in geenerlei opz GEMEENTE ANNA PAÜLOWNA. Het Comité wensclit U en de Uwen van harte welkom hier en het hoopt dat de familie Breebaart binnenkort even gezien zal zijn in Zijpe als dat in Callantsoog steeds het geval is ge weest en thans, Burgemeester, wensch ik U, met een kleine connectie en aan vulling op een bekend gezegde dat ik dezer dagen in de krant las „Burgemeester „goeden Dag „Niet welterusten, maar aan den slag!" Ik heb gezegd. Een overweldigend applaus was het antwoord op deze rede. Daarna sprak de heer H. J. van Veen enkele w.oorden en zei dit met ge meng. de gevoelens te doen, na alles wat de laatste dagen in deze kwestie was ge passeerd. Gisteren, zegt de heer Van Veen, heb ik afscheid genomen van den heer De Moor, als Burgemeester, wel ke na eenige inlichtingen mijnerzijds mij zijn vertrouwen heeft geschonken. Als burger van Zijpe, zeg ik Burge meester Breebaart mijn volle mede- w erking toe. (Applaus.) De heer Pluister wenscht de gemeen te Zijpe geluk met de benoeming als Burgemeester van den heer Breebaart. vervolgens sprak dé heer Jippes, Hoofd der School te Oudesluis, en be groette den heer Breebaart recht har telijk als Burgemeester van Zijpe na mens alle onderwijzers in de gemeen te. V'ij hopen dat U en Mevrouw hier een even hartelijke bejegening te beurl vali, zooals U dat te Callanisoog gewoon zijt. Burgemeester Breebaart, wij hopen dat de belangen van het on derwijs voor de kinderen en de belan gen van de onderwijzers, bij U in goe de handen zijn. Oud-Burgemeester De Moor heet dan den heer Breebaart hartelijk wel kom. Gisteren, zegt spr., heb ik als Burgemeester van allen afscheid ge nomen en de wijze waarop dit is ge schiedt is voor mij een bewijs dat ik als Burgemeester naar aller tevreden heid heb gewerkt. Mocht eenmaal voor U dien tijd aanbreken, welke toch on herroepelijk komt, dan hoop ik dat men U dezelfde gevoelens toedraagt, dat zal een bewijs zijn dat U uw taak naar aller tevredenheid hebt vervuld. De gemeente Zijpe is een mooie ge meente, met een rustige bevolking, maar daarbij zijn ze wars van alles wat hen wordt opgedrongen. Over de wenschelijkheid van samenvoeging Zijpe'f-Caliantsoogv zuljen wij het hier niet hebben, daar ben ik het nog niet mee eens. Ik vindt het jammer dat dit onderwerp juist nu naar voren is gebracht. Ik zou U bijna willen toeroe pen ga hiermee voorloopig niet ver der. Doe Uw best om te zorgen dat U de sympathie verwerft van de rustige inwoners van Zijpe. Nogmaals, mijn heer Breebaart, mijne hartelijke ge- lukwenschen. (Applaus.) De heer Lovink, Burgemeester, wenscht den heer Breebaart veel ge luk met zijne benoeming en hoopt dat hij veel en zegenrijk werk mag doen' in het belang van de gemeente Zijpe. De heer Breebaart brengt aan allen,' die het woord hebben gevoerd, har telijk dank en spreekt zijn groote er kentelijkheid uit voor de ontvangst, welke hem hier is ten deel gevallen. Niet met angst ben ik hierheen geko men, een Burgemeester kent geen angst. Maar wanneer men mij de handschoen had toegeworpen, bad ik deze opgenomen. Gelukkig is dit met zoo. Ik dank de beide Wethouders, de leden van den Raad en de Secreta ris, den heer De Boer, dan ook van ganschér harte voor hunne tegemoet komende houding en allen mijn dank voor de waardige ontvangst. Burgemeester Breebaart verzoekt hierna aan allen om nog een poosje te blijven en gezamenlijk een glas wijn of andere verversching met hem te gebruiken. Zonder uitzondering werd hieraan gevolg gegeven en op de offi- cieele stemming in de Raadszaal volgde nog een zeer opgewekt uurtje. PREDIKBEURTEN ZIJPE. ZONDAG 5 MEI. NED. HERV. KERK Oudesluis v.m. 10 uur Ds. Witkop. Callantsoog 's av. 7.30 uur ds. M. v. Wichen. Zang.. Schagerbrug, St. Maartensbrug, Burgerbrug en Petten geen dienst. EVANGELISATIE. Schagen, v.m. 10.30 uur Ds. Gravemeijer van Amsterdam. Maandcolleete. Breezand v.m. 10 uur de hr. Boon. Breezand nam. 3Vï uur de heer Boon. INBRAAK TE SCHOORL. Bij den kruidenier van Keuningen in de kom van het dorp is Woensdagnacht op bru tale wijze ingebroken. De dief of dieven heb ben een ruit ingeslagen en zich zoo toegang weten te verschaffen tot het kantoortje waar een drietal- portemannaies met een totaal- inhoud van ruim f 40 wisselgeld uit het schrijfbureau zijn ontvreemd. Door de winkel deur heeft de dief 't pand weer verlaten. De politie heeft vinger-afdrukken genomen en stelt een verder onderzoek in. De ondergeteekenden, leden van een Commissie, welke zich heeft gevormd tot onderzoek van de gedragingen van NOTARIS VAN VEEN, inzake de lijsten betreffende de burgemeesters-vacature te Zijpe, zijn na grondig onderzoek der feiten tot het resultaat gekomen, dat hem in deze eenige blaam kan treffen. G. VAN DER SLUIJS, Schagerbrug. H. DIGNUM, Stolpen J. BLOM, Petten. KI. WINKEL, Keinsmerbrug. B. ELZER, 't Zand. Erkend Leverancier brillen. De heer De Boer aan de Spoorbuurt te Anna Paulowna, die eenigen tijd geleden aan zijn zaak een afdeeling brlilen heeft toegevoegd, mocht van het bestuur van het A.A.Z. AK bericht ontvangen dat hij is toegelaten als leverancier aan dit fonds. Voor vele leden van dit ziekenfonds in onze gemeente zal dit een groot ge mak beteekenen. Duivensport. Zondag 28 April hield de Postduiven-vereeniging „Altijd Ver der" haar eerste wedvlucht van dit seizoen vanaf Oudenbosch afstand 144 K.M. De duiven werden om 8 uur in vrijheid gesteld. De eerste duif werd ge constateerd om 11-30-52 uur, de laatste om 11-54-33 uur De prijzen vielen als volgt G. de Boe 1-6 P. de Vries 2-3-4-11-21 N. Spigt 5-15-16 A. Lief hebher 7-9 W. Blaauboer 8-112-14 J. v. Steijn 10-18-19-20 J. Peute 13-23 G. van der Berg 17-22. Brutale inbraak. Woensdagavond is ten huize van den Heer W. Kossen een brutale inbraak gepleegd. Terwijl in de zaal van Kossen een Bioscoop-voor stelling werd gegeven, hield de Mond orgelclub „De Tango" liaar repetitie in het Café. Toch hebben dieven de kans schoon gezien om van buiten af aan de zij van het huis, door middel van een raam open te schuiven toegang1 te krij gen tot de slaapkamer, waai- zij een kast overhoop haalden, en het onder de kast staande geldkistje meenamen, waarin zich een belangrijke som gelds bevond. Door toeval kwam de vrouw des huizes in het slaapvertrek en deed de ontstellende ontdekking. Na direct haai- man te hebben gewaarschuwd, heeft men de politie hiervan in kennis gesteld, die onmiddellijk een onder zoek instelde met behulp van een poli- tie-hond, waarbij men liet geldkistje in een bleekveld achter de hoornen te rug vond, opengebroken papieren en polissen beeft de dief er in gelaten, maar de portefeuille was verdwenen. Men heeft nog geen spoor van de daders. Alfabetische lijst van Candidaten Vrijzinige Kiesvereen. en Plaatselijk Belang. Donderdagavond werd in lo kaal Waiboer te Van Ewijksluis door besturen van bovengenoemde vereeni- gingen vergaderd en bij stemming be paald welke candidaten voor de a.s. Gemeenteraads-verkiezingen op de lijst zullen worden geplaatst. De Can didaten van Plaatselijk Belang en van de Vrijzinnige Kiesvereen. zullen dus op één lijst uitkomen, doch wel te be grijpen de vereenigingen op zich zelf blijven. De lijst, in alfabetische volgorde, is als volgt M. Cornelissen (PI. Bel.) Jb. v. Duin, V.D. G. H. Geerligs, V.D. H. Jonker Hz., V.D.; D. Koorn, PI. Bel,; G. Kuiken, PI. Bel. L. Raven PI. Bel.; C. D. Rezelman, V.D. E. Romar PI. B.; G. Smit, V.D. Jn. Smit Az., V.D. W. Waiboer, PI. Bel. De lijst is door ons zelf gerangschikt mochten er eventueele wijzigingen zijn gekomen, dan plaatsen we dit in een volgend nummer. GEMEENTE WIERINGEN. BEKENDMAKING. KOSTELOZE INENTING. Burgemeester en Wethouders van Wierin- gen brengen ter algemene kennis, dat gele genheid tot kosteloze vaccinatie en revaccina- tie zal worden gegeven in verschillende schoolgebouwen en wel Maandag 13 Mei a.s., des namiddags 4 uur in de o.l. school te Den Oever (mede voor de bijzondere school aldaar) Maandag 13 Mei a.s., des namiddags 4.15 uur in de o.l. school te Oosterland Dinsdag 14 Mei a.s., des middags 12 uur in de o.l. school te Westerland Dinsdag 14 Mei a.s. des namiddags 4 uur in de o.l. school te Hippolytushoef (mede voor de bijzondere school aldaar.) Revaccinaties telkens een week later. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze gelegenheid algemeen wordt opengesteld, dus niet alleen voor de schoolbevolking. Meenemen van trouwboekjes of geboorte bewijzen is zeer gewenst. Ouders en verzorgers worden er op opmerk zaam gemaakt, dat de meest geschikte leef tijd, waarop de kinderen kunnen worden in geënt in verband met het optreden van encephalitis tussen 3 en 9 maanden is en dat de maanden Mei en December voor de inen ting de' meest geschikte tijdvakken zijn. WIERINGEN, 2 Mei 1935. Burgemeester en Wethouders voorn. L. C. KOLFF. De Secretaris, VAN DUIN. SUCCES - NIEUWS. Zondag a.s. speelt Suc ces 2 thuis voor het Gouden Kruis en krijgt op bezoek Texel 2. De wedstrijd vangt aan om half tien. Succes 3 speelt eveneens voor het gouden kruis en gaat op bezoek naar H.R.C. 4 wat lang geen gemakkelijke taak is. Vertrek 9 uur. De adspiranten b gaan ook uit naar Helder F. Vertrek 9 uur. 's Middags wordt op het Succes-terrein een wedstrijd gespeeld tusschen 2 proefelftallen waaruit het NH.V.B.-elftal zal worden samen gesteld. Het N.H.V.B-elftal speelt jaarlijks in het Vierbonden - tournooi waaraan deel ne men de Amsterdamsche-, Leidsche-, Haar- lemsche- en "Noord-Hollandsehe Voetbalbond. Deze wedstrijden vangen aan 26 Mei a.s. Het is dus wel van belang dat een zoo goed mogelijk elftal uit deze elftallen wordt sa mengesteld. Het is daarom leuk-d&t voor de tweede maal wederom de keuCX.- gevallen op het Succesterrein, waar t'1 proef-elftallen zul len spelen. We zullen aaarom hopen dat de E.C. der N.H.V.B. er in zal slagen een zoo sterk mogelijk elftal uit deze spelers samen te stellen opdat de N.H.VJg^ een zoo goed mogelijke figuur zal slaan met de komende wedstrijden. De wedstrijd vangt aan om half drie. De opstelling der elftallen is als volgt Elftal A. Doel de Jong (K.V.V. 2)r. achter Korse (O.S. V. 3) 1. achter Roobol (H.R.C. 3) r. half Duynmeijer (Jisp 1) m. half Spaarman (Beemster 1) 1. half Rooker (Strandvogels 1) r. buiten Goudsblom (Alkm. Boys 2) r. bin nen Henneman (Schoorl 1) midvoor W. Ver donk (Zaandijk 2) 1. binnen F. Kuiper (Held. Boys 1) 1. buiten (Snijders (Held. Boys 1). Elftal B. Doel Goudswaard (H.R.C. 3) r. achter Bou- man (Strandvogels) 1. achter Goudswaard (M.L.D.) r. half Wals (Z.F.C. 4) m. half M. Schenk (Wieringerwaard 1) 1. half P. Koorn (Twisk 1) r. bulten A. Valk (W.F.C. 4) r. binnen Ewald (Watervogels 1) mid voor H. Kuiper (Monnikendam 1) 1. binnen Gast (H.R.C. 3) 1. buiten Koel (Schoorl 1). Voor reservespelers zijn aangewezen de Successpelers doelB. Kuitachter J. Idema midden Jb. Kuiper voor G. v. d. Wal. Loop der bevolking. Ingekomen Mw. J. Snooij'iijK gel) l lekker en kin deren uit Hariingen Mw. A. Visser uit Sneek L. Sieben uit Ambt Har- denberg H. J. M. Verbaken uit Zeve naar T. W. de Jong uit Bolsward Mw. M. W. Schooien uit Westbroek Joh. de Jonge en echtgen. uit Arnemui den A. Poeze uit Hindeloopen F. R. Feldman uit Uithuizen; Mw. J. L. Wie brecht uit Zijpe. Vertrokken F. Bos en gezin naar Wedde A. A. Eijsackers en gezin naar Hoorn Mw. T. N. van Dis naar Doorwerth H. van Goor naar Door- werth Iv. Veltman en gezin naar Utin geradeel H. v.d. Rijt en gezin naar! Amsterdam J. Ufkes naar Vlagtwed- de J. Hollenberg- naar Spanbroek II. Kuiper uaar Ilpendam C. Dekker naar Sliedrecht J. H. Avis naar Me- demblik Mw. P. Pruimeboom naar Den Helder F. v.d. Kreeke en gezin naar Waddinxveen Mw. B. A. Ruige naar Rijswijk G. Blom naar Rotter dam W. Faas en gezin naar Haar lem E. Waker en gezin naar Zuid broek D. Boersma «en gezin naar Ferwerderadeel Mw. G. Heijblok naar Anna-Paulowna B. Delhaas en ge zin naar Borger. BURGERLIJKE STAND. Van 26 Apr. t.m. 2 Mei '35. Geboren Anne, z.v. A. Vrieswijke en S. Feenstra Jan, z.v. C. de Beer en H. Heijerman Hendrikje, d.v. E. Sik kema en G. de Hoop Pieter Lourens, z.v. A. v.d. Welle en M. de Wit; Simon, z.v. Jac. Smit en G. Kooij Dirk, z.v. J. Wolters en A. Fonck. Gehuwd K. Vader en A. Lont. Overleden: N. Halma, 71 jr. weduwn. v. J. Zijlstra M. Mostert, vr. 72 jr., wed D. Mulder J. Bakker, m. 61 jr., we duwnaar v. A. Snooij. DE VASTRECHTTARIEVEN P.E.N. Aan het Secrtariaat der Middenstandsvereeniging Wie- ringen is van het P.E.N. bericht ontvangen dat de ingebrachte bezwaren van diverse af nemers jegens de verschuldigde vastrechtaan- slagen aan betrokken personen werden beant woord. UITVOERING HARMONIE. De nonstop- uitvoering, welke Zondagavond a.s. in Cine ma De Haan wordt gegeven, zal voor de be zoekers een zeer varieerende avond worden. Harmonie geeft eerst een concert waarbij de a.s. Concoursnummers worden uitgevoerd. Vervolgens houdt de heer Jannes Bosker een parodie over de kampioenschappen Man- dolinevereen. O.K.K. en Voetbalvereeniging Succes. Dan volgen kwartet-solo's van leden Har monie en een tooneelschets, in één bedrijf, optreden van het duo Kooij en den heer M. Kooij en als slotgroot bal. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 5 MEI. NED. HERV. GEM. H-hoef voorm. IOV2 uur Ds. Van Beek. Doopsbediening. Oosterland nam. 2 uur Ds. Van Beek. Westerland 's av. half acht Ds. Meihuizen. 9 Mei 8 uur Herv. Zusterkring te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. Hippolytushoef v.m. 10 uur Ds. H. Meihuizen. Diakenbevestiging. Vrijdag 10 Mei 8.00 Doopsgez. Jongerenkring. EVANGELISATIE. H.-hoef v.m. 10 uur de heer O. Deen. Maandelijksche collecte. Den Oever Land in Zicht 7 u. de hr. O. Deen. GEREF. KERK H.-hoef 10 uur Ds. Tollenaar. H.-hoef nam. 2'l/z uur Ds. Tollenaar. H.-hoef v.m. 10 uur Cand. J. Oranje. Den Oever nam. 3 uur Cand. J. Oranje. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. WIERINGEN. Wederom doet de Commissie voor Autorit „OUDEN VAN DAGEN" een oproep tot de autobezitters om ter vergadering te komen op MAANDAG 6 MEI 's AVONDS 8 DDR in lokaal S. KAAN, H.-hoe(. Bespreking voorstel „RIT NAAR TENTOONSTELLING FLORA TE HEEMSTEDE." Komt allen. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK (met inbegr. ged. Wieringermeer) Van 26 Apr. t.m. 2 Mei' '35. Geboren Wiebo, z.v. Dirk Poot en Wiepkje Knopperts, (Middenmeer) Catharina Maria, d.v. Nico Roozendaal en Martha Margaretha Schuitemaker. Overleden Geene. Gehuwd Adrianus Jacobus Zwa- nink en Maria Margaretha Winnubst Tiddo W'ilkens en Catrina, Henderika, Jobkiena Bloemsma Hendrik de Ylugt en Martje Ploegstra. POLITIE. Gevonden een belastingplaatje. Inl. Politie Slootdorp. HOLL. MIJ. VAN LANDBOUW. Aid. Wieringermeer. Donderdagavond hield bovengenoem de afdeeling een vergadering in Hotel Smit te Slootdorp, waar ir. L. de Vries, Rijksveeteelt-consulent voor N.-ll., een lezing hield over Het inkuilen van persvoeder, terwijl ir. Van Steen landbouwkundig ingenieur, van de Cultuurmij. een toelichting gaf om trent de gewassen welke in de Wierin germeer het meest geschikt zijn voor inkuilen. De belangstelling voor deze lezing was goed te noemen, naast de talrijke bedrijfsleiders der Cultuurmij. waren een flink aantal nieuwe pachters aan wezig, terwijl ir. Kretschman, ir. Prum mei en ir. Bosma van Cultuurmij. even eens aanwezig waren. Nadat de heer G. Schoorl, voorzitter der afdeeling de vergadering met een kort woord geopend heeft, geeft de^ allereerst het woord aan ir. de Vries. Ir. de Vries zegt dat de belangstel ling voor het inkuilvraagstuk de laat ste jaren groot is. Spr. noemt hiervoor drie redenen. Ie. De intensivering van den land bouw, speciaal de veehouderij, in de periode voorafgaande aan de crisis. Door het gebruik van meer kunstmest waardoor men voorjaars bij gunstig weer op een tijdstip, waarop de weers omstandigheden het hooien niet toe liet, over veel gras beschikte, dat het beste ingekuild kon worden, mede met het oog op de arbeidsverdeeling 2e. de propaganda voor een nieuw systeem van inkuilen met mineraal- zuren, waardoor bijna geen verliezen zouden optreden en de onderzoekingen aangaande de oude en de nieuwe werk wijze door het R. L. P. te Hoorn 3e. de crisis-omstandigheden wel ke het noodzakelijk maken, zooveel mogelijk voer op eigen bedrijf te tee- len, teneinde daardoor zooveel moge lijk te besparen op de vrijwel altijd min of meer noodzakelijke uitgaaf van krachtvoer. Spr. behandelt achter eenvolgend de verschillende methoden van inkuilen, de z.g. koude en warme methoden, zet op duidelijke wijze uiteen dat de Hol landse!) e methode (warme) voorkeur heeft boven de Duitsche (koude.) Na bespreking van deze twee vrijwel bekende manieren van inkuilen, waar bij de heer de Vries, de verschillende processen die optreden in de .kuil uit- voerigbehandelt, komt spr. lot de nieuwe methode, d.w.z. inkuilen met zurentoevoeging, welke methode ver schillende voordeelen biedt boven de oude methoden, t.w. door zuurbespui- ting sterft het gras spoedig af, de hoo- ge zuurgraad doodt of maakt de bac teriën onschadelijk, geen temperatuur stijging, dus koude methode, geen of althans zeer gering verlies aan voe dende bestanddeelen. De verschillende proeven hebben dit uitgewezen wenschelijk voor deze manier van inkuilen is een silo doch niet noodzakelijk. De oude methoden waren min of meer bedrijfs-onzeker, de nieuwe me thode lang niet zoo riscant, vandaar dat met groot enthousiasme deze me thode wordt gepropageerd. Na de lezing van ir. de Vries werden eenige vragen gesteld. Ir. Van Steen gaf vervolgens een toelichting, omtrent de gewassen wel ke in de Wieringermeer het meest ge schikt zijn voor inkuilen en behandel de vooraf de verschillende grondsoor ten die worden aangetroffen in de Wie ringermeer. Gezien de actueliteit van deze toelichting leek het o.i. van belang dat dit zoo uitvoerig mogelijk in de krant komt. Daar dit in een ver slag noodzakelijkerwijze altijd dusdanig moet worden bekort, hebben wij ir. Van Steen verzocht zijn toelichting in een artikel te verwerken, waartoe de heer Van Steen bereid was, zoodat in een van onze volgende nummers op dit vraagstuk uitvoerig zal worden inge gaan.) Na de inleidingen werd door de af deeling nog besloten dat een afgevaar digde zal worden gezonden naar de Algem. Vergadering van de Holl. Mij. van Landbouw, die binnenkort wordt gehouden. Hierna volgde sluiting met een spe- ciaaal woord van dank tot de beide in leiders. Flevo-Nieuws. Wederom zijn de gou den kruis wedstrijden uitgesteld voor de Flevo-elftallen. Het eerste gaat Zondag een tegenbe zoek brengen aan D.O.S.K.O. te Oude sluis. De opstelling is als volgt Por Jb. v.d. Laan de Haan Jendseak Voeten Toeebak E. Schoneveld, J. Van Wingerden, Van Asch, Hooiveld, E. v.d. Laan. Reserve H. Heijnen. Vertrek om één uur van Middenmeer Slootdorp en Terp worden afgehaald. De leden en donateurs worden er op attent gemaakt dat Vrijdag 10 Mei de algemeene vergadering wordt ge houden in Hotel Smit te Middenmeer. Men zie hiervoor de agenda die a.s. Dinsdag in de courant wordt geplaatst. Wegen-misère. De razia die vanwege Zuiderzeewerken op de Polderwegen wordt gehouden inzake herstel oFvëF- nieuwing kunnen wij niet anders dan prijzen, docli de manier, waarop de verschillende omleggingen van het verkeer zijn gegeven kunnen wij lang niet bewonderen. Herhaaldelijk moet paen klachten vernemen van vreemdelingen die ver dwaald zijn in 't Polderwegen-doolhof. De pijltjes die de omlegging aangeven staan in het teeken der crisis erg ma gertjes, bovendien op plaatsen waar zij niet opvallen of geen aanwijzing geven. Men ga maar eens zien hij de Sclieipenbolweg. Voor hen die bekend zijn in de Polder is het al een puzzle om niét met al te veel tijdverlies de Pol der door te komen, laat staan voor de vreemdeling. JAARVERGADERING van de aankoopver- eeniging SlootdorpMiddenmeer in 't gebouw voor maatschappelijk werk. Te ongeveer 8 uur opende de voorz. de -ver gadering en uitte zijn spijt dat het getal aan wezigen niet grooter is, daar toch door ge meenschappelijke aankoop de voordeelen groot zijn. Het totaal bezoekers was 21 perso nen. Begonnen wordt met het jaarverslag van de penningmeester. Het bleek na lezing dat de penn. de zaak prima in orde had en daar voor werd hem door de voorzitter een woord van dank gebracht. De financiën waren tot 31 December Uit gaven f 2940,10 Inkomsten f 2950.71, batig saldo f 10.60. Was voorheen de contributie per jaar f-O.25, dit werd na gehouden besprekingen gebracht op f 0.75, welk bedrag in twee keer zal wor den opgehaald. Alle leden waren het er over eens dat deze regeling beter is dan de oude. Hierna werden nieuw statuten, vastgesteld. Het nieuwe reglement werd in zijn geheel voorgelezen, daarna artikelsgewijze behan deld en goedgekeurd. Door bedanken van twee bestuursleden had een verkiezing voor de twee leden plaats. De nieuw gekozenen zijn de heeren van der Ma le en H. Meijer, beiden te Middenmeer. Tot aan nu toe hadden de bode's voor hun werk niets ontvangen, dat wil zeggen geen loon, De /ergadering begreep wel, dat het zoo niet door kon gaan en meende een zekere vergoeding te moeten toekennen. Tot bode te Slootdorp werd benoemd de heer Schuitema en te Middenmeer H Meijer. De vergoeding voor ieder wordt vastgesteld op f 15.per jaar. Ook de penning meester zal een soortge lijke vergoeding ontvangen. Enkele leden vonden dit bedrag erg laag, doch het was naar genoegen van de betrok kenen zelf. Alzoo besloten. RONDVRAAG. Hazenberg vroeg, al hoewel hij de meening toegedaan was dat het niet op deze vergadering thuis hoorde, hoe het stond met de oprichting van een begrafenis- vereeniging. De voorzitter zegt dat de zaak aan hét rol len is maar niet hard opschiet. Hij zegde toe, dat mocht er binnenkort wat van komen, een vergadering zal worden belegd om tot het doel te geraken. Ook werd nog door het bestuur medege deeld dat er pogingen zullen worden aange wend om de petroleum voor lager kostprijs aan de leden te kunnen leveren. Uitgegeven kunnen nog worden een partij tje pootboonen die nog in 't bezit van het bestuur zijn. Hiermede was de agenda afgehandeld, en volgde sluiting. In zijn sluitingswoord herin nerde voorzitter er aan dat men toch. vooral van de leden mocht verwachten om hun best te doen om de zaken zoo goed mogelijk af te wikkelen daar er voor de leden groote voor deelen aan verbonden zijn mits ook zij zor gen- dat de zaak goed loopt. Het was een niet zoo goed bezochte verga dering, maar er is van uitgegaan wat noodig is om de vereeniging te brengen tot verdere bloei. RECTIFICATIE. Naar aanleiding van een bericht in het vorig nummer omtrent het winkelpand van Oegema, dat dit gekocht zou zijn door den heer J. IJ. Holtrop, ontvingen wij van be voegde zijde de mededeeling, dat van deze verkoop in 't geheel geen sprake is. Ook is er geen denken aan, dat een gedeelte dezer winkel tot melkzaak zou worden veranderd. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 5 MEI. Slootdorp geen dienst. Middenmeer 's av. 7 uur Ds. Reddingius, Hauwert. Bevestiging van nieuwe lidmaten. Bus van Slootdorp om 6'/2 uur. EVANGELISATIE Slootdorp v.m. 9.30 uur de hr. Dubbeldam van Barger Compascum. Extra collecte. Middenmeer n.m. 3 uur de hr. Dubbeldam. Voorbereiding H. Avondmaal. GEREF. KERK MIDDENMEER Middenmeer v.m. 9.30 uur Leesdienst. Middenmeer nam. 3 uur Cand. v. d. Vliét. MARKTBERICHTEN. Schagen, 2 Mei 1935. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt2 Paarden f 200 a 325; 12 Pinkstieren f 70 a 1.40 433 Geldekoeien (mag.) f 80 a f 140 40 Geldekoeien (vette) f 150 a 250 70 Kalfkoeien f 130 a 190; 80 Pinken f 70 a 110; 271 Nuchtere kalveren f 3 a 10 40 Schapen (vette) f 14 a 21 189 Overhouders f 11 a 14 4 Bokken en geiten f 4 a 6 25 Varkens (mag.) f 18 a 24 17 Varkens (vette) per Kg. 37—38 cent152 Biggen f 12 a 16 Konijnen f 0.50 a f 1.50 Kippen 50—75 cent. Eierveiling, Schagen, 2 Mei 1935. Aange voerd 98.000 Kipeieren. Prijzen als volgt 54—56 Kg. f 1.80 a 1.90 56—58 Kg. f 1.90 a 2.00 58—60 Kg. f 1.90 a 2.10 60—62 Kg. f 2.00 2.20 62—65 Kg. f 2.10 a 2.50 Kleine Eie ren f 1.60. 5000 Eendeieren f 1.70 a 1.80 28 Kalkoen eieren f 3.00 a 3.10. Eierveiling Helder, 2 Mei 1935. Aangevoerd 42380 stuks Kipeieren prijzen als volgt :52 54 Kg. f 1.80 a 1.90 55—57 Kg. f 1.90 a 2.10 58—60 Kg. f 2.00 a 2.20 61—63 Kg. f 2.00 a 2.25 64—67 Kg. f 2.10 a 2.60. 798 Eendeleren f 1.60 a 1.70.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1935 | | pagina 4