25e JAARGANG DINSDAG NOVEMBER 1934 WP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN „HET WARE." ~tPbiq mia. Ouqahette^ No. mWIERINGER courant VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. OVERNAME VAN RUNDVEE. Zooals reeds in de pers is bekend gemaakt, heeft de Minister van Economische Zaken besloten tot een drietal maatregelen, die sa men zullen moeten werken om te komen tot de beperking van de melkhoeveelheid in Ne derland en tegelijk om te voorkomen, een algeheele ineenstorting van de vleeschprijzen. Besloten is in de eerste plaats tot het in de toekomst steunen van slechts een gedeelte van de melk, waarmede echter gepaard zal moeten gaan in de tweede plaats een verdere teeltbeperking en in de derde plaats afslach ting. Voorts is door den Minister vastgesteld, dat alleen jongvee door de Regeering zal worden overgenomen, benevens een aantal stuks vee, lijdende aan tuberculose. Het jon ge vee zal worden overgenomen om de vee houders, wier melkproductie straks voor ten minste 10% niet zal worden gesteund in de gelegenheid te stellen hun overtollig vee af te zetten. Ter regeling van deze vee-inlevering heeft de Nederlandsche veehouderscentrale het volgende besloten Elke veehouder wien over 1934, in verband met de teeltregeling, door één der Provinciale Landbouw-Crisis-Organisaties twee of meer vaarskalveren en/of niet geregistreerde stier kalveren zijn toegewezen, zal kunnen inleve ren een aantal voor het eerst drachtige vaar zen en/of voor het eerst drachtige pinken en /of vaarskalveren met een identiteitsbewijs 1934, gelijk aan de helft van het aantal aan dien veehouder toegewezen kalveren. Voor de gevallen, dat een aantal is toegewezen, het welk niet door twee deelbaar is, zal afronding naar beneden plaats hebben. De veehouders, die niet bereid zijn het gewenschte aantal dieren van de bovenge noemde soorten in te leveren, zullen op hun toewijzing van kalveren over 1934/'35 wor den gekort met een gelijk aantal als dat, het welk zij tekort hebben ingeleverd van de gevraagde soorten runderen daarenboven zullen veehouders, wier veestapels in aanmer king komen voor z.g. erkenning als meer waardig, geen boventallige vaarskalveren worden toegewezen. De aangifte voor inlevering is als bij de vorige inlevering verplichtend gesteldfor mulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de districts-secretarissen der gewestelijke Land bouw-Crisis-Organisaties en moeten bij de Gewestelijke Landbouw - Crisis - Organisatie, waaronder de betrokken, veehouder ressor- teerd, zijn ingekomen minstens vijf dagen vóór den leveringsdatum. Zij moeten dus niet, zooals het vorig jaar, naar de Centrale zelf worden gezonden. Hierbij zij verder opgemerkt, dat den vee houders de gelegenheid wordt gelaten, even tueel een leveringsplaats buiten hun gewest te kiezen en eveneens om een ander namens, doch voor rekening van hen zelf, te laten in leveren. Met het oog op de komende melkbeperking en mede in verband met het feit, dat het totaal toe te wijzen vaars- en niet geregis treerde stier kalveren voor den jaargang 1934/1935 ongeveer 50.000 stuks lager wordt gesteld dan voor 1933-'34 is het voor de vee houders van het grootste belang de gevraag de runderen tijdig ter inlevering aan te bie den. Het ligt in het voornemen, evenals het vo rig jaar, wekelijks mede te deelen, op welke plaatsen vee kan worden aangeboden. Voor de eerste maal zal tot levering gele genheid worden gegeven op onderstaande plaatsen, data en tijden Maandag 12 November te Drachten, Coe- vorden, Steenwijk, Nijkerk Amsterdam, Go- rinchem, en Valkenburg van 8 tot 10 uur, te Breda van 9 tot 11 uur. Dinsdag 13 November te Sneek, Deven ter, Doetinchem, Purmerend, Rotterdam, FEUILLETON. (No. 16. „Geeft u mij niet eens de hand, mr. War- wick vroeg zij met voorgewende vroolijk- heid. „Ik geloof niet, dat ik dit doen zal," ant woordde hij kalm, maar beslist. „We kunnen toch niet bepaald goede vrienden worden genoemd, en „Zie je riep Clover met schrille stem en zich tot Mary wendend. „Heb ik het je riiet gezegd Hij wil niets meer met mij te doen hebben waarop zij in een stoel neer viel en in tranen uitbarstte. Een pijnlijke stilte volgde. Mary keek verwijtend naar Warwick hij doorstond dien blik echter, zonder schuldge voel als hij was, maar wel begreep hij, dat dat dit nog niet bepaald een dag van triomf beduidde; dat Clover nog steeds zou voort gaan met kwaad te stoken. „Mr. Warwick," begon Mary en haar stem klonk koud en door de moeite, die het haar kostte, ze in bedwang te houden, „ik geloof dat er een misverstand bestaat tusschen u en Clover. Ik zal daarom even weggaan, dat u in de gelegenheid is, dit op te helderen Maar terwijl zij naar de deur liep, trad Warwick ineens vóór haar en smeekte drin gend „Toe blijft u toch, miss Armstrong Als u gaat, zullen wij maar kibbelen en ik ben er niet zeker van, ofik haar niet om de ooren zou geven In zijn drift en teleurstelling voelde hij daar ongetwijfeld lust toe maar toch was het 't ergste, wat hij wel gezegd kon hebben. Althans Clover sprong op uit haar stoel en stond met gebalde vuisten voor hen beiden, terwijl zij over al haar leden trilde van drift. „Mooi zoo Werp de blaam maar op mij en Wijchen van 8 tot 10 uur, te Oostburg van 9 tot 11 uur. Woensdag 14 November te Groningen, Wol- vega, Assen, Apeldoorn, 's-Hertogenbosch en Venray van 8 tot 10 uur. Donderdag 15 November te Leeuwarden, Hoogeveen, Zwolle, Zutphen, Eist, Schagen, Gouda en Roermond van 810 uur, te Hulst van 9 tot 11 uur. Vrijdag 16 November te Winschoten, Em- men, Hengelo, Utrecht, Alkmaar, Leiden en Cuyk van 8 tot 10 uur. De aangifte tot levering zal moeten plaats hebben, dat die veehouders, die slechts één rund te leveren hebben, deze doen vóór 1 Ja nuari 1935de veehouders, die meerdere stuks te leveren hebben moeten de aangifte voor minstens de helft van het te leveren aantal vóór dien datum hebben gedaan. Het aangifte-formulier bestaat uit twee deelen, waarvan één deel voor antwoord dienst doet. Hierop ontvangt de betrokken veehouder de noodige mededeelingen omtrent de levering. Geen dier zal worden overgeno men, tenzij een antwoordkaart daarbij wordt overgelegd. De algemeene werkwijze bij de overname zal ongeveer zijn als bij de vorige. Voor de in aanmerking komende dieren zal evenwel bij de klassificatie worden volstaan met de klassen A B C. Klasse A wordt betaald met 25 ets. klasse B met 22 ets. enklasse C met 19 ets. per Kg. levend gewicht, eventueel na aftrek van tar ra, welke ook na slachting nog zal kunnen worden toegepast, eventueel verhoogd. Deze prijzen zullen in geen geval verhoogd worden. In klasse A worden geplaatst dieren met volle gebruikswaarde, in klasse B dieren wel ke niet geheel volwaardig' zijn als gebruiks- dier, in klasse C dieren welke meer afwijken in gebruikswaarde. Dieren welke door de Commissie van Overname minderwaardig worden geacht of te lang drachtig zijn, wor den niet overgenomen. Eveneens is dit het geval met kalveren, aangeboden met identi teitsbewijs 1934, welke, eventueel na aftrek van tarra, geen 150 Kg. wegen. De gevraagde drachtige dieren zullen moeten klammen (liemen-blieken) en indien na slachting blijkt, dat desniettemin een dier niet drachtig is, zal op de uitbetalingssom van een derge lijk dier 30% worden gekort. Een dergelijk dier zal voor de verplichting tot levering niet meetellen. Desgev/enscht zal een leverancier bij de aanbieding een bewijs moeten kunnen over- leggen, waaruit blijkt, dat het betrokken dier van Nederlandschen oorsprong is en dat het nimmer het land heeft verlaten. Elke leverancier is verplicht op de leverings plaats zijn medewerking te verleenen voor een goeden gang van zaken. De dieren moeten met een halster aan wor den geleverd niet enkel met een hoorn touw. Eventueele markt- en waaggelden zijn, evenals vorig jaar, voor rekening van den leverancier. Bij uitzondering zal het gedurende de eer ste maand der levering geoorloofd zijn, in- plaats van de runderen der bovengenoemde soorten, drachtige runderen te leveren, welke reeds eerder hebben gekalfd, doch nog niet hebben afgewisseld. Voor dergelijke runderen gelden eveneens bovenstaande bepalingen en prijzen, doch uit den aard der zaak vervalt voor dit soort de bepaling omtrent klamtrekken. Nauwkeurig zal evenwel worden gelet op het vierkant zijn van den uier en op een duidelijk te consta- teeren drachtigheid. Met nadruk wordt nog eens gewezen op het risico van het consta- teeren der drachtigheid bij betrekkelijk kort te voren gedekte dieren, aangezien van dit punt onvoorwaardelijk zal worden vastgehou den aan den uitspraak van de daartoe door de Nederlandsche Veehouderijc/entrale aange stelde deskundigen. OVERNAME T. B. C. - RUNDEREN. Tevens zal de gelegenheid bestaan tot in levering van vrouwelijke runderen, lijdende aan tuberculose of para-tuberculose. Deze dieren moeten worden aangeboden geduren de het eerste half uur na den aanvang der overname. Dieren welke nog nimmer hebben gekalfd, worden van deze overname uitgesloten. Even eens zullen worden geweigerd runderen wel ke in een dergelijken voedingstoestand ver- keeren, dat zij zonder bezwaar voor den slacht kunnen worden verkocht, benevens die dieren, welker vervoer met het oog op hun toestand bezwaren oplevert. Noodzake lijk is, dat de dieren, welke voor deze levering worden aangeboden, eigendom zijn van leden van door de Nederlandsche Veehouderij cen- tarle erkende organisaties ter bestrijding van veeziekten of van een andere, eveneens door de Nederlandsche Veehouderij centrale als zoodanig te erkennen organisatie, die zich op het gebied der bestrijding van veeziekten beweegt. Elk dier moet worden aangeboden door den eigenaar zelf en vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van den dierenarts met fiat van den betreffenden inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst, blijkens wel ke verklaring het voor den gezondheidstoe stand van den veestapel gewenscht is, dat het betreffende dier wordt opgeruimd. Ook deze dieren worden geklassificeerd naar gebruikswaarde en daartoe verder inge deeld in vijf klassen, waarvoor in de eerste vier klassen per Kg. zal worden vergoed a. plus klasse 30 ct. a. klasse 26 ct. b. klasse 22 ct. c. klasse 18 ct. In de c. min klasse, waarin afwijkende die ren worden geplaatst, zullen deze per stuk worden getaxeerd. Een tarreering in Kg. zal ook indien noodig, bij de hierbedoelde leve ring worden toegepast. Daar het verschil in kwaliteit bij deze runderen grooter is, dan bij het over te nemen jongvee, zijn hier meer klassen gemaakt. Voor de dieren uit klasse a. is de prijs iets hooger dan die voor de a. klas se bij het jongvee, omdat het hier betreft goede dieren uit veelal reeds jaren geselec teerde stallen. In de a. plus klasse komen al leen dieren met een hooge verbruikswaarde en een naar verhouding licht gewicht. Ook voor deze overname is verplichte aangifte ingesteld. Deze aangifte moet rechtstreeks plaats hebben aan de Nederlandsche Veehou derijcentrale, le v. d. Boschstraat No. 1., Den Haag, terwijl de aangifteformulieren ook in dit geval verkrijgbaar zijn bij de districts secretarissen hiervoor genoemd. Ter nadere verduidelijking diene, dat die ren, welke worden aangeboden op grond van het feit, dat zij lijdende zijn aan para-tuber culose, eveneens moeten toebehoren aan le den van erkende ziektebestrijdings-organisa- ties, en ook bij de aanbieding vergezeld moe ten zijn van een bewijs van een dierenarts met het fiat van den betrokken inspecteur, van den veeartsenijkundigen dienst als be doeld voor de overname van t.b.c.-runderen. Tenslotte wijzen wij erop, dat evenals het vorig jaar al die dieren, waarvan geen goed voor de consumptie geschikt product kan worden gemaakt, zullen worden gedestrueerd. BINNENLANDSCH NIEUWS. Net iets voor een man Ib_ ben maar een meisje, niet waar En met niemand, die 't voor mij opneemtU kunt natuurlijk uw zaak wel mooi praten bij Mary maar ze zal u niet gelooven daar heb jk wel voor ge zorgd En of ik daar blij om ben U kunt ons niet alle twee hebben, ziet u, en nu is het eind van het lied, dat u ons geen van beiden hebt Arme Clover! Haar plannen waren ook zoo wreed in duigen gevallen Zoodra Warwick de kamer binnenkwam, had zij Mary's on- schuldigen toeleg doorzien. En haar bleef nu niets anders over, dan ze beiden maar zoo veel mogelijk pijn te doen. In die soort wraaJt neming scheen ze een zekere voldoening te vinden. Maar Warwick was diep verontwaardigd over die uitbarsting en sprak streng „Houd je mond, kleine helss Tegen mij mag je zeggen, wat je wilt, maar miss Arm strong zal je niet beleedigen in mijn tegen woordigheid. Als je dat nog wens doet .O ja, zij is alles en ik ben niets U hebt haar heelemaal ingepakt met uw innemende manieren en uw lijdend air Nu, haar geld zal u zeer goed te pas komen, niet waar Ik heb geen geld. Ik heb niets dan mijn jeugd en mijn mooi gezichtje Het was inderdaad een mooi gezichtje, ver hit als het was door driftmet dien veront waardigden gloed in haar oogen», en over het geheel dat levendige en sprekende. Toch ver afschuwde Warwick haar, omdat hij wist hoe Mary zich aan deze scène ergerde. Clover zette haar hoed op en riep „Ik zal gaan, mr. Warwick. Ik zal voor u het veld ruimen Dit laatste met een bui ging. „En ik twijfel er niet aan, of het zal u lukken, om Mary te overtuigen dat u een hei lige is. Zij voelt toch al zoo veel voor u „Ben je nu uitgepraat vroe»g Warwick, met een uitdrukking op het gelaait, waar ie der meisje voor zou zijn teruggeschrikt. „Hoe lang denk je, dat wij nog lust hebben je leugens en je grievende beleedligingen aart te hooren? Als je ons niet onmiddellijk ont HET EINDE VAN DE PANDERJAGER Geysendorffer en Asjes hoor den hun eigen grafrede aan. Beekman vertelt. Aneta seint uit Batavia De heer Beekman, eerste piloot van de „Ijsvogel", welk vliegtuig Vrijdag- te Tjilililtan landde, deed een leven- dig verhaal van de historie van de slaat van je tegenwoordigheid, dan zal ik er je hier nog uitzetten „Dat zoudt u toch eens moeten probeeren, mr. Warwick Ik was hier, eer u kwam, en ik zal er nog zijn, als u al weg is. Wanneer Ma ry zich te binnen roept, al wat ik den laat- sten tijd.heb doorgemaakt, dan zal zij het mij vergeven. En als mijn tong scherp is, dan komt dit doordat mijn hart gebroken werd. Ja, zij kan makkelijk genoeg edelmoedig zijn, want zij heeft gewonnen en ik heb verloren. Wat u van mij denkt daar trek ik mij niets van aan U is maar een man een zelfvol dane, zelfzuchtige manAls ik een mooi huis had en een prachtigen tuin om u te ontvangen als ik u maar zulke lekkere din gen had kunnen voorzetten, dan zou het zoo niet geloopen zijn Maar u is verwend, en de weg naar het hart van een man leidt door de maag. Daar heeft Mary de waarheid dan wel van ondervonden. Toen u eerst bij ons was, hebt u een proefje gehad van onze kook kunst. En u hebt zich niet eens afgevraagd, waar de lekkernijen vandaan kwamen, die u den laatsten tijd genoot." „Ik vat niet, wat je bedoelt." „Die heeft Mary den heelen zomer gestuurd. Ze was bang, dat u veel te kort zoudt komen. Attent van Mary, hè Thurston Warwick was buiten zichzelven van drift. Hij trad naar haar toe, pakte haar bij de armen en zei „Als je nu niet gauw maakt dat je weg komt, zal ik nog uit het oog verliezen, dat je een vrouw bent." Maar nu was Mary alweer bij de deur. Een onbeschrijfelijke schrik maakte zich van hem meester. Hij had het gevoel, dat als zij een maal die kamer verliet zij dan ook voor goed nit zijn leven verdwenen zou zijn. IJlings maakte hij, dat hij haar nu nog vóór was, zoodat hij de eene hand op de deurknop leg de en de andere op haar schouder, waardoor hij haar als 't ware dwong, hem aan te zien, „Mary," vroeg hij zacht, „je zult toch niet door de leugens, die dat kind zegt, verdeeld- held tusschen ons laten brengen IN PLATTE DOOSJES VAN Wstuks 70csnt DE HANDIGSTE VERPAKKING VOOR DEN VESTZAK Panderjager. Beekman begon ;met Allahabad een ongeluksplaats te noemen. Op liet oogenblik dat hij daar zelf met de ..IJs vogel met 'n carbuiarte-defect moest landen, stonden daar als onklaar ge raakte machines twee Cornets, van Melboui'nraee-deelnemers, en een toe stel van de Lmperial Airways, en ien- slotte natuurlijk vond men daar de droeve overblijfselen van de verbrande Panderjager. Op bet vliegterrein lagen hier en daar geblakerde motaal sub- stantiën als eenige zichtbare overblijf selen van het indrukwekkene vlieg tuig. Geysendorffer. die tengevolge van brandwonden ietwat pijnlijk liep. doch overigens geheel monter was, deed een verhaal van zijn ongeval en van zijn wonderbaarlijke ontsnapping. Voor den start had „Geys" verzocht een verkeerd opgesteld zoeklicht uit te doen, aan welk verzoek werd ge volg gegeven, zoodat hij dacht dat al les in orde was. Zekerheidshalve keek Asjes nog even uit of de baan vrij was toen werd gestart. Plotseling gingen vlak voor den Pander, twee koplieh- ten aan, „Geys" schrok namuriijk, trachtte zijn-toestel nog omhoog te trekken, maar had hiervoor te weinig snelheid. Een wiel van hot landings- bestel raakte nu den tractor, li-rt on derstel van de machine scheurde, de benzinetank werd opengerukt, en 2000 liter benzine stroomde over de zoeklicht en machine heen. Huizen- lioog sloegen de vlammen op, het toe stel scheelde nog door de lucht en draaide in een halven cirkel, «.laarbij een vuurbaan makende over den grond van 150 meter. De zoek'ichtwa- gen kantelde om. De vleugel van het vliegtuig werd beschadigd en tenslot te ging alles in vlammen op. De bemanning werd door ontzetting aangegrepen. De marconist, die zich in de cabine bevond poogde nog de deur open te maken, hetgeen liem echter niet gelukte. Asjes rukte een aan een deur en beukt tegen den nood uitgang, ook zonder eenig succes. '1'en slotte ging de gewone deur open, die boven op den vleugel uitkomt. Geheel verbouwereerd door het on geval stond Geys voor den ingang, de marconist achter hem. Asjes kwam het eerst bij zijn positieven en gaf bei- den een duw, zoodat zij naar buiten werden gestuwd, waarop zij struike lend en op handen en voeten langs den vleugel kropen. Alleen Asjes liep over den vleugel naar liet einde daar van, zoodat hij zonder brandwonden het toestel heeft verlaten. Asjes, die den tractor in vlammen zag, snelde daarheen, en redde nog den bestuurder waardoor hij aan zijn linkerhand ernstige brandwonden op liep. Eerst veel later snelde het pu bliek toe om de ravage te aanschou wen, waarbij zich een eigenaardig voorval afspeelde. De Hollandsche vliegers namelijk, die het publiek ver brand waande, beleefden de eigenaar dige senstaie, dat men over hun treu- rigen dood sprak, zoodat bij wijze van spreken, de bemanning haar eigen lijk rede kou aanhooren Beekman meende dat de beantwoor ding van de schuldvraag zeer moei lijk zou zijn. Het staat echter voor hem vast dat Geissendorffer in geen geval schuld treft. liet liegveld behoorde vrij te zijn er. de piaatsen waar dit niet vrij was dienden duidelijk te worden aangege ven. Het zoeklicht was onnoodig er. had stellig niet over de startbaan mo- en gaan, doch bij verplaatsing zich langs de zijkanten moeten bewegen. In ieder geval had de vliegbaan vrij beiiooren te blijven. De K.L.M. tweemaal per week naar Batavia. In het najaar van 1935. Reeds thans treft de Koninklijke Luchtvaart Mij. voorbereidingen om den wekelijkschen dienst Holland-I:i- die vice-versc uit te breiden tot een verbinding tweemalen per week te be dienen. Het wordt najaar 1935, aldus de In dische bladen, alvorens zulks tot stand kan worden gebracht, doch nu al zijn de postdiensten in Nederland en Indië met het plan op de hoogte ge bracht, onder de imededeeling dat de K.L.M. voor de verdubbeling van dezen dienst geen hooger subsidie verlangt, zoodat de luchtverkeers-ver- betering noch Nederland, noch Indië iets zal kosten. Het spreekt van zelf, dat de K.L.M.- directie er naar streeft, het transport aan personen, post en goederen tegen dien tijd sterk op te voeren, hetgeen hiedc mogelijk zal zijn door het groo- Onder den indruk van het oogenblik had hij haar onwillekeurig bij den naam ge noemd. Ze sloeg de oogen naar hem op en sprak heel zacht en nadrukkelijk „Het zijn geen leugens Het is alles waar, wat zij u vertelde. Laat mij nu gaan." Hij vatte haar beide handen in de zijne en, de kleine heks aan het andere eind van de kamer vergetend, boog hij zich verder naar haar over en fluisterde „O, Mary, ik heb je liefheb je lief gehad van den eersten dag af, dat ik je zag Ik kan je niet verliezen.O, laat ik je toch mogen verklaren „StilBeschaam mij niet meer Uw woor den zijn mij een kwelling. Ik hoop, dat ik nooit meer uw gelaat zal zien." Als in een droom deed Warwick de deur voor haar open en zag hij haar de hall door gaan, naar de trap. Toen ging hij terug naai de plek, waar Clover stond en zij, die in het geheel niet bang voor hem was geweest, toen hij zoo driftig was, huiverde op het zien van die wanhoop op zijn doodsbleek gelaat. Hij zei niets keek haar enkel aan en in minder dan geen tijd was Clover in den tuin en liep vlug door, tot ze in het laantje was gekomen, vlak bij haar huis. Zij voelde zich diep ellendig. Ze had immers alles verloren geen lichtpuntje zag zij meer. Maar ze durfde nog niet zoo onmiddellijk het huis binnengaan het zou immers veel te zeer de verwondering wekken, als zij al zoo gauw terug was. Door een zijdeurtje trad zij de tuin binnen en begaf zich rechtstreeks naar een schuurtje, waar wel oude bloempot ten en tuingereedschap werd bewaard. In het geheel geen acht slaand op stof en spinnewebben, liet zij zich daar op een stoel vallen barstte in snikken uit. Wat gaf het haar nu nog, dat zij tusschen Mary en Warwick was gekomen Mary zou zeker nooit meer met haar willen omgaan en Warwick zou niet lang meer blijven in de pastorie. Daar zou duidelijk het gemis wor- 1 den gevoeld van den betalenden logéen, als het geweten werd, dat zij eigenlijk aanleiding daartoe had gegeven, dan zou haar dit niet dankbaar opgenomen worden Terwijl zij dus al eenigen tijd had zitten snikken, of haar het hart breken zou, hoor de zij Daft Davy vragen „Wat scheelt er aan, miss Clover Heeft iemand u kwaad gedaan Hij had al een oogenblik in de open deur naar haar staan kijken, eer hij den moed had gevat, die vraag tot haar te richten. Hij zag er bleek en mager uit, wat ook geen wonder was voor een man, die genadebrood atmaar daarom was hij toch niet onknap te noemen met zijn dik, zwart krulhaar en zijn donkere oogen. Jammer, dat hij bij tijden zoo verdwaasd kon kijken en dat er dan ook met geen kracht of geweld een woord uit hem te krijgen was. Clover alleen kon hem om den vinger winden. Of dit nu kwam, door dat alleen haar schoonheid hem aantrok, of doordat hij zoo bijzonder gevoelig was voor de door haar betoonde vriendelijkheid in ieder geval waren haar wenschen hem een ge bod en, als hij er maar eenigszins gelegen heid toe zag, volgde hij haar als een hond. Toen Clover opkeek, zag zij dan ook, dat zijn oogen vol tranen stonden. „Ik kan het niet aanzien, miss Clo, dat u zoo'n verdriet heeftZegt u Daft Davy maar, wie u zoozeer gekweld heeft, dan zal ik hem den nek breken „Ja, kon je dat maar eens doen wenschte zij hartgrondig. „Wie is het dan vroeg hij weer. „Het is mr. Warwick", antwoordde zij, op nieuw snikkende. „Hij heeft mij in mijn trots geraakt en hij heeft mijn armen pijn ge daanJe hebt gelijk gehad, Davy. Hij wil miss Mary trouwen Om mij geeft hij niets. Want ik haat hem Ik haat hem Ik wou, dat hij dood was Toen Clover na een nieuwe uitbarsting weer eens opkeek, kwam zij tot de ontdekking, dat Davy even geruischloos verdwenen als ver- schenen was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1