WEEKBLAD van di HELDER es bet MEUWEDIEP. TWEEDE JMBG.US. N<\ 4. \)l&^ IIE T q *C °4'« Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MlillïAG 1844. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 22 JAIUARIJ. Het Departement Helder der MAATSCHAPPIJ tot NUT ya.n 't ALGEMEEN. BEWAARSCHOLEN. I. Of alhier ook een departement bestaat van de Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen voorzekeren deszelfs aan wezen telt van 1822. Is de deelneming groot? Als het waar is, dat het goede steeds de minderheid uitmaakt, dan antwoord ik toestemmendanders durf ik dat zoo volmondig niet doen, Het getal der leden is ruim zestig niet veel neen dat is het ook niet. Misschien denkt men dat het wezen van ons departement alleen bestaat in de winterver gaderingen waar men gezellig bijeen ziten beurtelings een redevoering hoort en deelt, in het gemeenschappelijk verkeer. Maar al ware dit zoo verdiende het departement dan niet reeds daarom aanbeveling en deelneming of is eene goede de zedelijkheid bevorderende stemming van het volks gezellig leven geene wezentlijke weldaad Maar dit departement doet nog iets meer, en indien vele, die zich nu ontrekken daarvan keunis namen zij zouden de handen mede aan den ploeg slaan en de uitkomsten van onze bemoeijingen zouden grooter kunnen zijn. Met medewerking van het Plaatselijk Bestuur bestaat hier al sedert eenige jaren eene Teekenschoolwaar geregeld onderwijs in het hand en bouwkunstig teekenen wordt ge geven. Het departement zorgt dat jongeluidie tot den handwerkstand opgeleid worden kosteloos het onderwijs ge nieten wat de beperkte middelen hunner ouders hun anders niet zouden vergunnen. Verdient hel departement daarvoor niet dank en ondersteuning Heeft het zelfs niet den be middelden man in staat gesteld voor eene verfijnde opvoeding zijner kinderen te zorgen en zal men in de behoefte van den minderen stand niet ruimer kunnen voorzien, naarmate de contributie van leden toeneemtwaarvan ruim 3 vijfde ter eigene beschikking blijft. In het vorig jaar is eene instelling tot stand gekomen die allerwege heilrijke vruchten draagten die hoe kort hare duur alhier nog zij geweestde hoop van het depar tement niet beschaamt. Het is de tSpaarlanh. In den jare 1825 werd derzelver oprigting reeds ter sprake gebragt maar het goede voornemen leed schipbreuk op het onver mogen van een reservekas. De spaarzame administratie van het departement heeft het in het vorig jaar mogelijk ge maakt eene som van ƒ300 aan die inrigting aftestaan en zij is in het leven getreden, en vindt zeker goedkeuring bij alle weidenkenden. Maar in dit vertrouwen vragen wij al weder medewerking. Wij hopen in het aanstaande voorjaar en den volgenden zomer degenen voor welke de spaarbank eigentlyk bestaat te ontmoetenwaar dat groote hord zoo minzaam wenkend voor de deur staat. Laat er een borrel minder gedronken en een stuk koek minder om gegeten worden den volgenden winter zal er een stuk spek of vleesch meer voor zijn. Zie eensals het departement dit uitwerkte, kwam het dan niet onmatigheid en verkwisting voor en bezorgde het niet Toor schijnbare onthouding we zenlijk genot Gaat maar voort mannen dat werk ziet God en de lieve Hemelsche Vader werkt immers ook tot nut van 't algemeen. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ITALIË. Op Corsica had voor eenige maanden zekere Ocliioni zich als getuige aangegeven in eene beschuldiging van twee ver- dachte personeu Serafino en Antonio die van moord be~ schuldigd werden. Antonio werd gegrepen ter dood ver oordeeld en ter dood gebragt. Serafino werd niet gevonden. Ocliioni die te regt of te onregt als getuige was opgetre den vreesde zijnen beschuldigde en was op zijne hoede. Na verloop van eenigen tijd meende hij dat zijn vijand het eiland had verlaten of hem zou hebben vergeten. Dezer dagen ging hij met een ontvanger der belastingen, die eene aanzienlijke som geld hij zich had, door een afgelegen streek toen Serafino plotseling voor hepa^s+wubj en hem vroeg 7 Kent gij mij Ocliioni ontkeef/ regjr aan en verklaar u, of gij mij nie^jpeer g^zier) iifebt? o/Neént!" antwoordde Ochioni, Zijt gjj dakn krvan li Ikfibeb u ••-.f Tb V-.J.9? \C

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1