1SP9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR T Cadeau! b dagsn 25e JAARGANG VRIJDAG NOVEMBER 1934 No. 90 WIERINGEN EN OMSTREKEN llgjglp ONNOODIGE OPERATIES HET WARE." WIERINGER COURANTS i VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. uit een artikel in „The Forum", New York, September 1934) IJEEL wat gewrauwel over de heerlij khe n den der geneeskunde, de wonderen der chirurgie, het altruïsme der dokters is al voor leekengebruik neergeschreven en on getwijfeld heeft de geneeskunde in de laatste eeuw enorme vorderingen gemaakt. Maar de nadruk dient daarbij eerder te worden ge legd op de betere techniek dan op het vermo gen om te genezen. Onlangs werd in een club te St. Louis aan vier vooraanstaande genees- heeren de vraag voorgelegd, in welke mate in genoemde stad het sterftecijfer zou toene men, afgezien van epidemieën, wanneer eens alle medeci zouden sterven. Het antwoord luidde 3 a 5%. De primaire functie van den practiseeren- den geneesheer is nog altijd, ziekte te voor komen en pijn te lenigen. Niet alle dokters echter zijn intelligent, bedreven en volmaakt onzelfzuchtig. En de leek dient te beseffen, dat de geneeskunde niet in staat is, hem een nieuw lichaam te geven. Het eenige wat zij kan doen, is een lichaam oplappen, dat gebre ken vertoont, in de hoop dat het daarna beter zal functionneeren. Van degenen die zich aan een operatie onderwerpen begrijpt maar een klein percen tage precies, wat zij hun lichamen aandoen, wanneer zij zich onder het mes van den chi rurg begeven. Het is best mogelijk, dat zij niet de minste pijn voelen, wanneer zij van den blindedarm geopereerd worden. Maar het enkele feit, dat het mes in hun levende vleesch wordt gezet, doet hun organisme een schok ondergaan, en het heeft wellicht gerui- men tijd noodig, om zich ervan te herstellen. Een volkomen narcose brengt de levensfunc ties aan den rand van den dood hetgeen zelfs voor het gezondste lichaam een ernstige spanning beteekent. De verwijdering van een niet-essentieel weefsel moge den patiënt in staat stellen, te blijven leven, op zijn vitali teit oefent zij desondanks een nadeeligen in vloed uit. Slechts een betrekkelijk gering percentage der operaties is voor de volle 100% een succes. Dit alles is van geen beteekenis voor den geen, die werkelijk ziek is en die afhankelijk is van de chirurgie, om weer in het volle bezit van zijn levenskrachten te komen. Maar voor de groote categorie dergenen, die meenen ziek te zijn en die er op staan geopereerd te wor den, zonder doordrongen te zijn van de eventueele ernstige verwikkelingen, welke er het gevolg van kunnen zijn, beteekent zulk een operatie eenvoudig, dat zij te veel beta len voor het bevredigen van een gril. Hoe groot het aantal dezer gedupeerden is, valt niet te zeggen. Dr. Walter C. Alverez van de Mayo Clinic heeft becijferd, dat 1% der be volking op grond van den toestand van hun zenuwen in staat is zich te laten opereeren voor een kwaal, waaraan zij physiologisch gezien niet lijden. Naar de meening van di verse zeer bekwame geneesheeren is 40 a 60% van alle blindedarmoperaties te vermij den. Andere autoriteiten op medisch gebied verklaren, dat van elke vijf operaties er twee zonder meer onnoodig zijn. De fout schuilt niet geheel bij den eerlijken geneesheer. Als gevolg van de ingewikkeldheid van het menschelijk organisme en de beperktheid van het medisch inzicht, kan de geneesheer zeer gemakkelijk tot een onjuiste diagnose komen. Daarentegen bestaat er geen excuus voor den arts, die een operatie ge last, zonder er zeker van te zijn, dat de ziek te van zijn patiënt inderdaad op physiologi- sche feiten berust. Dr. Alverez schrijft „Het is geen schande, bij een operatie te ontdekken, dat de patiënt aan blindedarm ontsteking lijdt, terwijl de diagnose op een blaasgezwel gesteld was. Maar wèl is het een schande, de diagnose op een blaasgezwel te FEUILLETON. (No. 17. Thurston Warwick keek Clover na, zoo lang hem dit mogelijk was toen ging hij ook. De uren daaraanvolgende waren als in eer nachtmerrie aan hem voorbijgegaan. Hij kon later volstrekt niet meer te binnen brengen, wat hij daarna uitgevoerd had. Hij herinnerde zich enkel nog, dat hij naar Armstrong had gevraagd en dat een van het personeel gezf had, dat master Will al 's morgens vroeg op reis gegaan was. Dit had hem wel vreemd geleken, want Armstrong was dien vorigen avond immers nog zoo laat bij hem geweest en had toen in het geheel niet eenig voorne men te kennen gegeven, om den volgenden dag weg te gaan. Uren-lang had hij toen door de velden rondgedoold, tot hij eindelijk langs een om weg het bosch achter Ladywood bereikte. Door een gevoel van uitputting en door de pijn in zijn been begreep hij, dat hij heel wat mijlen moest geloopen hebben dus vleide hij zich op het zachte gras en trachtte te slapen. Maar dit lukte toch niethart en gemoed waren veel te zeer in opstand voor kalme rust. Steeds had hij het ongelukkig gelaat van Ma- ry voor oogen en zij had hem niet willen aan- hoorenHoe zou hij zoo ooit in de gele genheid komen, haar van zijn liefde te spre ken En hoe zou het hem mogelijk zijn, verder te leven zonder haar Hij zou maar het bruggetje oversteken en dan door de velden terugloopen naar de pas torie Maar de gedachte aan dat huis alleen reeds was hem weerzinwekkend en dus be sloot hij niet te gaan voor de duisternis er hem vanzelf toe drijven zou. Er stond een soort schuurtje op de plek, waar het bosch overging in het pad langs de rivier en daar had hij den laatsten tijd zijn stellen en na een teleurstellende operatie tot de ontdekking te komen, dat alle symptomen slechts een gevolg waren van verdriet over een verbroken verloving." Echter is het probleem voor den geneesheer niet opgelost met de ontdekking, dat een maagzweer niets anders was dan een zeurige vrouw. De patiënt weet, dat hij pijn voelt, dat hij zijn voedsel niet kan verteeren. Op grond van het kleine beetje, dat hij van de geneeskunde afweet, concludeert hij, dat hij aan een zweer lijdt, aangezien hem dit rede lijkerwijs juist lijkt. Vertelt de huisdokter hem, dat zijn maag volkomen in orde is, dan meent hij, dat de huisdokter zijn vak niet verstaat en gaat hij naar een anderen dokter uitzien, wiens diagnose hem bevredigt. De huisdokter weet, dat hij tal van gewetenlooze collega's heeft, die bereid zijn, tegen het ver schuldigde honorarium aan de grillen van den patiënt te voldoen. Hij weet tevens, dat een doellooze operatie nadeelige gevolgen voor de gezondheid van zijn patiënt kan heb ben. Zulk een geneesheer ziet zich voor drie alternatieven geplaatst. Hij kan zelf de ope ratie gelasten, teneinde te verhoeden, dat zijn patiënt in handen van een kwakzalver valt. Hij kan een onschuldige behandeling voor schrijven. Ofwel hij kan pogen, den patiënt tot rede te brengen. Deze laatste methode is verreweg de beste en verreweg de moeilijkste. Wat den candidaat voor een onnoodige operatie betreft,, is het van het grootste be lang, dat hij zich tot een dokter wendt, in wien hij vertrouwen kan stellen. Verzekert deze hem, dat er geen reden is, hem hals over kop naar de operatietafel te zenden, dan moet hij bereid zijn, de methode te aan vaarden, die de dokter hem voor de genezing van zijn kwaal voorschrijft. Herhaaldelijk worden operaties verricht in verband met „organische gebreken" zooals galblaasontsteking, ontsteking van den twaalf vingerigen darm, blindedarmontsteking. Al deze aandoeningen zetelen in den buik, een plaats die groote moeilijkheden oplevert voor het stellen van een diagnose. De patiënt heeft „pijn in den buik" en concludeert op grond van zijn leekenlogica onmiddellijk, dat daar inderdaad de kwaal zetelt. Hij beseft niet, dat de zenuwen- en spierenstructuur van het menschelijk lichaam zoo oneindig ingewikkeld is, dat zorgen of verdrietelijkheden pijn of zelfs ernstige storingen teweeg kunnen bren gen in een der duizend gevoelscentra van het organisme. De genezing ervan vereischt niet per se het wegnemen van eenig deel van het weefsel. De oorspronkelijke oorzaak der kwaal moet met wortel en tak worden uitge roeid. Aan het andere uiterste lijden diegenen, die met operatievrees behept zijn. Zij zullen zich aan de grootst mogelijke dwaasheden onderwerpen, enkel en alleen om een operatie te vermijden. Liever gaan zij naar kwakzal vers. Het gevolg hiervan is gewoonlijk een zoodanige verergering der kwaal, dat de chi rurg er machteloos tegenover staat. Niet naar een dokter gaan, uit vrees voor hetgeen hij zal voorschrijven, en geloof hechten aan kwakzalvers veroorzaakt tegenwoordig meer sterfgevallen dan alle onnoodige operaties tezamen. De geneeskunde is een groote wetenschap. Het verschil tusschen den gemiddelden ge neesheer en den geleerde is, dat de geleerde handelt op grond van een voortdurend opge schort oordeel. De practiseerende geneesheer daarentegen kan niet altijd wachten, totdat een zaaA van alle kanten bekeken is, aange zien hij te maken heeft met de feitelijke be hoeften van het oogenblik. Doch menigmaal, en terecht, verwijt men den medici, dat zij te overijld zijn, dat zij zich al te zelfverzekerd gedragen ten aanzien van feiten, die op zijn best op veronderstellingen berusten. Niet één goed geneesheer is in staat, bij voorbaat pre cies te zeggen, hoe het ingewikkelde organis me van een mensch zal reageeren. Hiervoor bestaan geen vaste regelsmen beschikt slechts over een aantal aan de practijk ont leende gemiddelden. Wanneer het leven van een mensch op het spel staat, is het uit den aard der zaak de taak van den geneesheer, zich zooveel mogelijk geleerde te betoonen en zich niet te laten drijven door zijn vooroor- deelen. Vele dokters verzekeren op hooghartige wijze, dat de patiënt niets van zijn lichaam afweet. Maar de patiënt weet zeer wel, wan neer hij zich niet in orde voelt. En de taak van den dokter, die de plichten van zijn be roep begrijpt, is het, deze ziekte zoo goed mogelijk te genezen, onverschillig of zij phy siologisch werkelijk aanwezig, dan wel slechts ingebeeld is. Het is duidelijk, dat de leek vertrouwen behoort te stellen in den arts, die beter dan hij met het menschelijk lichaam op de hoog te is en die hem waarschijnlijk het maximum aan gezondheid kan verschaffen, dat onder de gegeven omstandigheden mogelijk is. On danks uitstekende medische adviezen, stort de onverstandige patiënt zich dikwijls door zijn eigen domheid in het ongeluk. Maar ongeacht de dwaze fouten, die de deskundige patiënt maakt in zijn zucht naar gezondheid, behoort de geneesheer zich voor oogen te houden, dat in laatste instantie de oorzaak van veel menschelijke kleinheid en ellende de onnoodige operatie gewoonlijk gelegen is in onwetendheid, onverdraagzaamheid of oneerlijkheid der medici zelf. SPORT. N.H.V.B. - OVERZICHT. In de klasse D was Petten de afgeloopen Zondag op haar qui-vive en liet zich door het bezoekende Wieringerwaard niet verrassen. De Polder- schen schijnen geducht uit vorm te zijn, want nu kregen ze maar liefst een 40 nederlaag te slikken. In de Heldersche derby Helder III— H.R.C. III hadden de Racers meer moeite om runner up te blijven, daar de zwart-wit ten geduchten tegenstand boden en ten slotte slechts met 12 verloren. Inmiddels blijven de rood-jakken Petten op den voet volgen. M.L.D. zag kans tegen het bezoekende Wa tervogels haar eerste winstpunt (33) te in- casseeren, zoodat de stand hier nu is -f ii irrrn ikii r\/cniwr NOG TOT 30 NOVEMBER A.S. ONTVANGT U TEGEN INLEVERING VAN 60 VOORZIJDEN VAN PRESTO PAKJES AAN ONS ADRES TE AMERSFOORT GRATIS EEN PRACTISCH GESCHENK ffie .faatsie utenA hengel en zijn snoeren bewaard. Ook hing er nog een oud jasje, en tot zijn geluk vond hij in den zak een flesch wijn en enkele biscuits. Het was lang geleden sinds hij iets gebruikt had en na dien enkelen opwekkenden dronk voelde hij zich aanmerkelijk verkwikt. Het ging nu bij hem vaststaan, dat hij Will Armstrong zou opzoeken, zoodra die weer te rug wasen dan zou hij dien alles meedeelen Was Mary dan nog niet te bewegen hem te spreken welnu, dan zou hij het dragen als een man en kalm heengaan hoe eerder hoe beter Het was een ideale avond om te visschen dus zat hij al gauw aan den oever van de rivier en wierp zijn hengel uit. Toch was het meer uit oude gewoonte, dan uit bepaalde belangstelling, dat hij zich aan dien tak van sport overgaf. Verdiept in zijn droef gepeins als hij was, had hij niet gemerkt, dat er achter hem, en dan ook doodstil, een gedaante van boom tot boom sloop, tot hij ineens een geweldigen slag tusschen de schouders voelde, die onver wacht als hij aankwam, hem languit in de rivier wierp Nu kon Warwick zwemmen en dus had hij er met den schrik en met een nat pak kun nen afkomen, als hij niet tegen een scherpuit- stekende rotsige punt was terechtgekomen, waardoor hij, zonder een kreet te slaken, on middellijk in de diepte zonk. HOOFDSTUK XII. Het was maar goed voor Mary Armstrong, dat het haar, door de afwezigheid van haar broer, onmogelijk was, zich op haar kame: op te sluiten. Ze moest orders geven, wat het werk betrof de werklui uitbetalen want het was Zaterdag en tal van kleinigheden verrichten, die geheel beslag op haar legden. Maar Hanna had al dien tijd wel gezien, dat er iets aan scheelde en op dien middag bracht zij haar uit zichzelve een kopje thee en drong haar, om wat rust te nemen. De thee deed Mary goed, want haar keel was droog van de ongeschreide tranen. Innig droef keek zij op in het gelaat van de oude getrouwe en zei „Ik ga nog niet rusten, Hanna, want ik wil liever niet denken Ik ga uitdaar zal ik meer van opfrisschen Heb ik je niet hooren zeggen.dat het weer erger was met die vrouw van Sam Daar zal ik eens heengaan. Ik geloof, dat ik den laatsten tijd alles verzuimd en verzaakt heb." De zon neigde reeds ter kimme, toen zij langzaam den weg naar het bosch uitliep, die naar het pad langs de rivier leide, wat haar naar de woning van den herder zou voeren. Een oogenblik zat zij stil op een omgevallen boomstam en wilde haar gedachten verzame len, maar dit mocht haar niet lukken. Dus wandelde zij maar voort, voelde zich lusteloos en lichamelijk uitgeputen juist was zij van plan, dan maar liever terug te keeren en den volgenden ochtend naar de zieke te gaan, toen de stilte ineens verbroken werd door een plonzend geluid. Het was zwak, maar toch werkte het op haar als een electrische schok. En, gedreven door intuïtie, ijlde zij den heuvel af, naar de plek, waar de man dien zij lief had, in gevaar verkeerde. Onder het snelle loopen werd zij een ver wilderd, doodsbleek gelaat gewaar, dat tus schen het kreupelhout doorgluurde maar het leek haar slechts een droomgezicht en zij was het weer geheel vergeten, toen ze aan den oever stond en de diepe kringen in de wateroppervlakte zagIneens bespeurde zij het gezicht van Warwick, doodsbleek en met gesloten oogen waarna het ten derde male weer verdween. Mary kon uitstekend zwemmen en in min der dan geen tijd was zij ondergedoken, vol komen doordrongen als zij zich voelde van het besef, dat, als Warwick gered moest wor den, zij het dan moest doen hulpkreten zouden van die afgelegen plek uit niet ge hoord worden en, als zij hulp moest gaan halen, kwam ze zeker te laatZe werd zijn lichaam gewaar onder water, greep hem gesp. gew. gel. verl. v.-t. pt. Petten 7 4 3 0 19- 8 11 H.R.C. III 7 4 3 0 16-16 11 Schoorl 6 4 0 2 151 8 8 Watervogels 7 3 2 2 13-19 8 Succes II 6 2 2 2 12-14 6 J.V.C. 6 0 5 1 12-14 5 Wieringerwaard 7 2 1 4 13-10 5 Held. Boys 5 1 2 2 7- 9 4 Helder III 6 1 1 4 13-17 3 M.L.D. 5 0 1 4 9-21 1 BINNENLANDSCH NIEUWS. ONZE HOLLANDSCHE VOETBALPLOEG TERUG. Te Arnhem gehuldigd. Tijdens het kort oponthoud op het Arnhem- sche station zijn de spelers van het Neder- landsch elftal, die j.1. Zondag zulk een fraaie overwinning op het Zwitsersche elftal be haalden, op enthousiaste wijze gehuldigd. Reeds lang voordat de trein, waarmede de oranjemannen Dinsdag huiswaarts keerden, moest arriveeren, was er een grootere drukte dan gewoonlijk in de omgeving van het Arn- hemsche station. Het Vitessebestuur had de aardige gedach te gehad, om de oranjemannen tijdens het oponthoud te Arnhem te verrassen. Een vijf tigtal Vitesse-juniores in clubcostuum en met groote oranjevlaggen bij zich stond netjes in het gelid toen de trein het station binnen kwam. De machinist, die van te voren in structie gekregen bleek te hebben, stopte precies op de gewenschte plaats, waarna een donderend hoera opsteeg.. Namens Vitesse werden de spelers door den kleinsten junior speler getracteerd op busjes Arnhemsche balletjes, verpakt in oranje-papier, waarop gedrukt„Hulde aan het Nederlandsch elf tal." Aanvoerder Van Heel aanvaardde deze sur prise dankbaar. Nog enkele hartelijke woor den en toen ging het weer verder in de richting Utrecht. Onwillekeurig moeten wij denken aan de tegenstelling met den wedstrijd te Milaan Toen een daverenden uittocht en een ont vangst, waarbij nog geen tien personen aan wezig waren, nu een uittocht, die geheel on opgemerkt bleef, en een daverende ontvangst. Zoo is het voetbalroemalles of niets. ZWITSERSCHE ELFTAL GEWIJZIGD. Slechts vijf spelers gehandhaafd. Het was wel duidelijk, dat de Zwitsersche technische voetbalcommissie na de nederlaag van Bern tegen Nederland het Zwitsersche elftal zou wijzigen voor de aanstaande wed strijd tegen Oostenrijk, die reeds Zondag te Weenen zal plaats vinden. De wijzigingen, die de technische commissie heeft aange bracht, overtreffen evenwel ieders .verwach tingen. Zij heeft n.1. van het elftal, dat Zon dag tegen Nederland uitkwam, slechts vijf spelers gehandhaafd, n.1. Sechehaye, Minelli, Jaccard, Jaeck en Sapgnoli. Alle andere spe lers zijn vervangen, de meesten door nieuwe lingen, die nog nooit of zeer zelden in een landenwedstrijd zijn uitgekomen en nog nim mer hebben samengespeeld. De Zwitsersche pers geeft dan ook scherpe critiek op de technische commissie, die zulk een onsamen hangend elftal tegen de sterke Oostenrijkers wil laten spelen. REISPLAN VAN DE „UIVER." In verband met de gewijzigde aankomst vankomst van de „Uiver" is het reisplan thans als volgt vastgesteld 14 Nov. Vertrek uit Batavia, aankomst te Medan. 15 November aankomst te Rangoon. 16 November aankomst Jodphur. 17 November aankomst Bagdad. 18 November aankomst Ankara. 19 November aankomst Athene. vast, liet zijn hoofd tegen haar borst rusten en zwom op haar rug naar den oever, waar het haar met bovenmenschelijke kracht ge lukte hem op het gras te leggen. Biddende in haar hart, dat de krachten haar toch niet begeven zouden, zorgde zij voor kunstmatige ademhaling en liet telkens een hulpgeroep hooren tot eindelijk Han na haar angstkreten vernam. De trouwe ziel had zich zoo ongerust ge maakt over haar meesteres, dat zij ijlings iets frisch had klaar gemaakt voor de zieke Mary toen gevolgd was. Die angstkreten had den haar als vleugelen aan de voeten gege ven in enkele tellen was zij den heuvel af en nooit zou zij het schouwspel vergeten dat zij toen te zien kreeg, daar op den oever „O, Hanna riep Mary, „help mij gauw Hij komt maar net bij en ik geloof, dat ik zelve ook zal flauw vallenToch klopt zijn hart nogO, help hem in het leven hou den Hanna boog zich over den drenkeling heen en met trillenden vinger wees zij „Hij is gewond, miss Mary Kijk maar. Wij moeten hem naar huis zien te krijgen en er den dokter bij halen. U heeft gedaan voor hem, wat u kon. Ik zal hulp gaan halen of neen, gaat u liever, dan blijf ik bij hem. Sam en zijn zoon zullen nu thuis zijn. Gaat u hen halen." Mary was al opgestaan, eer Hanna uitge sproken had. De goede ziel wist, dat het beter voor haar zou zijn om in beweging te blijven, dan om maar werkeloos op hulp te moeten wachten. Voor Hanna zelve was dit ook een heel ding want, terwijl ze Warwick's han den wreef, leken haar die steeds klammer en kouder te worden.... Eindelijk, daar kwam Mary aan, gevolgd door Sam en Robert. Het was of het idee alleen van menschen, die helpen konden, Mary weer kracht en hoop schonk. Gezamenlijk lichtten zij een hek uit de scharnieren en gebruikten dit als baar. Zoo werd Thurston Warwick ten tweeden ma le op Ladywood binnengedragen en eerst nadat hij te bed lag en twee mannen te paard Gedurende deze maand geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder één droog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek! Let op ons Loodje, er zijn veel namaaksels ÏBERTEtSSSSSAMSTERDAM 20 Novemberaankomst Rome - Marseille. 21 November aankomst Schiphol. RUNDVEEINLEVERING. In de perspublicatie betreffende de veele vering in de week van 18 24 November 1934 is medegedeeld, dat de aangifte-kaarten voor 17 November 1934 bij de Gewestelijke Landbouw-Crisis-Organisatie moeten worden ingezonden. Dit moet echter zijn vóór Zaterdag 10 No vember 1934. GEEN EIEREN MEER NAAR DUITSCHLAND Coöperaties staken den export handel overweegt nog. In verband met de opzegging van het clearingvedrag Nedecland-Duitschland hebben de eieren-coöperaties besloten om, hangen de de thans ontstane moeilijkheden, géén versche eieren naar Duitschland te expor teeren. De verzending der koelhuis- en een deneieren, welke producten moeilijk in an dere landen zijn te plaatsen, gaat door, al realiseert men zich daarbij ter dege het daar mee gepaard gaande groote risico. De mogelijkheid, dat de vrije handel zich bij dezen maatregel zal aansluiten, is groot. DOODELIJKE INSECTENBEET. Naar het „U. D." meldt, wordt Wijk bij Duurstede op het oogenblik geplaagd door gevaarlijke insecten. Een vijftal personen bekwam ten gevolge van een insectenbeet ontzettend gezwollen armen en andere li- chaamsdeelen. Een van hen, de 24-jarige A v. d. H. die door zoo'n insect aan het hoofd gestoken was, is na eenige dagen smartelijk lijden in een ziekenhuis te Utrecht aan de daaruit ontstane bloedvergiftiging overleden. VERDUISTERING VAN 50.000. Bij Boerenleenbank te Dinteloord. Bij de Centrale Boerenleenbank te Dintel oord is een tekort ontdekt, dat in de duizen den loopt. Naar aanleiding daarvan is de kassier van de Bank uit zijn functie ontslagen. Reeds geruimen tijd aldus meldt V. D. - heeft de directie der bank een onderzoek laten instellen naar de boeken, die in het geheel niet in orde waren. Als resultaat van dit onderzoek, dat nog niet is geëindigd, heeft de kassier zijn functie moeten neerleg gen Gebleken is, dat nog meer gelden zijn verduisterd, welke de kassier in andere func ties onder beheer had. Ook uit deze functies is hij ontslagen. De verduistering bij de Boerenleenbank beloopt ongeveer f 50.000. Na afloop van het onderzoek zal men waarschijnlijk de zaak bij de justitie aanhangig maken. De inleggers der Bank zullen geen schade ondervinden. De spaarbankboekjes zijn opgevraagd in ver band met het onderzoek. in verschillende richtingen naar een dokter waren gestuurd, begaven Mary de krachten en viel zij flauw in de armen van Hanna. Dienzelfden avond nog had het gerucht zich in het dorpje Melton verspreid van het onge luk dat den logé op de pastorie overkomen was. Het zou nog de vraag zijn geweest, of het het huis van den dominéé zeiven zou be reikt hebben, als Jane niet toevallig dien avond bij haar moeder was geweest. Ze kwam eerst vrij laat terug en in de eetkamer barst te zij in snikken uit en deed een heel verward verhaal van het ongeluk, dat mr. Warwick overkomen was. De dominee ondervroeg haar streng, maar hij werd er niet veel wijzer door. Sommigen zeiden, dat Warwick zelfmoord had gepleegdanderen meenden, dat zijn kreupel been zeker uitgegleden was en dat hij zoo te water zou zijn gevallen en verdron ken was. Ook waren er, die er „meer achter zochten," want de veldwachter uit de plaats had getelegrafeerd om een collega uit Elver- ston, eer hij zich naar Ladywood had begeven. Eveneens werd er van gesproken, dat miss Mary Warwick gevonden had en dat zij hem naar huis had laten brengen, terwijl er twee doktoren bijgeroepen werden, iets wat vrij wel overbodig werd geacht, daar men hem algemeen dood waande. Allen op de pastorie waren evenzeer ont daan de tweelingen snikten luide. Juliet was ook geheel van streek en ieder was zoozeer vervuld van het droeve nieuws, dat niemand er feitelijk acht op sloeg, hoe stil Clover was en wat een angstige blik er in haar oogen te lezen stond, toen zij zich naar haar slaapka mer begaf en zich daar opsloot. Ze durfde niet naar bed gaan, maar bleef bij het maanlicht in de vensterbank zitten. Ze hoorde de anderen naar boven gaan en ook later haar vader de huisdeur binnenko men maar zij durfde hem niets vragen. Zoo bleef zij daar maar zitten en hoorde de klok het eene uur na het andere slaan, terwijl haar schuldig geweten haar niet met rust liet. (Wordt vervolgd.}

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1