BIRTILS 25e JAARGANG NIEUWS- WIE ADVERTENTIEBLAD VOOR EN OMSTREKEN GERECHTIGHEID. BREIT ALLES BEST VRIJDAG 21 DECEMBER 1934 No. tos COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIëN: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytnshoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f 0.10. per 3 maanden 1.—. OP REIS DOOR NEDERLAND VOOR HET MISDEELDE KIND. Woordpuzzle met duizend prijzen w.o. vlucht van de K.L.M. voor twee personen, trip naar Londen van de Stoomvaart Mij „Zeeland." De Centrale Propaganda Commissie voor de Weldadigheidspostzegels verzoekt ons op neming van onderstaande woordpuzzle, welke bedoeld is als een steun voor den arbeid ten behoeve van de misdeelde jeugd. OMSCHR IJ VINGEN. Stad in Gelderland, die binnenkort een zeer belangrijke verkeersverbetering (water) kan boeken 23-79-110-59-68-100. Deze stad is gebouwd op palen 83-11-69-76- 80-16-5—65-11. Van deze stad begon de „victorie" 52-8-104- 11-24-28-25. Op 1 April verloor Alva 88-109-84-77-108-99- 87-102. Nog een stad bekend uit den Spaanschen tijd, en door burgemeester van der Werf 105- 34-63-19-103-97. Stad in het centrum van ons land, die her innert aan St. Maarten 96-94-49-41-72-73-70. 45-106-32-26-90-58-91-65-75-27 is een van de mooiste provincies van Nederland. ,Ik worstel en kom boven," het devies van het wapen van 22-64-20-3-65-29-54. „hier at men koek bij 't kermisbier" (al thans, volgens Staring), dus in 92-78-25-77- 17-39-50. Een ander gedicht van dezen dich ter een Zutphensche vertelling herin nert aan 51-66-100-43-35. Kent ge30-53-6-61-9-81-30-15-84 niet, dan kent ge Nederland niet, aldus de recla meplaat van een stad in het Noorden. Twee vliegvelden in ons land 48-31-67-40 -21 en 98-72-59-14-18-73-13-105. 47-107-29-67-12' en 77-25-2-62-65 twee ste den in het zuiden van Nederland. Typisch Zuiderzeeplaatsje 82-37-91-107-110 -46-65-100, evenals 10-101-65-4—60-110-77- 44-49-30. Stadje in Zuid-Holland, bekend door zijn kaasmarkten1-56-7-49-33-80-110. Twee dorpen in Gelderland, in de nabijheid van Zutphen, beide beginnende met denzelf den letter dit zijn 36-93-86-79-98-70 en 55-71-53-5-2-75. Stadje in Drente 72-38-2-85-57-39-40-2-29. 95-74-74-79-75 herinnert aan een zeer be kenden G. G. van Ned. Indië en ook aan kaasmarkten. 42-71-44-53-2 groot dorp in Friesland. Deze puzzle beschouwe men als een 89-74-89 voor het Misdeelde Kihd m.a.w. dat Gij het BE- en GEDENKE PRIJZEN. Voor dit algemeen liefdadig doel de gees telijke en lichamelijke gezondheid van de Ne- derlandsche jeugd zijn van zeer vele zijden prijzen beschikbaar gesteld. Hoofdprijzen Twee retourvluchten per K.L.M. boven Nederland een retour Vlissin- genLonden per Mij „Zeeland"een E.M. Jaarsma haard Delftsch blauw van „De Porceleyne Fles" een zilveren armbandhorloge van fa. Van Wielik, Den Haag 2 cadeaubons van f 10.— ieder van N.V. Mag. „De Bijenkorf" 2 f lap jacks van fa. 't Hart, Den Haagdiverse arti kelen van N.V. Philips fabrieken, Eindhoven voorts prijzen van Peek Cloppenburg, Bol- doot, Steltman, N.V. Koffie Hag Mij, o.a. al bums evenals van Ned. Heide Mij, Haust Zonen, verder bonbons van Droste, Haarlem; Ringers, Rotterdam; voorts een aantal gratis jaarabonnementen op diverse periodieken, o.a. Astra, Nova, Eigen Haard, Wereldkroniek, Da meskroniek, Het Landhuis, Op de Hoogte, een aantal Enkhuizer Almanakken, een aan tal Kalenders 1935 enz. Wijze van Inzending De oplossing van deze puzzle kan door iedere lezer (es) van dit blad worden ingezonden. Het is geoorloofd meer dan één oplossing te zenden. Als voorwaarde is gesteld dat iedere oplos sing voorzien moet zijn van minstens twee weldadigheidspostzegels voor het kind van 6 cent frankeerwaarde. De oplossingen moeten vóór 11 Januari a.s. verzonden worden per briefkaart en geadres seerd als volgtNed. Dagbladpuzzle voor het Kind, Nicolaïstraat 17 Den Haag. Naam en adres a.u.b. in blokletters vermel den. De jury ter beoordeeling der ingekomen op lossing bestaat uitMr. H. de Bie, Voorz. Ned. Bond tot KinderbeschermingJkvr. Mr. M. J. E. B. Alting von Geusau, Secr. Centrale Pro paganda CommissieMej. J. Th. Löhnis, Penningm. Haagsch Comité voor Weldadig heidspostzegels en K. D. Koning, Redacteur van het „Algemeen Handelsblad" Amsterdam. De toewijzing der prijzen geschiedt vóór 1 Februari a.s. onder toezicht van notaris Mr. S. K. D. M. van Lier te 's-Gravenhage. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 1 Febru ari bericht. Steunt allen het misdeelde kind! FEUILLETON Nederlandsche Veehouderijcentrale. De Nederlandsche Veehouderij - centrale maakt bekend, dat in de week van 6 Januari tot 12 Januari 1935 op de onderstaande plaat sen in Noordholland gelegenheid zal worden gegeven runderen in de gevraagde soorten aan te bieden Alkmaar, Maandag 7 Januari 8—10 uur v.m. bij de doorbraak Purmerend, Dinsdag 8 Januari, 8—10 uur op de veemarkt Schagen, Donderdag 10 Januari, 810 uur v.m. op de veemarkt Hoorn, Zaterdag 12 Januari, 911 uur v.m. bij het abattoir. Prijzen en voorwaarden als vorige week. De aangiftekaarten, welke verkrijgbaar zijn bij de districtssecretarissen der Gewestelijke Landbouw-Crisis-Organisaties, moeten vóór Zaterdag 29 December 1934 zijn ingezonden bij de Gewestelijke Landbouw-Crlsis-Organi- satie, waaronder de betrokken veehouders ressorteeren. VARKENSHOUDERIJ. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord holland brengt onder de aandacht der var kensfokkers, dat binnen 4 x 24 uur nadat van een door hen gehouden zeug biggen zijn geboren, daarvan schriftelijk moet worden kennis gegeven aan den Ryon-Administra teur. Indien echter op 29, 30 of 31 December 1934 biggen, worden geboren, dient men hiervan vóór 2' Januari 1935 12 uur 's namiddags ken nis te geven, daar alleen in dit geval de biggen met de voor 1934 geldende merken gemerkt mogen worden. Alle biggen, die na 2 Januari 1935 12 uur 's namiddags worden aangegeven, kunnen alleen van de voor 1935 toe te wijzen merken worden voorzien. VRIJSTELLING VAN HEFFING BIJ HUISSLACHTINGEN. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat met ingang van 1 Januari 1935 bij de bepaling van het tot het gezin behoorende aantal personen, welk aantal moet worden vermeld op de aanvraag ter verkrijging van een acte van vrijstelling van heffing bij huis slachting, mede gerekend kunnen worden de bloed- en aanverwanten tot in den derden graad, alsmede het in het bedrijf werkzame inwonende personeel. Aanvragen ter verkrij ging van een vrijstelling van heffing voor slachting in 1934 dienèn uiterlijk 22 Decem ber a.s. bij de Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noordholland zijn ingediend. Voor aanvragen voor vrijstelling van hef fing, welke na 22 December 1934 worden in gezonden, kunnen alleen vrijstelling van hef fing voor slachting in 1935 worden AANWENDING OVERSCHOT BOOMKWEEKERIJ PRODUCTEN. In verband met de groote moeilijkheden, welke de Nederlandsche boomkweekerij on dervindt, bij den afzet van hare producten, tengevolge waarvan een niet onbelangrijk overschot dezer artikelen is ontstaan, waar voor géén afzet gevonden werd, heeft de Minister van Economische Zaken besloten een belangrijk deel van dit overschot uit de markt te nemen, teneinde op deze wijze den vakbeoefenaren de ruimte te verschaffen, die noodig is voor hun bedrijf, zonder dat zij genoodzaakt zijn hun producten te vernieti gen. Teneinde aan die producten een nuttige bestemming te geven heeft de Minister een onderzoek doen instellen naar de vraag, of deze artikelen gebruikt konden worden ter beplanting van terreinen, welke ook onder normale omstandigheden daarvoor niet in aanmerking zouden komen, alhoewel noch tans bodem en ligging dier terreinen voor beplanting geschikt zijn. Het is gebleken dat onderscheidene terrei nen als bovenbedoeld en over het geheele land verspreid, voorkomen. Dientengevolge bestaat de gegronde verwachting dat het overgroote deel van het overschot een plaats zou vinden in verschillende provinciën des lands, en tot verhooging van het natuur schoon in belangrijke mate zal bijdragen. Een zeer groot gedeelte der boomkweekers heeft zich voor deelname in dezen afkoop aangemeld. Met de verdeeling der opdrachten ingevolge de ingekomen aanvragen is bereids een aan vang gemaakt. Aangezien op de wijze als hier voren is uiteengezet, de mogelijkheid wordt geopend, dat producten van de boomkweekerij en wor-1 den verkregen tegen belangrijk lagere prij zen dan normaal het geval is en het beplan ten aan vele handen werk kan geven, is de Minister van Sociale Zaken bereid, wanneer de hierbedoelde werkzaamheden bij wijze van werkverschaffing kunnen worden uitge voerd, in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen de noodige medewerking te verleenen. Aanvragen terzake alsdan door de gemeentebesturen via de inspecteurs voor de werkverschaffing bij den Minister van Sociale Zaken te worden ingediend. BiNNËNLANDSCHNÏEUWSr BEROUW. Het leven was hem nog te lief. Te Rotterdam ontmoette een agent van politie in den nacht van Woens dag op Donderdag 'n druipnatten man. Deze vertelde, dat hij even tevoren in de Delftsdhe vaart was gesprongen, maar dat hij door den stroo,m naar den kant was gespoeld en toen hij den wal zoo dicht bij zag, had hij besloten toch maar geen zelfmoord te plegen. Hij was was weer op het droge geklau terd. De agent vroeg naar de reden van 's mans zwaarmoedigheid. Toen ver telde hij, dat hij f 150 had verduisterd, ten nadeele van zijn patroon te Naalcl wijk. Hij had berouw giekregen en daarom had hij zich van kant willen maken. In het politie-bureau aan het Haagscheveer is hij van droge klee- ren voorzien, waarna hij naar Naald wijk op transport is gesteld. Gedupeerden van Zuiderzee drooglegging. Vragen aan den minister. Het lid der Tweede Kamer, de heer Duymaer van Twist, heeft aan den mi nister van Waterstaat de volgende vra gen gesteld Is het juist, dat op 1 Januari 1935 de termijn eindigt, bedoeld in het tweede lid van art. 13 van de wet van den 29e Juni 1925 (Staatsblad nr. 290) Zuider- zcesteunwet, waarbij is bepaald dat door belanghebbenden, die op 16 Dec. 19127 jonger waren dan 25 jaar, in den regel gedurende ten hoogste drie jaar een geldelijke tegemoetkoming' kan worden genoten Zoo ja, acht de minister dan geen re denen aanwezig om :met het oog op de omstandigheid dat deze belanghebben den. wier bedrijf door de afsluiting der Zuiderzee vernietigd werd, nog, geen anderen werkkring konden ver krijgen, den termijn van drie jaar te verlengen. „K XVIII" zal luisteren naar concert. Mededeeling aan de Phohi. Naar men meldt heeft de comman dant van de Nederlandsche onderzee boot „K XVIII", welke zich in den At- lantischen Oceaan op de route bevindt die bij de vlucht naar Wiest-ïndie ge volgd wordt door de „Snip", aan de Phohi, met welken o.mroep de K XVIII voortdurend in verbinding staat, mede gedeeld, dat de opvarenden het plan hebben te luisteren naar het door de Vereeniging „Concertgebouw-vrien den" georganiseerde concert van lich te jmuziek hetwelk uit de groote zaal van het Concertgebouw over de ge heele wereld wordt uitgezonden. S.S. „Orania" bij Oporto gezonken. Alle opvarenden gered. Het Nederlandsche stoomschip „Ora nia" dat zich op de thuisreis naar Am sterdam bevond, is in de haven van Leixoes in Portugal gezonken. Volgens de schaarsche berichten, welke bij de directie van de reederij, den Konink lijken Hollandschen Lloyd waren in gekomen, zijn alle opvarenden, dus passagiers en bemanning, gered. Het schijnt dat de „Orania" in de nabijheid van de kust werd aangevaren door het Portugeeschc stoomschip „Locanda". De Nederlandsche boot werd midscheeps getroffen en maakte terstond veel water. De gezagvoerder heeft terstond den steven gewend en is de haven van Leixoes binnengeloo- pen. Daar is het gezonken. Er waren 122 passagiers aan boord, die evenals de 158 leden der beman ning ongedeerd zijn. De „Orania" kwam van Buenos Ai res en had Lissabon aangedaan, van waar zij. later vertrokken was. Hoever het schip gezonken is, daaromtrent ontbreken voorloopig nadere mede- deelingen. Volgens een nader bericht zou het schip juist het anker laten vallen, toen het werd aangevaren. Hoe de ramp geschiedde. Naar Havas uit Parijs meldt, zou den 68 passagiers van de „Orania" te Leixoes van boord gaan. Zij maakten zich daartoe gereed, toen plotseling de „Loanda" recht voor de „Orania" op dook. De passagiers kregen den in- druk, dat een aanvaring niet meer was Op Fok- en Vermeer- deringsbedrijven waar géén kunstverlichting mag worden toegepast kan Bertels' Kunstkorrel in géén geval gemist worden. Bertels' Kunstkorrel voorkomt het ontijdig in den rui vallen van Uw jonge hennen en be vordert den winterleg. Bestelt bij Uw plaatselijken handelaar of coöperatie. Oliefabrieken N.V. - Amsterdam 5. Frits zonk, zoodra zijn compagnon hem op een rustbank neergelegd had, in «en diepen slaap. De Amerikaan begaf zich ook ter ruste. Het was reeds acht uur, toen hij wakker werd. Dadelijk ging hij zijn vriend wekken. Frits Beijer wist niet waar hij zich bevond. Het duurde eenigen tijd, voordat hij zich hetgeen er was voorgevallen, kon herinneren. Zijn gezicht betrok, toen hem de onaangena me zaak der Amerikaansche te binnen schoot. „Mijn God," zeide hij, terwijl hij zich tegen het hoofd sloeg, „mijn nicht zou bij mij ko men, om de brieven te halen en mijn opinie te vernemen. Ik moet mij dadelijk gereed maken, om naar de Groszen Bleichen te gaan. Misschien wacht zij daar nog wel." „Nu nog Weet u dan niet, hoe laat het al is Het is half negen." 1 Frits Beijer zag zijn compagnon verbluft aan. „O wee wat een gezonde slaap was dat.' „Wij moeten ons zoo spoedig mogelijk naar het Alsterpaviljoen begeven, de Kleists zul len daar reeds al lang op ons wachten." „Ik moet u zeggen, dat het mij volstrekt niet aanstaat om die vreeselijke miss te ont moeten. Ik begrijp mevrouw Ada niet. Hoe kan nu zoo'n fijngevoelige dame vriendschap gevoelen voor zoo'n afschuwelijk wezen. Het gaat mij aan het hart, dat deze miss Wor- cester mijn mooi, aardig nichtje zal verdrin gen." „Dan zullen wij morgen voor een aardigen oom en overmorgen voor een aardige oudtan te een voordeelige zaak afwijzen, niet „Natuurlijk overdrijft u weer." Stanwaytrad meer naar hem toe. „Nu, ik Wil u klaren wijn schenken ik heb den brui degom van uw nicht gesproken. Al zou miss Worcester den brief in handen krijgen, zoo zou dat haar nergens toe dienen, daar ze zich door de anonieme brieven, ook in de oogen van den heer Hüttl senior, heeft vernederd." „U heeft den jongen Hüttl gesproken „Ja, maar vraag niet verder. Zooveel kan ik u echter, tot uw geruststelling zeggen Miss Worcester zal, na hetgeen me de heer Hüttl junior zeide, een proces niet winnen." „Nu, waarom zullen wij haar de brieven dan geven „Om zes duizend Mark te verdienen." De referendaris slikte. „Maar als Felicia het hoort, dat goede kindHoor eens, mijnheer Stanway, heeft de jonge Hüttl de brieven niet opgeëischt?" „Ik ik vertelde hem een lange geschie denis, zei dat de sleutel verlegd was of zoo iets." „Dat vind ik afschuwelijk, in één woord af schuwelijk. Ik wil van de geheele zaak niets weten. Ik ben geen Judas." „Goed, dan zal ik de geheele zaak voor mijn rekening nemen. U behoeft met de miss geen enkel woord te spreken. Nu, is het zoo goed Bedenk toch zesduizend Mark!" Beijer zuchtte en klaagde, terwijl hij zijn kleeding in orde bracht. Hem ontbrak ech ter de wilskracht om aan zijn laffe, lijdelijke houding een einde te maken. „U doet altijd met mij wat u wilt Arm in arm gingen de beide compagnons den weg op naar de Jungfernstieg. De Kleists en miss Worcester wachtten hun gasten reeds in een hoekje bij een venster gezeten. Door hooge kamerschutten werd deze ruimte van de overige tafeltjes afgeslo ten. Die tafeltjes, die zich bij de deuren be vonden, werden eveneens op deze wijze voor den tocht beschermd. Toch zag de heer Stanway dadelijk, toen hij het lokaal binnentrad, dat nauwelijks twee tafeltjes van de Amerikaansche verwij derd, de heer Theodoor Hüttl gezeten was. Deze scheen daar in gezelschap van twee dames ook gesoupeerd te hebben. Ook aan de beide tafeltjes scheen men el te vermijden. Onmiddellijk daarop voelden allen een ihevigen schok, en drong de voorsteven van de „Loanda" in de rechterzijde van de „Orania", ten. gevolge waarvan een geweldige scheur ontstond. Het water stroomde als een stortvloed naar binnen. Onder de passagiers ontstond een paniekstem ming. Bijna allen moesten het schip verla ten zonder ook maar iets van hun be- gage te kunnen meenemen, en worden opgenomen door menschen, die van alle kanten naar de aanlegplaats snelden. Volgens het oordeel van autoriteiten zou de gezagvoerder van de „Loanda" aan het ongeluk schuld dragen. De „Loanda" heeft een inhoud van 5910 ton. GOEDKOOP AAN VEEVOEDER GEKOMEN. Maar de Rijksveldwacht stak een spaak in het wiel. Zondagochtend om ongeveer zes uur is de veehouder R. A., wonende te Muiden, op heeterdaad betrapt, toen hij uit het pakhuis van de Coop. Landbouwers-Aaankoop-Orga- nisatie „De Eendracht" aldaar, een zak maïs, inhoudende 100 pond, wegnam en zich hier mede naar zijn nabij gelegen woning begaf. De administrateur van genoemde organisa tie, de heer T. Dros, had sinds geruimen tijd bemerkt, dat de voorraden in het pakhuis niet klopten met de cijfers, welke de boeken aangaven. Het vermoeden rees, dat onbe voegden zich op de een of andere wijze in het bezit wisten te stellen van een deel der voor raden. Teneinde daaromtrent zekerheid te verkrijgen, stelde, nu ongeveer 2 weken gele den, de heer Dros zich in verbinding met den Rijksveldwachter te Muiden, die besloot 's nachts een oog in 't zeil te houden. Een nauwkeurig ingestelde controle had reeds aan getoond, dat de verschillen tusschen werkelij ke voorraden en den boekvoorraad aan het einde der week moesten ontstaan. Reeds de vorige week was de politie op haar hoede, maar toen nog zonder resultaat. In den nacht van Zaterdag op Zondag j.1. stelden de Rijksveldwachter en een der ge meenteveldwachters zich in het pakhuis van de „Eendracht" verdekt op. Den geheeleri. kander bemerkt te hebben Stanway maakte dat op uit de opvallend hartelijke wijze, waarmee zij door het echtpaar Kleists begroet werden. Naar het scheen was de stemming door ijverzuchtige aanmerkingen van de miss minder opgewekt. Bij hun binnentreden waren eveneens twee personen aan het andere tafeltje opgestaan en wel Felicia en haar bruidegom. Hüttl was 's middags nog tweemaal aan het bureau van den „Argus" geweest, zonder ie mand anders, dan het knechtje aan te tref fen. Aan dezen had hij als plaats van samen komst het Alsterpaviljoen opglegeven. Hij dacht dan ook, dat de beide heeren hem en zijn bruid zochten. Het paar schrikte dan ook, toen Stanway en Beijer zich regelrecht naar het tafeltje begaven, waaraan de miss zat. Theo gaf zijn bruid dadelijk een lange, op fluisterenden toon gesproken verklaring. Zij hadden tante Hölderlin, een goedhartige, doch een door en door eenvoudige vrouw, niet in alle ingewikkelde omstandigheden inge wijd. Door het goede maal was de oude dame in zoo'n behaaglijke stemming geraakt, dat zij van de verwarring van het jonge paar ook nu niets bemerkte. Aan de andere kleine ta fel had men zoo plaats genomen, dat de Amerikaansche tusschen Beijer en Stanway kwam te zitten. De laatste stond echter da delijk weer even op en verschoof het scherm een weinig, zoodat Baijer niet door het bruids paar gezien kon worden. De vroolijkheid, die nu heerschte was ge dwongen. Frits Beijer, die ieder gesprek met de Amerikaansche wilde vermijden, onder hield zich op de luiden toon met Kleists en zijn vrouw. Natuurlijk dronk hij ook weer goed. Het onderwerp, dat de beide Amerikanen behandelden, was minder luidruchtig. Stan way deelde de miss namelijk mede, dat hij, door een bijzonder gelukkig toeval, eenige brieven in handen had gekregen, die voor haar zooveel als een zekere overwinning be- teekenden. Daarop wijdde hij over den in houd uitvoerig uit. Jaap Snor ook TRUIEN, le klas reparatie - inr. voor ALLE soorten wollen kleeding, kousen en sokken, (ook de allerfijnste),. Den Helder, Zuidstraat 19. Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. „Mijn compagnon", zeide hij vertrouwelijk, „is er evenwel niet toe te bewegen, om u de brieven te geven. Hij" wil voor de door u ge noemde som niet zoo wreed tegenover zijn nicht handelen. Hij heeft nu eenmaal een zachte natuur." „Wanneer uw compagnon tegenover 6' Mark nog zoo sentimenteel blijft," zeide zij op sportenden toon tegen den heer Stanway, „hoe zou het dan gaan, wanneer ik u 10000 Mark aanbood 10000 Mark bedenk eens voor een paar onnoozele brieven „Die echter onder deze omstandigheden voor u twintigmaal meer waard zijn." De Amerikaansche stak een vruchtenbon bon in den mond, knipte met haar oogen en terwijl zij haar buurman aan den linkerkant een boozen blik toewierp, zeide zij koel„Dus 12000 Mark, mijnheer Stanway. Maar geen cent meer. Is het zoo in orde „Alles in orde, miss Worcester." Men bezegelde de overeenkomst met een handdruk. i Het bruidspaar aan gindsche tafel had juist de kellner naar de eerstvolgende boot naar Uhlenhorst gevraagd. De directeur Hüttl betaalde, daarop sprongen verscheide ne kellners toe om jas en mantels te bren gen. Het duurde eenigen tijd voordat men de vuurroode mevrouw Hölderlin in haar bont mantel had gepakt. Theo hielp ondertusschen zijn bruid bij het aandoen van haar eenvou dig, kort manteltje, toen liet hij zich zijn overjas geven. Langzaam begaf Felicia zich naar de deur van het restaurant. Zij nam een weg, die haar dicht langs de tafel van haar neef voerde. Stanway bracht plotseling de opmerkzaam heid op het etiket van een flesch, waarover hij eene opmerking maakte, die voor geestig door moest gaan. Men deed hem het genoe gen om te lachen. Alleen Frits Beijer, dien het kroegloopen dien dag eindelijk verveelde, leunde vermoeid in zijn stoel achterover. Bij deze beweging moest hij zijn nicht zien. Zij stond vlak voor hem, als uit den grond verrezen. Verschrikt vloog de referendaris op stamelde „Felicia." Op dit oogenblik kwam Hüttl en de oude mevrouw Hölderlin voorbij. Vele kellners, die plaats voor hen maakten, hielden het paar voor hun oog verborgen. Zonder de Amerikaansche of één der an dere leden van het gezelschap een blik te gunnen, ging Felicia verder. Frits Beijer volgde haar. Het paar, dat nu vooruitliep moest nog door twee andere zalen, die tamelijk goed bezet waren. Langzaam volgde Felicia Beijer haalde haar dan ook in de eerste zaal nog in. Gespannen blikken volgden deze twee. De wantrouwend geworden Amerikaansche beet haar buurman een schampere opmerking over zijn compagnon in het oor. Edward Stanway bleef onbewegelijk zitten. Wanneer Hüttl, die met de oude dame onder tusschen aan den uitgang gekomen was, te rugkwam, om zelf ook nog eens met den neef zijner bruid te spreken, dan zou de komedie van 's middags ontdekt worden dit zou een vreeselijke vernedering voor Stanway tenge volge hebben. Voor alle vier was het een eeuwigheid, voordat de referendaris terugkwam. Frits Beijer ging met zijn zakdoek langs voorhoofd en oogen. Hij was erg van streek, doch trachtte zich te beheerschen. Stanway had wie weet wat willen geven, als hij had kunnen gewaar worden, wat zijn compagnon met Hüttl's bruid gesproken had. Miss Worcester was daar eveneens zeer nieuwsgierig naar. Het scheen evenwel on mogelijk dienzelfden avond daarover nog iets uit den mond van den neef van mejuffrouw Felicia te vernemen. Nadat Frits Beijer weer aan tafel was gaan zitten, trachtte hij zich opgewekt voor te doen, hetgeen hem goed gelukte. Dat korte gesprek met zijn nicht had hem als het war© verlicht. Zijn oude vroolijkheid scheen terug gekeerd. Dietrich Kleist moest evenals zijn vrouw vaak hartelijk lachen om zijn kluch tige invallen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1