WEEKBLAD van de en het N°. 2. 1844. TWEEDE JA.IRGMG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAAK®AG H E T r ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdaga des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt Toor elke plaatsing. 8 JA1VITARIJ. BUITENLANDSCHE BERIGT EN. F R A N K R IJ K. PARIJS, 25 Dec. Meermalen is hier te lande en elders, na treurige ondervindingen gewaarschuwd geworden tegen de onvoorzigtigheid om chemische of zoogenaamd Lucifer zwavelstokken binnen het bereik van kleine kinderen te la ten. Hoe vele brandongelukken aan goederen of personen zijn daardoor niet veroorzaakt gewordenDoch een lijk— schouwing-gerigt, laatstleden Donderdag over een derdehalf- jarig meisje te Stonehousein Engeland gehoudenloont dat eralthans bij sommige soorten dier zwavelstokken nog een ander gevaar bestaatwaaraan men niet denken zou. Het arme meisje namelijk dat gezegd wordt een zeer lief kindje geweest te zijn had een luciferdoosje in handen gekregen van vier of vijf der zwavelstokken de compositie afgebeten en ingeslikt. In weinige uren was het kind een lijk. Een te hulp geroepen geneesheer verklaarde het ver giftigd en de maker der lucifers erkende dat in de zamen- stelling daarvah gifstof gebruikt werd. BINNENLAND. HELDER en NIEUWE DIEP 1 Januarij. Ten gevolge der bevolene opheffing van de betrekking van Plaatselijken Kommandant in deze Vestinglag gisteren de HEdel Gestrenge Heer C. F. E. baron von Steiger kolonel en plaatselijke kommandant alhier zijne betrekking neder en droeg zijne functien over aan den oudsten aanwe zigen Hoofd-officier der corpsen van het garnizoenden HEdel Gestrengen Heer den Beer Poortugaelmajoor kom- manderende het alhier garnizoen houdende detachement van het 3e regement artillerie. Werd de tijding dat de drang der omstandigheden de opheffing van het plaatselijk kom- mando alhier noodig had doen oordeelen reeds om het te niet gaan der betrekking zelve met gevoel van leedwezen ontvangen zeer werd dit gevoel verhoogddewijl men als gevolg dier opheffingeen verdienstelijk hoofd-officier eene betrekking moest zien verlatenwelke lig meer dan 14 jaren met waardigheid vervulde hem aan deze Gemeente verbond en door de wijze der waarneming voor dezelve goed en nuttig was. In vele opzigten verdient de thans gepensioneerde bevelhebber den dank eener burgerij wier welzijn hij hielp bevorderen, daar waar zijne dienstbetrekking hem dit toeliet en ongetwijfeld zullen de veelvuldige bewij zen van welwillendheid en goede gezindheid van ZHEdel Gestrenge ondervonden, de jaren van zijn bevelhebberschap, nog lang in aangename herinnering doen blijven. De hemel zegene den man die hoewel nog in de kracht zijns levens de dagen van rust gegund zijnop zijnen verderen levens weg en doe hem nog in ruimte van tijd vrij van tegen spoed de genoegens des levens smaken. DELFT, 2 Jan. Heden was de dag bestemd tot bijzetting van het stoffelijk overschot des vorsten die Nederland ge durende zeven-en-twintig jaren heeft geregeerd, in die graf gewelven waar zoo vele zijner voorzaten rusten. Des morgens ten 7 ure is het koninklijk lijk uit de zaal van het gebouw van 's rijks werf te Rotterdam waarin Jiet sedert deszelfs ontscheping was nedergezetgesteld op den rouw wagen. De wagen was bespannen met acht paarden, behangen met rouwkleeden, elk paard geleid wordende door eenen koetsier. De koninklijke kroongehecht op een rood fluweelcn kussen, benevens de ordeteekenen, waren op het rouwkleed dekkende de kistgeplaatst. Op het oogenblik dat de lijkwagen 'srijks werf seriiet, werd dezelve voorafgegaan door eene eerewacht te paard uit ingezetenen van Rotterdam, die het verlangen hadden te kennen gegeven om tot geleide te dienen, door een escadron cavallerie (dragonders) gecommandeerd door een hoofd-officier; door een hof-fourier en twee rijknechts te paarddragende een zwart krip om den arm en zwarte handschoenendoor eene rouwkoetswaarin gezeten waren Z. Esc. de minister van marinede vice-admiraal RjJi-y. en Z. Exc. de minister- van staat, de graaf van der Dfryp^è^btneur der provincie Zuid-Holland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1