WEEKBLAD vak DE HELDER ES HET MEUWEDIEP. N\ 6. TWEEDE JAISOAKS. ITit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en Yoor de buitensleden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A W ES A HEr Go 1844. ADVERTENTIES gelieTe men ongezegeld aan den UitgeYer in te zenden, uiterlijk Zatuidagsdes middags ten 12 ure de prijs Yan 1 tot 4 regel* is 60 centen Yoor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 5 FEBRÜARIJ. In Bell's Weeklij Messinger van 30 Dec. jl. komt het volgende voor Een middel om het Slaan hij de Armee te vervangen. Wij worden door Sir C. Napier berigt, dat het trekken van blaren op den huid als een middel om het slaan te vervangenmet goed gevolg is aangewend bij twee korpsen. De kommanderende officier van een dezer regementen op het eiland Guernseij gestationeerd alwaar geestrijke dranken goedkoop zijn vaardigde de order uit dat hij niet zoude laten slaan maar dat hij rekende op het gevoel van eigen waarde van zijne soldaten om nuchteren in dienst te zijn. Den volgenden dag werd een man beschonken gevonden en geconsigneerd. De kolonel vergezeld door een' zijner offi cieren van gezondheid begaf zich naar de politie-kamer voelde de pols van den beschonkene en verklaarde dat hij !j de koorts bad. Gevolgelijk werd hij in eenen deken ge- jj wikkeld en vier soldaten droegen hem weg door de casernej! terwijl zijne kameraden hartelijk lachten om de zorg die jj men aan den beschonkene besteedde aan het Hospitaal ge komen, werd de lijder te bed gelegd, eene groote spaansche vlieg pleister tusschen de schouderbladen gekleefd en gedu rende eene week op dieet gesteld rta verloop van die lijd werd hij volmaakt hersteld ontslagen. Daarop werd hij op de wachtparade gebragt, en, na door den kommanderenden officier met zijn herstel van de koorts te zijn gelukgeweuscht, gelast om zich naar zijne kompagnie te begevenalwaar hg natuurlijk door een algemeen hurra werd ontvangen en gedurende eene gandsche week tot bijlende spot van zijne kameraden strekte. Verscheidene andere ondergingen dezelfde behandeling maar de grap, alhoewel hoogst amu sant voor de soldaten die matig waren was alles behalven voor de dronkaards. Deze proefneming had het gewenscht gevolg. Gedurende het verblijf van dit regiment op het eiland Guernseij, zoo lang men de blaartrekkende pleisters gebruikte was men niet genoodzaakt eenen enkelen man te slaan; en na Terloop van veertien dagen werd geen man ©p de parade of op de wacht beschonken aangetroffen! Aangozien deze en dergelijke straffen die op het zedelijk beginsel werken altijd meer doel treflen dan de onteerende ligchaamelijke welke slechts trekken om het eergevoel te verdooven en den boosdoender hardvochtig te maken heb ik het bovenstaande belangrijk genoeg geachtom in ons Heldersch en Nieuwedieper Weekblad ter plaatsing intezenden. Een Ingezeten. BU1TENLAWDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. PETERSBURG, 9 Jan. Er had hier onlangs een droevig voorval plaats. De lijfeigenen van een' rijken edelman ver langden herhaaldelijk van hem dat hij hun krachtens de bekende ukase van April 1S42 bij welke het uitzigt op eene contractmatige betrekking tusschen grondheeren en boeren geopend was geworden de vrijheid en nog eene som gelds daarenboven zoude schenken. De edelman weigerde dit. Toen de lijfeigenen zagen dat zij hun doel niet bereiken zouden besloten zij zich te wreken. Ongeveer tien van hen, allen nog in den eersten mannelijken leeftijd, overvie len hunnen meester terwijl hij alleen in zijn vertrek was en mishandelden hem zoodanig met roedeslagen dat hij er onder bezweken zoude zijn waren niet vreemde menschen, die zijn jammergeschrei hoordenhem ter hulpe gesneld. De misdadigers werden terstond in handen der policie over geleverd het feit eischte eene spoedige straf, daar er an ders in eene zoo groote en volkrijke stad als de onze waar de lijfeigenen het zesde deel der bevolking uitmaken de grootste en gevaarlijkste opschudding had kunnen plaats grijpen. Er werd bevel gegeven dat de beklaagden door eene commissie uit den krijgsraad zouden gerigt worden. De ze veroordeelde hen tot spitsroeden loopen door 500 man. De executiebij welke alle lijfeigenen gedwongen werden tegenwoordig te zijn werd alhier op eene paradeplaats der soldalen voltrokken. Zij konden de straf op ééncn dag niet ondergaan. Na in het hospitaal ^pneSèït^te zijnwerden zij aan het overige gedeelle deratflV' pndels'yöWn terydjJL^ zij die de straf overleefden (j&arpjr de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1