T. NICOLAAS (GjjtA, F GESCHEMCENLIJST 25e JAARGANG DINSDAG 13! NOVEMBER 1934 No. ©l NIEUWS- EN ADVERTENTIES WIERINGEN EN LAD VOOR :N ALS DE ÜIVER TERUG IS. UITBREIDING ,HET WARE." WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER BOSEER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wielingen Telef. Intercomm. No. 19. AD VE Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 t 0.10. Uiver-gebakjes, Uiverlepel. Uiver-si- garen, Uiverlied, zelfs een Uiver-blik- opener, het gaat alweer den ouden be kenden weg op, verzucht de „Oprechte Haarlemscthe Courant." En dit is nog maar een begin Straks hebben we Uiver-dassen en Uiver- schoensjneer, Uiverworst en Uiver-fiet sen. Als 'n Nederlander eenmaal „los" komt, is hij niet meer te houden en slaat hij finaal op hol. Werkelijk, we hebben medelijden met dien armen Parmentier en zijn makkers, als we bedenken, wat hun boven het hoofd hangt, wanneer ze straks op Schiphol zijn geland. Dat begint natuurlijk met een officieele verwelkoming, dank, hul de, naajn van Nederland hooggehou den, prachtige prestatie, niet anders verwacht, doch daarom evengoed dank, hulde. Enfin, dat is nog tot daaraan toe. Die officieele erkenning van de beteekenis van hun daad heb ben ze verdiend. Maar ook wat daarna volgt Al die feestmaaltijden, al die uitnoodighigen om hun geboorteplaats te bezoeken en het dorp, waar ze zakten voo»' de 4e klas der lagere school en 't stadje, waar ze een jaar en zeventien weken hebben gewoond Al die toespraken van burgemeesters en plaatselijke hul de- comité's, al die verzoeken om hun handteekening te zetten, al die uitnoo- digingen om aan te zitten aan een feestmaaltijd En dan, na de gemeenten des vader lands, de bioscopen Landing van de Uiver te Melbourne, de heeren J'armen tier en Moll zullen persoonlijk ten too- neele verschijnen. Opstijgen van de Ui- ver te Albury. Op het tooneel de hee- ren Parmentier en Mol! Hebben ze heusch aan ons verdiend, de arme kerels Ja maar, zegt u, zoo met een eenvou dig handdrukje en een bloemetje kun nen we 't toch ook niet afdoen. Daarin hebt u schoon gelijk en we zijn er dan ook vlak voor om dit prachtige kla verblad van vier hij zijn terugkomst eens goed duidelijk te maken, dat S rnillioen Nederlanders trotsch zijn op wat zij deden. Maar laat ons daarbij toch maat weten te houden. Maat in dien zin, dat we ons niet belachelijk gaan maken. Dus geen rondgezeul met de helden door het geheele land ter vergrooting van de glorie van plaatse lijke huldigingscomité's, geen te kijk stellingen op tooneelen temidden van bloemen en schreeuwerig décor, in één woord, geen exploitatie van deze kranige kerels. Hoe het dan wél moet gaan De tijd is wat kort, maar zou 't totaal on mogelijk zijn, dat iedere gemeente van Nederland één vertegenwoordiger naar Amsterdam stuurt, die daar, na mens de plaats zijner inwoning tegen woordig is bij 'n algemeene huldiging? Dan zou de feestredenaar eerst met recht kunnen zeggen, dat hij spreekt namens heel ons volk. En dan bij die gelegenheid een knalfuif, zoo eentje, waar de deelnemers, over jaren nog met plezier aan terug denken. Wat daar dan gezegd en gedaan is wordt na afloop uitgedragen over heel ons land, van Biervliet tot Holwerd. Men zal er over praten in 't kleinste Drent- sclhe heidorpje en men zal er over pra ten met des te meer belangstelling, om dat „het dorp" er zelf ook bij is geweest Zoo zal er iets van den roem van de Uiver afstralen op heel ons volk. Als dan in de lagere scholen (de overige weten 't wel) nog eens een apart „Ui- veruurtje" werd gegeven, waarin op eenvoudige, bevattelijke manier werd uiteengezet, wat ons viertal nu feitelijk heeft volbracht, wel dan gelooven we, dat de huldiging der Uiver-bemanning vruchtdragend zou zijn voor ons ge heele volk. Dan zou er overal belang stelling gewekt en kennis verspreid worden omtrent onze luchtvaart en van die belangstelling moet de vlie gerij het „tenslotte hebben". BINNENLANDSCH NIEUWS. Aanrandingen te Kijkduin. Al eenige dagen maakte een onguur individu de omgeving van Loosduinen en Kijkduin onveilig:. De man die be trekkelijk jong moet zijn, doch tot op heden nog niet is opgespoord hield dames aan en trachtte haar van de fietsen te trekken. De man zocht voor dit doel het zeer donkere gedeelte van de Duinlaan uit, welke van Kijkduin langs de storttrerreinen naar Den Haag loopt. Twee dames deden van een en ander aangifte bij de politie. Ook zij waren van haar fietsen gesleurd, doch toen zij zich heftig verweerden, koos de aanrander het hazenpad. De Haagsche politie heeft onmiddel lijk een onderzoek ingesteld, doch is er nog niet in geslaagd den dader aan te houden. De controle langs dezen don keren buitenweg is inmiddels belang rijk verscherpt. De brandstoffentoesïag voor de werkloozen. In de circulaire van 24 October j.1. over den brandstoffen-toeslag voor on dersteunden en voor de bij de werkver schaffing tewerkgestelde werkloozen wordt o.m. gezegd, dat niet meen* mag worden uitgekeerd, dan voor een ar beidersgezin noodzakelijk moet worden geacht. In verband met vragen, die daarom trent door eenige gemeentebesturen werden gesteld, wordt vanwege het De partement van Sociale Zaken medege deeld, dat de beoordeeling te dezer zake geheel aan de gemeenten wordt overgelaten en dat elk gemeentebe stuur voor zichzelf dient vast te stel len, hoeveel brandstof een arbeidersge zin ter plaatse geacht kan worden noo- dig te hebben. Alleen die hoeveelheid mag worden verstrekt. Van Rijkswege is evenwel als grens gesteld, dat voor dezen bijslag een maxi mum van f 1 per gezin per week niet overschreden mag worden. Bloedige gevolgen van glazen zemen. Op de Oranjegracht te Leiden was de s OUDE BONS OOK GELDIG Ten einde meerdere keuze te hebben met St. Nicolaas is de Gescbenkenlijst met verscheidene PRIMA KWALITEITS-artikelen aangevuld, zooals: Eetlepels, Vorken, Soeplepel, Dessert Lepels, Tafelmessen, Fruit mesjes, Broodzaag, Taartschep, Kaasschaaf, Maat houdende Theepot met maatje, Koffiepot met Filter, Wekker, Theemuts enz. Deze artikelen zijn niet alleen verkrijgbaar tegen de nieuwe bons, doch ook tegera inwisseling van de in Uw bezit zijnde puntenbons. Volledige Geschenkenlijst wordt op aanvrage gaarne per omgaande toegezonden. IQf FEUILLETON. No. 18. Haar hoefde eigenlijk niet verteld te wor den, hoe het drama zich toegedragen had zij wist met een zekerheid, of ze er bij geweest was, dat Daft Davy Thurston gedood had, in de hoop, haar welgevallig te zijn. En zelfs al was het nu zoo erg niet afgeloopen en zou Warwick dus niet dood zijn, dan maakte dit nog weinig verschil Daft Davy zou natuurlijk gevat worden en op zijn imbeciele wijze zou hij haar er ook bij noemen. Dit zou dan het einde wezen van haar plannen-smeden, om er twee tot den ondergang te brengen. Terwijl zij dus met de handen onder de kin in de vensterbank zat, had zij heelemaal uit het oog verloren, dat ze van buitenaf duide lijk gezien kon worden en dus schrikte zij geweldig, toen er een kiezelsteentje tegen de ruit werd gegooid. Voorzichtig deed zij de verandadeur open en keek uit. Daar beneden stond Daft Davy zijn oogen leken wel zwar te, fonkelende diamanten in zijn linnenwit gelaat. Hij wilde gaan spreken, maar met een gebaar legde zij hem het zwijgen op. Zij ging echter naar de verandadeur naar beneden geruischloos en met haar hand op zijn arm leidde zij hem opzij van het huis, waar enkel de vensters van Warwick's kamer op uit kwamen. „Nu?.... Waarom ben je hier gekomen? Wat heb je mij eigenlijk te vertellen fluis terde zij. „Ik heb het gedaan, miss Clo", zei hij, de beenige handen wringend. „Ik heb hem ver dronken. Hij kan u geen leed meer doen „Hoe kom je er bij, dat hij dood zou zijn „Ik heb hem gezien. Miss Mary heeft wel haar best gedaan voor hem maar ik zag zijn gezicht, toen ze hem op de baar vervoer den hoe was lijkwit „Gek, die je bentsiste Clo. „Ze zullen Je bewoonster van een bovenwoning, juf frouw B., bezig haar ruiten te was- schen. Haar benedenbuurvrouw, juf frouw G., scheen niet te kunnen begrij pen dat als gevolg hiervan zoo nu en dan een druppel water naar beneden kan komen, want zij voer hierover ern stig tegen haar bovenbuur uit, die ten slotte werd uitgenoodigd van haar ver- j heven zitplaats af te dalen en zich op den beganen grond over haar snood [optreden te verantwoorden. Het werd [een ware scheldpartij. Blijkbaar was juffrouw G. ten langen leste niet tegen den woordenvloed van juffrouw B. op gewassen, waarom zij haar toevlucht nam tot het bezigen van een schroe vendraaier, waarmede zij juffrouw B. i te lijf ging en waarbij zij haar een bloe jdende verwonding in den hals toe bracht. De wonde bleek gelukkig niet ernstig, want na in 't Academisch Zie- 'kenhuis te zijn verbonden, kon mej. B. huiswaarts keeren. nog hangen voor je misdaad. Dat was mijn bedoeling nietdat begreep je toch wel Ik zei het maar in drift. En wat zal er nu van mij worden „Zouden ze u dan ook willen hangen „Natuurlijk Als jij vertelt, dat ik je ge zegd hem om hem te dooden, dan zullen ze mij ook hangen." „Maar ik zal het hun niet vertellen. Ik zal den mond stijf dicht houden „Ze zullen 't er wel uit weten te halen dat verzeker ik je. Ze zullen je net zoo lang vra gen en plagen, tot ze er achter zijn. O.wat zal ik beginnen Met den innig-droeven blik van een hond, die geschopt wordt, sloop Davy weg. Zij ging ook wleer naar boven. Toen ze op haar eigen kamer kwam, merkt zij, dat de auto-sjaal, die ze omgeslagen had, haar van de schouders gegleden was. Ze moest dan maar vroeg op den ochtend er naar gaan kijken. Misschien kon ze het ding wel zien uit het venster van de slaapkamer van War wick. Ze zou dan meteen eens even gaan kij ken, of Davy al weg was. Op de teenen sloop ze naar de kamer van Warwickkeek uitmaar in den helderen maneschijn was niets te zien, zoomin van Davy als van de auto-sjaal. Het was nacht en overal heerschte dood- sche stilte op Ladywood. Meer dan vier-en- twintig uren waren er verloopen, sinds Thur ston Warwick naar boven gedragen was, naar een van de ruime slaapkamers en nog altijd lag hij daar bewusteloos. De dokter, die bij hem gebleven was, was ook wat rust gaan nemen, nadat hij de pleegzuster eerst stren ge orders had gegeven om hem vooral onmid dellijk te roepen, zoodra de minste verande ring intrad. Vandaar dat zij steeds strak den blik gericht hield op het doodsbleeke gelaat van den patiënt, dat wegens de wonde aan het voorhoofd verbonden was. Zoodra zuster Stewart eenige beweging vernam in het vertrek, wendde zij het hoofd om. Mary was geruischloos binnengetreden en stond nu naar den patiënt te kijken, met De politie heeft van het voorgevalle ne procs-verbaal opgemaakt. De aankomst van den Uiver. Demonstraties op Schiphol. Op den 21en November zal, vóór aan komst van den Uiver op Schiphol het volgende programma worden afge- werkt 11-12 demonstraties, lessen en stunts, uitgevoerd door de heeren De- mul en Postma met een F.K. 46. 1)2.15 Aankomst en demonstratie van een marine-escadrille. 12.15-12.35 Opsleepen van het zweef vliegtuig De Adelaar, bestuurder de heer Van Neyenhoff door een motor vliegtuig, de P.H.F.K.A., bestuurd door den heer Sluyter. 12.15-12.25 Formatievlucht van 2 F.K. 46 en een auto-giro. 12.25-12.35 Demonstratie van de auto-giro door den heer Schmidt Crans. 12.35-12.50 Demonstratie Zweefvlieg zulk een innig-droeven blik, dat zelfs de strenge zuster er zich door bewogen voelde en haar zachtjes de hand streelde. Buiten hetgeen zij ambtshalve van het ge val moest weten, was er haar zeer weinig van bekend want Hanna, die haar bediende, had ook geen woord méér gesproken dan strikt noodig was. Ze begreep wel, dat de patiënt geen bewoner van het huis was en de dokter had haar verteld, dat hij het leven dankte aan den moed van miss Armstrong maar, toen zij in het lijdend gelaat opkeek, voelde zij bij intuïtie, dat er meer achter dit eenvoudige feit school. Fluisterend vroeg Mary „Mag ik hier bij u blijven Ik kan toch niet rusten en ik zal heel stil zitten. Toe, zend u mij niet weg „U hoorde in bed te zijn. Want u heeft een ergen schok gehad en later zult u ook voor het verplegen nodig zijn." „Denkt u dandat er eenige hoop is.. dat hij weer beter wordt „Zeker. En nadat ik weg ben zullen uw diensten verlangd worden." „Maar zoodra hij weer bijkomt, zal hij mij liever niet willen zien. Daarom zou ik zoo graag nu blijven, nu hij mij nog niet kent." „Hebt u dan met hem gekibbeld „Dat niet bepaald, maar er was een mis verstand tusschen ons en hij ging heen ik had hem gezegd, dat hij gaan moest." De zuster stond haar plaats aan het bed aan Mary af, schoof zelf een anderen stoel naderbij en zoo deelden zij samen de lange nachtwake. Tweemaal kwam de dokter kij ken en hij toonde in het minst geen verwon dering, toen hij Mary daar zag. Zij liet ook niet de hand van den patiënt los, die zij steeds in de hare gevat hield, want zij gaf er niet om, wat er van haar gedacht of ge zegd werd. Hoe het ongeluk zich had toegedragen, was Mary nog een geheim. Zij hield het er ech ter voor, dat Warwick nog altijd zwak moest zijn, een duizeling of een flauwte had gekre gen en dat hij zoo in het water was gevallen. Het was haar een grievend leed, de gedachte tuig De Adelaar. 12.50-13 Kunstvluclit Tiger Moth, bestuurd door den heer Schmidt Crans. 13-13.35 Lesdemonstratie van drie schoolvliegtuigen der N.L.S. Daarna aankomst van den Uiver. De geheimzinnige motor te Wolverga. De droom is uit. De meest sensationeele week, die Wol vega ooit heeft beleefd, is voorbij. Van al de toekomstplannen, die men reeds in uitvoering waande, zal niets terecht komen. Donderdag is Wardenier, blijkens 'n bulletin van Stellingwerf, op het ge meentehuis aan 'n scherp verhoor on derworpen, waarbij hij heeft verklaard, dat de motor niet bedrijfsklaar was, maar dat hij hem te Wplvega zou la ten draaien. Daar men dacht, dat vrees voor straf hein weerhield om de waarheid te zeggen, heeft men die vrees bij 'hem weggenomen, waarna dat zij indirect zeker de bewerkster was ge weest van dien toestand. Bij het aanbreken van den dag kwam Thur ston bij. Langzaam sloeg hij de oogen op en keek in de hare. De zuster goot hem een theelepeltje var. een opwekkenden drank in en Mary boog zich dichter over hem heen en hield zijn hand bij haar hart. „Geen trots enkel liefde fluisterde hij „Ja enkel liefde herhaalde zij. De zuster voelde, dat de pols gaandeweg sterker werd en Mary smeekte „Je zult weer beter worden, hè, liefste.... Want ik kan niet leven zonder je „Kus mij fluisterde hij. Mary boog zich over hem heen en drukte haar lippen op de zijne. HOOFDSTUK XIII. Adam Thurston zat in zijn makkelijken stoel in zijn studeerkamer met het plaatselijk weekblad vóór zich en had telkens en telkens weer het bericht overgelezen, dat hem zoozeer van streek had gemaakt. Geen wonder dan ook het bevatte nieuws van den neef, dien hij nu al een paar jaar dood had gewaand gesneuveld, daar ginds aan den oever van de Modderrivier. „Nu is het Donderdag," mompelde hij, „het schijnt Zaterdag gebeurd te wezen. Hoe vreemd, dat ik het dan in het Londensche blad niet gezien heb!" Het bewuste bericht stond onder het hoofd: „Een vreemd ongeluk", en luidde aldus „Zaterdagavond is iemand, die den zomer in het schilderachtig plaatsje Melton-en-le- Dale, in Derbyshire, doorbracht, een vreese- lijk ongeluk overkomen. Hij was daar aan het forellen-visschen in de Meese en is, óf in de rivier gevallen, óf werd er in geworpen, maar in ieder geval werd hij gered door miss Armstrong van Ladywood, die onderdook naar hem en hem op den oever heeft gebracht. Het was een ware heldendaad voor een vrouw, want, uitgeput als zijzelve was door de krachtsinspanning van het duiken, heeft zij hem nog de eerste hulp verleend. Zijn naam is Mr. Thurston Warwick. Hij is in den oor log geweest en was nog niet hersteld van zijn wonden. Vandaar dat hij nu al drie maan den op de pastorie logeerde, om weer wat op krachten te komen. Dominee Lewis Holroyde, die ondervraagd werd, kon geenerlei licht werpen op het geval. Mr. Warwick heeft een diepe wonde aan het voorhoofd, maar of die hem door een overval werd toegebracht, of dat hij met kracht voorover in de rivier gestort is, kun nen de doktoren niet uitmaken. Hij werd naar Ladywood vervoerd en verkeert daar nog in zorgwekkenden toestand, ofschoon er nu wel eenige hoop bestaat, dat hij het leven er af zal brengen. Nog een andere tragische gebeurtenis is er in het plaatsje voorgevallen. Den ochtend daaraanvolgende werd een onnoozele jonge man, algemeen bekend als Daft Davy, door een dominee gevonden, aan een balk han gend, in een schuurtje in den tuin van de pastorie. Zijn levensgeesten waren al sedert eenige uren uitgedoofd. Alles schijnt er op te wijzen, dat het een geval van zelfmoord is. Eigenaardig genoeg heeft de man een dames auto-sjaal als strop gebruikt. Er zal een on derzoek ingesteld worden, en, als de zaak voor het gerecht komt, zal ze zeker veel op schudding wekken, daar er waarschijnlijk verband bestaat tusschen het een en ander." De squire zat nog eenigen tijd met het hoofd in de handen. „Ik beschouwde het te zeer als een uitge maakte zaak," kreunde hij, „en ik was te trotsch om een onderzoek in te stellen. Maar de „Thurston" zal in elk geval mijn Thurston zijn geweest. Ik was er nu ook maar zoo ze ker van, dat hij zijn waren naam had laten varen maar waarom zou hij dit ook eigen lijk doen?Hij schaamde er zich niet over en verkeerde immers in de meening, dat hij het bij het rechte eind had.Nu ik hem gevonden heb, kon het wel eens te laat zijn kon hij wel dood wezen (Wordt vervolgd»)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1