25e JAARGANG VRIJDAG 3o NOVEMBER 1934 No. ©6 EBP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN Nederlandsche Veehouderij Centrale. Voor een ST. NICOLAAS - CADEAU naar CORN. J. BOSKER H.-HOEF MIDDENMEER. HET WARE." ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIiM: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER: L Hippolytushoef Wierlngen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN ^3i. Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer r o.io per 3 maanden 1.—. Nederlandsche Veehouderij-Centrale. De Nederlandsche Veehouderij-Cen trale maakt hekend, dat in de week van 16 tot 22 December a.s. op de onder staande plaatsen gelegenheid zal wor den gegeven runderen in de gewaagde soorten aan te bieden Maandag 17 December Amsterdam 9-11 v.m. Veemarkt. Dinsdag 18 Decmber Purmercnd 8-10 v.m. Veemarkt. Sneek 8-10 v.m. Veemarkt. Donderdag 20 December Leeuwarden 8-10 v£n. Veemarkt. Schagen 8-10 v.m. Veemarkt. Vrijdag 21 December Hoorn 9-11 v.m. bij abattoir. Prijzen en voorwaarden als vorige week, voor zooveel betreft de gewone levering. De prijzen, welke voor tuberculose of para-tuberculose lijdende dieren zul len worden betaald, zijn met ingang van Maandag 10 December als volgt Klasse A plus 28 cent per Kg. Klasse A 25 cent per Kg. Klasse B 22 cent per Kg. Klasse C 19 cent per Kg. De in de klasse C min vallende die ren zullen ook nu weer per stuk wor den gewaardeerd. De Nederlandsche Veehouderij Cen trale geeft de leden van erkende Run der tuberculose - besta*ijdingsorganisa- ties dringend in overweging, alvorens hun aangiftekaarten voor de aanbie ding van aan tuberculose lijdende die ren in te zenden, overleg te plegen met het bestuur van hun bestrijdingsorga- nisatie. Zulks in verband met een na dere uiteenzetting welke door de Ne derlandsche Veehouderij Centrale te dezer zake aan de bedoelde besturen is toegezonden. De aangifte-kaarten, welke verkrijg baar zijn bij de districts-secretarissen der Gewestelijke Landbouw-Crisis-Or- ganisaties moeten vóór Zaterdag 8 De cember 1934 zijn ingezonden bij de Gewestelijke Landbouw-Crisis-Orga- nisaties, waaronder de betrokken vee veehouders ressorteeren. Voor de overneming van alle aange boden dieren op alle bovengenoemde plaatsen kan niet worden ingestaan, aangezien van vorige weken leverin gen moesten worden verschoven, ten gevolge van het groote aanbod. GEMEENTE ZIJPE. SCHAGERBRUG.Zaterdag hield de vereeni- ging tot bestrijding der tuberculose onder het rundvee, genaamd „Klein Begin", geves tigd te Schagerbrug, een algemeene verga dering in het lokaal van Mej. de Wed. J. Broer alhier. De Voorzitter, de heer W. Jimmink Hz., druk te zijn spijt er over uit dat zoo weinig leden ter vergadering aanwezig waren, maar nam aan dat de leden veel vertrouwen in het be stuur stellen en van meening zijn dat deze de zaken naar het genoegen van de leden behartigen. De aanwezigen roept spreker een hartelijk welkom toe en ook de pers wordt welkom geheeten, waarna de vergadering geopend wordt. De Secretaris, de heer P. Klok te Burger- brug, leest de notulen der vorige algem. ver gadering, welke zonder aanmerking, onder dankzegging worden goedgekeurd. Volgt mededeeling dat Vrijdag 30 November FEUILLETON. £rl0>' No. 23. Hij hinkte, was overdekt met stof en zag aschgrauw van den doorstanen schrik, maar had geen letsel bekomen. „Dokter, wilt u en de zuster zoo goed zijn, om u een paar minuten terug te trekken Ik heb iets belangrijks te zeggen tot mr. Bell en dien ander hier Geoff's stem, hoe zwak ze dan ook wezen mocht, klonk helder en er was zoo iets on weerstaanbaars in den toon van het verzoek, dat dokter en zuster er onmiddellijk gevolg aan gaven. Toen ze het vertrek verlaten had- hadden, richtte Geoff den blik op Rodney Baring en riep „Je bent een lafaard Ik heb je optreden gezien en daar ben ik blij om, want ik heb den strijd gewonnen Je hebt alle recht op Fre- da verbeurd. Ze is nu de mijne. Ik heb den losprijs voor haar betaald. Grooter kon die niet wezen Ben je dit met mij eens Baring knikte en trilde over al zijn leden onder dien streng richtenden blik. Daarna wendde Geoff zich tot mr. Bell en a.s. de j aarlij ksche algemeene vergadering van het Hoofdbestuur, te Alkmaar zal worden ge houden. In deze vergadering komt het vol gende punt aan de orde Re Regeerings-subsidie van 50 cent bijdra ge in de de kosten van onderzoek, is terug gebracht tot 40 cent en de bijdrage per open lijder van f 25.op f 20.Daardoor wordt de uitkeering voor deze dieren teruggebracht van f 35.op f 30.- per stuk, daar de Pro vincie f 10.per open lijder vergoed. Het gevolg hiervan is dat de kosten per veehouder van 10 cent per rund, tot 20 cent moet worden verhoogd, alles ingaande per 1 November. Aan de dieren-artsen is voorgesteld het tarief van 80 cent per dier, te wijzigen in 70 cent per dier voor reactie vrije veestapels 75 cent per dier voor stallen tot en met 10 pCt. reactie. 80 cent per dier voor stallen boven 10 pCt. reactie. Voor onderzoek van nieuw gekochte dieren, wat voorheen onder bovengenoemde 80 cent was inbegrepen, kan thans een maximum van f 1.per dier (te betalen door de vee houder) in rekening worden gebracht. Deze maatregel der Regeering vindt zijn oorzaak, zegt de Voorzitter, in de groote toe name van leden bij de vereenigingen tot bestrijding der t.b.c onder het rundvee. De Secretaris zegt dat in 1933 in totaal 23364 runderen zijn onderzocht en in het boekjaar 1934 34226. Voor het boekjaar 1934/35 rekent men op een aantal van ruim 37000, wat natuurlijk een enorme toename beteekent. De oorzaak dezer toename is wel dat de Regeering wel t.b.c. rundvee over neemt, maar alleen van hen, die lid zijn van een erkende vereeniging op dit terrein. De maatregel wordt nu genomen dat na 1 December geen nieuwe leden meer worden aangenomen. De voorzitter zegt dat meermalen is gespro ken over oprichting van een vereeniging in deze door de zuivelfabrieken. Deze zijn wel steeds op dit terrein werkzaam, maar spr. acht het toch beter dat naast de zuivelfabrie ken, onze vereeniging bestaat, men bereikt daar een ieder mee. De zuivelfabrieken zal gevraagd worden om slechte veestallen, waar van de eigenaars lid onzer vereeniging zijn, kenbaar te maken, in het belang van de an dere leden. Men kan de melk der koeien, afkomstig van dergelijke stallen, pasteurisee- ren. Spr. doet hierop een beroep aan alle veehouders, om zich bij de vereeniging te Schagerbrug aan te sluiten, spreker verheugt zich evenwel ten zeerste over de medewerking in deze van de zuivelfabrieken. Naar aanleiding van het voorstel van het hoofdbestuur, om de bijdrage der leden te verhoogen van 10 op 20 cent per rund, vindt men algemeen niet goed, temeer daar de die renartsen practisch dezelfde vergoeding blij ven genieten. De meerdere kosten komen dus geheel ten laste van de veehouders, iets, wat men onbillijk acht. Ingekomen is een schrijven van een lid, welke om de verhoogde bijdrage van 10 op 20 cent per dier, voor het lidmaatschap bedankt, temeer daar de vergoeding der veeartsen niet verlaagd wordt. Men hoopt en verwacht dat in de alge meene vergadering, Vrijdag a.s., hiertegen opositie gevoerd zal worden. Hierna volgde rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar. De rekening geeft aan in ontvangst en uitgaaf een bedrag van f 1855.68, waaronder een saldo van het vorig jaar van f 7584. Het bezit der vereeniging is op de Boe renleenbank een bedrag van f 323 54 en een saldo van dit boekjaar groot f 59.74. De rekening werd door eene commissie na gezien en bij monde van den heer Konijn werd verklaard dat alles in volmaakte orde was bevonden. De rekening werd hierna met algemeene stemmen goedgekeurd, met dank zegging aan den Penningmeester, den heer P. Klok, voor zijn goed beheer. Uit het jaarverslag wat nu volgde, stippen wij het volgende aan De vereeniging telde bij den aanvang van het boekjaar 33 leden, met een totaal van 1045 runderen. In het einde van het boekjaar was dit gestegen tot 58 leden, met 1448 runderen. Hiervan waren 1107 dieren boven 2 jaar en 341 daarvan be neden 2 jaar. Van oudere dieren reageerden bij onderzoek 414 stuks, wat een reactie onwillekeurig kwam er een smeekende klank in zijn stem „U zult haar nu zeker wel aan mij geven, mr. Bell U zult toch niet blijven aandringen op onze zelfopoffering Ik heb u het leven gered daar is u mij toch wel eenigszins voor verplicht, niet waar O, ik weet wel, dat ik stervende benMaar dat maakt geen verschil. We kunnen op elkaar wachten. Ik vind het niet erg om het eerste te gaan, als ik alleen maar weet, dat u haar niet dien man zult laten trouwen, als ik er niet meer ben. Belooft u mij dat, mr Bell „Zij zal hem nooit trouwen, Geoffrey, wat het mij dan ook kosten moge," antwoordde Freda's vader met trillende stem. Geoff was op het punt, het bewustzijn te verliezen door de pijn, maai- deze woorden waren hem als een opwekkend middel Hij keek nu weer naar Rodney Baring. „Hoor eens, je zult mij toch geen wrok toe-* dragen vroeg hij. „Je zult om mij je geld toch niet uit de zaak nemen Dat is niet de schuld van mr. Bell, en ik weet, dat je er hem op dit oogenblik juist een groot ongenoegen mee zoudt doen. Ik ben aan de Bank, niet waar, dus dat weet ik wel. Je zult het Freda's vader toch niet op die manier betaald zet ten Geoff's vermoeden was juist, dat Baring geheel onwetend was van de moeilijkheden van mr. Bell, want de bankier had wel ge zorgd dat hij niet In zijn vertrouwen nam een maakt van 37.3 pCt. Van de 341 jonge dieren reageerden er 23, met een reactiecijfer van 6,7 pCt. Het gemiddelde reactiecijfer was 30,1 pCt, vorig jaar was dit 29,1 pCt. De oorzaak dezer verhooging is gelegen in de toetredin- van de nieuwe leden. Dit jaar waren er 5 stal len geheel t.b.c.-vrij. Het aantal open lijders bedroeg 6, waarvan 1 is geleverd aan de Cri sis Rundvee Centrale, waarvan de eigenaar dus geen vergoeding kreeg van Rijk en Pro vincie, maar van de rundvee centrale. Aan 3 leden werd naast de vergoeding van Rijk en Provincie, een uitkeering verstrekt uit de afdeelingskas. Met de beste wenschen voor de vereeniging eindigde de secretaris zijn verslag, wat onder dankzegging werd goedge keurd. De Voorzitter merkt op dat het verhoogde reactiecijfer zijn oorzaak vindt in de nieuwe leden, zoo als de secretaris in zijn verslag op merkt, daar er hier onder zijn welke hooit iets gedaan hebben voor bestrijding der tb.c. onder hun rundvee. Resultaten geeft het zeker, daar hiervoor schitterende voorbeel den voorhanden zijn. Hierna had bestuursverkiezing plaats. In de plaats van den heer G. Rademaker, niet herkiesbaar werd benoemd de heer R. Raat te Burgerbrug. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer W. Jimmink Hz. Volgde bespreking salaris Penningmeester. Allerwege, zegt de Voorzitter, worden de sa larissen verlaagd, maar het bestuur is van meening dat wij het salaris van f 25.- per jaar dienen te handhaven. Door toename van het ledental is er meer werk dan vorige jaren en is dit salaris alleszins gewettigd. Met algemeene stemmen goedgevonden. De Secretaris deelde mede dat het jaar lijks onderzoek der runderen van de leden spoedig zal aanvangen. Onder dankzegging aan de leden voor de aangename besprekingen en de pers voor hare tegenwoordigheid, sluit de Voorzitter de vergadering. GEMEENTE WIERINGEN. BIJ SUCCES LANGS DE LIJN. Zondag hadden we een echte sensatie-dag, hé? Bij mij begon het 'smorgens al; ik had toen al ruzie met m'n vrouw, oorzaak voet ballen vanzelf Ik wilde mee naar Schagen, maar ik heb geen kans gekregen. Ze vond, dat ze bij Succes een beetje aan 't knoeien waren en dat het spelen in het eerste elftal bij de gunst ging enz., waar vrouwen toch al geen kijk op hebben hè. Ze zei nog als Groo- temaat niet mee doet, verliezen ze, en als je van voetballen houdt, ken je net zoo goed naar Succes II kijken. Uitgepraat ben je als je een moderne sportieve vrouw hebt. Dus was ik genoodzaakt om naar de reserves te gaan kijken, wat mij nu direct niet tegen is gevallen. Eerlijk "gezegd was ik bang dat de jongens 't zouden verliezen, maar nee hoor, ze werkten heel wat beter als laatst tegen Watervogels. Het elftal was even gewijzigd, Groos was niet van de partij, maar het ging zonder hem ook best. Jits en Gerrit waren wel de beste werkers in de voorhoede. Van Os moet eens wat meer op zijn wenk blijven, want de linksbuiten was bijna voortdurend in het middenveld. Het stond al gauw 20 voor onze jongens, dat hadden de jutters niet gedacht. Er vielen al rare woorden in Helder- sche defensie, vooral bij hen die aan het lijn tje stonden. Ik had mij er ook tusschen op gesteld en ik beloof je, dat ik wat heb moe ten hooren. De scheidsrechter, dezelfde als tegen Watervogels was niet voor zijn taak berekend, hij zag het een en ander wel eens over 't hoofd, doch partijdig vond ik hem niet. Voordat de rust aanbrak was het 41 voor Succes en de juttersaanhang was al een beetje wanhoopig. Ze hadden minstens ver wacht dat het andersom zou wezen. Maar dat viel niet mee dezen keer. Na de thee leek het er eerst op, al zouden de Boys een doelpunt maken, maar de ach terhoede hield stand, ook al ging het ten koste van een corner. Het spel werd al for- scher en het werd haast „rugby", doch de scheidsrechter durfde maar niet fluiten. De Heldersche backs hadden de meeste schuld aan deze ruwe vertooning en het was aardig opgelucht, toen deze woestelingen uit het Bertels' Kunstkorrel in de praktijk. De heer P. van Dongen, Terheyden, N.Br., schrijft ons dd. 26 October 1934: Over de resultaten met Bertels' Opfokvoeder en Bertels' Kunst- korrel ben ik uiterst tevreden. Myn 92 Jonge hennen,gedurende 8 weken opgefokt met Bertels' Opfokvoeder en daarna uitslui» tend met Bertels' Kunstkorrel, begonnen reeds op 4£ maand te leggen en leggen thans op 5a maand reeds gemiddeld 50 eie ren per dag.De voederkosten bedragen 0.7 ct.per kip p.dag. Gedurende deze maand geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluimvee voeder één droogvoederbak cadeau. Bestel bij Uw leverancier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek. Bertels' Oliefabrieken N.V., Amsterdam (O.) veld waren gestuurd. Jan Hof werd ook nog het slachtoffer van deze derby, ook hij werd naar de kleedkamer gezonden. Succes wist nog tweemaal te doelpunten en de Jutters nog één keer, zoodat het einde kwam met 62 voor Succes. Onze jongens hebben verdiend gewonnen ook met een goede scheidsrechter zouden ze het gewonnen hebben. Bert heeft zijn doel goed bewaakt, vooral voor de rust heeft hij twee zeker-schijnende doelpunten weten te voorkomen. Jan Koorn heeft ook een prima wedstrijd gespeeld en de overigen hebben zich zoo goed en zoo kwaad als het ging er bij weten aan te passen. Als er gewerkt wordt kan het toch nog wel hè We zullen hopen, dat we in 't vervolg sportiever clubs op be zoek krijgen, want de Helderschen hebben zich gedragen als echte voetbalvlegels. Succes I kwam, zooals mijn vrouw voor speld had met een nederlaag thuis, 32. Zon dag gaan ze naar Texel op bezoek, wie gaat er mee Ik beloof niets meer, maar als ik niet mee mag, ga ik naar de reserves kijken die spelen thuis tegen Schoorl I, dat kan een aardige match worden geloof ik. Dus hoop ik op een mooi St. Nicolaascadeau, n.1. twee overwinningen hoor. CUPIDO. BINNENLANDSCH NIEUWS. RIJWIELMERKEN OP HET VOORSPATBORD. Nieuwe bepaling. De minister van financiën, gezien artikel 2 van de rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, no. 306), heeft bepaald, dat 2 van de reso lutie van den minister van financiën van 9 Juli 1934, no. 1 wordt aangevuld met het na volgende Voorts mag het rijwielmerk worden beves tigd op den bovenkant van het vóór de voor vork van het rijwiel uitstekende gedeelte van het spatscherm van het voorwiel, mits bin nen een afstand van 15 centimeter van de balhoofdbuis, Het merk moet in dit geval zoo danig zijn gevat in een houder, dat het in vertikale richting wordt geplaatst met de daarop voorkomende teekening naar voren gekeerd. Deze teekening moet geheel zicht baar zijn, terwijl vóór het merk geen voor werpen op het spatscherm mogen zijn aan gebracht, die het gezicht op het merk belem meren. Diensttijden van Bus - chauffeurs. Een bus-chauffeur uit Den Helder, die Zaterdag den geheelen morgen dienst had gedaan, kreeg daarna op dracht 's jmiddags om 3 uur een groep deelnemers aan een zwemwedstrijd in Groningen uit Alkmaar te vervoeren. Om 8 uur kwam hij in Groningen aan en na afloop van de zwemwedstrijden moest hij des nachts de deelnemers nog naar hun hotel rijden. Den volgenden middga toerde hij met hen in de omgeving van Groningen om des avonds 6 uur naar Alkmaar te man, dien hij zoo makkelijk had kunnen mis leiden. „Ik ben volkomen bereid, de zaken te laten zooals ze zijn," sprak Bering kort. „Ik heb het geld niet noodig." „Mooi zoo riep GeofEn tegelijkertijd viel hij weer in zwijm. De dokter en de zuster kwamen binnen en deden wat ze konden maar hij kwam niet bij. Ze waren het er over eens, dat hij niet vervoerd kon worden dit zou enkel het eind verhaasten. Freda zat in machtelooze wanhoop naast de bank, tot heel haar gemoed in heftigen opstand kwam tegen het geval dat een flinke, gezonde jonge man van vijf-en-twintig nu maar hulpeloos aan den dood zou moeten overgegeven worden. Dus viel ze den dokter aan „Dokter Molineux, doet u wel alles wat u kunt Zoudt u hem nog niet kunnen helpen door een operatie Zoudt u er geen specialist bij kunnen roepen?O, ik geloof dat ik nog gek word, als ik er hier zoo werkloos bij moet blijven zitten „Maar, lieve jong dame, er is een inwendi ge breuk en om nu in te grijpen, zooals de patiënt er op het oogenblik toe staat, dat is iets, wat misschien één operateur op de hon derd zou durven ondernemen. Ik ben maar alleen er is niet eens een narcotiseur bij de hand ik kom er eerlijk voor uit, dat ik dit geval niet zou aandurven Eer er een tweede vertrekken, waar men om 11 uur aan kwam Na een uur oponthoud in Alk maar moest hij nog naar Rotterdam om vandaar een aantal matrozen naar Den Helder te vervoeren, waar hij des mor gens om 7 uur arriveerde Wij kunnen ons voorstellen, dat de autobus-ondernemingen genoodzaakt zijn onregelmatige diensttijden aan hun personeel op te leggen, doch zijn van oordeel, dat de veiligheid langs den weg eischt, dat zich daarop geen chauffeurs bevinden, die met een groot vervoer middel als een autobus, ruim 13 uur achtereen achter het stuurrad zitten De veiligheid voor passagiers en het verkeer langs den weg eischt, dat hier aan van overheidswege een eind wordt gemaakt. Al km. Crt. HET N. V. V. PETITIONNEMENT. Ruim 35% van de meerder jarige bevolking teekende. De minister van sociale zaken, prof. Slote- maker de Bruine, heeft zich bereid verklaard heden het bestuur van het Nederlandsch Ver bond van Vakvereenigingen en een delegatie van de hierbij aangesloten vakbonden te ontvangen, teneinde het petitionnement voor betere werkloozenzorg in ontvangst te nemen. Dit petitionnement luidde Aan de Neder landsche regeering. Ondergeteekenden, allen Nederlanders, boven 21 jaar, dringen er in verband met den grooten nood onder de werkloozen bij uw regeering op aan, spoedig maatregelen te treffen tot 1. Verhooging der thans algemeen te laag geachte steunnormen. 2. Verhooging der percentages, in het bij zonder voor de arbeiders met lage loonen en groote gezinnen. 3. Verstrekking van een toeslag op de uit- keeringen gedurende de wintermaanden. 4. Verstrekking op ruimere schaal van kleeding en dekking aan de werkloozen. 5. Ruimere beschikbaarstelling van goed- koope boter en beschikbaarstelling van goed- koope aardappelen. 6. Hulp aan de jeugdige werkloozen door arbeid of steun. Handteekeningen werden in 745 van de 1076 in ons land bestaande gemeenten inge zameld. Het totaal aantal bedraagt 1.556.747 zijnde ruim 35 pCt. der meerderjarige bevol king. Dit is het grootste resultaat tot nog toe ooit met een petitionnement in ons land be reikt. In Zeeland, Limburg en Noordbrabant wer den in het geheel 141.920 handteekeningen bijeengebracht, in Friesland 116.764, in Am sterdam 187.358. NIEUW SECRETARIAAT GEWEST NOORDHOLLAND-NOORD DER S. D. A. P. Naar wij vernemen besloot het partijbe stuur der S.D.A.P. den heer Westerhof te ontheffen van de functie van secr.-penning- meester der S.D.A.P. en het secretariaat voor het gewest Noord-Holland-Noord, tijdelijk op dokter hier was, zou mr. Armstrong al overle den zijn hij heeft nog maar enkele uren te leven." Dokter Molineux scheen haar vraag haast als een beleediging op te vatten, maar Freda liet hem niet uitspreken. Ineens herinnerde zij zich, dat ze dien ochtend Will Armstrong had gezien met iemand naast zich in den dog- car en onmiddellijk had zij in dien heer met dat strenge uiterlijk herkend den vriend van Thurston Warwick, den beroemden chirurg, die immers al zoovelen gered had van den dood. Ze kuste Geoff en wendde zich tot de zus ter. „Beloof mij, dat u uw uiterste best zult doen, om hem in het leven te houden, tot ik terugkom", zei ze en daarmee was zij weg. Of het toeval het wilde, zag Freda vlak bij het station een kennis met een auto staan en op haar verzoek reed die haar bliksemsnel naar Ladywood. De Armstrongs zaten juist met hun gasten aan tafel en verschrikten op het zien van miss Bell, die in haar opgewondenheid in het ge heel geen notitie van de anderen nam, regel recht op dokter Reeves toetrad, en hem smeekte haar te volgen. Met een enkel woord scheen hij de situatie te vatten en een paar minuten later zat hij naast haar in den auto en snelden zij terug naar Elverston. Freda bracht hem onderweg op de hoogte en besloot met te zeggen ,Ik weet, dat als er iets aan gedaan kan worden, u het dan tenminste wel zult durven ondernemen Toen dokter Reeves zich persoonlijk van het geval had overtuigd, besloot hij ook tot de operatie over te gaan en dokter Molineux was na afloop één en al lof over de bekwaam heid en de energie van zijn collega. HOOFDSTUK XVI. Op een mooien middag, laat in den herfst, had het huwelijk plaats van Mary Armstrong en Thurston Warwick Eerst werd er vastgesteld, dat de huwelijks voltrekking zou plaats hebben vroeg in het nieuwe jaar Mary had haar verloofde over gehaald om nog zoo lang te wachten. En hii had daar, ofschoon noode, in toegestemd. Daar hij en zijn oom onmogelijk zoo lang op Ladywood konden blijven, had hij den ouden heer meegetroond naar Thurston Hall. Maar ze vonden het er beiden dan wel zeer onge zellig zonder Mary. Thurston had tenminste nog haar brieven om hem te troosten, maar oom Adam wist zich in het geheel niet te amuseeren en bij iedere gelegenheid kwam hij er weer op terug, hoezeer hij Mary miste, zoodat Thurston ten slotte een half-komi- schen, half-smeekenden brief aan Mary schreef, waarbij hij haar vroeg, om den tijd van hun „ballingschap" te bekorten. Slot volgt.-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1