7lop&&c/btse*i&&, dagen 25e JAARGANG VRIJDAG 23 NOVEMBER 1934 No. 04 NIIUW6- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIBRINGEN EN OMSTREKEN Nederlandsche Veehouderij - Centrale. „HET WARE." iWIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytoshoef WIeringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIil: Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 t 0.10. Door de Nederlandsche Veehouderij-Cen trale wordt medegedeeld Aangezien onzerzijds de indruk werd ver kregen, dat ten aanzien van de voorloopige kalver-toewijzing-1935, welker strekking en wijze van uitvoering door ons in een recent bericht reeds uitvoerig werden uiteengezet, nog misverstand bestaat, zij hierbij nogmaals met klem naar voren gebracht, dat „voorloo pige toewijzing" beteekent, dat te gelegener tijd alsnog een definitieve toewijzing zal wor den verleend. De definitieve toewijzing zal ui teraard nimmer lager kunnen zijn dan de voorloopige toewijzing, met dien verstande, dat deze definitieve toewijzing ten aanzien van de veehouders, wien voor 1934 2 of meer vaarskalveren en ongeregistreerde stierkalve ren werden toegewezen, grootendeels hooger zal zijn dan de voorloopige toewijzing, terwijl ten aanzien van de veehouders, wien voor 1934 geen of 1 kalf werd toegewezen, terwijl is vastgesteld, dat hun bij deze voorloopige toewijzing direct 1 kalf kan worden toege wezen, het definitief toe te wijzen aantal kalveren in het algemeen gelijk zal zijn aan het aantal, dat voorloopig werd toegewezen. Hierbij dient echter in aanmerking geno men te worden, dat voor geheel Nederland de definitieve toewijzing-1935 ten opzichte van de toewijzing-1934 een beduidende be perking zal inhouden. Tevens dient wel in acht genomen te wor den, dat het verleenen van deze voorloopige toewijzing uit den aard der zaak niet in houdt, dat kalveren, die het betreffende ge wicht, te weten 60 K.G. voor stierkalveren en 100 K.G. voor vaarskalveren, hebben bereikt, in afwachting van de definitieve toewijzing zonder identiteitsbewijs aangehouden zouden mogen worden. PERSBERICHT. In den loop van deze week kan de inwer kingtreding tegemoet worden gezien van de maatregelen, strekkende tot steun aan de oester- en mosselbedrijven, de garnalen-vis- scherij en aan den handel in oesters, mosse len, en garnalen. Afgekondigd zullen worden de navolgende Koninklijke Besluiten het Consumptie-Garnalenbesluit 1934 I het Crisis-Oesterbesluit 1934 I het Crisis-Mosselbesluit 1934 I terwijl de door den Minister van Economische Zaken op grond van deze Besluiten te nemen beschikkingen eveneens dezer dagen in de Nederlandsche Staatscourant zullen verschij nen. De Maatregelen welke nog slechts een be gin vormen van een reeks van maatregelen tot steun aan de visschersbedrijven, bestaan eensdeels in het organiseeren der belangheb benden bij de Nederlandsche Visscherijcen- trale, anderdeels in het vaststellen van mini mumprijzen in acht te 'nemen bij den ver koop der producten naar het buitenland en/of bij den afzet in het binnenland. Wat consumptiegarnalen betreft, zullen in hoofdzaak de volgende bepalingen gelden lo. de aanvoer voor consumptiegarnalen, het doen pellen van consumptiegarnalen, zoomede het in den handel brengen en ex- porteeren daarvan is slechts toegestaan aan hen die als georganiseerde zijn aangesloten bij de Nederlandsche Visscherij centrale 2o. garnalenvisschers zullen de door hen gevangen garnalen niet mogen afleveren dan tegen door den Minister vast te stellen mini mum prijzen 3o. garnalenpellerijen en garnalenexpor- teurs zullen de garnalen slechts in den han del mogen brengen, respectievelijk exportee- ren, indien zij in het bezit zijn van een ver gunning aan de afgifte van deze vergun ning zijn voorwaarden verbonden o,a. het naleven van de door den Minister ten aan zien van afname en verkoop gestelde mini FEUILLETON. mumprijzen, zoomede bij export het betalen van een geringe heffing. Voor mosselen en oesters zijn bepalingen van de volgende strekking vastgesteld. Het uitzaaien en kweeken van mosselen, het visschen op mosselen en mosselzaad, het ver handelen van mosselen en mosselzaad, zoo mede het exporteeren van mosselen slechts toegestaan aan georganiseerden bij de Neder landsche Visscherij-Centrale, die in het be zit zijn van een daartoe door of vanwege den Minister af te geven vergunning. Voor afgifte van de exportvergunning is als voorwaarde gesteld het inachtnemen van een door den Minister te bepalen minimumprijs, zoomede betaling van een geringe heffing. Ook ten aanzien van het kweeken, verhan delen en uitvoeren van oesters zijn bepalin gen van gelijke strekking vastgesteld. Uit het bovenstaande volgt dat ieder, die hierbovengenoemde bedrijven uitoefent, slechts dit bedrijf zal kunnen blijven uitoefe nen, indien hij zich zoo spoedig mogelijk als ;eorganiseerde aansluit bij de Nederlandsche- Visscherij centrale, te 's-Gravenhage en zoo noodig een aanvrage tot het verkrijgen van de benoodigde vergunningen indient. Voor de aansluiting zullen geen andere voorwaarden worden gesteld dan dat men het daartoe door genoemde Centrale beschikbaargestelde formulier van aansluiting onderteekent en aan de Centrale inzendt. De forrhulieren voor aansluiting en voor het verkrijgen van vergunningen zijn verkrijg baar bij de Nederlandsche Visscherijcentrale, Bezuidenhout 109, 's-Gravenhage zoomede bij de secretarie der volgende gemeenten voor garnalen Breskens, Terneuzen, Arne- muiden, Vlissingen, Brielle, Bruinisse, Helle- voetsluis, Pernis, Veere, Brouwershaven, Stel lendam, Oudorp, Goedereede, O. en W. Don- geradeel, Delfzijl, Den Helder, Texel, Ulrum, Termunten. voor mosselen Bruinisse, Ierseke, Tholen. Zierekzee, Grauw, Goes Montenisse, Wierin- gen, Den Helder, Clinge Philippine, Veere, Harlingen. voor oesters Ierseke, Tholen, Bergen op Zoom, Bruinisse. GEMEENTE ZIJPE. SCHAGERBRUG. Zondag j.1. trad alhier de amateurs-band „The Funny Boys", in het lokaal van mej. de Wed. J. Broer op. Het was te ruim 8 uur, toen de heer J. Meijer, de aanwezigen der eivolle zaal een welkomswoord toesprak en een aanvang werd gemaakt met de afwerking van het zeer ge varieerd programma. De The Funny Boys hadden n.1. voor veel afwisseling gezorgd, ten eerste had men de medewerking van de tooneelvereeniging „Euphonia" en ten tweede weer iets geheel nieuws, n.1. „The Funny Girls", bestaande uit een 8-tal dames. Allereerst werden een 4-tal nummers mu ziek gegeven v/aarin tevens onze aller beken de refreinzanger, de heer J. Meijer optrad, zeer tot genoegen van het talrijke publiek. Daarna maakte we kennis met de „The Funny Girls" welke eerste kennismaking bij een ieder in de smaak viel, gezien het dank bare applaus wat de dames oogstte. We kun nen dan ook gerust zeggen dat een ieder ze gaarne terug ziet. Na dit optreden kwamen de The Funny Boys geheel in Beiersch costuum gekleed ten tooneele en gaven de potpourri,, in het witte paard." welk nummer de band zeer goed speelde. Na de pauze werd door de tooneelvereeni ging „Euphonia" het blijspel „De Huwelijks- candidaten" ten tooneele gebracht, onder regie van den heer H. J. van Veen. Door het pubhek werd volop genoten van het spel, het geen door de goede rolverdeeling tot zijn vol le recht kwam. Een compliment aan de gri meur de heer Loevens, uit Alkmaar. Nu werd als nummer 5 van het programma de verloting gehouden en kwamen de respec tievelijke prijzen aan de man. De The Funny Boys traden dan weder op en gav enweder een 4-tal nummers muziek waarvan het laatste nummer weder werd be- geelid door de The Funny Girls. Dat het publiek ten volle genoten had, bewees wel na het laatste nummer, toen het applaus zoo overweldigend was, dat nog een nummer werd toegegeven. Het geheel was een zeer mooie en goed geslaagde avond. Dan trad de heer Meijer weder weder voor het voetlicht en bedankte in de eerste plaats het publiek voor haar gewaardeerde belang stelling en vervolgens de medewerkenden, waarna tot slot, een gezellig bal de avand besloot. BINNENLANDSCH NIEUWS. EEN 48-LEERLINGEN SCHAAL? Zoowel voor bijzonder als openbaar onderwijs. Het Vaderland verneemt, dat binnen en kele dagen de Regeering zoowel voor de open bare als voor de bijzondere scholen de z.g. 48 schaal verplicht wil opleggen. Dit beteekent,: dat er niet meer onderwijsleerkrachten mo gen zijn dan één per 48 of gedeelten van 48 leerlingen. Tot dusver is de regeling aldus De Regee ring vergoedt voor 134 leerlingen 1 onder wijskracht, 35—75 twee, 76—130 drie, 131185 vier, 186—236 vijf en verder op elke 50 leer lingen een onderwijskracht op 26 leerlingen. Zou de maatregel van 48 leerlingen per onderwijskracht inderdaad dwingend wor den, dan dit beteekenen dat circa een derde deel der onderwijskrachten bij openbaar en bijzonder lager onderwijs zou moeten af vloeien. j T AUTOBUSSEN OVER DEN AFSLUITDIJK. Er is bij Ged. Staten weer een aanvrage in gekomen voor een autobusdienst over den Afsluitdijkeen commissie uit het college heeft deze Dinsdagmorgen in openbare zit ting behandeld. Het betrof een aanvraag van de fa. v. d. Zee en Groenhof te Sneek voor een dienst over Alkmaar naar Amsterdam. Het is slechts de bedoeling reizigers te ver voeren van Friesland naar „Holland". Tot nu toe moeten de Sneekers via Harlingen, een groote en dure omweg maken. Met vorst Bertels' Kunstkorrei in de praktijk. Dü heer P. van Dongen, Terheyden, N.Br., schrijft ons dd. 26 Óctober 1934 Over de resultaten met Bertels' Opfokvoeder en Bertels' Kunst korrel ben ik uiterst tevreden, llyn 92 jonge hennen,gedurende 8 weken opgefokt met Bertels' Opfokvoeder en daarna uitslui tend met Bertels' Kunstkorrel, begonnen reeds op 4£ maand te leggen en leggen thans op maand reeds gemiddeld eie ren per dag.De voederkosten bedragen 0.7 ct.per kip p.dag. Gedurende deze maand geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluimvee voeder één droogvoederbak cadeau. Bestel bij Uw leverancier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek. Bertels' Oliefabrieken N.V., Amsterdam (O.) NOG TOT 30 NOVEMBER A.S. ONTVANGT U TEGEN INLEVERING VAN 60 VOORZIJDEN VAN PRESTO PAKJES AAN ONS ADRES TE AMERSFOORT GRATIS EEN PRACTISCH GESCHENK 0c2 jPcuds&t uhnA No. 21. Toen Clover merkte, dat Will hierop niets wist te zeggen, hernam zij „Maar nu moet ik naar huis ik moet dan maar hebben, wat er op staat. Dat verdien ik dan ook. Dank je wel, dat je naar mij hebt willen luisteren. Het is mij al een heele verlichting, dat ik er iemand over heb kun nen spreken en ik hoef je niet te vragen, om het geheim te houden ik weet dat je dit zult doen. En nu wil ik je meteen goeden dag zeg gen, want ik zal je niet meer zien." „Waarom niet Waar ga je dan heen „Vader zegt, dat hij mij niet langer thuis wil hebben. Daarom Is hij van plan, mij naar een dame in Liverpool te sturen een vree- lijk mensch, maar die mij een betrekking zal weten te bezorgen. Je begrijpt, dat toch nie mand mij hebben wilik ben te jong en te mooi. Ze zullen mij geen van allen als gou vernante of als dame van gezelschap willen gebruiken, want dan zijn te veel te bang voor hun zoons of hun broers." „Wil je vader je dus maar zóó de wereld insturen Je moet niet gaan, vat je „Niet gaan En wat moet ik dan doen „Hier blijven". Hij hield de ai-men open en smeekte „Beloof mij, dat je de mijne zult worden Laat ik voor je zorgen dan zal nie mand een woord van je zeggen. Kom tot mij." Clover verroerde zich niet. Ze staarde hem enkel aan, één en al verbazing over het op treden van dien stillen, teruggetrokken man, dien zij een jaar geleden zoo lichtvaardig be dankt en wreed gegriefd had. Toen had hij nauwelijks een woord gesproken, ofschoon zijn gelaat haar nog vele dagen voor oogen had gestaan. „Vraag je datomdat je meelijden met mij hebt?.... En omdat je er geen andere manier op weet, om mij te helpen fluis terde zij. „Neen. Het is liefde liefde lief de Dat is het alles-verterend gevoelen in mijn hart geweest, al die maanden lang. O, Clover, heb erbarmen met mij De hemel weet, dat ik genoeg geleden heb. Kom nu zel ve tot mij, of stuur mij weg, maar kwel mij niet langer met uitstel Met een zucht rustte zij met gesloten oogen tegen zijn borsthij streelde het goudblonde haar, al fluisterend ,0, ik kan mijn geluk haast niet vatten dat je eindelijk de mijne bent Een zalige gewaarwording van veiligheid doorstroomde Clover in het bewustzijn, dat Will nu haar last op zijn breede schouders zou nemen. Hoe blind was zij het vorige jaar toch geweest, om hem zoo ruw af te wijzen Ze kon nu immers heerschen als koningin op Ladywood, omgeven door alle mogelijke ge riefZe zou dan met recht kunnen neer zien op Mary en Warwiek. Zelfs haar vader zou dan niets meer over haar te zeggen heb ben, want ze zou dan aan zijn voogdijschap ontwassen zijn. Een oogenblik kwam de zelf beschuldiging toch ook bij haar op, dat hij alles gaf, terwijl zij hem niets bood. „Will", zei ze ernstig, „ik ben niet half goed genoeg voor je, weet je dat wel Bij wijze van antwoord schudde hij het hoofd en kuste hij haar. „Ik ben echt een vreeselijk schepsel. Nadat ik je alles toch verteld heb, begrijp ik niet, hoe je nog voor mij voelen kunt „Ik heb je te voren al lief gehad, weet je, en niéts kan dat gevoelen wijzigen." „We hooren in het geheel niet bij elkaar. Ik ben een uiterst ongeschikte vrouw des huizes voor Ladywood." „Wil je liever terugkomen op je belofte Dus zal je mij dan toch wegsturen „O, neen. Maar ik ben bang, Willdat ik je nooit gelukkig zal maken „Ik geloof ook niet, dat ik verlang, geluk kig te zijn. Ik verlang jou tot de mijne te hebben." „Ik heb je niet lief, zooals jij mij. En dat is bovendien het veer buiten werking gesteld, zoodat men dan steeds over Zwolle moet rei zen. Sneek is feitelijk verstoken van een goedkoope dienst op Noord-Holland. Ter zit' ting rekende men uit, dat een enkele reis Amsterdam trambus A.T.O. en trein) f 5.40 kost. Per autobus van den aanvrager zou men er voor f 2.50 kunnen komen. Mr. Bomans als voorzitter der commissie schudde veelbeteekenend het hoofd. Ged. Staten zullen later een beslissing ne men. STERFTE ONDER DE OESTERS. De sterfte onder de oesters is zeer groot. Van de bij Tholen in Mei j.1. uitgegooide oesters die de afgeloopen week weer zijn ge vangen, kwam een sterfte voor van 6080 DE DRUIVENPRIJS STIJGT. In de laatste dagen is eenige stijging ge komen in den prijs van de druiven, die dit seizoen wel bijzonder laag is geweest. Nu het einde van de teelt begint te komen, en de aanvoeren verminderen, loopen de prij zen op tot pl.m. 37 cent per K.G. hetgeen met de week daarvoor een verschil maakt van 10 a 12 cent. De tuinders zijn nu evenwel ook begonnen met het aanvoeren van de druiven, die op zolders waren opgeslagen. Die in de koelhuizen waren gebracht, zul len daar nog wel kunnen blijven, maar wel licht is deze prijsstijging een goed teeken voor den handel in deze druivensoort. Ontevreden Vrijz. Democraten. Afdeeling- Pui-merend treedt uit. Ontevredenheid over minis ter Marchant en Oud. De afdeeling Purmerend van den V. D. Bond heeft de volgende circu laire gericht aan de afdeelingen Partijgenooten, „De afdeeling Purmerend van den Vrijzinnig Democratischen Bond kan zich niet langer vereenigen ove de wij ze, waarop onze partijgenooten de mi nisters van onderwijs en financiën on ze vrijzinnig democratische beginse len verzaken, „In de laatste algemeene ledenver gadering van onze afdeeling is de voi- g.endt motie aangenomen „De afd, Purmerend van den Vrijz. Dem. Bond op Donderdag 15 November 1934 in algemeene vergadering bij zat mij nooit mogelijk zijn. Dat is niet in mij „Maar dat zou je ook niet kunnen, Clover. Geen vrouw zou het zoo kunnen voelen." „Ik ben een flirt, Will, en ik zal blijven flir ten, tot ik oud en grijs ben. Zou je dan niet jaloersch zijn In ieder gevalweet, dat ik je gewaarschuwd heb." „Je begrijpt het niet kind Maar al wist ik ook zeker, dat je mij het hart breken zou, dan zou ik je nog tot de mijne willen maken. Zoo is de liefde van een man Hij had gelijk Clover kón hem niet be grijpen maar wel zag zij, hoe innig-gelukkig hij was, toen zij hem uit eigen beweging een kus gaf. Het was verwonderlijk, zoo gemakkelijk als alles in verband met den zelfmoord van Daft Davy van stapel liep, nadat Will er zich vóór gespannen had. Toen de eerste rechtszitting- plaats had, had hij gezorgd, dat hij deel uit maakte van de jury, en daar hij tot „voor man" benoemd was, waren de elf, die hem volgden, geheel zijn meening toegedaan. Will moest er toch iets van aan Warwiek vertellen en diens verklaring, die voorgele zen werd, was maar zeer kort. Ze behelsde enkel, dat hij een slag op den rug had gekre gen dat hij echter geen reden had, om te denken, dat het 't werk was van den over ledene, èn, mocht dit zoo wezen, dan was het zeker geschied in een bui van waanzin, daar er geen aanleiding toe was, om te vermoeden, dat de overledene hem zou haten. Clover werd niet gedagvaard en, ofschoon haar naam genoemd werd, als zijnde de ei genaresse van de auto-sjaal, verklaarde de dominee, dat zij die in den tuin verloren had, wat ook volkomen waar was. Ieder toch nam aan, dat de arme idioot getracht had Mr. Warwiek te verdrinken, en dat hij, overtuigd als hij zal zijn geweest, dat hem dit gelukt was, in een plotselingen schrik zichzelven het leven benomen had. Will Armstrong had bij Clovers vader geen moeite met zijn aanzoek. Toen de heeren scheidden, klonk er zelfs ontroering in de stem, waarmee deze zei „Je bent altijd zoo goed geweest voor mijn jongen je zult dus ook wel goed zijn voor haar HOOFDSTUK XV. Terwijl de anderen op Ladywood zoo geluk kig waren, verging het dien armen Geofff al heel slecht. In 't eerst had hij wel zoo stout gepraatmaar, naarmate de weken verliepen en hij geen streep verder kwam met Freda te winnen, bekroop hem af en toe een benau wende angst. Moedig had hij de weigering gedragen van haar vader en van haar ver loofde, om haar té ontslaan van haar belofte. Ook had hij zich goed gehouden, toen Mr. Bell hem bij zich in het kantoor geroepen had en hem voor over drie maanden zijn ontslag gaf. Ofschoon Geoff ook de toegang tot het huis ontzegd was, zag hij toch altijd nog wel kans, een geheim onderhoud met haar te hebben. Maar, sinds hij op een goeden dag een wan hopend briefje van haar had gehad, wat ge volgd werd door een laatst samenkomen in Anna's voorkamertje, scheen alle moed hem begeven te hebben. Ze hadden elkaar toch moeten bekennen, dat tenzij er iets won derbaarlijks gebeurde Freda wel nooit de zijne zou worden, daar zij den laatsten Sep tember zou trouwen met den man, die haar officiëele verloofde was. „Vertel eens even kind," begon Geoff het onderhoud. „Is er iets extra naars gebeurd „Ja, Geoff, hoor maar eens. Het is een lan ge geschiedenis, maar je moet ze mij heele- maal uit laten vertellen. En allereerst moet je mij beloven, dat je het aan niemand ver tellen zult." „Dat beloof ik," zei hij met verstikte stem. „Toen wij elkaar den laatsten keer gespro ken hadden, voelde ik mij zoo ellendig en op standig gestemd, dat ik bij het thuiskomen onmiddellijk naar vader ging. En heel moe dig vertelde ik hem precies, hoe ik er over dacht. Je wéét, zooals wij het al dikwijls besproken hebben. Ik zei, dat ik niet inzag, waarom ik zou opgeofferd worden aan het een TW> „Constateert, dat de besluiten, welke de regeering op initiatief en (of met verantwoordelijkheid van de in deze regeering zitting hebbende „Vrijzinnig Democraten" mrs. Marchant en Oud genomen worden, zoozeer indrui- schen tegen onze beginselen, in demo cratischen als in vrijzinnigen zin dat deze gedragslijn voor onze afdeeling niet langer aanvaardbaar is „Draagt dientengevolge het bestuur op die maatregelen te treffen, welke noodig zijn om als afdeeling van den Bond uit te treden „Besluit deze motie ter kennis te brengen van bet Partijbestuur en van alle bij den Bond aangesloten afdee lingen." De Midden-Europeesche tijdrekening aangenomen. Door de Tweede Kamer is het wetsontwerp tot invoering van de Mid den-Europeesche tijdregieling geduien- de het geheele jaar zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het ligt in de bedoeling den Midden- Europeescben tijd in te voeren met de a.s. zomerdienstregeling der Ncd. Spoorwegen. Door deze nieuwe tijdregeling win nen wij in den winter 20 minuten en hebben bij den ouden zomertijd verge leken 20 minuten te verliezen. GEMEENTE WIERINGEN. Ouderavond te Westerland. Aan wezig: waren 57 personen. Te acht uur werd de vergadering door den heer Sieslng, geopend. Spr. doet mededeeling dat de lieer Corne- lissen wegens ziekte van zijn zoontje verhinderd is aanwezig te zijn, zoodat de lezing over het rooken door kinde ren, natuurlijk geen doorgang heeft. De rekening en verantwoording luidt als volgt ontvangsten f 10, uit gaven f 10.48, alzoo een nadeelig sal do van f 0.48. Hierna heeft verkiezing plaats we gens verplicht aftreden van de hec- ren C. Qmis Gz. en C. Visser. Na eeni- eerzuchtig streven van mijn oudershet was toch niet zóó gelegen, dat zij arm waren en dat mijn huwelijk hen besparen moest voor gebrek. Ik bracht vader in herinnering, dat- ik meerderjarig was en dat ik dus het recht had, om zelve mijn echtgenoot te kiezen. Ik erkende, dat ik eerst een groote fout had be gaan, met Mr. Baring aan te nemen, maar nu ik verlangde van mijn belofte ontslagen te worden, was het een man van eer niet waardig, om mij toch gebonden te houden. Ik zei er bij, dat, als ik Baring trouwde, ze mij daarmee allen verliezen zouden, omdat ik mij zoo ellendig zou voelen, dat ik niet zou kunnen voortleven. Ik geloof, dat ik radeloos werd, want ik eindigde met te zeggen, dat, als ze er op aan bleven dringen, ik dan mijn eigen maatregelen zou nemen en met je vluch ten zou „Flink zoo, liefste Dat moeten we doen Dat heb ik al zoo lang gezegd „Wacht, Geoff Vader stond op en sloot de deur. Toen hij weer ging zitten, schrikte ik van de uitdrukking op zijn gelaat, hij zag er vreeselijk oud en slecht uit. Hij zei, dat hij mijn verbintenis met Baring niet verbreken kon en gaf mij toen de reden." Geoff wachtte, tot zij zich voldoende her steld had, om voort te gaan en intusschen maakte hij tal van gissingen, die echter geen van alle juist waren. Op fluisterenden toon ging zij voort „Vader heeft gespeculeerd met het geld van anderen al jaren heeft hij dit gedaan en hij heeft groote sommen verloren. Als dit ontdekt werd, zou hij gevat worden en zouden wij geruïneerd zijn. Je weet, dat ieder hem voor een man van eer houdt. Nu, hij was juist op den rand van een ondergang, toen Rodney Baring aanbood, zich met hem te associëeren en een groote som inbracht, op voorwaarde, dat ik hem trouwen zou. Dit aan bod kwam Vader juist van pas. Als ik mij nu terugtrek, zal Mm. Baring zijn geld weer op- eischen en de Bank zal haar betalingen moe ten staken." (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1