iEllTBILS 25e JAARGANG VRUDAG 7 DECEMBER 1934 No. ©8 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN GERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU: ADVERTENTIëN: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER w Hlppolytushoef Wieringen Van 1 5 regels t 0.50 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f 0.10. Nederiandsche Veehouderij - Centrale. TOEWIJZING VAN FOKZEUGEN VOOR HET SEIZOEN 1935. Door de Nederiandsche Veehouderij centra le wordt het navolgende medegedeeld Zooals reeds bekend werd gemaakt, zullen ten aanzien van de periode 1935 (1 Januari 1935—1 Januari 1936) in totaal 2.200.000 big- gemerken toegewezen kunnen worden, terwijl de toewijzing aan iederen varkenshouder vol gens daartoe opgestelde schalen zal geschie den. Ten aanzien van het ten hoogste tegelijker tijd te houden aantal fokzeugen zal de bepa ling in artikel 2 onder 3° van het Reglement Varkenshouderij 1934 ook voor het seizoen 1935 van kracht blijven, hetgeen inhoudt, dat voor 1935 het ten hoogste tegelijkertijd te houden aantal fokzeugen ten nauwste ver band zal houden met het toegewezen aantal biggemerken. Deze fokzeugen-toewijzing-1935 zal name lijk vastgesteld worden door het aantal big- genmerken, dat aan den betrokken varkens houder werd toegewezen, te deelen door 14, waarbij V« en breuken boven Va naar boven en breuken beneden Va naar beneden worden afgerond. Inzake de boventallige toewijzing van fok zeugen zal de voor 1934 vastgestelde regeling- voor het komende seizoen in groote lijnen gehandhaafd blijven. Bepaald is namelijk, dat ten aanzien van het seizoen 1935 voor een zoodanige boventallige toewijzing uitsluitend in aanmerking komen lo. Houders van sterzeugen of daarmede door de Commissie van Toezicht op de Selec- tie-mesterijen gelijk te stellen geïmporteerde zeugen. 2o. Fokkers van uitsluitend stamboekvar kens, die regelmatig dragende volbloedzeugen voor den handel fokken en verkoopen. 3o. Varkenshouders, die gewoon waren meerdere dragende zeugen voor handelsdoel einden te houden. In de onder 3e aangegeven gevallen zal de betrokken provinciale Landbouw-Crisis-Or- ganlsatie de extra toewijzing eerst kunnen verleenen, nadat de Nederiandsche Veehou derijcentrale hieraan haar goedkeuring heeft gehecht. BINNENLANDSCH NIEUWS. IN HET HOL VAN DEN LEEUW. Een merkwaardige arrestatie. Zaterdagmorgen deed zich in het Gerechts gebouw aan den Noordsingel te Rotterdam een eigenaardig geval voor. Er kwam een man, die den officier van justitie wilde spreken. De substituut-officier mr. J. C. V. Meischke, zei Laat B. maar binnenkomen. Juist bladerde Z.E.A. in het Algemeen Poli tieblad. Zijn oog viel op een portret van een man die reeds geruimen tijd door de Amster- damsche politie werd gezocht in verband met diefstallen uit muntmeters B. kwam de kamer binnen. B. was de man van de foto. Mr. Meischke zag het dadelijk. B. begon een verhaal te vertellen over Ie mand, die hem bestolen of opgelicht zou hebben Zoozoo, zei mr. Meischke, wie bent u eigenlijk Mijn naam is B. en— En uw voornamen Het kwam allemaal precies uit, het klopte als een bus. B. moest de gezochte zijn. Mr. Meischke stapte toen ineens van het a propos af en stelde rechtstreeksche vragen in verband met de foto in het politieblad. Het moet een treffende gelijkenis zijn ge weest. De man viel door de mand, hij werd gearresteerd en nog denzelfden middag op transport naar de hoofdstad gesteld. Men moet maar pech hebben VERDUISTERING DOOR EX-ONTVANGER. Voor het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft Dinsdag terecht gestaan een 49-jarige ontvanger der directe belastingen te Horst, die wegens verduistering ten nadeele van den Staat van bedragen tot een totaal van ongeveer f 10.000 door de rechtbank te Roer mond was veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Verdachte erkende in de boeken geknoeid te hebben doch niet een bedrag van f 10.000 te hebben verduis terd. Hij wist niet waar het geld gebleven is. De advocaat-generaal eischte bevestiging van het vonnis. Mr. Paul Tripels voerde verzachtende om standigheden aan. De controle was te over- vlakkig. Bovendien is eens aan het kantoor een ruit ingedrukt en is het mogelijk dat toen het geld gestolen is. Verd. staat gunstig bekend. Eens heeft hij aan een smokkelarij van rubber f 80.000 kunnen verdienen,, doch dat geweigerd waarvoor hem vanwege den staat een gratificatie van f 1500 is toegekend. Arrest 17 December. 370 UIT TASCH GESTOLEN. Nonchalance van een onderwijzeres. Een onderwijzeres te Amsterdam borg in haar taschje een bedrag van f 370 een deel van haar salaris en een deel van ontvangen schoolgeld. Zij woonde in Bussum en nam het taschje met het groote bedrag erin mee naar Bussum, zij gebruikte iets in het sta tionsrestaurant, reisde met den trein, verbleef te Bussum, ging den volgenden morgen terug naar Amsterdam en naar school en keek om elf uur in haar taschje de f 370 waren ver dwenen. En geen flauw idee had de onder wijzeres, waar het geld gebleven was, wes halve aangifte bij de politie volgde, die na tuurlijk eveneens voor een raadsel staat. Maar waarom een dergelijk bedrag zoo non chalant in een handtaschje „opgeborgen" UIVER-NAVVEEEN. VERDWENEN GESCHENKEN EN NOG WAT. Men schrijft uit Batavia Er is gemeld, dat de door den burgemeester van Malang als voorzitter van het Malangsche huldigingscomité aan Parmentier uitgereikte geschenken verdwenen bleken, zoomede een cigarettenkoker, welke eveneens aan Parmen tier was aangeboden. Deze geschenken zijn thans terecht en ze werden teruggevonden lnde koffer van den burgemeester van Malang Het schijnt, dat Parmentier op den bewus- tenavond aan iemand heeft gevraagd om de voor de Uiver geschonken lauwerkrans, zoo mede het hem persoonlijk geschonken gou den polshorloge en de sigarettenkoker voor hem te bewaren. De persoon, die zich van deze zaak zou kwijten, zag een koffertje staan, waarvan hij dacht, dat het aan één der Uiver-mannen toebehoorde en fluks borg hij de bewuste ge schenken daarin weg. Het koffertje, was ech ter van Malang's burgervader, die daarin de geschenken voor de Uiverbemanning had meegebracht en na afloop der huldiging het koffertje, denkende dat het leeg was. weer rustig mee naar Malang nam, waar het in een kamer van 's burgemeesters woning werd opgeborgen. Zaterdagmiddag ging een baboe de koffers schoonmaken en in het bewuste koffertje vond ze de verloren gewaande huldeblijken, die ze plichtsgetrouw aan den burgemeester bracht. De geschenken zijn terecht en ze worden met den meesten spoed nagezonden. Behalve deze verloren gewaande huldeblij ken bleek tijdens de enthousiaste ontvangst op het Darmo-vliegveld bij Soerabaya, de uniformpet van Moll verdwenen te zijn. Had een hartstochtelijk bewonderaar van de prestaties der Uiver-bemanning zich van dit hoofddeksel meester gemaakt om het te behouden als een souvenir, een kostbaar re liek, dat hij later aan zijn kinderen en kinds kinderen kon toonen als „De pet van Moll, een der leden van de Uiver-bemanning, die in den jare 1934 Holland's naam hoog hield in de lucht Sierde de pet wellicht af en toe thuis het gepermanente kopje van een bewonderaar ster, die haar als een kostbaar geheim be waarde en vereerde Hoe dit ook zij, Moll begeerde zijn pet te rug, en de politie werd er voor gespannen om hem die te bezorgen. Hetgeen dan ook gelukte de pet werd teruggevonden bij een inwoner vanMalang, in welke stad ook de verloren gewaande geschenken weer aan het licht kwamen En zoo reisde de pet per Knilm-toestel haar rechtmatigen eigenaar achterna. Uiver-drama. De goede burgemeester van Malang, wiens hulde aan de Uiverbemanning in vele opzich ten zeer opzienbarend was hij vloekte, wat niet netjes is, toen hij de heeren toesprak en nam vervolgens de cadeaux weer mee, wat nog dom was bovendien wordt door een inzender in de Indische Crt volgenderwijs afaire genomen, naai* aanleiding van het bericht, dat deze geschenken zijn teruggevon den in de koffer van den burgemeester Wat een ellende deze zorgeloosheid in en kele gezinnen gebracht heeft, komt niet tot uiting. Ook staat niet in de berichten, of die zorgeloosheid ontstaan is door den diepen indruk, welken de Uiver-fuif, vooral des nachts, bij den houder der goederen gemaakt heeft en ook nagelaten heeft voor de volgen de dagen. Niet vermeld staat, dat de Uiver Donderdag j.1. naar Batavia vertrok en thans eerst Maandagavond bericht is ontvangen van het terugvinden. Verder staat niet vermeld, dat een der oud ste soos-jongens twee dagen en één nacht onder verdenking van diefstal vastgehouden is en opgesloten en moreel geknakt weder op zijn werk los gelaten is. PANDERJAGER-BIJGELOOF. Het A.I.D. vertelt het volgende' verhaal Van den Panderjager is in Alahabad niets overgebleven dan een hoop oud roestduralu minium, wat staal en ijzer, waartusschen eenige cylinderkoppen zichtbaar zijn. Verder niets dan wat rommel naast een hangarmuur. De passagiers van de Havik, op weg naar Java, namen ieder een stukje ijzer uit dezen hoop mee, als aandenken. En ziet, toen deze stukjes van wat eens de Pander jager was aan boord van de Havik waren, kreeg dit toestel pech Wij willen hier natuurlijk geen verband tusschen veronderstellen, doch merkwaardig is het en het behoeft waarlijk niet van een overmaat aan bijgeloovigheid te getuigen, dat de passagiers die souvenirs meteen weg wierpen, toen de Havik te Saya (na andere onaangename ervaringen) zóó diep in de modder was weggezakt, dat men even wan hoopte het toestel er behoorlijk weer uit te krijgen NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGEN VOOR ZWITSERLAND. Succes voor Koolhoven. De goede reputatie van de in Nederland gebouwde vliegtuigen heeft wederom opdrach ten naar ons land gebracht. Wederom kunnen meer arbeiders in de Koolhovenfabrieken te Rotterdam te werk gesteld wox-den om deze nieuwe verkeersvlieg tuigen onzer Nationale Industrie voor de Zwitsersche Maatschappij „Alpar" te vervaar digen. Deze machines zullen van het type F.K. 50 zijn, dat wil zeggen van het vijftigste type door Koolhoven gecreëerd. Plaats biedend aan 2 bestuurders en 10 passagiers zijn deze nieuwe Koolhovens uit gerust met twee 350 P.K. Wasp Motoren, waarmede een snelheid van 280 km per uur bereikt kan worden. Daar deze machines in het bergland thuis behooren, zullen zij gebouwd worden om op één motor nog op een hoogte van 1800 meter te kunnen vliegen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DE VERRASSING. Ze hadden afgesproken op Sinterklaas avond om half acht op hun gewone plaats en dan zouden we samen gauw dat danseres je gaan koopen voor tante, een fijn stukje beeldhouwwerk (het danseresje) en tante zou zeker blij zijn met die verrassing op haar Sin terklaasavondje, al was het beeldje een stuk je massa-kunstwerk, maar dat deerde niet, want er zijn tenslotte weinig menschen, die er gevoel voor hebben en het dus koopen. Het bleef toch iets aparts, al zag je het wel meer in de winkels. Zt hadden zóó afgesproken, dat, als Mimi er om half acht niet was, Henk haar tege moet zou komen, want ze zouden haast heb ben, omdat om acht uur de winkels sluiten. Mimi was er niet om half acht en Henk ging haar tegemoet naar de zaak. Voor den winkel, waar ze werkte, bleef hij wachten. Het was al kwart voor acht en ze was er nog niet. Zou hij binnen vragen, of ze al weg was Henk hield er niet van, den winkel van zijn verloofde binnen te stappen en de men schen lastig te vallen. Zaken zijn zaken en die gaan voor het meisje. Maar in dit geval Henk wond zich op en om tien voor acht ging hij toch naar binnen. Neen, Mimi was al lang weg vóór half acht was ze deur uitgegaan. Haastig rende Henk door de drukte naar de plaats van afspraak. Mimi stond er niet. Vervelende geschiedenis Nu was zij hém natuurlijk weer tegemoetgegaan. Het was in- tusschen vijf minuten voor achten. Het dan seresje kon nog maar vijf minuten wachten. Dan sloot de artistieke winkel. Henk nam een kloek besluit. Hij zou het danseresje alleen maar koopen, want anders kwamen ze straks met leege handen bij tan te en dat zou op Sinterklaasavond toch niet aardig staan tegenover iemand, die altijd ook een cadeautje voor hen zou hebben. Toch bleef het een vervelende geschiede nis. Mimi zou zich natuurlijk zenuwachtig hebben gemaakt en hem verwijten maken, dat hij haar had misgeloopen en dus wel naar andere meisjes zou hebben loopen kijken. Dan zou Henk natuurlijk terugbitsen, dat ze nóóit op tijd was en altijd winkels liep te kijken, zodat Henk haar onmogelijk kon heb ben gezien voor een etalage, verborgen tus schen vele andere kijkers. Die stemming zou tante natuurlijk ook ver velend vinden, maar enfin.... het beeldje van een danseresje zou de herinnering aan dat geharrewar wel spoedig verdrijven. Met een zorgvuldig ingepakt danseresje onder zijn arm stapte Henk haastig naar zijn tante, waar ze beloofd hadden, om acht uur te zullen komen. Zoo, ben je er eindelijk Mimi is ook net binnen. Hebt jullie elkaar weer eens mis geloopen Jullie leert het nooit, lachte tante. Vlug hing Henk zijn jas aan den kapstok, naast het manteltje van Mimi en met het danseresje onder den arm stapte hij de huis kamer in. Dadelijk viel zijn oog op een pak je, dat middenop tafel lag. Het was hetzelfde inpakpapier, als Henk onder den arm had. Geheimzinnig sprak hij oogentaai met Mimi Heb jij het gekocht Natuurlijk. Als jij te laat komt. Ik heb het ook. Ik moest het zekere voor het onzekere nemen Heb jij het ook Mimi keek woest Op den Sinterklaasavond van tante. Wat is er aan de hand We hebben een cadeautje voor u ge kocht, hier.en omdat zijomdat hij te laat hebben we voor alle zekerheid. ik dachten nóu heben we alle twee het zelfde gekocht!Dat leuke danseresje Die nare Henk Ze is ook nooit op tijd, tante. Tante stond raar te kijken, toen ze ieder hun danseresje hadden uitgepakt. Het geeft niet, tante, want we hadden er toch zelf ook zoo'n zin in en dan houden we het eene zelf maar. De uitwerking van dezen troost van Henk om de goede stemming van den avond te redden, was zonderling. Tante begon te lachen. Ze kon niet blijven staan. Ze moest gaan zitten. Ze gierde het uit. Ze was niet tot bedaren te brengen. Ze schudde van het lachen. Ze kon niet meer. Wat is er, tante Ach kinderen, ik had voor jullie Sinter klaas precies zoo'n beeldje gekocht CANADA. SINTERKLAAS EN CRISIS. Geen Sinten en Pieten in Montreal's straten. Het gemeentebestuur van de stad Montreal heeft dit jaar alle St. Nicolaas-optochten verboden. Tot dusver was het in deze Canadeesche stad de gewoonte, dat ieder jaar tegen St. Nicolaas, voor rekening van eenige groote winkelzaken, de goede Sint met zijn knecht en gevolg door de straten trok. Op deze wijze wilden deze winkeliers de aandacht op hun zaak vestigen. De Fransch-Canadeesche katholieke jonge- lingsvereeniging heeft echter dit jaar aan den gemeenteraad verzocht zulke optochten te verbieden. Volgens haar meening wordt het St. Nicolaasfeest, dat waardig gevierd behoort te worden, belachelijk gemaakt. De vereeniging noemt deze optochten ook on sociaal, daar zij bij de kinderen verlangens opwekken, waaraan, daar hun ouders niet over voldoende middelen beschikken, niet kan worden voldaan. BEVROREN HARING Engeland wil markt heroveren. Reuter seint uit Londen, dat de president van Lever-Bros Ltd., de heer F. d'Arcy Coo- per, tijdens een te Great Yarmouth gehouden diner een rede heeft gehouden, waarin hij mededeelde dat op het oogenblik, proeven werden genomen met hgt invriezen van ha ring evenals dit met visch geschiedt. Hij wees er op, indien de proeven slagen, en de bevroren haring op de markt kan wor den gebracht, zoodra de aanvoer van versche haring daalt, dat men reeds een heel eind op weg is naar oplossing van de moeilijkhe den in het haring-visscherij-bedrijf. Spreker betreurde het, dat de Britsche vis- schersvloot door de beperkende bepalingen op het oogenblik in de haven ligt, terwijl de Nederiandsche en Duitsche visschers hun bedrijf kunnen voortzetten en, zoodoende dezelfde markten van visch voorzien, waar anders Engeland had kunnen leveren. Een noemenswaardige stijging in den ha ringexport is, aldus de heer Cooper, niet te verwachten en volgens hem was het moeilijk om ten aanzien van de toekomst van de ha- ringvisscherij optimistisch gestemd te zijn, ZUID-AFRIKA. MERKWAARDIG EEUWFEEST. De opheffing van de slavernij. Het eeuwfeest van de opheffing der slaver nij is in de Zuidafrikaansche Unie door de inboorlingen plechtig herdacht. Alle zen dingskerken hebben speciale diensten ge houden, die door tallooze inboorlingen wer den bijgewoond. Te middernacht luidde een kanonschot het begin van den herdenkings dag in. Het hoogtepunt der herdenking zal op 11 Januari worden gevormd door een enormen Een verstandig boer voedert Bertels' Voer De van OUDS BEKENDE naam BE&TELS waarborgt gehalte, kwa liteit en zuiverheid van Uw veekoek jes, varkens- en pluimveevoeder. Let op ons ongeschonden loodje aan iederen zak Bestelt bij Uw plaatselijken voederhandelaar oi coöperatie. Oliefabrieken N.V. - Amsterdam optocht, waarin door tableaux een overzicht zal worden gegeven uit het oogpunt van nietEuropeanen gegeven van de geschiede nis van Zuid-Afrika van af de landing van Van Riebeeck tot den wapenstilstand in 1918. SPRINKHANENPLAAG. In de Kaapkolonie. Uit Kaapstad wordt gemeld, dat de sprink hanenplaag in Zuid-Afrika dit jaar buiten gewone afmetingen heeft aangenomen. Voor al de midden-districten der Kaapprovincie worden hevig geteisterd. Treinen uit het Noorden naar Kaapstad hebben gewoonlijk twee uur vertraging. De sprinkhanen zetten zich op den spoorweg en bedekken de rails met een 15 cM. dikke laag. Nadert een trein, dan worden de insecten vermorzeld en worden de rails zoo glibberig, dat de treinen nauwelijks van hun plaats komen. De door de regeering georganiseerde cam pagne, waarbij vergif gebruikt wordt, heeft het Noord-Westen der provincie bijna geheel van de plaag bevrijd, doch in de Middendis tricten is men er weinig mee opgeschoten. De vergiftigingsmethode met een ersenicum- oplossing is een tweesnijdend wapen, want wanneer hetzelfde gebied steeds weer met deze oplossing wordt gesproeid om nieuwe sprinkhanen-zwermen te vernietigen, zet het vergif zich in het gras vast en vinden ook vogels en het daar weidende vee den dood door vergiftiging. De voorhoede der sprinkhanenzwermen is nog slechts 160 K.M. van Kaapstad verwij derd, en wanneer de zwermen niet door een Zuid-Oostenwind den anderen kant uit wor den gedreven dreigen zij ook de wijn distric ten in het Zuid-Westen der Kaapprovincie te vernietigen. Een romantische loopbaan, Een romantische loopbaan, zooals al leen maar in het land der onbegrensde mogelijkheden vooi komen, heet'! eens haar hoogtepunt gevonden in de keuze van den millionnair James J. Town- send, tot president van de beurs van Chicago. Nog 20 jaar tevoren was deze groote financier een eenvoudige smidsknecht, die aan niets minder dacht dan aan groote geldspeculaties. Zijn geschiede nis en de wijze waarop hij beursman werd, heeft Townserid zelf ïn eenvoudi ge woorden verteld Ik kwam hierheen met Dij na niets in mijn zak en keek uit naar werk. Na eenige dagen vond ik dan ook werk bij een hoefsjnid, genaamd Martindale, die nu reeds dood is. Bij hem bleef ik tien jaren en besloeg 'n menigte paar den. Er kwam ook een man in onze HET MEISJE. - Neen Jan, nu niet meer, ik moet heusch naar huis. Waarom kindlief 't Is al over tienen en ik kan niet iede ren avond zoo laat thuiskomen dan krijg ik van moeder. Nog een afscheidszoen en ieder ging zijns weegs. Jan was in de wolken. Was hij even blij, dat hij had doorgezet. Laat eens kijken, hij kende haar nu al tien dagen. Eigenlijk niet netjes van hem, want vrij was hij niet meer. Wel had hij met Annie een paar woorden ge had, maar ze hadden toch niet met elkaar gebroken. Die Freddy was toch wel een heel ander type dan Annie. Annie wilde steeds maar naar bioscopen of dancings en dat lieve, blonde ding was al in de wolken, als ze een flinken tippel kon den doen. Gek toch, zooals zijn smaak ineens was veranderd. Een dikke week geleden ging niets boven zwart en nu dweepte hij met blond. En dan dat gezeur van Annie Als je niet mee gaat dansen, ga ik met Flip. Hij is wel dik en ik houd, zooals jij bent, van slank, had ze gezégd, maar hij gunt me tenminste wat. Ga dan met dien vetzak dansen, had Jan boos gezegd en zoo waren ze uit elkaar gegaan. Het zou maar het beste zijn, dat hij Annie eens schreef, dan konden ze tenminste als goede vrinden uiteen gaan. Zij zou misschien wel aan dien hollen bollen Gijs wennen en hijFlink gaan sparen, om met Freddy te trouwen. Jan was nog maar even thuis toen z'n kost juffrouw hem kwam vertellen, dat er een men was, om hem te spreken. Naam Postuur Lang, kort, dik, mager Nou, 't is nog al een dikachtig persoon. Laat maar boven komen. Dat moet Amiie's dikzak zijn, overwoog Jan opgetogen. We zullen dat dikke varken tje eens volgens de regelen der kunst was- schen. Van Dommelen, zei de dikzak, binnen komend. Kater. Een handdruk. Ik, ikehbegon de dikzak. - Waarmee kan ik u van dienst zijn kom er gerust mee voor den dag. - Ja, het gaat over een meisje. Och toe meneer, ik ben zoo dol op haar. Laat u haar met rust. Als u haar met rust laat, komt het tusschen mij en haar vast en zeker voor el kaar. Bent u daar zoo zenuwachtig van zei Jan bemoedigend tot den dikzak, wien de pa reis over het voorhoofd rolden. Nu mijnheer, ik laat haar voortaan met rust. De dikzak sprong op, greep Jan's hand en riep verheugd Heusch meneer, is het werkelijk waar Meneer, ik verzeker u op m'n eerewoord dat ik het meisje uwer keuze met rust zal laten. Ik zal haar ontloopen. Ik zal niet bij de families komen, waar zij pleegt te komen, kortom ik laat haar geheel aan u. Dank u, meneer, nogmaals m'n dank. Als u wist, meneer, hoe ik de laatste week in angst heb gezeten. Niet geslapen heb ik, om dat ik vreesde, dat m'n blondje. Blondje Maar Annie is toch zwart Annie Meneer ik ken geen Annie. Ik sprak over Freddy. OM LILY. Het is feest op de renbaan, want de belang rijkste ren van het seizoen wordt verreden. Wagens en menschen, alles eersterangsch. Nog nooit verschenen zulke race-auto's aan den start. Tom zei alleen Lily. Lily heeft gisteren nog gezegd Vandaag nog geen ja of neen. Morgen, na ae wedrennen, kies ik tusschen Tom Grand en Johnny Kroler. Daardoor hebben Tom en Johnny vannacht weinig geslapen. Hun zenuwen zijn niet kalm genoeg voor autorenners Tom is in den gouden beker-rit voorgeko men. „Overwinnen huilt zijn compressor, en „Lily" gillen zijn wielen in de bochten. Na twintig ronden ziet hij roekeloos even om. Johnny Kroler zit hem op de hielen. Op twee wielen zoeft Tom door de bochten, gas, sneller, sneller Nog tien minuten, de weg heeft alle mijlpalen verloren. Tom denktnog steeds geen kruisje achter mijn naam in het autokampioensboek Zit je wel goed te kijken, Lily, hoe ik voor jou rijd, voor jou alleen Zooals ik rijd, rijdt nie mand voor een publiek of voor zichzelf. Der gelijk praten doet men alleen voor een vrouw, die men lief heeft. Johnny Kroler zit hem op de hielen. Brul lend onder het „vol gas" stormt Johnny's wagen dien van Tom achterna, als wil hij hem bespringen. Tom en Johnny razen zij aan zij de hoog te op. „Lily" davert het in Tom's gedachten. Onzin, het is de ratelende motor van Johnny, die hem uitlacht. Een bocht, Johnny's voor wielen komen naast Tom's achteras te liggen de finish-vlaggen wuiven in de verte Overwinnaar in recordtijd Tom Grand! bulkt de luidspreker. Helaas is de wagen van Johnny Kroler op onverklaarbare wijze vlak bij het doel gaan slingeren en op het publiek ingevlogen. Een dame gedood. De renner hopeloos. De gedoode dame bleek bij identificatie Lily Diercks te zijn. Tom Grand zeide het autorennen voorwei. Snap je dat nou vroegen de menschen elkaar en die vraag had den klank van. „zoo'n idioot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1