18e JAARGANG VRIJDAG 38 DECEMBER 1934 No. L04 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN GERECHTIGHEID. BREIT ALLES BEST ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELEEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIiH Van 1 5 regels 1 0-60. Iedere regel meer I 0.10. KERSTVARIA. Scandinavische Kerstgebruiken. Ieder land heeft zijn eigen Kerstgebruiken. Zoo wordt in Zweden en Noorwegen de Kerst boom reeds op den eersten Adventzondag opgesteld. Eiken dag komt er één lichtje bij, tot dat op Kerstmis de geheele boom verlicht is. Gedurende deze dagen staan alle huizen open voor de zwervers, die hartelijk ontvan gen worden aan de steeds gedekte tafel. Ook de dieren, vooral de vogels, worden met liefde verzorgd, terwijl allen er naar streven, vrede te verspreiden en te behouden, wat een zeer prijzenswaardige trek van het feest is. Oude twisten worden vóór Kerstmis bijgelegd en lang gekoesterde wrok uit de harten verdre- yen. JOELFEEST. Den 25sten December begon het Groote Gcr- Germaansche Midwinterfeest, ter cere der godheden, het groote Zielenfeest of Joelfeest, dat het tijdperk der twaalf nachten opende. Nu is het geenszins te verwonderen, dat toen het feest van de geboorte Christi op 25 December in de IVde eeuw door de H. Kerk werd ingevoerd aldra de gekerstende volks fantasie gebruiken en voorstellingen ten deele in Christelijken zin herschiep. De Chris telijke feestmysstiek is ten deele volksmystiek. Bij de Germanen was het Joelfeest het vrucht baarheidsfeest. Het schieten in de lucht en in de boomen, het luiden van een bel of klok heeft rechtstreeks zuivering van kwade geesten en andere invloeden op het oog. Ook met het binden van stroohalmen om de boomen, het slaan der boomen op Kerstnacht wordt bevruchting beoogd. Gerucht is altijd een probaat middel geweest om geesten te verjagengeweerschoten (Z. Brabant het Noorden van ons land), bellen rinkelen, enz. is hiervan een uiting. Zet men op Kerst nacht een tak van een vruchtboom op water, meent men in Limburg, dan heeft men een goed fruitjaar KERSTVOORSPELLINGEN. Zit op Kerstmis de kraai nog in 't klaver groen, Op Paschen zal zij 't in het sneeuwveld doen. Als de zon op Kerstmis door den appelboom schijnt, dan zal het volgende jaar een over- vloedigen oogst opleveren. Is de Kerstmishemel klaar, Verwacht dan vrij een vruchtbaar jaar. Kerstmis in de sneeuw, Paschen in de modder. Als het op Kerstmis waait, dan zullen de boomen veel vruchten dragen. Als het op Kerstmis sneeuwt, dan zal de oogst gelukken. Als de merel zingt voor Kerstmis, dan zal ze krijten voor Maria Lichtmis. Als met Kerstmis ijs aan de wilgen hangt, dan kan de klaver vóór Paschen worden ge sneden. Is Kerstmis nat, dan blijven de korenschuur en het wijnvat leeg. Als het ijs voor Kerstmis een man kan dra-, gen, dan kan er geen muis op na Kerstmis. PROVINCIAAL NIEUWS. VEREENIGING VAN LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS. Onder voorzitterschap van den heer G. Nobel werd Maandag te Alkmaar in 't Gul den Vlies de ledenvergadering van de Ver. v. Landbouwhuishoudonderwijs gehouden. Medegedeeld werden, dat voor den nieuwen FEUILLETON. (7. „U hebt de huisdeur dus niet opengemaakt?" „Ik niet?" Ze zette de tasch met couran ten op een steen. „Wat zal het zijn, juffrouw?" Terwijl mevrouw Ada haar inkoop deed, gingen de beide heeren de stikdonkere trap al tastend op. De advocaat bleef staan, om naar lucifers te zoeken. „Men kan hier wel armen en bee- nen breken. Zoo'n vroege partij levert toch wel eens moeilijkheden op." „Stilhoort u niets stiet Stanway. die vooruitging, plotseling uit. „Wat dan toch „Ik hoor voetstappen op het bureau „Zou Beijer reeds op zijn Op hetzelfde oogenblik werd vlak voor den Amerikaan de deur geopend, die naar de bureaux van den „Argus" leidde. In het schemerlicht, dat uit het vertrek door de half geopende deur drrong, zag Stanway een slanke gedaante, die snel naar buiten trad. Dadelijk werd het weer donker, daar de deur weer werd dichtgetrokken. „Wie is daar riep Stanway. Een halfonderdrukte kreet van schrik en dadelijk daarop haastige voetstappen op de trap. „Wat is er toch riep Kleists' boos, daar deze van den vreemde nog niets Uespeurd had. Hij hoorde dicht bij zicli naar adem snak ken daar tusschen half onderdrukte keel geluiden. Hij begreep, dat er een paar woe dend aan het worstelen waren. Hij sprong de trap een eind af en schreeuw de „Uit elkander, Stanway waar berr je Hij tastte met zijn handen om zich heen. In hetzelfde oogenblilc gaf hij een gil, daar hij in de duisternis door een scherp wapeni cursus te Alkmaar 39 leerlingen zich hadden aangemeld. Ook in Purmerend en Schagen wordt de nieuwe cursus met 25 leerlingen begonnen. Voor twee korte kookcursussen op Texel heb ben 32 leerlingen zich aangemeld. Cursussen te Wieringermeer, Medemblik, Wieringen en Hoorn zijn in voorbereiding, evenals landbouwhuishoudcursussen aan ar beidersvrouwen. Na rondvraag volgde sluiting. N.V. SPOOR-(TRAM)-WEG WIERINGEN--SCHAGEN. Ontbinding van do N.V. Zaterdag j.1. werd te Schagen in Hotel Vredelust een buitengewone al- gemeene vergadering gehouden van vennooten van bovengenoemde N.V. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeenten Schagen, Anna Paulowna en Wieringerwaard en W aard Nieuwland, alsmede een verte genwoordiger der provincie en eenige particulieren. Om ruirn twee uur opende de lieer H. K. Koster, voorzitter der vergade ring, er op wijzend, dat deze wel een zeer bijzonder karakter draagt. Men zal gaan hesluiten om den dienst Schagen--Wieringen stop te zetten en den vennootschap te ontbin den. Het is met leedwezen, aldus voor zitter, dat men tot dit besluit zal ko men. De dienst is vele jaren geweest in het belang van de streek. Het beleende trammetje ziet men noode gaan, voor goed. Deze woorden vonden algemee- ne instemming. Daarna werd overgegaan tot afhan deling der agenda en kwam als eerste punt in behandeling, een bestuursvoor stel, tot wijziging van het besluit, tol verkoop van een gedeelte der baan. ten behoeve van den aanleg van het Ka naal en den weg Schagen—Kolhorn. We stippen hieroveir aan In de algemeene vergadering, gehou den op 18 Juni j.1. werd besloten een gedeelte der trambaan ten behoeve van den aanleg van een kanaal en den weg Schagen—Kolhorn aan de provin cie Noord-Holland te verkoopen. In, verband nu met de aan den verkoop verbonden voorwaarde, dat de pro vincie, indien de baan nog als ver keersweg zal worden benut, verplicht I zal zijn, voor hare rekening een brug, met opritten te laten bouwen en onder, houden, werd de koopsom gesteld op f 1 Tegen deze geringe koopsom maak te eerst de Holl. IJzeren Spoorweg Mij. en daarna ook de minister van Water staat bezwaar. De waarde moest bij taxatie worden vastgesteld. Als gevolg hiervan vond nader overleg plaats met den hoofd-ingenieur-directeur van den provincialen Waterstaat. Overeen gekomen werd toen, behoudens goed keuring, overeenkomstig een door een deskundige gedane taxatie, dc waarde- van den grond te bepalen op f 2600 per H.A. en de terzake van het maken van een brug gestelde voorwaarde niet in de koopacte op te nemen. De- provincie zal zich bij brief tot. den eventueelen bouw van een brug ver binden. Zooals het zich thans laat aanzien, is het bijna uitgesloten, dat aan de ba nen nog- de bestemming van verkeers aan de wang werd getroffen. Hij verloor op de trap het evenwicht en sloeg achterover tegen de leuning. ,Houd hem, houd hem riep de Ameri kaan nu met een heesche stem. „Houd hem Voordat Kleists echter weer in staat was zich op te richten, was de gestalte door tel kens een paar treden over te staan, vlug in de gang aangeland. „Mijn hemel, wat beteekent dat nu bracht de advocaat, die door den schrik zijn stem bijna verloren had, er stamelend uit. „Een misdaad!" riep Stanway bijna huilend uit. „Zonder twijfel een misdaad Daar Kleists meende eerder het venster dan de huisdeur te bereiken, stormde hij haas tig de trap op. „Deur open deur open schreeuwde hij, „uit het venster roepen." Ongelukkig vond Stanway door 'n begrijpelijke opgewonden heid niet dadelijk de kruk. Toen hij de deur eindelijk opengestooten had, bleef hij als door schrik verlamd, in de geopende deur staan. Ademloos stormde de advocaat hem voor bij de kamer door naar het venster en gooide het open. „Ada riep hij naar beneden, „Ada Er bevond zich niemand meer voor het huis. „Ada riep hij nog eens. Eindelijk ontdekte hij zijn vrouw, die in gezelschap van de courantenvrouw door het zwakke licht van een lantaarn op den hoek der straat werd beschenen. Mevrouw Ada had in de schemering de geldstukken om haar kleinen inkoop te kunnen betalen, niet kun nen onderscheiden. Ze was daarom het oud je tot bij de lantaarn gevolgd. Hevig ontsteld keerde zij zich om, toen zij haar man met een zeer veranderde opgewon den stem haar naam over de straat hoorde roepen. Kleists had door zijn hoofd even om te draaien plotseling bemerkt, dat het archief open stond. Het was daarin een ware rommel. Verscheidene zegels lagen op den grond één er van was gebroken. ,Ada Een inbraak riep hij in. verwar weg zal kunnen worden gegeven. liet gedeelte trambaan is groot 13,2 Are en wordt de koopsom dus f 343,20. Op voorstel van liet bestuur wordt dan besloten, het in de vorige vergadering genomen besluit zoodanig te wijzigen dat het bestuur gemachtigd zal wezen tot verkoop tegen voormelden koop som over te gaan. Voorts, dat genoegen wordt genomen met een toezegging der provincie betreffende het, zoonoo- dig, maken van een brug. Een en ander met toestemming van den minster van Waterstaat en onder goedkeuring van Ged. Staten van Noord-Holland. Nu volgde het bestuursvoorstel, over te gaan tot ontbinding van de N.V. Onderzoekingen, gedaan te dier za ke, hebben uitgewezen, dat na de be ëindiging van den tramdienst de baan niet als verkeersweg (b.v. voor autobus of vrachtautotractie) zou zijn te benut ten. De vennootschap komt daardoor voor de noodzakelijkheid te staan, de vorderingen der Holl. IJzeren Spoor weg Mij. en de rentelooze voorschotten van den staat en de provincie ten spoe digste na de staking der exploitatie voor zooveel mogelijk te voldoen. Om bovenomschreven redenen heeft de N.V. haar bestaanreclit verloren. Het bestuur acht nu den tijd gekomen, om tot ontbinding der N.V. over te gaan en eveneens tot liquidatie. Daarom stelt het bestuur voor In gevolge het bepaalde hij art. 31 der statuten te besluiten Die vennoot schap met toestemming van den mi nister van Waterstaat en van Ged. Sta,ten te ontbinden en met machti ging tot het in het openbaar of op anile re wijze verkoopen en zoo gewensciit tijdelijk verpachten der roerende en onroerende goederen, tot liquidatie over te gaan. Aldus besloten. Op Oudejaarsavond zal dus voor de laatste maal liet. trammetje, rijden, dat zoolang is geweest het communicatie middel voor deze welvarende streek. Hier heeft weer de tram plaats moeten maken voor liet snellere vcrvoe"u.id- del, de auto. Men ziet die goede oude tram ongaarne verdwijnen. Een vriend gaat. heen. Sleepscbip gezonken. Twee van de vier opvarenden verdronken. Een ernstig ongeval is een Rijnsleep schip op de Zuiderzee overkomen, waarbij twee personen om liet leven kwamen en waarbij liet vaartuig een prooi der golven werd. Het betrof het aleepschip „NoordgeiulT, schipper Bouwman, afkomstig uit Rotterdam, groot 900 ton, dat zeer diep geladen was met grint. Het werd gesleept door een sleep boot van den sleepdienst van Huis- mans te Amsterdam. Het schip bevond zich in de vaarlijn Amsterdam-En k- huizen op ongeveer 5 mijl benoorden het eiland Marken, toen ten gevolge van den sterken golfslag, die veroor zaakt werd door den Zuid-Oostenwind de luiken werden ingeslagen. Het ge volg was, dat door het binnenkomen van het. water het Rijnschip zeer snel zonk. De opvarenden, de schipper, zijn vrouw, zijn broeder en knecht begaven zich in de boot met de bedoeling naai de sleepboot te roeien. Door den golf slag, die zeer hevig geweest schijnt te zijn, kapseisde plotseling de roeiboot, zoodat alle opvarenden te water go- raakteii. De sleepboot was teruggeva ren en verleende assistentie. De be manning slaagde er in twee der vier drenkelingen op te pikken. Helaas wa ren de reddingspogingen tevergeefs ten aanzien van de vrouw en één der knechts. Deze kwamen in de golven om. Naar verluidt, zijn de lijken nog niet gevonden. Nader meldt men, dat de „Noord- geul" grint op de Maas te Rotterdam had ingenomen. De schipper van de ïsleepboot, een zware Zuiderzeesloep- boot „De Onderneming" geheeten, ver klaarde, dat hij aanvankelijk benoor den Marken geen erg had, in hetgeen er achter hem gebeurde. Zijn aandacht werd op het ongeval gevestigd door geschreeuw. Hij heeft daarop de machines g:estopt en de sleeptros los gegooid. Vervolgens is hij naar de plek van 't ongeval gestoomd. De roeiboot, die te voren met een touw achter het schip was bevestigd, bleek gezonken te zijn. De sleepboot keerde met de gered den terstond naar Amsterdam terug. Het gezonken schip steekt met den mast, waaraan nog het witte toplicht brandt, boven de golven uit. De havenpolitie te Amsterdam heeft het. Loodswezen gewaarschuwd, dat ten aanzien van de scheepvaart verdere voorzieningen zal treffen. Het Rijn- sleepschip was door de Oranje-sluizen vertrokken met bestemming naar Enk huizen. De sleepbootkapitein slaagde er met zeer groote moeite in schipper Bouw man en diens broeder, een jongeman van 16 jaar, te redden. De Duitsche echtgenoote en den knecht, die beiden van ongeveer der tig-jarigen leeftijd waren, konden niet. meer bereikt wor den. Eenigen tijd heeft „Dc Onderneming" nog op de plek des onheils gekruisd, daarna heeft ziji koers gezet naar de hoofdstad. De schipper van de sleep boot bevestigde, dat tengevolge van den wind er een zware zee stond. Het wrak ligt op een diepte van ongeveer 3.80 M. De schipper van de Rijnaak heeft met zijn broer onderdak gekregen in oen logement, aan het Singel. Hij was diep onder den indruk van het gebeur de, zooals te begrijpen is, en was niet. in staat verklaringen af te leggen. ring. „Vasthouden den vluchteling vast houden „Daar loopt er één," riep het oudje eens klaps, terwijl ze in de richting van de Jung fernstieg wees. „Bedoelt u dien kerel daar op den rijweg „Hem na hem achterna drong Kleists aan. De krantenvrouw zette haar tasch op den grond. „Och hé," zeide ze terneergeslagen, „die heeft een fiets bij zich. „Maar wie dan waar dan toch ik zie niets riep mevrouw Ada angstig uit. „Stap toch op, juffrouw Een afgrijselijke kreet deed den rechter van het venster terugspringen. Hij zag om en ontdekte Stanway, die de deur naar Beij ers vertrek open gedaan had en met knik kende knieën daarbij stond, onbekwaam een enkel geluid voort te brengen. Kleists deed een paar onzekere stappen in de kamer. Hevig ontzet deinsde hij eensklaps terug, terwijl een angstig: „Jezus, Maria! over zijn lippen kwam. Een verschrikkelijk schouwspel vertoonde zich aan zijn oogen. De grond der slaapka mer was zwart en een licht voorwerp stak daar duidelijk tegen af. Het was een men- schelijke gedaante in een lang nachtgewaad een levenlooze massa. Het gegil van den Amerikaan, werd door de vervolgers op straat gehoord. Van schrik weigerden de voeten van me vrouw Ada hun dienst. De plotselinge vrees, dat haar echtgenoot een onheil was overko men, beving haar. Ze waggelde en viel. Toornig brommend over de „onhandigheid van de juffrouw," ijlde de oude verder. Bij de Jungfernstigge kwam zij een paar arbeiders, die van de Beesendamsbrug kwa men, tegen Zij vroeg hen of zij ook een fiet- se rwaren tegengekomen. „Dat niet, maar wel een dame per fiets zoo luidde het antwoord en men omringde de I opgewonden vrouw, om haar uit te hooren. Ondertusschen had Kleistst in het kantoor Ons Lichaam en onze Gezondheid. Dc levertraan bij de behandeling van wonden. De levertraan, die bij het versterken van wakke kinderen zoo'n groote rol speelt, werkt niet alleen inwendig Nieuwe onderzoekingen hebben aangetoond, dat moeilijk te genezen wonden en groote wondplekken door een be handeling met levertraanzalf verrassend snel genezen konden worden Men beweert, dat deze geneeskrachtigie werking veroorzaakt wordt door het groote vitaminegehalte van levertraan geeft bij het groeien van de cellen, waaruit ons lichaam is opgebouwd. Bovendien hebben onderzoekingen aan het licht ge bracht, dat levertraan in staat is, bacteriën in korten tijd te dooden Oude, geïnfecteer de wonden kunnen met levertraan veranderd worden in schoone, snelgenezende wondplek ken vooral bij zeer groote wondplekken is levertraanzalf uitstekend BUITENLANDSCH NIEUWS. Tragische misdaad in Parijs. Vrouw slaat haar dronken man met waschstamper dood. Een zeer tragische misdaad is Za terdagnacht gepleegd in Parijs. Daar kwam in den v.roegen ochtend op één der politie-bureaux een vrouw, gevolgd door twee pieisjes, waarvan er één een klein jongetje op den arm bad. De vrouw vertelde, dat zij haar man, die dronken thuis kwam en haar bedreig de, met een waschstamper had dood geslagen. Bij het door de politie ingestelde on derzoek in de kleine woning der Mail- hés, zoo was de naam van de familie vond men inderdaad in één der ka mers het lijk van den man. De schedel was hem ingeslagen. Het bed waarop hij lag was doordrenkt met bloed en ook waren groote bloedvlekken op de muur te zien. Aan den commissaris van politie gaf de vrouw het volgende relaas van 'het gebeurde. Dronken, zooals gewoonlijk, kwam mijn man omstreeks half één in den nacht thuis. Mijn beide dochtertjes, één van 16 en een van 14 jaar en ik zelf ook, lagen te bed. Ik had mijn klei nen jongen van 2l/2 jaar bij mij liggen. Mijn man stond tegen de deur te trappen en luid te schelden. Het oud ste meisje deed hem open. In de ka mer gekomen ging hij door piet vloe ken en schelden, waardoor het klein ste kind wakker werd en begon te schreeuwen. Het oudste zusje nam het kind mee. Mijn man was echter daar door niet gekalmeerd. Hij greep mij bij' de haren en riep Ik zal je wurgen. De beide meisjes kwamen verschrikt toeloopen en toen liet mijn man mij los. Toen ben ik naar de keuken gegaan en heb daar de waschstamper gehaald. Toen ik terug kwam, zat mijn man half uitgekleed op het bed. Ik gaf hem toen drie klappen op het hoofd. Hij viel achterover, wilde weer opstaan, maar zakte weer neer. Alleen met hem, de meisjes waren de kamer uitgegaan, heb ik liem toen nog een paar klappen gegeven omdat ik vreesde dat hij mij wat zou doen. Hij bewoog zich echter niet meer en ik ging naar de kinderen. In het eerst dacht ik heelemaal niet, dat mijn man dood was. Eerst eenige uren later, toen hij nog steeds geen teekenen van Jaap Snor ook TRUIEN, le klas reparatie - inr. voor ALLE soorten wollen kleeding, kousen en sokken, (ook de allerfijnste),. Den Helder, Zuidstraat 19. Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. beefde, toen hij met het licht de slaapkamer van zijn vriend binnentrad. Het lichaam van Beijer lag in een bloed plas. Het was een ontzettend gezicht. Het hemd was aan flarden gesneden., evenals het kussen, dat nat van het bloed op den grond lag. Stanway was dicht bij de deur op de knieën gezonken. Hij snikte zonder ophou den. „Terug," gebood de rechter zich met kracht herstellend. „U maakt u vol bloed. Raak den doode niet aan. We moeten de politie eerst met de zaak bekend maken." De Amerikaan had in zijn hevige smart niet gemerkt, dat hij, terwijl hij op den grond neerknielde, zijn overjas in het bloed van den vermoorde doopte. Hij schudde het rillend van zijn kleeren, doch lette daar in zijn droefheid niet verder op. Kleistst toonde meer tegenwoordigheid van geest. Hoewel de plotselinge geweldadige dood van zijn vriend hem vreeselijk had aange grepen, zoo deed hij zich toch weer spoedig als den ervaren jurist kennen. „Kom mee, mijnheer Stanway, wij moeten alles zoo laten staan en liggen, als wij het gevonden hebben en dadelijk de overheid hiervan kennis geven, opdat zij zoo spoedig mogelijk met de vervolging kan beginnen." Op dit oogenblik hoorde men schreden op de trap. Door de geopende deuren ontwaarde men een man in hemdsmouwen en op koese- voeten, die zich nog niet gewasschen of ge kamd had, „Wat is hier toch aan de hand liet zich een grove stem hooren. De Amerikaan herkende in de scheme ring den portier. „Lüttke, men heeft mijnheer vermoord mijn compagnon daar zie vermoord geslacht De oude slaakte een gil van schrik, terwijl hij voor het gruwelijke schouwspel dat zich bij het binnenkomen van het kantoor aan hem vertoonde, terugdeinsde. Dadelijk schoot Kleitsts op hem toe. „Heeft I van den „Argus" licht gemaakt. Zijn handu dan niets gehoord van hetgeen hier voor gevallen is Heeft u niet hooren schreeu wen De moord kan toch niet zoo zonder eenig gerucht geschied zijn „Wanneer is ze dan gebeurd jammerde de portier. „Nog niet lang geleden." „Zeker heb ik leven gehoord ik werd daardoor uit den slaap gewekt. „Moord moord riep iemand. Mijn hemel, dat klonk zoo afgrijselijk." ,U hebt mij gehoord. Maar daar vóór kort daarvoor „Toen sliep ik nog vast." Ondertusschen waren nog andere bewoners toegesneld. Dienstmeisjes, slechts in de onontbeerlijk- ste kleedij gestoken, een jong koopman, die vlak tegenover de kamer sliep, waarin de mis daad begaan was, de bediende eener firma, die op de eerste verdieping hare kantoren had allen drongen het bureau van den .Argus" binnen. De gezichten waren bleek van schrik en vragen klonken verward door een. Daar tusschen klonken de angstige kre ten der dienstmeisjes, die verschrikt de trap afholden, nadat ze het verminkte lijk aan schouwd hadden. .Terug terug riep de advocaat ten laatste. „Lüttke, loop snel naar het politie bureau en haal agentenKleists zag in, dat hijzelf de woning niet verlaten kon, daar steeds meer nieuwsgierigen het kantoor be stormden. .Dietrich hoorde de advocaat plotseling van de straat zijn echtgenoote angstig roe pen. Hij vloog haar het venster. „Ada ben jij daar Mevrouw Ada liet een kreet van schrik hooren, toen zij in het bleeke morgenlicht het gelaat van haar man zag. Van zijn wan gen sijpelde bloed zijn kin, kraag en das waren rood gekleurd. „Wat is er met je ge beurd bracht ze er stootend uit. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1