T. NICOLAAS iS KSffu, GESCHENKEN LIJST 4, 25e JAARGANG DINSDAG 27 NOVEMBER 1934 Na. 95 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN LANDBOUW - CRISIS - BUREAU. Nederlandsche Veehouderij Centrale. ,HET WARE." UITBREIDING WIERINGER VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.— ÜÏTGEVE CORN. J. BOSKER V WIERINGEN BUREAU Hippolytusboef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIiN Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.10. De Nederlandsche Akkerbouw-Cen- trale maakt bekend, dat haar Dage lij kscli Bestuur heeft besloten overeen komsten, als bedoeld in artikel 2 van het „Reglement Aankoop Inlandsche Peulvruchten", niet aan te gaan mot die georganiseerden der Centrale, wier aanvragen daartoe na 30 November 1934 door de Centrale worden ontvan gen. Belanghebbenden dienen derhal ve te zorgen, dat zij vóór 1 December 1934 hun aanvrage bij de Centrale hebben ingediend. Consumptie beperking melksteun. Door den Minister van Economische Zaken is met het oog op de regeling van de beperking van den melksteun een commissie <inig.esteild, bestaande uit de heeren Ir. S. L. Louwes, Regee- rings-commissaris voor Akkerbouw en Veehouderij, Voorzitter, L. Bückjm&nn, Regeeringscommissaris voor de steun- verleening aan de Melkveehouderij L. F. Britzei, Voorzitter der Ned. Zui- vel-Centrale; Ir. Wl. de Jong, Voorzit ter-Directeur van de ?Jed. Veehoude rij-Centrale, leden, terwijl aan deze commissie is toegevoegd de heer Dr. Ir. P. N. Boekei als Secretaris. Deze commissie zal voor het College van Regeeringscommissarissen hebben voor te bereiden de voorstellen, welke den Minister zullen worden gedaan, inzake de uitvoering van de beperking, van den melksteun. Voornoemde com missie is haai' arbeid reeds aangevan gen en heeft reeds eenige malen ver gaderd. Door de Nederlandsche Veehouderij Centrale wordt het navolgende mede gedeeld In verband met het feit, dat de tubor culinatie, welke ten behoeve van de rundertuberculose-bestrijding wordt toegepast, in het algemeen in bet late najaar op stal plaats heeft, is de wen- schelijkheid naai' voren gebracht rund veehouders, die aangesloten zijn bij een door de Nederlandsche Veehoude rij-Centrale erkende runder-tuberculo- se-bestrijdingsoriganisatie, in de gele genheid te stellen naar aanleiding van de resultaten dezer tuberculiiiatie als nog een zekere selectie onder hun kal veren uit te oefenen. Om deze reden is bij Koninklijk Be sluit No. 31 van 14 November bepaald, dat aan rundveehouders, die aangeslo ten zijn bij een door de Nederlandsche Veehouderij Centrale erkende runder- tuberculose-bestrijdingsorganisatie en die voor 1934 een toewijzing van min stens 1 kalf hebben gehad, toegestaan wordt tot en met 31 December 1934 1 stierkalf of 1 vaarskalf met een ge wicht, ligtgende tusschen de betreffen de grenzen, zonder identiteitsbewijs in voorraad te hebben. Nederlandsche Veehouderij-Centrale. De Nederlandsche Veehouderij-Cen trale maakt bekend, dat in de week van 9 tot 15 December a.s. op de onder FEUILLETON. staande plaatsen gelegenheid zal wor den gegeven runderen in de gevraagde soorten aan te bieden Maandag 10 December Alkmaar 8-10 v.m. bij de doorbraak. Bindag 11 December Puimerend 8-10 v.m. Veemarkt. Sneek 8-10 v.m. Veemarkt. Donderdag 13 December Leeuwarden 8-10 v.m. Veemarkt. Schagen 8-10~ v.m. Veemarkt. Zaterdag 15 December Hoorn 9-11 v.m. bij abbattoir. Prijzen en voorwaarden als vorige week, voor zooveel betreft de gewone levering. De prijzen, welke voor tuberculose of para-tuberculose lijdende dieren zul len worden betaald, zijn met ingang van Maandag 10 December als volgt Klasse A plus 28 cent per Kg. Klasse A 25 cent per Kg. Klasse B 22 cent per Kg. Klasse C 19 cent per Kg. De in de klasse C min vallende die ren zullen ook nu weer per stuk wor den gewaardeerd. De Nederlandsche Veehouderij Cen trale geeft de leden van erkende Run- der tuberculose - bestrijdingsorganisa- ties dringend in overweging, alvorens hun aangiftekaarten voor de aanbie ding van aan tuberculose lijdende die ren in te zenden, overleg te plegen met het bestuur van hun bestrijdingsorga- nisatie. Zulks in verband met een na dere uiteenzetting welke door de Ne derlandsche Veehuooderij Centrale te dezer zake aan de bedoelde besturen is toegezonden. De aangifte-kaarten, welke verkrijg baar zijn bij de districts-secretarissen der Gewestelijke Landbouw-Crisis-Or ganisaties moeten vóór Zaterdag 1 December 1934 zijn ingezonden bij de Gewestelijke Landbouw-Ci'isis-Orga- nisaties, waaronder de betrokken vee veehouders ressorteereri. In verband niet het geringe aanbod op de leveringsplaatsen in Zeeland zul len de aangifte-kaarten voor levering op die plaatsen mogen worden inge zonden tot Dinsdag 4 December a.s. B1NNENLANDSCH NIEUWS. Verboden Autobusritten Amsterdam-Rotterdam. Voor den Amsterdamschen Kantonrechter. Te Amsterdam hebben zich voor den kantonrechter wederom moeten verantwoorden twee ondernemers van touringcarsritten Amsterda,m-Rotter- dam, verdacht van het onderhouden van autobusdiensten zonder de ver- eischte vergunning. De eerste verdachte was P. de V. uit Rotterdam. Verdachte de V. was niet verschenen. De chauffeur verklaarde gezelschap pen te hebben vervoerd. Ieder kocht, een kaartje. Een der passagiers nam het geld in ontvangst en droeg de som daarna af. Er was slechts gereden als er een gezelschap bijeen was. De ambtenaar van het O.M. stelde vast dat het hier weer een trucje be trof, uitgedacht om de wet op de open- s OUDE BONS OOK GELDIG Ten eindemeerderekeuzetehebbenmetSf.NIcolaas is de Geschenkenlijst met verscheidene PRIMA KWALITEITS-artikelen aangevuld, zooals: Eetlepels, Vorken, Soeplepel, Dessert Lepels, Tafelmessen, Fruit5 mesjes, Broodzaag, Taartschep, Kaasschaaf, Maat- houdende Theepot met maatje, Koffiepot met Filter, Wekker, Theemuts enz. 1 Deze artikelen zijn niet alleen verkrijgbaar tegen de nieuwe bons, doch ook tegen inwisseling van de in Uw bezit zijnde puntenbons. Volledige Geschenkenlijst wordt op aanvrage gaarne per omgaande toegezonden. T; fs=®a$ 4 Agent voor Wieringen D. KOOIJ, Klieftstraat. 15a, Hippolytushoef. bare middelen van vervoer te ontdui ken. Deze geconstateerde overtredin gen nemen een vorm aan die een aan fluiting is voor de wet. Spreker requireerde een maximum straf n.1. f 150 boete subs. 3 weken hechtenis. De kantonrechter stelde vast dat do- ze ondernejmers doen of er geen recht is. Streng dient tegen deze wantoe stand te worden opgetreden. Spreker veroordeelt verdachte tot 6 dagen hechtenis. Vervolgens stond de ondernemer Van Z. terecht, die eveneens een bus tusschen Amsterdam en Rotterdam liet rijden, zonder daartoe vergunning te hebben. De ambtenaar requireerde ook hier de maximumstraf van f 150 boete subs. 3 weken hechtenis. Drie helers te Amsterdam gearresteerd Ruim lachtig gestolen fietsen verwerkt. De Centrale Recherche te Amster dam heeft een goede vangst gedaan Geolf deed zijn best, om zich te bedwingen, maar zijn verontwaardiging kenden geen ten zeerste verbaasd, toen hij op Zondagoch Er volgde dan nu ook een hartverscheurend (als gewoonlijk, thee-drinken bij haar en haar afscheid, waarbij ze zich dus alleen nog zoo 'moeder en na afloop daarvan zou hij haar goed mogelijk trachtten te houden voor el-1 naar üillcrest rijden, om te zien, hoe ver de kaar. Igroote Londensche firma al stond met de in- In het vervolg merkten ze zoo weinig moge- richting van het prachtige huis. Ditmaal zou lijk van elkaar. Ze zag 'Mr. Bell hem vergezellen. Hij zat achter in hem enkel 'smorgens, als hij naar de Bank,het rijtuigje en was wel wat zenuwachtig, ging, langs het venster komen. Ze was dus daar hij geen grooten dunk had van het men nen van zijn aanstaanden schoonzoon. Hij tend, bij het verlaten van den vroegdienst,had Rodney al menigmaal aangeraden, om „Hij is een slimme, oude vos. Hij moet dan haar achterop liep. Den Zaterdag daaraan-j toch liever een auto te nemen; maar Baring, wel heel handig met cijfers gegoocheld heb- volgende zou haar huwelijksinzegening plaats die wel wist, dat hij toch nooit een bekwaam ben, of ik zou er iets van gemerkt hebben." hebben. [chauffeur zou zijn, hield het liever maar bij „Hij zegt, dat niemand er eenig vermoeden Haar hart klopte zóó ontstuimig, dat zij niet'dezen tak van sport, van heeft," antwoordde zij droef. spreken kon; maar hij was zoo opgewonden," „Maar, Freda, omdat je vader nu zoo on-jdat hij juist heel rad en druk aan het pra- verantwoordelijk gehandeld heeft, zie ik nog ten ging niet in, dat wij onze toekomst daaraan zou den hoeven op te offeren. Laat hij zelf de straf dragen, die hij zich op den hals gehaald heeft „In het eerst dacht ik er óók zoo over, Ge- off. Ik haatte mijn vader en vond, dat hij ruimschoots zijn straf verdiende. Maar ik had één ding vergeten dat heb je ook uit het oog verloren." „En dat is „O, Geoff, dat al jullie geld ook op de Bank van mijn vader staat, om van de andere men schen nog niet te spreken Wij kunnen er toch niet ons geluk van nemen, als dit zoo veel beduidt voor anderen Wanneer de Bank haar betalingen staakt, dan zijn er velen door geruïneerd. Neen dat kunnen wij niet doen Geoff We moeten de dingen dus hun gewo ne verloop laten nemen, al is het dan ook moordend voor ons." Hij was doodsbleek geworden en verborg het gelaat in de handen. Freda liet haar tra nen den vrijen loop en het duurde geruimen tijd eer hij in staat was, haar te troosten. „Arm klein ding Dus dat heb je al een week lang geweten Geen wonder, dat je er dan slecht uitziet.Ja, ik zie het nu verlichting bracht. Misschien een net als jij wij moeten scheiden. De Hemel mengeling van beide, helpe ons daarbijDien volgenden dag kwam Rodney Baring, „Ik heb vanochtend net een gevoel gehad, Freda, of er iets zou gebeuren daarom moest ik het je komen vertellen, 't Is een soort van voorgevoel, geloof ikik werd er mee wak ker. Het is 't eerste sprankje hoop, dat ik heb gekoesterd, sinds je mij dat bewuste ver teldeIs dat niet eigenaardig, zeg?" „Je zult toch niets overijlds doen, Geoff „Ik denk er niet aan, maar ik ben haast vast overtuigd, dat het tot een oplossing komt." „Misschien zal een van ons beiden sterven," zei Frida met trillende stem. „Dit zij zoo", antwoordde hij gelaten, „als dit dan de eenige uitweg is." Zwijgend liepend ze een eind naast elkaar voort. Toen begon hij weer „Diezelfde gedachte is vanmorgen ook bij mij opgekomen daarom heb ik al dien tijd vurig gebeden. En ik zag, dat jij ook ernstig badt. Nu dat kan niet alles onverhoord blij ven Ze stonden dicht bij haar deur. Hij drukte haar de hand, nam den hoed af en ging. En Freda wist niet, of het gevoelen, dat hij als 't ware op haar had overgedragen, nu schrik of vreemde Hij reed nu een prachtig, kastanjebruin paard eigenlijk wat te flink voor het kleine karretje. Den rit daarheen beschouwde hij als een waar succes. Mr. Bell had bijzonder genoten van het bezoek aan Hillerestde weelderige inrichting daarvan deed zijn hart door de arrestatie van een 25-jarigen slag-er, een 30-jarigne rijwielhersteller en een 40-jarigen diamantbewerker, die - zooals thans -reeds vaststaat - zich de laatste twee maanden hebben schuldig gemaakt aan heling van 80 tot 90 rijwielen en er van worden ver dacht dat zij, al of niet in samenwer king piet anderen, nog meer op dit ge bied op hun geweten hebben. Dertig fietsen konden tot nu toe in beslag worden genomen en enkele daarvan zijn reede thuisgebracht. De helers, die ter beschikking van de justitie zul len worden gesteld, deden de karretjes zonder merkbare verandering van de hand. Prov. Staten van Nrd.-Holland. Vacature Kostelijk aangevuld. De voorzitter van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van de le den der Provinciale Staten maakt be kend, dat bij zijn besluit van Vrijdag tot lid van van de Provinciale Staten is benoemd verklaard, de lieer W. de Boer te Den Helder, ter voorziening in de vacature, in dat College ont staan door het overlijden van den heer P. Kostelijk Pzn. te Heerlmgo- waard. Een verdwaalde snoek gevangen. Door den heer C. Stolk in De Lier werd op bijzondere wijze een. snoek gevangen op de weide van de ijsbaan der Liersche IJsvereeniging. Door een smal len koker wordt het water op ge noemde ijsbaan gelaten. Door dezen smallen koker jmoet de snoek, die niet minder dan 10 pond woog, zijn binnen gekomen. Het dier lag in het gras en kon met de handen worden gegrepen. Geschenken naar Albwrry. f 4000 voor den omroeper. De hlejer H. Sluiter, oud-gezagvoer der van de K. P. M., is met souve-rnirs naar Albury vertrokken. De wijze waarop deze zullen worden aangebo den, zal worden vastgesteld in over leg met den vertegenwoordiger van de K. P. M. in Australië. In totaal is inge- weldra het stationnetje van Elverston in het gezicht, dat, als bij vele oude plaatsjes, ruim een halve mijl er van verwijderd lag. Freda vroeg zich al af, of een van de amb tenaren den moed zou hebben om het hollen de paard bij den teugel te grijpen. Het volgend oogenblik scheen haar hart stil te staan en ze schreeuwde het uit Had- j den ze het ongeval gezien, of was het slechts toeval De hekken gingen langzaam dicht...... Maar, och, wat gaf dit eigenlijk? De kastan jebruine was een jachtpaard en dus zou het zeker over die hindernis heen zien te sprin gen. Maar neen, nu begreep zij het ook Ze had den hem in het geheel niet gezien het was zeven uur en ze hadden de hekken neergela ten, omdat de sneltrein uit Londen daar voor bij zou komen. Nu gaf Freda alle hoop opHoe toch goed en, toen zij den terugrit ondernamen, zouden ze aan dit dubbel gevaar kunnen ont- wenschte hij zichzelven geluk. j komen Had Geoff hiervan een voorge- Alles ging goed, tot ze halverwege Elverston voel gehad Zij werd plotseling in haar ge- waren toen gebeurde het onverwachtedachtengang gestoord door een wanhoopsbe Een haast belachelijk-onbeduidend iets gaf jweging aan haar zijde. Verstijfd van schrik, aanleiding tot het ongeval namelijk het bal-.als hij leek, had Rodney Baring toch ook wel ken van een ezel, die aan de heg stond. De degelijk dit tweede gevaar bevroed en het kastanjebruine had, als vele van zijn soort- jinstinct van zelfbehoud deed hem achter naar genooten een schrik voor ezels en dat onver-jhet rijtuigje gaan, waar hij, over het- portier- wachte gehi-a van grauwtje deed hem ach- tje op den grond wilde springen. teruitslaan, steigeren en vervolgens er van door gaan. In bekwamere handen had het nooit zoo'n vaart geloopen, maar Baring was dadelijk zijn zelfbeheersching kwijt, schreeuw de als een bezetene, waardoor hij het paard nog slechts meer schrik bezorgde en liet zich al heel gauw de teugels geheel ontglippen, waarna hij met doosbleek gelaat en uitpui lende oogen ineengedoken zat als de verper soonlij kste vrees. Wat ging er gebeuren was Freda's eenige gedachte. Zou er nog iemand zijn, die, als ze de stad naderden den moed had, om zich dwars in den weg van het hollende paard 1 te stellen Ze sloegen veilig den hoek om, kregen toen Ze waren nu heel dicht bij het station. In de verte zag zij reeds de stoom van den na derenden trein. Maar voor het eerst merkte zij, dat er tusschen hen en het hek een fiets rijder stondToen trok haar een nevel voor de oogen en ze slaakte een kreet het was Geoff Ze zag, dat hij het paard afwachtte het- bij den teugel greep en meegesleept werd, tot het dier tot staan kwam, geen tien meter van het hek Juist op dat oogenblik gleed de sneltrein voorbij, met schril gefruilTwee mannen kwamen toegeschoten van het station de ;een greep het paard en de ander hielp haar vader uit de dogcar. Zij steeg nu ook uit en knielde naast Geoff, die roerloos op den weg lag. Het leek niet, of hij eenig letsel had bekomen, hij zag alleen doodsbleek en zijn oogen waren gesloten. De stationschef kwam nu ook en kon niet anders dan Geoff in de wachtkamer op de harde sofa leggen. Freda volgde en even later kwam mr. Bell daar ook, om te wachten tot er een ander rijtuig zou gehaald worden. „Hij heeft ons het leven gered, vader," zei ze met verstikte stem. „Wist u dat wel „Ja, ze hebben 't mij verteld. Hij was altijd een flinke jongen." Hij boog zich over Geoff heen en hield de hand op zijn hart. „Maar Freda, zijn hart klopt nogHij leeft!...." Ijlings gaf mr Bell toen orders de een werd naar een dokter, de ander naar een wij kzuster gestuurd De dokter verscheen heel gauw. Het was Freda alleen een teleurstelling, dat het dok ter Mollineux was, die het minst gunstig op de plaats bekend stond. Maar zij herinnerde zich nu, dat diens college zwaar ziek te bed lag. Zij wachtte buiten, tot dokter Molineux zijn onderzoek had gedaan en intusschen kwam de zuster. Het leek Freda wel een uur, eer eindelijk ie mand haar halen kwam en zij te hooren kreeg „Geen hoop meer een ernstige, in wendige verbloeding het kan hoogstens nog enkele uren duren." Geoff was nu bij zijn bewustzijn en hij keek naar haar met zulk een smeekende uit drukking in de oogen, dat de anderen onwil lekeurig het vertrek verlieten. Tot haar verbazing was hij in staat om te spreken hij fluisterde haar enkele woorden van liefde toe. Toen kwamen de dokter en de zuster, haar vader en nog een vierde persoon binnen, en op dien hield Geoff strak den blik gericht. Het was Rodney Baring. (Wordt vervolgd,).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1