25e JAARGANG VRIJDAG 14 DECEMBER 1934 HUP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN LANDBOUW - CRISIS - BUREAU. GERECHTIGHEID. No. loo ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT EIKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER •ORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytnshoef Wielingen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. PERSBERICHT. De tuinders, die hun tuinbouwbedrijf op ander land willen gaan uitoefenen, en daar toe tot huur of koop van land overgaan, worden gewaarschuwd hierin voorzichtig te zijn. Hun wordt in hun eigen belang aange raden, alvorens te huren of te koopen, tevo ren de zaak der teeltvergunning in orde te brengen, zich n.1. zekerheid te verschaffen, of ze de hun reeds toebehoorende teeltver gunning kunnen gaan uitoefenen op het nieuw-gehuurde of gekochte land, of anders door overdracht een teeltvergunning kunnen verkrijgen. Ze dienen ook wel uit te zien, hoeveel grond ze met de overgenomen teelt vergunning mogen bebouwen, behoudens de wijzigingen, die de teeltregeling voor 1935 hierin kan brengen, en die nog niet officieel bekend zijn. Na cle reorganisatie van de verschillende Provinciale Landbouw-Crisis-Organisaties en van de hoofdcentralen, heeft de Minister van Economische Zaken thans de Crisis-Accoun tantsdienst opnieuw georganiseerd. Naast den Directeur den accountant Drs. M. de Bloeme is benoemd tot adjunct Directeur den accoun tant P. Tadema, terwijl gevormd zijn drie afdeelingen controle, comptabiliteit en effi ciency en investigations, waarvan de leiding respectievelijk is toevertrouwd aan den ac countant Ph. Keiler, den accountant Drs. J. A. M. F. Lindner en den accountant Drs. G. F. Vromans. De nieuwe organisatie zal het den Minister mogelijk maken een nog scherper toezicht op de crisisorganisaties uit te oefenen, terwijl organisatie van deze diensten opnieuw on der de oogen zal worden gezien, waarvoor de Minister de medewerking heeft ingeroepen en verkregen van enkele buiten het ambtelijk verband staande personen, die reeds gerui- men tijd dergelijke werkzaamheden hebben verricht en de organisatie kunnen beoordee- len. CRISIS - ZUIVELBUREAÜ. Zooals bekend, heeft het Crisis-Zuivelbu- reau op 18 October j.1. een circulaire rondge zonden, waarin het aan zuivelfabrieken werd verboden om melkleveranciers van elkander over te nemen. Aanleiding tot dit verbod was het feit, dat verschillende fabrieken op grond van de om standigheid, dat zij veronderstelden tengevol- FEUILLETON. ge van de exportregelingen in een gunstiger positie te verkeeren dan anderen, ertoe over gingen veehouders te bewerken naar hun bedrijf over te gaan. De Minister van Economische Zaken heeft de juistheid van dit verbod echter alleen als noodmaatregel gesanctionneerd door bij de Crisis-Steunbeschikking 1934 XXIV (Zuivel), welke heden is genomen, als voor waarde te stellen voor het ontvangen van steun op zuivelproducten, dat de fabrieken niet na 15 December 1934 zonder goedkeuring van de Crisis-Zuivel-Centrale direct of indi rect melk of room ontvangen van leveran ciers, die zij na 18 October 1934 hebben aan genomen. Een definitieve regeling is intusschen in voorbereiding, welke regeling uiterlijk 1 Maart 1935 in werking zal treden. DE DECEMBERACTIE VOOR HET KIND. Wanneer gij vanochtend Uw wandeling maakt manen de reclameplaten langs den weg U om het misdeelde kind te gedenken. Wanneer gij de bioscoop bezoekt vraagt het doek Uw medewerking VOOR HET KIND. Wanneer gij de radio openzet wordt gij op een of andere wijze herinnerd aan de actie VOOR HET KIND. Mogen al deze pogingen niet vergeefsch zijn en moge een ieder dit jaar in het bizon- der, nu de nood zoo hoog is, medewerken door het koopen van postzegels, kalenders, brief kaarten VOOR HET KIND. CIJFERS DIE TE DENKEN GEVEN Steunt de misdeelde jeugd. Wanneer gij 10 cent uitgeeft voor 1 kinder postzegel van 6 cent of voor 1 Kerst- of Nieuwjaarskaart met V/s cent kinderpostzegel dan helpt gij 350 vereenigingen die kinderen verplegen en uitzenden, welke om geestelijk of lichamelijk tekort niet in eigen gezin ver pleegd kunnen worden. Wanneer alle dagbladabonnees meedoen aan de Weldadigheids-Dagblad-puzzle, dan kunnen zeker 20 kinderen worden opgenomen die anders wegens geldgebrek moeten worden afgewezenmisschien op een oogenblik dat voor hun gezondheid ot hun welzijn beslis send is. Koopt dus Weldadigheidspostzegels. Doet mee aan de Ned. Dagbladpuzzle van 21 De cember. Wanneer er 40.000 oplossingen bin nenkomen kunnen 100 kinderen méér naar koloniehuizen worden uitgezonden. BINNENLANDSCH NIEUWS. —0—0—0—0— No. 3. De Amerikaan was niet zoo spoedig opge wonden, als zijn compagnon. „In ieder geval vind ik het nu niet gepast, om de dame zoo lang te laten wachten." „Goed, gaat u dan naar haar toe en zeg, dat bijzondere omstandigheden ons verhinde ren met haar in verbinding te treden." Edward Stanway glimlachte. „Wij kunnen toch eerst wel eens hooren waarover het ei genlijk handelt." Hij liet de dame binnenko men Frits verliet gelijktijdig het kantoor. De hooge, schelle stem van miss Worscester klonk door in de slaapkamer en daar Beijer goed Engelsch sprak ontging hem geen enkel woord. Miss Worcester had op verzoek van Stan way op een stoel bij het venster plaats geno men. Edward ging aan den lessenaar van zijn compagnon zitten en luisterde aandachtig naar haar verhaal. „U moet weten," zeide zij zonder omwegen, „dat ik een zeer goede zaak in New-York be zat. Ik ben namelijk tandarts van beroep Mijn inrichting heb ik daar ik er van over tuigd was, dat mijn vereerder, de heer Theo- door Hüttl mijn hand zou vragen, ver onder de waarde verkocht, om hem te volgen. Op tweeërlei wijze ben ik dus bedrogen. De echt genoot van mijn vriendin Ada Kleist, heeft mij naar u verwezen en mij verzekerd dat u zoowel als uw geëerde compagnon zeker al les in het werk zouden stellen om mijn plan door te kunnen zetten." Stanway had, terwijl hij toehoorde, toeval lig zijn oog op de brieven, die zijn compag non op de lessenaar had laten liggen, geves tigd. Hij kon niet nalaten, den inhoud vluch tig door te zien. „En wat zijn uw plannen, miss Worcester?" KOSTBARE BRIEF MET DE „SNIP." Er is een zeer merkwaardig poststuk aan de Snip toevertrouwd. Het is een brief van oud-gouverneurs van Suriname, gericht aan den tegenwoordigen functionnaris, prof. mr. J. C. Kielstrat. De brief weegt 270 gram en is met f 54 aan postzegels gefrankeerd. HIJ WILDE EEN HAREM BEGINNEN Maar de moderne schoonmoeder trap op De 19-jarige mej. A. v. R. had sinds eeni- gen tijd omgang gehad met een 19-jarigen jongeman P. L. v. U., beiden woonachtig te Rotterdam. Het meisje kwam er achter, dat de jongeman reeds gehuwd was en met haar moeder is zij Dinsdagavond naar de woning gegaan, waar zij hem met zijn echtgenoote thuis troffen. Aan de echtgenoote werd de geschiedenis verteld en daarna vertrokken moeder en dochter weer. De aldus verraden echtgenoot heeft zich hierover zeer opgewon den en is moeder en dochter op zijn motor achterna gegaan. Op den Diergaardesingel heeft hij gepoogd de twee vrouwen omver te rijden, doch deze wisten een aanrijding te voorkomen door tijdig op zij te springen. De motorrijder is daarop aan den haal gegaan. vroeg hij aan de kort aangebonden Ameri- kaansche. ,Ik wil, dat Hüttl zijn verplichtingen tegen over mij nakomt en mij huwt." „Heeft u echter eenige gronden waardoor uw aanspraken gerechtvaardigd zijn „Nog niet, maar u zult ze mij verschaffen. Juist om die te verkrijgen wend ik mij tot den „Argus." „Dien ontrouwen heer bemint u dus nog hartstochtelijk Miss Ellen Worcester vertrok spottend haar mond. „Een Amerikaansche kent geen groote hartstocht. Wij zijn praktisch dat is alles. Hüttl is de zoon van den rijken consul-gene raal. Door een informatie-bureau te New-York heb ik mij daar, toen ik met hem in briefwis seling trad, dadelijk van op de hoogte ge steld. Wanneer de heer Hüttl senior sterft, heeft zijn erfgenaam jaarlijks een rente van 20.000 Mark." „U is zeer goed op dé hoogte, miss Worces ter." „Daarbij is Hüttl zooals ik u reeds vertel de de oorzaak, dat ik mijn zaak aan kant deed en naar Duitschland reisde. Hierdoor heb ik een groot verlies geleden. Zoo de mee ning van den jongen man omtrent mij ver anderd is, zoo zal ik hem aanklagen ten ein de schadevergoeding te ontvangen." Op dit oogenblik kwam Frits Beijer bin nen. Daar zijn compagnon nog niets dien aangaande gezegd had, verklaarde hij aan de Amerikaansche, dat het den „Argus" tot hun spijt dezer dagen niet mogelijk was, haar opdracht uit te voeren. „Het bureau zou om uw eischen mogelijk te maken, zich veel moeite en tijd moeten getrossten. Daar wij op het oogenblik door bezigheden overstelpt zijn, kunnen wij dan ook onmogelijk aan uw opdracht voldoen." De dame keek hem met haar koude oogen strak aan. „Ik zal uwe bemoeiingen zoo schit terend beloonen, dat u andere zaken wel kunt nalaten. In het geval, dat u mij het noodige verschaft om een klacht voor de rechtbank Bij de politie werd aangifte gedaan, waarna de man werd aangehouden en in bewaring gesteld, verdacht van poging tot doodslag. IR. VAN GILS VERLAAT DE ZUIDERZEEWERKEN. Overgeplaatst naar Wegenbouw. Naar door de „Tel." wordt medegedeeld zal ir. J. F. L. van Gils, ingenieur bij de direc tie der Zuiderzeewerken, Maandag 17 dezer dezen dienst verlaten om. met ingang van denzelfden datum in functie te treden bij de afd. Wegenbouw van den rijkswaterstaat Ir. Van Gils is belast geweest met het dagelij ksch toezicht op de uitvoering der kunstwerken in den afsluitdijk, zoowel te Den Oever als te Kornwerderzand. Later is hij overgeplaatst naar het hoofdkantoor van de Zuiderzeewer ken te Den Haag. FRAUDE OP ONTVANGERSKANTOOR. Twee jaar geëischt. Voor de rechtbank te Leeuwarden stond Woensdag terecht een 34-jarige klerk bij den gemeente-ontvanger te Heerenveen, wien ten laste was gelegd verduistering van een bedrag van ruim 2700 gulden. Het totale tekort is door een boekhoudkundige geschat op 20 a 25 mille. Verdachtes vader was bij zijn leven gemeente-ontvanger aldaar. Toen deze ziek werd, werd de zoon met de waar neming belast en bij den dood van zijn va der tot tijdelijk ontvanger benoemd. Op 14 September inde hij twee quitanties bij de Rotterdamsche Bankvereeniging, met welk geld hij naar Duitschland trok. Bij zijn te rugkomst te Heerenveen had hij nog duizend gulden bij zich. De officier, het feit bewezen achtende, eischte twee jaren gevangenisstraf. BUITENLANDSCH NIEUWS. Het Britsche Rijk. LEVEND BEGRAVEN. Vreeselijke dood van Ierschen loodgieter. Te Kilquade bij Greystones in het graaf schap Wicklow in den Ierschen Vrijstaat werd Zaterdagmiddag een 32-jarige loodgieter op een boerderij in een putschacht bedolven toen hij zich halverwege de schacht bevond, doordat de wand er van bezweek. Er werden dadelijk alle pogingen in het werk gesteld om hem te bevrijdenmilitai ren, brandweerlieden, politie en burgers werkten daarbij samen. De ongelukkige was met een der beenen bekneld geraakt tusschen de sporten van de ladder waarlangs hij om hoog klom. Men liet een zaag zakken, waar mee hij er na 2 uur met groote moeite in slaagde één sport door te zagen. Maar zijn been zat nog bekneld tusschen de gevallen aarde, waarop geneesheeren, volgens het verslag in de „Daily Telegraph", chirurgische instrumenten lieten zakken, opdat hij zich zelf kon amputeeren. Hij trachtte dit te doen, doch zonder succes. Er werd zuurstof in de schacht gepompt en men liet versterkende middelen in flesschen voor hem neer. Geniesoldaten werkten koortsachtig aan het maken van een tunnel onder een hoek van 45 gr. naar de schacht, maar telkens werd de tunnel door vallende grond vernield. Men had ook een spreekbuis laten zakken waardoor de arme man zich met de buiten wereld in verbinding kon stellen. Maandag middag hoorde men hem zeggen „Vaarwel, ik ga dood" en men meende dat hij kort daarna overleden was. Maar Dinsdagmorgen toen de geniesoldaten vlak bij hem waren, hoorde men nog gekreun en ademhalen. Kort daarop hielden deze geluiden op. Eerst tegen den middag 69 uur nadat hij bedolven was kon men zijn hoofd en schouders bevrijden. Te laat echter. Doop en huwelijk in de bossehen Ongewilde romantiek in Rusland Canon W. A. WSgram, een Anglic geestelijke, die jaren lang in het Oos ten, in de gebieden der Oost-Orth. Kei' ken, heeft geleefd, teekent in „The Living Church" een aangrijpend beeld hoe het religieuse leven in Rusland, ondanks alle onderdrukking, zich in stand weet te houden. Sedert eenigen tijd, zoo schrijft hij, breidt zich in Rusland een merkwaar dige beweging uit. Vele priesters heb ben de gewoonte aangenomen, zich in de uitgestrekte bosschen terug te trekken en daar als kluizenaars te le ven. Op een stukje grond bouwen zij' zelf het graan, dat zij voor hun levens onderhoud noodig hebben. Andere voe dingsbronnen hebben zij niet. Er be staat tusschen hen een gemeenschaps leven, dat echter volkomen vrijwillig is. Dit was ook de weg waarop vroe ger in de kinderjaren der Russische kerk de kloosters ontstonden. Tot nog toe is niets ondernomen om dit levend experiment te onderdrukken Nu beginnen duizenden naar deze kluizenaars uit te gaan, om één dag bij deze kloosters te vertoeven en dan weer terug te keeren. Doop en kerke lijke huwelijksinzegening worden in de bosschen voltrokken. Hier wordt ook de heilige liturgie gevoerd, met pre diking en onderrichting, die aange hoord worden met zulk een aandacht zooals deze slechts onder zulke ge vaarlijke omstandigheden gevonden wordt. Op dezelfde wijze is de Ortho doxe Kerk in Rusland in haar begin jaren gebouwd, en het schijnt dat de herbouw na een tijd van nood en ver volging weer op dezen weg geschieden zal. Duisch advocaat geroyeerd. Hij weigerde den Hitler-groot te brengen. Een vooraanstaand lid van de balie te Keulen, de advocaat dr. Franz Le gers is door den rijksleider van den nazi-juristenbond dr. Heuber uit den nazi-juristenbond geroyeerd, aange zien dr. Legers principieel had gewei gerd den Hitler-groet te beantwoor den. Er zullen tevens stappen worden gedaan, om dr. Legers van de balie uit; te sluiten en hem voor een eereraad te dagen. Dr. Legers heeft bij den rijks juristenleider dr. Frank tegen deze maatregelen geprotesteerd. Gedwongen zelfmoord. Vreemdsoortige misdaad. Te Frankfort aan de Main (Dl.) heeft zich 'n zonderling misdrijf afge speeld. Het echtpaar Holfeld zou zijn 14-jarig dochtertje gedwongen hebben van de Mainbrug in de rivier te sprin gen en op die wijze zelfmoord te ple gen. Het meisje kon zich echter zwem mend redden en werd naar een zieken huis overgebracht, waar zij thans we gens een in het water opgedane long ontsteking wordt verpleegd. Het vreemdsoortige geval speelde zich Maandagnacht, af, toen de vader zijn dochter dwong des nachts over de brug leuning te klauteren en in het water te springen. De onmenschel ij ke vader ging, nadat het kind den sprong ge- waagd had, naar huis en sliep alsof er niets gebeurd was. Vooraf had Hol feld zijn dochtertje gedwongen een af scheidsbrief te schrijven, dat zij we gens haar slecht gedrag zich wilde ver drinken. In het ziekenhuis vertelde het uil de bewusteloosheid bijgebrachte meisje de ware toedracht. Men stelde de poli tie op de hoogte, die kort daarna de ouders arresteerde. Na aanvankelijk ontkennen, gaf de vader tenslotte toe, dat hij zijn dochter tot zelfmoord aan gedreven had. Een oudere zuster van het meisje verklaarde, dat alle familie leden van de daad afwisten. Uit de nasporingen van de politie bleek, dat het meisje in 't, geheel geen slecht gedrag kon worden verweten. Een opheldering over het raadselach tig geval is echter nog niet verkregen. Een acrobatische walviscii. De inwoners van Simons-Twon in Zuid-Afrika werden door een sensatio neel schouwspel verrast, toen een ko lossale walvisch van ongeveer 30 meter de haven binnen zwom en in een zeer sportieve stemjning bleek te zijn. De walvisch wierp zichzelf de lucht in om met een geweldigen slag weer terug in zee te vallen. De slag werd kilometers ver in den omtrek gehoord en het water werd meters hoog opge worpen. De walvisch ging ook verschillende malen op zijn kop staan, terwijl de helft van zijn lichaam dan boven wa ter uitstak. Wanneer hij weer zijn nor male positie innam, ging, dit gepaard met een geweldigen slag van zijn staart op het water, welke in geluid sterkte niet voor 'n geweerschot onder deed. Men veronderstelde dat de walvisch door een zwaardvisch was aangeval len, maar deskundigen beweerden, dat walvisschen meer van dergelijke speel- sche buien zonder eenige reden hebben Het is dan zeer gevaarlijk hen te nade ren. in te dienen, verzeker ik u 1000 Mark te be talen." Beijer haalde de schouders op. „2000 Mark dan ging de dame op koelen toon voort. Edward Stanway gaf zijn compagnon een teeken. „Wij kunnen dezer dagen 10.000 Mark ver dienen „Ik bied u 5000 Mark, die ik u dan direct ter hand zal stellen zeide de dame. Felicia's neef streek met zijn hand door het blonde haar. Hij streed met zichzelf. „Neen, miss Worcester, het kan niet, mijn God het kan niet." „5000 Mark zal ik u direct geven en nog eens 5000 Mark, wanneer ik mijn zaak win." Miss Worcester had ondertusschen een pakje brieven te voorschijn gehaald, die zij de compagnons overhandigde. Vlug zagen deze ze door. „Het is onmogelijk, miss Worcester," nam Frits Beijer, nadat er een langen tijd stilte geheerscht had, het woord, „daar een i gronde aanspraak in te vinden. Mijnheer Hüttl spreekt u hier in eerbiedige vereering toe. nergens doelt hij er op, dat hij u bemint en een verbintenis met u wil „Maar in andere brieven heeft hij het wel gedaan viel de jonge dame op levendigen toon in. „Aan bloedverwanten heeft hij schrif telijk duidelijk verklaard, dat hij verplich tingen aan mij had." „Dus weet u vroegen de compagnons als uit één mond. „Ik weet het van den advocaat Kleist. Deze is advocaat van een groothandelaar, waarme de de heer Hüttl senior over een nauwere verbintenis tusschen beide families onderhan delde. De groothandelaar vertelde hem, dat van het huwelijk van zijn dochter met den jongen Hüttl tot zijn spijt niets kon komen, omdat deze met miss Worcester verloofd was. Een trouwbelofte verbond hem aan deze jon ge dame dat heeft hij in verscheidene brieven verklaard." Edward wierp zijn verbleekenden compagnon een beteekenisvollen blik toe. „Het is u er dus om te doen, miss Worcester één dezer brieven in handen te krijgen De koele oogen der Amerikaansche werden verhelderd. „Zeker daarom is het mij te doen. Wan neer u dat kunststuk, mij zoo'n brief te ver schaffen gelukt, geef ik u vijf duizend neen, laat ons dadelijk zeggen, zes duizend Mark Frits Beijer liet zich in een stoel vallen. Hij had angst voor zich zelf. Hij zag het be traande gelaat van zijn mooie nichtje, dat voor haar geluk beefde en hij vergeleek daar de ongevoelige en berekenende uitdrukking op het gezicht van de Amerikaansche mee, die alles, zelfs haar levensgeluk naar geld taxeerde. Geef ons bedenktijd, miss Worcester," zei de Stanway na een kleine stilte. „We moeten geen tijd verliezen zeide de dame, „ik heb gehoord, dat de heer Hüttl van plan is zich morgen met zijn liefje in den echt te begeven ,Dat is niet zijn liefje," stootte de eerlijke Frits Beijer uit, „maar het is nu het i mijn nicht, een zeer achtbare dame, die.... Miss Worcester was verbluft voor den Duit- scher achteruit getreden. „Ik kwam voor za ken tot u. Biedt uw nicht meer dan ik, dan zal ik het u niet kwalijk nemen, dat u voor hare belangen inplaats van de mijne opkomt. Handel is handel. Van avond spreken wij el kaar toch, dan verzoek ik om een duidelijk antwoord ja of neen Zij legde een kaar tje met haar adres op de tafel, boog haar donker gelokt hoofd en begaf zich naar de deur. Nauwelijks had de Amerikaansche het bu reau verlaten, of Edward Stanway begon in het kantoor vlug op neer te loopen. „Zes duizend Mark, mijn waarde compag non, dat is nog eens iets Dat is eene voor name vróuw, duivels „Voornaam noemt u dat? Ik noem het GEMEENTE ZIJPE. SCHAGERBRUG. Maandag 10 Dec. hield de IJsclub „Voorwaarts" alhier hare jaarsver gadering, ten lokale van den heer J. Modder. Aanwezig 11 leden. De Voorzitter de heer H. Rezelman opende de vergadering met een woord van welkom, waarna de Secretaris de heer Correljé de notulen der vorige vergadering voorlas, wel ke onveranderd werden goedgekeurd. Medegedeeld werd a. dat de vereeniging op 26 Januari 1935 50 jaar bestaat b. dat het batig slot der Huisvlijttentoon stelling welke dit jaar was gehouden, be droeg f 37.45. Punt 4. Rekening en Verantwoording der Penningmeester. Tot leden der controle-commissie werden benoemd de heeren K. Winkel en N. Hopman. Bij monde van laatstgenoemde werd tot goed keuring geadviseerd en werd de penningmees ter, de heer H. de Graaf, dank gebracht voor zijn nauwkeurig beheer, tevens werden de commissieleden dank gebracht. De contributie werdt onveranderd gelaten voor 1935. Bestuursverkiezing. boefachtig, onvrouwelijk, sluw, gewoon och, wat drommels, zoo zou een Duitsch meis je niet optreden, nooitHij was geheel buiten zich zelf van ergernis, die goede Frits Beijer. „Als u toch maar wat minder sentimenteel wilde zijn, beste mijnheer. Als man van za ken is u verplicht, de belangen van diegenen te behartigen, die u het beste betalen." Frits Beijer wrong zich de handen. „Zes duizend Mark ja, dat is een geweldige som. Dat zou onze zaak zeer te pas komen. Maar -mijn hemel maar ik ben een schurk, wanneer ik het vertrouwen van een hulpe- looze bloedverwante voor mijn voordeel mis bruik. Neen, neen, neen Miss Worcester moet naar een ander voor het behartigen van hare belangen uitzien Edward Stanway lachte. „Goed, voorloopig zullen wij deze kostbare geschriften opbergen, totdat wij het met elkaar eens geworden zijn." Hij nam één der blikken trommels, waar op een W stond en die afgesloten kon wor den, uit de eikenhouten kast, waarin akten bewaard werden, en sloot dien open om er de brieven in te doen. „Hier zijn zij in ieder geval uitstekend op geborgen, terwijl wij gaan ontbijten." „Ik heb geen zin om te ontbijten bromde Frits Beijer. „Ik moet nog werken." ,Een twaalf oesters in den oesterkelder hierover en daarbij een glas ale of champag ne wat dunkt u, dat zou een waardige in leiding zijn van de schitterende zaak Zij lieten zich de overjassen geven en Stan way zeide tot het knechtje „Wanneer er ie mand komt, laat hem aan in de wachtkamer sluit echter eerst de deuren van het kan toor af en kom ons dan dadelijk roepen." De knecht knikte ten teeken, dat hij het begreep en de compagnons gingen heen. Frits Beijer ging met tegenzin. Zijn treurig nichtje zag hij steeds voor zich. Hij voelde, dat hij op het punt stond zich zwak te toonen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1