WEEKBLAD tam de HELDER bbetIEUWEDIEP. TWEEDE JA1EG,1\C. iGEN Dit Weekblad "wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. UI A i K D A G IS JAAÜAEIJ. Bij deze COURANT wordt een TITELBLAD en inhoud van het MENGELWERK uitgegeven. BUITENLANDS C HE BERIGTEN. DUITSCHLAND. WURTEMBERG 31 Dec. In cene straat der stad Hall had men dikwijls een fiaauw gekerm gehoord als van ie- ij mand die om hulp riep. De overheid, opmerkzaam gemaakt op het huiswaaruit het gejammer scheen te komen liet hetzelve onderzoeken. Thans vond men in een koud duis ter en gesloten vertrek de dochter van den eigenaar des huizes, een' man uit den ambachtsstand; daar lag het meisje op vergaan stroo in allerlei vuilnis van bijna alle deksel i óntbloot en naauwelijks meer een menschelijk wezen gelijk. De beenen langs het lijf opgetrokken waren geheel ver stijfd. Naar alle waarschijnlijkheid had de ongelukkige reeds eenen geruimen tijd in dezen toestand doorgebragt, en, om zich tegen de koude te beschutten, zich zoo in-eengekrom- pen en blijkbaar met ontoereikend voedsel haar leven moeten rekken. Toen men haar vond had zij het gebruik harer ledematen verloren. Haar vader werd terstond in hechtenis genomen alsmede deszelfs verloofde. Beiden liggen onder zwaar vermoeden dat zij het op den dood van het inge- kerkerde meisje zouden toegelegd hebben om zich van haar moederlijk erfdeel meester te maken. Het meisje is thans ten gevolge der verpleging, welke men haar gegeven heeft, in zooverre hersteld dat haar leven buiten gevaar is. Ook hoopt men dat zij door de aangewende geneesmiddelen het gebruik harer vergroeide ledematen terug bekomen zal. Van de Ilanoversche grenzen wordtonder dagteekening van den 26 December gemeld: Eene verschrikkelijke daad zaak is hetdat de zelfmoorden hier aan de orde van den dag schijnen. Gisteren verdronk zich een slagereergiste ren schoot zich een herbergier v0or eenige weken maakte een kramer door het wurgkoord een einde aan zijn leven. Een zeer treurig uiteinde kozen twee broeders, de eene 35, de andere 30 jaren oud die besloten zich te gelijk en te zamen in den dood te begeven daar het hun onmogelijk was van elkander en als daglooners te gaan arbeiden. Nadat zij te zamen in eene herberg het ontbijt hadden gebruikt reden zij van daar gezamenlijk in een' diepen vloed, waar uit de ledige paarden zich door zwemmen reddeden daar de ruiters later ontzield opgevischt werden. Gebrek aan werkhet stremmen der linnen-fabrikaadje overvoer van Amerikaanschen tabak waardoor de in deze streek verbouw- de bijna al zijne waarde verliestenz. worden als de aan- leideude oorzaken dier treurige zelfmoorden opgegeven. ENGELAND. LONDEN 2 Jan. Het koninklijke gastmaal heeftvol- gens ouder gewoonte, te Windsor op kersdag plaats gehad; de voornaamste schotel was een stuk ossenvleesch van 184 pondenop eene der tafels werd voorgediend de bult van eenen Brahminer osvyegende 28 ponden die os was de vorige maand geslagtal de talenten der keuken waren bij het gereed maken aangewend dezelve was zeer malsch en de Koningin en de edele gasten waren met dit vreemde geregt zeer in hunnen schik; overigens waren er paauwen, kalkoenen en hoenders van Cochinchina; in de zaal waren vier door kunst nagebootste pijnboomen van omtrent acht voeten hoogte aan ieder waren 26 takken waarop 72 waslichten brandden een van dezelve scheen met sneeuw en ijs overdektaan deze pijnboomen waren eene groote hoeveelheid kleine rijk versierde doozen met lekkernijen op gehangenwelke voor het gezelschap bestemd waren; deze boomen behoorden aan de Koniugin aan prins Albert aan de hertogin van Kent en aan den prins van Wallis FRANKRIJK. PARIJS6 Jan. Een boekhandelaar in deze hoofdstad heeftzegt meneene overeenkomst met den bekenden schrijver Alexander Dumas gesloten volgens welke deze eene reis door den stillen oceaan, naar China, Nooid- eii Zuid-Amerika en langs de geheele kust van Afrika onder- ij nemen en van deze reis, die drie jaren duren moet, eene ji beschrijving leveren zou, welke ia—höQg^stens twintig d eien zou worden uitgegeven, voj>£/fiedejr"S^J^vau hem de s<yvr~ van vijftig duizend franken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1