelegen station Miami zou slechts dan benut worden, wanneer de weersgesteldheid een landing te Lakehurst onmogelijk zou maken. De president van de United States Shipping Board, Admiraal Cone, is voorstander van den bouw van groote luchtschepen, inplaats van den thans bestaanden concurrentiestrijd in het 'bouwen van reuzenschepen. HOOFDSTUK XI. Mary was den volgenden ochtend bijzonder laat beneden, daar zij eerst in slaap gevallen was, toen het huishouden al aan den gang was. Terwijl ze een enkel woord van veront schuldiging tot haar broer sprak, zag zij, dat die geheel verdiept zat in een brief. „Slecht nieuws, Mary Arme Dick Hunter is van zijn paard gevallen en men vreest, dat hij het niet lang meer zal maken. Hij wilde mij graag zien. Ik kan nog net den trein van negenen halen, als je mij helpt. Pak maar het een en ander voor mij bij elkaar. Ik zal toch niet vóór morgen terug zijn." „Och, dat arme vrouwtje Ze zijn maar kort getrouwd en hebben maar één kindje „Ja. Ik denk, dat Dick mij over zijn zaken spreken wil. Ik vrees, dat die niet te best in orde zijn. Toen hij de boerderij overnam, heb ik hem wel gewaarschuwd, dat hij ze nooit winstgevend zou weten te maken. Arme Dick, hij is niet veel ouder dan ik Eerst toen Will weg was, ging Mary er zich door bezwaard gevoelen, dat hij er dus niet bij zou wezen, om haar door dien verschrik- kelijken middag heen te helpen die ontmoe ting met Thurston Warwick Het was, of het vooruitzicht, daarop haar verlamdehaar allen lust voor haar werk benam. Daar viel haar opeens een gedachte in, die haar een ware uitkomst leeken eens even overlegde zij „Wel zeker. Waarom zou ik ze niet tot elkaar brengen?Als ze maar een oogen blik alleen zijn, dan zal het gauw genoeg tusschen hen in orde komen. Op de pastorie hebben ze nooit eens gelegenheid voor een rustig onderhoud en als ik ze hier maar even beiden ontvangen heb, dan ga ik ongemerkt weg." Onmiddellijk gaf Mary uitvoering, aan de zen inval, ging een briefje schrijven aan Clover en zond een jongen te paard naar de pastorie. De boodschap was kort, maar Clo ver zou ze wel begrijpen. „Kom vanmiddag om half drie bij mij. Ik heb goed nieuws voor je. Mary Armstrong." Met verlicht gemoed, maar met kloppend hart, wachtte Mary de komst van haar beide gasten af. Clover was laat. Eerst om kwart over drie kwam zij, verhit en ademloos en klagende over de tallooze dingen, die er altijd nog te verrichten vielen, eer ze eindelijk weg kon. Ze zag er intusschen allerliefst uit in een af leggertje van haar rijke nichtje, dat zij op de bevalligste wijze voor zich pasklaar had weten te maken. Mary verwelkomde haar hartelijk. Ze was blij, dat Clover zoo laat kwam zij persoon lijk voelde toch niet zooveel lust, om te ver tellen, waarin „het goede nieuws" dan wel bestond, dus ging zij maar vrij druk aan het praten over de reden, die Will dien ochtend had weggeroepen. Clover vermoedde wel zoo vaag dat Mary's „nieuws" iets had uit te staan met mr. War wick maar, had zij verwacht, wat het in waarheid was, dan zou zij zeker in allerijl gevlucht zijn. Het was nooit bij haar opgeko men, dat haar schuchtere vriendin zou dur ven tusschenbeide treden, waar het deze zaak gold. Het eenige, dat zij verwacht had van haar vertrouwelijkheid tot Mary, was dat Thurston Warwick niet langer een welkome gast zou wezen op Ladywood. Clover mocht dan laat zijn, Thurston was vroeg, en enkele minuten daarna liet Hanna hem binnen. Hij droeg een lichtgrijs pak en met zijn gedistingeerd uiterlijk was hij een man, waarop ieder meisje trotsch kon zijn, als haar verloofde. Terwijl hij Mary de hand gaf en vroeg, of zij weer beter was, werd hij de verschijning gewaar in de vensterbank. Het bezorgde hem een schok en Mary zag, dat hij van kleur ver schoot Clover Holroyde was dan wel het persoontje, dat hij het minst van allen wenschte te zien. Hij hoopte, dat zij maar den tact zou hebben om gauw te verdwijnen. Toen zij uit haar hoekje te voorschijn kwam, boog hij voor haar (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1