II kunt ei niet buiten NfILs' Kliirfiuiztbii O I O. Rotterdamcbe Bankvereeiiiing. van UW GRANEN Zaaizaadvereen. Z.A.R HEUSEVELDTu MINNES WIERINGERMEER. NOG ZONDER BON verkrijgbaar Bronner's Schoeohaodel Wieringerwerf VERSNOEP uw Punten bij I. VAN DER KOOI Voor luxe of Huishoudelijke voorwerpen Groote keuze KROEZE's BAZAR Slootdorp Te Koop G. H, Bartelink J. van der Kooi, Telef. 1 Slootdorp Nog steeds Waarom MAKELAAR - WIERINGEN' HYPOTHEEK Leuke modellen Dames Swift ZOMERSCHOENEN Verder ontvangen Oliegoederen en Rubberlaarzen Nog voorradig degelijke en betrouwbare kwaliteitsgoederen Manufacturenmagazijn 180C0 K.G. Tarwestroo en 20000 K.G. Erwtestroo voor directe levering Wagenpad - Wieringerwerf Telef. 2, (Wagendorp) EEN KEURIGE PERMANENT en een GOEDE VERZORGING VOOR UW HAAR daarvoor komt u bij KAPPER KROEZE, uitstekend klaar. SLOOTDORP, Telef. 26. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 18 AUGUSTUS NED. HERV. KERK. Oosterland v.m. 10uur Ds. van Beek. H.-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. van Beek. 21 Augustus 8 uur Herv. Zusterkring H.hoef DOOPSGEZ. GEMEENTE Hippolytushoef v.m. 10.30 uur Ds. A. Mulder van Aardenburg. EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Den Oever nm. 4.30 uur de hr. O. Deen. GEREF. KERK H.hoef v.m. 10 u. Ds. Goede v. Slootdorp H.hoef nam. 2.30 u. Leesdienst. Den Oever v.m. 10 u. Leesdienst Den Oever nam. 5 u. Cand. Schenkeveld CHR. GEREF. GEMEENTE: In de Ka-Ml te Den Oever Voormid«jl3è. 10 uur Leesdienst. Namiddags 6) uur Leesdienst Kapel, Den Oever Dinsdag 20 Aug. a.s. 7.30 nam. Ds. Kampman Chr. Ger. Pred. te Opperdoes. LEGER DES HEILS Zat. 24 Aug. Openluchtmeeting terrein C. Bakker, bij de bushalte Hofstr. Den Oever Leider: Luitenant L. H. Heikens, Aanv. 7 uur. Allen hartelijk welkom. QUARANTAINE ZEERAD. Beste gelegenheir tot zwemmen op onder staande tijden (zomertijd) 15 Aug. 811.35 v.m.4.00 uur nam. 16 Aug. 812.20 nam.4.50 nam. 17 Aug. 81 nm.5.30 nam. 18 Aug. 81.45 nam.6.45 nam. 19 Aug. 82.25 nam.6.55 nam. 20 Aug. 8.3.nam.7.40 nam. MEDEDEELING DEN HELDER SCHAGEN 't ZAND zijn vanaf Woensdag j.1. wederom GEOPEND Wij maken U er op attent VOORAL Uw textielkaart mede te Juist in deze tijd met zijn distributie-moeilijkheden en verhoogde belastingen is een goed-ingerichte boekhouding, regelmatig en nauwkeurig bijgehouden door ADMINISTRATIEKANTOOR B. ZON noodzakelijk. Molenvaart 44, ANNA PAULOWNA, Tel. 79. STELT U HET VAKKUNDIG BIJHOUDEN VAN UW ADMINISTRATIE UIT? ernstig ongeval te egmond aan zee. De schildersknecht J. Zwart, die in dienst van den heer li. A. de Goede bezig was aan het opschil deren van de vroegere kincter-va- cantiekolonie Sint Jozef aan het Pompplein te Egmond aan zee,, wil de van het dak, waar hij aan het werk was, langs de ladder naar be neden gaan. Hoewel zijn baas de ladder nog vasthield, stapte hij toch nog mis, met het noodlottig gevolg, dat hij van een hoogte van ngeveer 7 M. naar beneden viel. Doordat hij zijn tegenwoordig heid van geest behield, wist hij met zijn handen zijn val te stui ten, waardoor hij echter beide pol sen brak, terwijl hij toch nog me1 het hoofd op den grond terecht kwam en een hoofdwonde en een hersenschudding opliep. Na door dokter Belonje te zijn geholpen, werd hij voor verdere behandeling in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar opgenomen. Zijn toestand is naar omstandig heden'redelijk wel. een pufverbod De Staatscrt. bevat een besluit van den secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij, gelet op de Landh.- Crisiswet 1933, inhoudende „Het verhandelen of doen ver handelen, met inbegrip van het af leveren en doen afleveren van puf en nest, is verboden. Het verbod geldt niet, indien en voor zoover daarvan door 't Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd onthefling is ver leend en de daarbij door dit bu reau te stellen voorwaarden zijn nagekomen." RIJKSMIDDELEN IN JULI. De opbrengst van de Rijksmiddelen 'in Juli was bijna een half millioen bo ven de raming. In zeven maanden van ■dit jaar is ruim 13 milliioen gulden miin der ontvangen, dan was geraamd. BUITENLANDSCH NIEUWS. VEWOEDE STRIJD BOVEN LONDEN Het D.N.B. meldde gisteravond: Volgens het laatste bericht over de Duitsche vlucht naar de omgeving van Londen waren tuighuizen opslagplaat sen en koelhuizen het doel der Duit sche bommenwerpers. Aan weerszijden van de Theems zijn groote branden uitgebroken. Overal stij gen rookwolken op en ziet men treffers en trechters. Over de „Slums" van East end hangt een zwarte sluier. Als muggen boven een moeras dansen de Duitsche jagers boven den grijzen ne vel van Londen. Hun aantal schijnt on begrensd. Zoover het oog reikt: Hurri- canes en Spitfiris. Daar tusschendoor jagen de scherp geteekende schaduwen der Messerschmitts en over den gehee- len sector zijn deze snelle vliegtuigen in gevecht met een numeriek sterkeren tegenstander. In verbeten gevechten la ten Engelschen en Duitschers elkaar niet meer los, tot een van beiden doode ijk getroffen naar beneden stort. De leider van de jagers meldt dat twee jachteskaders de versperring heb ben doorbroken. Drie eskaders Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben hun doelen ten westen van Londen gevonden en volgens bevel aangevallen. Door een noodlottig on geval is van ons heen gegaan onze innig ge liefde, zorgzame Man en Vader AEILKO KAMST, in den ouderdom van 42 jaar. Zijn diepbedroefde Echtgenoote en kinde ren H. M. Kamst-Kruize Aeilko Gientje. Wieringen, 15 Aug. 1940. De teraardebestelling* zal plaats hebben op Maandag 19 Aug. a.s. des nam. te 2 uur, van- uiit de Ned. Herv. Kerk te Westerland. KAPITAAL RESERVES f 61.500.000. 150 KANTOREN IN NEDERLAND. GEEFT ADVIES INZAKE BELEGGINGEN. SAFE - LOKETTEN TE HUUR. Bij aankoop van Staats-, Provinciale-, en Gemeentestukken en pandbrieven van erkende Hypotheekbanken wordt eene rente gemaakt van 1 tot 5%. met halfjaarlijksche rente betaling. Inlichtingea bij KANTOOR HIPPOLYTUSHOEF Telefoon No. 15. ONDERTROUWD S. P. Bakker en A. J. Breesnee Oosterland, "Wieringen 15 Aug. 1940 Den Burg, Texel Huwelijksvoltrekking 29 Augus tus a.s. te Den Burg, Texel. Gelegenheid tot feliciteeren te Oosterland van 19 22 Aug. Toekomstig adres „De Scherf" Schervenweg, Wieringermeer. Ds. en Mevr. DE WILDE-MUL- DER geven kennis van de geboor te van hun dochter Geertje Johanna Hippolytushoef, 16 Aug. 1940 Doopsgez. Pastorie. GROOTE VOORRAAD IN ALLE MATEN, BIJ MAARTEN SMIT Koegras. Tel. 2. EEN ADVERTENTIE IN DIT BLAD HEEFT STEEDS RESULTAAT I Net kosthuis gevraag te H.-hoef of Westerland Brieven onder letter G. Bur. Wier. Crt H.-hoef Wij hebben ontvangen: een pracht colectie HAARD KACHELS en Siersalamanders. Vakkundige behandeling. Jarenlange ervaring. Aanbev. P. Kreijger. Beltstr. Hippolytushoef. Attentie. Het bestuur der Gym. V. Wieringen deelt dat de jongens- gym a.s. Woensdag aanvangt v. 6' 2 tot 7'/s uur. GESCHIEDT OP DESKUNDIGE WIJZE IN ONZE PAKHUIZEN. Gunstig gelegen te KLEINE SLUIS en VAN EWIJCKSLUIS. Laat thans niets verloren gaan, van uw zoo kostbaar graan. Wij bevelen ons aan voor alle behandelingen van uw GRANEN en ZADEN. te ANNA PAULOWNA. Dir. G. C. v. BALEN BLANKEN, Tel. 24 en 22. Tel. Hippolytushoef 15. Belast zich met plaatsing van particuliere gelden op SLUIT ALLE VERZEKERINGEN. Tandarts DE HERDER Zandburen H.-Hoef is van 19 tot en met 27 Augustus afwezig Van 1 4 regels 40 eent. (Bij vooruitbetaling.) Flink OPGEKNAPTE RIJWIELEN', als nieuw, Spotprijzen. GEBR. TEN BRINKE, H.-hoef. TE HUUR Aardappel - Sorteer- machine en Aardappelsproeiers. A. BOERHAVE, Middenmeer. Ontvangen Dames- en Heeren- SPORTRIJ WIELEN. Aanbev. P. KREIJGER. Belstr. H.Hoef. TE KOOP eenige naaimachines, radiotafels, theemeubels en kar petten voor billijke prijzen Joh. Oetzes, Oosterland. Nog af te geven: jonge Duitsche HERDERSHOND Kamp. afst. SCHMALZ, Schagen H. II. Veehouders Veegeneesmid- dclen voor Paarden, Koeien, Var kens. Met Prêsuron Preparaten De beste resultaten. Beleefd aanb. Depóthouder JAC. TROUW, Wierweg F 62 I, Slootdorp. Blcemen noodig Bloemenmagazijn ZIT-SLAAPKAMER gevraagd met' J. Posthumus. Hcofdstr. Tel. 11, gebruik van keuken, omtrek H.'li.-hoef. Voorziet U hierin 't beste, hoef. Brieven letter S Wier. Crt. Door eigen kweekerij 't voordeeligst Sluit II aan bij de Wederkeerige Verzekering Mij. 2e Noordelijke Onderlinge Waarborg Mij. tegen MOLEST-RISICO gevestigd te Groningen Dir. H. Jansen N.V., Gevolmachtigde te Amsterdam fa. van Marle - Hulsewe Hoofdvertegenwoordiger voor Noord-Holland boven Alkmaar Kassierkantoor A. Sleutel Jzn., Schagen Wij hebben voor U ROLLEN VERDUISTERINGSPAPIER a 10 M. VERDUISTERINGSKAPJES MAPPEN VOOR UW DISTRIBUTIEKAARTEN BOSKER's BOEKHANDEL H.-HOEF MIDDENMEER. 95 ct. 25 ct. 15 ct. ii. ZUINIGER in BRANDSTOFVERBRUIK voor de verwarming van meerdere vertrekken dan 't gebruik van meerdere kachels. VOLWAARDIGE CENTRALE VERWARMING voor uw gehele huis door ÉEN ENKELE HAARD met daarop aansluitende RADIATOREN voor de andere kamers. In alle vertrekken aangename regelbare temperaturen. Bovendien is het mogelijk de Haard ook apart te stoken ter verwarming van Uw voornaamste woonvertrek, waar de Haard wordt geplaatst. DE HAARD - CENTRALE VERWARMING biedt U nog tal van andere voordelen. Vraagt ons nadere inlichtingen, die gaarne zonder enige ver plichting Uwerzijds, worden verstrekt. Ieder HAARDCENTRALE wordt door ons GEGARANDEERD voor de aangegeven temperaturen en door deskundige mon teurs aangelegd. Zendt deze coupon nog heden aan HEUSEVELDT N.V. Langestraat 24 ALKMAAR. Zendt mij GRATIS uw bro chure over de Haardccntrale Verwarming Naam Adres Woonpl Technische Afdeling Langestraat 24 ALKMAAR. Telef. 4170.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1940 | | pagina 5