J 25e JAARGANG DINSDAG 4 DECEMBER 1934 No. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ■EN EN OMSTREKEN .HET WARE. WIERINGER COURANT VEBSCHUNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER BOSKER W LERING EN Tl' BUREAU Hippolytushoef Wielingen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIiN: Van 1 5 regels I 0.50 Iedere regel meer t 0.10. DE NIEUWE BELASTING OP MOTORRIJTUIGEN. Tarieven en bepalingen per 1 Januari a.s. Ingaande 1 Januari 1935 is de Wegenbelas ting van de baan en is haar plaats in ons belastingstelsel ingenomen door de Motor rijtuigenbelasting. Het Wegenfonds heeft dan tegelijktijd plaats gemaakt voor het Ver- keersfonds. Zooals men weet, is de financiering van het Verkeersfonds veel breeder opgezet dan die van het Wegenfonds. En van deze verande ring heeft de regeering tevens gebruik ge maakt om verschillende wijzigingen aan te brengen in de bepalingen en tarieven van enkele belastingwetten. Rijwiel met hulpmotor. Het rijwiel, waarop of waaraan een hulp- motor is aangebracht, nam in de belasting wetten een bijzondere plaats in. De nieuwe Motorrijtuigenbelastingwet kent deze benaming voor het eenvoudigste door mechanische kracht voort te bewegen voer tuig niet meer. Zulk een rijwiel heet in het vervolg een motorrijtuig op twee of drie wie len. Het tarief daarvoor is tot en met 60 kg f 10, van 60 t/m. 120 kg f 20, van 120 t/m 250 kg f 30, en boven 250 kg f 8 per 100 kg met een minimum van f 40. Dit tarief geldt dus zoowel voor de tweewie lige als voor de driewielige motorrijtuigen of rijwielen. Voor een motorrijtuig op twee wielen wordt voorts de belasting verhoogd met f 5.in dien het voertuig is ingericht voor het ver voer van meer dan één persoon (duo) en met f 13.50, indien door middel van dat motorrij tuig een rij- of voertuig of zijspan wordt voort bewogen. Voor een motorrijtuig op drie wielen, gebe zigd om een rij- of voertuig voort te bewegen, wordt de belasting verhoogd met het bedrag, dat voor dien aanhangwagen zou worden be rekend, indien hij als een motorrijtuig op meer dan drie wielen werd aangemerkt. Rijwielbelastingwet In verband met de genoemde wijziging is in de Rijwielbelastingwet de volgende bepa ling opgenomen: Voor een rijwiel, waarop of waaraan een motor is aangebracht, is geen rijwielbelasting verschuldigd. Voor zulk een rijwiel behoeft dus geen be- lastingmerk meer gekocht te worden. En daar deze wijziging in de Rijwielbelastingwet ook ingaat met 1 Januari 1935, is als overgang bepaald, dat aan den houder van een rijwiel, waarop of waaraan een hulpmotor is aange bracht, onder de door den Minister te stellen voorwaarden, teruggaaf verleend zal worden van de helft der voor het belastingjaar 1934/35 betaalde rijwielbelasting. Deze terug gaaf heeft plaats na 1 Januari 1935. Personeele belasting. In aansluiting aan het voorgaande heeft ook de Personeele belasting een wijziging ondergaan. Vrijgesteld van de belasting naar den 5en grondslag (heffing naar de waarde van mo torrijtuigen) waren o.m. de rijwielen, waarop of waaraan een hulpmotor is aangebracht. Deze bepaling is vervallen. In de plaats daarvan is gekomen een vrijstelling voor mo torrijwielen die, volledig uitgerust, niet meer dan 60 kg wegen. Verder is een nieuwe vrij stelling opgenomen voor motorrijtuigen op 2 of 3 wielen, kennelijk ingericht voor invali den. Het tarief der pers. belasting is niet gewij zigd. Voor een motorrijwiel op 2 wielen, zwaar der dan 60 kg. is de belasting dus f 6. Is er bovendien een duozit, of een zij- of voorspan, of een aanhangwagen, dan is de belasting f 8. Voor een motorrijwiel op 3 wielen is de belasting f 15. Motorrijtuigenbelasting. Het nieuwe tarief voor de motorrijtuigen op 2 of 3 wielen hebben we hierboven reeds ge noemd. Voor de personenauto is het tarief van f 6 per 100 kg gebracht op f 8, met een minimum van f 64. Voor de autobussen is het tarief belangrijk verhoogd. Per 100 kg eigen gewicht moet voortaan betaald worden f 10. Maar daarbo ven komt een bedrag, dat berekend wordt naar het aantal zitplaatsen. Voor een bus van 2500 kg. met 30 plaatsen zal b.v. betaald moeten worden f 340, terwijl de tegenwoor dige wegenbelasting daarvan is f 200. Ook voor de vrachtauto is het nieuwe ta rief aanmerkelijk hooger. Is het eigen gewicht niet meer dan 1000 kg. dan wordt betaald f 9 per 100 kg, met een minimum van f 72. Voor een vrachtauto van 5000 kg moet dan betaald worden f 550, terwijl de belasting daarvan thans f 300 is. Voor een aanhangwagen of oplegger moet extra betaald worden. En wel een bedrag ge lijk aan de som, die betaald zou moeten wor den, indien zoo'n wagen of oplegger werd aan gemerkt als een motorrijtuig op meer dan drie wielen. Wegenbelastingkaarten, welke thans geldig zijn tot en met 30 April 1935 vex-liezen haar geldigheid met ingang van 1 Februari 1935. Zij kunnen echter haar geldigheid behouden, indien men vóór 1 Febr. de hoogere belasting berekend over drie maanden bijbetaalt. Driemaandsch kaarten, afgegeven voor een tijdvak, dat vóór 1 Januari 1935 is aangevan gen, blijven zonder bijbetaling geldig tot het einde van dat tijdvak. FEUILLETON. RECHTZAK EN. Kantongerecht te Alkmaar. Strafzitting van Vrijdag 30 Nov. Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. De meest belanigiwekkende zaak, die wel ongeveer de helft van den ganschen zittingstijd vorderde, betrof mej. H. H-, eclitgenoote van den heer S. G., welke dame in het gansche gewest bekend staat als de „kankerjuffrouw van Cas- tricum'". Zij toch heeft te beschikken over het gehei,m der kankerkussentjes, hetwelk oorspronkelijk uit pure humaniteit der lijdende menschheid was gebezigd door een pastoor aldaar, later overging in het bezit van diens huishoudster en thans door juffrouw G. werd verstrekt aan dengene, die bij haar hulp zoch ten. Het spreekt vanzelf, dat met de ver scherpte wetten op de uitoefening der geneeskunde ook van de kankerjuf frouw meer notitie werd genomen en zij stond dan ook op 10 Februari 1933 voor den kantonrechter mr. D. Bas- tert, terecht, die haar ter zake het on bevoegd uitoefenen der geneeskunde veroordeelde tot een geldboete van 200 gulden subs. 10 dagen hechtenis. Tegen dit vonnis werd geen hooger beroep aangeteekend, doch blijkbaar is met de kussentjes-affaire ongestoord doorgegaan, althans stond gezegde mej. G. wederom terecht naar aanlei ding van het feit, dat zij op haar ver zoek bedoelde kussentjes had ver strekt aan mej. P. H. G., echtgenoote van den heer Jb. P. te Anna Paulowna. Bedoelde juffrouw was een patiënt van den aldaar gevestigden genees heer en deze medicus, die bij haar bad aangetroffen ernstige verschijnselen van carcinoom, had haar met klem 'n opératie geadviseerd doch op advies van een familie-lid had mejuffr Prins alstoen mej. G. te Castricuin geconsul teerd, die haar kussentjes had gege ven. Geld had mej. G. niet aangeno men, doch de patiënt of althans de haar vergezellende echtgenoot, had bij het verlaten van de kamer, terwijl de juffrouw zich eenige oogenblikken had verwijderd, eenig geld op tafel achter gelaten. Het scheen echter, dat de bedoelde kussentjes niet het gehoopte resultaat hadden gegeven. Althans mej. Prins kwam weder onder behandeling van den dokter, die uitbreiding constateer de en zijn patiënt wist te bewegen, zich aan de zoo noodzakelijke operatie te onderwerpen. Deze operatie had dan ook plaats en daarna volgde nog een nakuur met Rontgenbestraling. De geneesheer acht te echter het geval van kwakzalverij hier ernstig, genoeg om tegen mej. G. een aanklacht in te dienen ter zake het onbevoegd uitoefenen der geneeskun de en derhalve stond zij opnieuw te recht. Ditmaal werd zij ter zijde gestaan door een verdediger, mr. Loeb uit Am sterdam, die zijnerzijds twee getuigen a décharge naar voren bracht, zekere Mico— Graphorst uit Amsterdam en den heer H. Smit uit Wieringen, welke beide getuigen verklaarden door aan wending van bedoelde kussentjes van hun aandoeningen, door hen als kan ker beschouwd, te zijn genezen. Mevr. Mico verklaarde, dat zij we gens borstkanker zoo goed als opgege ven was en een operatie als eenig mid del ter genezing had moeten ondergaan doch zij had zich toen gewend tot ver dachte en na 7 jaar leefde zij nog ge zond en wel, ze was zelfs 50 pond „aan gekomen". De heer Smit was wegens een ge zwel in den hals behandeld «door 2 spe cialisten, zonder resultaat. Hem was toen geadviseerd zich in het Leeuwenhoekhuis ter observatie te begeven, doch inplaats van dit advies op te volgen, had hij zich gewend tot mej. G., met een zoodanig gunstig ge volg, dat bovengenoemde geneesbee- ren hem hadden gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Daarentegen verklaarde de huisdok ter van mej. Prins pertinent, dat in verband met den stand van de tegen woordige wetenschap tegenover het kankervraagsuk, beslist geen ander middel genezing kon brengen, dan ope ratie en in sommige gevallen ook Bont genbestraling, maar zeer zeker geen aanwending van compressen en kussen tjes. Natuurlijk liet de ambtenaar, die be halve opsporingsambtenaar ook een fel bestrijder is van de kwakzalverij en lid is van het hoofdbestuur der vereeni- ging, zich in zijn uitgebreid requisi toir niet onbetuigd. Hij achtte de fei ten bewezen. Verdachte was niet toege laten tot de uitoefening der geneeskun de. Zij beweerde geen geld te acceptce- ren, doch de omstandigheid dat zij. even de kamer verliet en het inmid dels op tafel gedeponeerde geld niet terug gaf, was voor hem het bewijs, dat die behandeling kon worden be schouwd als een verkapte uitbetaling van een belooning, dus winstbejag. De ambtenaar noemde het een bui tengewoon ergerlijk geval van kwak zalverij. Deze verdachte is een gevaar in de onmiddellijke nabijheid van Alk maar. Het is duidelijk, dat de lijden de menschen door deze juffrouw wor den afgehouden, de adviezen der genees hecren op te volgen. Een sterk ingrij pen is hier noodzakelijk en daarom vermeende de ambtenaar in dit geval niet. anders te kunnen requireeren dan 14 dagen principale hechtenis. Wilde de kantonrechter gebruik ma ken van zijn recht hem door de wet verleend en deze straf wijzigen in een geldboete, dan zou de ambtenaar, mede met het oog op de recidive, voorstellen, deze boete te stellen op niet minder dan 600 gulden, subsidair 14 vervan gende hechtenisdagen. Mr. Loeb prees den ambetenaai min of meer sarccastisch om zijn grooten ijver als bestrijders der kwakzalverij, doch bracht in herinnering het spreek woord in cauda venecum, het vergif zit in den staart en vermeende, dat niet de ambtenaar van het O. M., maar dikwerf het hoofdbestuurslid van de vereeniging aan het woord was. Dit niets was gebleken, 't, groote voordeel, dat spr.'s cliënt in de behandeling van haar toegeschreven winstbejag. Zij had de menschen geholpen, omdat zij zulks aan de vorige bezitster van het geheim op haar sterfbed had beloofd. Pleiter ontkende voorts ten stelligste, dat zijn cliënte deze handelingen had gepleegd uit beroep of bedrijf en vermeende, dat haar ontslag van rechtsvervolging op zijn plaats was. Mocht echter de kan tonrechter daarover anders denken, dan wilde pleiter nog releveeren, dat verdachte zich in gezegende omstandig heden bevindt en dus in aanmerking komt voor uiterste clementie. Schriftelijk vonnis a.s. week. de patiënten had. En evenmin het wist te ontwijken, tegen de auto op. B1NNENLANDSCH NIEUWS. Directeur-Generaal van den Landbouw. De heer Ir. Roebroek thans benoemd. Bij K. B. is ir. A. L. M. Roebroek met ingang van 1 December benoemd tot directeur-generaal van den Landbouw; hem is met ingang van denzelfden da tum eervol ontslag verleend als rent meester der Staatsdomeinen. Betere bedrijfsuitkomsten in Zeeland. Het Boekhoudbureau der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij publiceert de uitkomsten van 213 landbouwbedrijven over het laatste boekjaar (1933-1934) met een totaal oppervlakte van 7600 ha. De netto-winst bedroeg f 40.81 per ha, tegen een netto-verlies van f 23.10 in het vorige boekjaar. In de totale kos ten is (mede opgenomen de rente van het eigen kapitaal voor de arbeid van den boer en zijn vrouw is echter niets berekend. De post arbeidsloon daalde van f 110.19 per ha in het vorige boekjaar tot f 99.14 in het laatste boekjaar. De gemiddelde pachtwaarde verminderde eveneens van f 85.07 tot f 82.65 per ha. Poging tot roof op den weg. Onder Bennekom is een poging tot roof gepleegd, welke was gericht te gen den looper van een boerenleenbank van wien bekend was, dat hij regelma tig vrij groote bedragen bij zich had. Op den eenzamen landweg onder Ben nekom, waai* de incasseerder langs moest, had men tusschen de boomen een ijzerdraad over den weg gespan nen. Toen de man kwam aanfietsen zag hij echter den draad, zoodat hij, door zich diep over zijn rijwiel te buk ken, kon voorkomen, dat hij van de fiets werd geslingerd. Hij zag tusschen de boomen twee mannen verdekt opge steld. Zoo snel hij kon fietste de man door en waarschuwde de politie te Ede, die onmiddellijk de politie uit om liggende gemeenten op de hoogte stel de. In den loop van den avond werden twee verdachten gearresteerd, die ech ter weer moesten worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Kind door vrachtauto overreden. Op den Hooge Laardenveg tusschen Hilversum en Laren reed Zaterdagmid dag, even na drie uur, een vrachtauto, welke koeien vervoerde, in matigen gang in de richting Laren (N.-H.), toen de bestuurder, wonende te Eemnes, zich ter hoogte van de Callandstraat gienood zaakt zag, signalen te geven voor eeni ge vóór den wagen loopende kinderen. Dezen vluchtten naar het trottoir, doch één van hen, de 4-jarige G. van Dijk^ wo nende aan genoemden weg, kon zich niet spoedig genoeg in veiligheid bren gen en liep, ondanks het feit dat de bestuurder aanvankelijk het kind nog Door krachtig remmen werd het voer tuig spoedig tot stilstand gebracht, doch het bleek, dat het rechterachter- wiel van den zwaren wagen op het hoofd van het kind stond. De kleine, wiens hoofd geheel verbrijzeld was, was onmiddellijk dood. Zigeuners aan de grens. De laatste dagen verschenen aan de Belgisch-Nederlandsche grens in de na bijheid van de gemeente Putte, zigeuner troepjes, bestaande uit 15 personen, die trachtten de Nederlandsche grens te passeeren, om zoodoende in Nederland binnen te dringen. Zij werden door de Nederlandsche politie-autoriteiten tegen gehouden, terwijl ook de Belgische poli tie-autoriteiten de zigeuners niet meer in België wenschten terug te laten. De Burgemeester van Putte stelde zich per soonlijk van deze quaestie op de hoogte en kwam door onbekendheid met het terrein in het z.g. Klein Rusland te val len in de sloot, waardoor hij zijn rechter voet verstuikte. Medische hulp was noodzakelijk. Later kwam van de Belgische regee ring het bericht af, dat de Zigeuners wederom in België mochten terugkeeren daar gebleken is, dat het paarden- kooplui zijn, terwijl zij niet zonder mid delen van bestaan zijn. Kind door paard overreden. Zaterdag was in het Stationslaantje te Oudenbosch een 2-jarig meisje aan het spelen terwijl een met een paard be spannen wagen kwam aangereden. Het dier schrok en maakte een zijsprong, tengevolge waarvan het kind onder den wagen geraakte en werd overreden. Het werd op slag gedood. No. 24. „Als je mij niet gauw trouwt, liefste, dan zal je ons in minder dan geen tijd weer op Ladywood onzen intrek zien nemen. Nu al driemaal van de week heb ik oom betrapt met een spoorwegboekje in handen." Zoo had Mary zich dus laten overhalen, om den datum vroeger te stellen. In alle stilte had het huwelijk plaats. Sir Francis Reeves was getuige en Freda en Clover waren bruids meisjes. Geóff was nog niet sterk genoeg om tegenwoordig te zijnmaar, toen later het gezelschap in de hall bijeen-zat, was hij er de ziel van. Will's keuze van een vrouw wierp de eenige schaduw op Mary's geluk. Ze kon echter enkel met Thurston en met Hanna spreken over den angst, die haar vervulde ten opzichte van haar broer. Voor Clover was ze zoo vrien delijk als maar immer mogelijk; ofschoon haar genegenheid voor het aanstaande schoon zusje niet diep ging. Clover van haar kant behandelde Mary en Warwick met een soort luchtige familiariteit, die zij voor het meest tactvol hield. Toen de bruilofstgasten een wandeling maakten door den tuin en Geoff rustig op de sofa in de zitkamer was geïnstalleerd, kwam Freda bij hem. „Ze zagen er echt gelukkig uit, vond je niet vroeg zij. „Het is dan ook een ideaal huwelijk." „Neen, dat ben ik niet met je eens." „Maar, Geoff En vond je dan „Ik vind alleen ons eigen huwelijk maar ideaal, kindje En wanneer zal dit nu plaats hebben Want ik hoef het voor niets uit te stellen, zie je. Ik ga prachtig vooruit en mijn positie aan de Bank zal ook niet slecht zijn. Je vader heeft mij in zijn vertrouwen geno men en mij verzocht, om alles in orde te helpen maken. Ik zal zijn compagnon zijn behalve dan in naam. Ik denk niet, dat de oude heer nu meer aardigheidjes zal begin nen met het geld van anderen. Hij heeft ge noeg leergeld betaald door al den angst, dien hij uitstondbovendien zal ik er wel voor waken. Sir Francis zegt, dat ik in een half jaar weer heelemaal in orde zal zijn als je mij tenminste trouwt en goed zorg voor mij draagt." „O GeoffZoo iets vreeselijks heeft hij toch niet gezegd „Zoo iets heerlijks, bedoel je. En eindelijk heeft hij mij vanochtend gevraagd, of wij onze wittebroodsweken wilden doorbrengen op Thurston Hall. Je weet, dat ik op het oo- genblik toch nog niet ver kan gaan. Dus maar niet je zinnen zetten op Parijs, mada me Ik nam Thurston's uitnoodiging dank baar aan en zei, dat wij dus de Kerstdagen bij hem zouden doorbrengen. Hoe denk je daarover, kind „Dat het veel te gauw is, GeoffWe zijn BUITENLANDSCH NIEUWS. Het slangenpark van Port Elizabeth. W einig plek «jen zijn in Zuid-Afrika meer bezocht en bekend dan bet befaam de Blangenpark van Port Elizabeth. Hier zijn nu eens geen centraal ver warmde glazen huizen noodig: om de slangen in leven te houden het kli maat zelf zorgt voor de goede warmte en zoo krioelen in dit Slangenpark meer dan duizend Arfikaansche slan gen rond, slechts door een breede gracht, die wemelt van kikkers, hage dissen, water-schildpadden en andere dieren, gescheiden. Maar dit Slangenpark is niet alleen bedoeld als kijkspel. Zuid-Afrika is, zooals men wel weet een van de stre ken der wereld, waar de giftige slan gen het allermeest voorkomen en in het laboratorium, dat bij dit park be hoort, bereidt de beheerder hiervan al lerlei preparaten, die bedoeld zijn als tegengif tegen slangenbeten. Deze pre paraten worden bewaard in glazen buisjes en als er ergens iemand door een. giftige slang is gebeten, wordt haas tig zoo'n buisje naar het slachtoffer toe gezonden. Op deze wijze zijn al duizen den levens zoowel van blanken als van inboorlingen gered. Een overbekende figuur in dit Slan genpark is Johannes, een geweldig groote neger, die het werk van opzich ter over de kruipende dieren verrichr. Johannes is zoo vaak door slangen ge beten, dat hij er thans eigenlijk im muun voor is, in ieder geval deert een slangenbeet hem lang zooveel niet als ieder ander mensch. Hij heeft zelfs de giftige beet van de mamba, die in één aanval verschillende menschen tege lijk kan dooden. overleefd. En ook was pas verloofd. Heusch de menschen zullen den ken, dat jullie wel gek lijktalle drie de Armstrongs ineens vóór Kerstmis getrouwd Dat zou belachelijk zijn!" „Hoe kom je zoo aan dat„alle drie" „Wel, Clover vertelde mij vanmorgen, dat zij en Will vandaag over een maand gaan trouwen." „Dit alles is al reden, dat wij het dan in December moeten bepalen. Want zie je, ik jwas van plan geweest om hier te blijven en dat Hanna dan voor mij had kunnen zorgen; maar nu neen, dank je Als die „Delila" komt, zooals Hanna haar noemt, dan zal ik mij niet veel meer op Ladywood vertoonen. Will kan ook niet lang wegblijven van zijn huwelijksreis dus zou ze in minder dan geen tijd hier zijn." „Maar wat zou ze je nu voor kwaad kun nen doen, malle jongen „Wel, mij vergiftigen, of er met mij van door gaan ik weet niet, wat in de gegeven omstandigheden nog wel het ergste zou zijn! Wacht eens even, Hanna, ik wilde je wat zeggen." Dit laatste tegen de oude getrouwe, die haar hoofd om de deur stak met een „Ik kwam juist eens vragen, of u niets noodig hebt, master Geoff?" „Ik heb je hulp noodig om dat hartelooze meisje te overreden, mij te trouwen", zei hij-, Freda teeder de hand streelend. „We hebben juist gehoord, dat Will met zijn vrouw hier komt vóór Kerstmis on dan maak ik, dat ik weg ben Naar mijn kosthuis kan ik niét terug, want mrs. Willicks zorgt nu juist ni$t zoo heel best voor haar pensionaires. Breng jij nu miss Freda eens ori(der het oog, dat het haar plicht is, om mij Ue trouwen. Heb ik haar niet bewaard vooij een groot onheil Is ze mij daar dan niet wat voor vörplicht „Zij heeft u zoozeer lüef, dat ze wat dit be treft wel niet in haar verplichtingen zal te kort schieten," antwoordde de oude met een glimlach. Freda vloog naar haalr toe, sloeg de armen om haar hals en vroeg op smeekenden toon „Zeg Hanna, zou je niet bij ons komien in wonen en mij helpen, om vooiy Geoff te zor gen en mij de huishouding te leeren „Dank u, miss Freda. Ik vind uw aanbod heel vriendelijk, maar mijn plaats is hier. Miss Mary heeft al gezegd, dat als ik mij op Ladywood niet meer gelukkig voelde, ik ctan bij haar moest komea.Maar als ik mij niet vergis, dan zal mr. Will mij méér noodig heb ben en ik zou het niet gauw opgeven." Freda en Geoff bgrepen beiden, dat H&nna zich misschien nog het meest Will's noodlot tige keuze van een vrouw aantrok. Zij had den immers hun geluk in elkaar, maar de arme oude had geen andere gedachte dan aan den jongen heer. „rn ieder geval is het ons een heele troost, dat Will je om en bij; zich heeft", antwoordde Freda met tranen in dé oogen. Hanna trok zich. nu. weer bescheiden terug en vlak bij de deqr kwam zij! den ouden heer Thurston tegen, i?iet droefgeestige uitdruk- ;king op htet gelaaü „Mag ik binnenkomen, Geoff vroeg hij, „of stoor ik soms Ze verzekerden hem van het tegendeel en Freda schoof een makkelijken stoel aan. „Dank je, lieve Ik kan je niet zeggen, hoezeer ik Mary mis." Maar later, aan het souper, was de oude heer toch weer in zóóverre opgewekt, dat hij een allerhartelijkste toespraak hield. „Ik stel voor," begon hij, „om op de gezond heid te drinken van het jonge paar neen, eigenlijk van drie jeugdige paren Wij heb ben vandaag al zooveel speeches aangehoord, dat ik niet uw aandacht wil vragen voor nog één. Maar iets moet mij toch van het hart. Heel mijn leven heb ik één ding over het hoofd gezien, het niet naar waarde geschat. Het is aan mij voorbij gegaan. Het is niet allen ge geven, om hun dwalingen in te zien, maar nu, aan het eind van mijn dagen, werd het mij vergund, om het leven in een ander licht te beschouwen. Laten wij drinken op het leid motief van deze wereld, de grootste macht daarin, de meest-gezegende gift, die de menschheid verleend werd Gij, die ze hebt gevonden, kent den naamen hij hief zijn glas op. „Liefde", zei Freda zacht, maar ze hadden haar toch verstaan. „Wij hebben onze eigen benaming in onze familie, sir", zei Geoff met ondeugenden blik, „Wij noemen het,,'t ware" i Einde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1