DUITSCHLAND. bergwerkeu naar Siberië vervoerd werden. Men hoopt door deze gestrengheid verdere dergelijke pogingen in de provin ciën voor te komen. AKEN'21 Jan. Voor het oogenblik hoort men hier niet anders spreken dan van een kluchtig voorvalhetwelk evenwel gedreigd heeft zeer tragisch af te loopen. De Heer 31..., een onzer ingezetenen, lijdt sedert eeni- gen tijd aan zoo hevige rhumatiek-pijnen dat hij het veel tijds in zijn bed ligt uit te gillen. Nu zat zijne vrouw naast zijn bed om hem te troosten en op te passen toen hij door de pijn als buiten zich zel>en uitriep Al wat ik verlang is dat de duivel mij hale. Op het eigen oogenbiik gaat de deur open en er verschijnt een afgrijsse- lyk zwart gedrogt waarin toch evenwel iets van eene men- schelijke gedaante doorstraalde. De zieke waant dat zijn wensch vervuld gaat worden verbergt zich het hoofd onder de dekens, roept nu alle heiligen te hulp, om het onheil, hetwelk hij over zich heeft afgesmeektweder van hem al te wenden en gilt zoo vervaarlijk dat de bedienden be grijpende dat zulks niet louter de pijn is maar dat er iets buitengewoons moet zijn voorgevallenhet vertrek komen binnenstuiven. Daar lag Mevrouw 31... in onmagt voor het bed van haren man ter neder hare bezwijming heeft niet minder dan volle zeven uren aangehouden. De Heer 31... zelf was zoo ontroerd, dat er in den beginne alle reden was om te vreezen dat hel hem in het hoofd ge slagen was. Met veel moeite en zorgen is hij evenwel tot bedaren gebragt. Des avonds helderde alles zich op de doctor den zieke verlaten hehbende was in persoon bij den apotheker Monn- heim een drankje gaan bestellen met lasthet oogenblik- kelijk te bezorgendeze had het dan ook dadelijk doen aanreiken door zijn bediende die regtstreeks tot in de zie kenkamer geloopen wasen een ieder te Aken weetwelk een afgrijselijk leelijk Neger-gedrogt de bediende van den apotheker 31onnheim is. ATJGSBURG 19 Jan. Onze Allg. Zeitung meldt, in eenen Berlijusche brief van den loden, dat, volgens aldaar ontvangene beriglen uit Petersbnrg de strenge maatregelen welke de Russische regering voornemens is in Polen en Litthauen omtrent alle Roomsch-Ratholijke stichtingen te nemen met de maand Mei aanstaande in werking zullen komen. Alle goederen der kapittels en der R.-Katho!ijke parochiën zullen ten behoeve der schatkist benaderd en daar entegen zal de R.-Kalb. geestelijkheid door den Slaat be zoldigd worden. De Russische Keizerin wordt in het voorjaar te Berlijn verwachtwerwaarls Keizer Nlkolaas zelf haar later volgen zal daar hij in den loop der lente eene Duitsche badplaats denkt te bezoeken. FRANKRIJK. PARIJS, 26 Jan. De Fransche dagbladen vermelden eenen tegenhanger van den vergiftigings-moord aan madame La- farge ten laste gelegd. Zekere Hendrik Lacosle die een aanzienlijk vermogen bezatleefde als weduwenaar zonder kinderen te Ricqüepeu. Voor ongeveer vier jaren stierf zijn broeder en liet hem eene'erfenis na die op 400,000 fr. geschat werd. Deze vermeerdering van vermogen verhoogde Lacos- le''s aanzien zeer en bragt hem misschien ook op het denk beeld om een huwelijk aan te gaan waarbij niet zoo zeer gelet werd op het vermogen der bruid als op hare jeugd en schoonheid. Hij had wel is waarreeds zijn 80ste levens jaar bereikt maar zijne nichtmademoiselle Euphemie Hei 'gesdie aan het bezit van alle bekoorlijkheden eens achttienjarigen leeltijds de hoedanigheden eener zorgvuldige opvoeding paarde was toch bereid met hem in den echt le treden en de vereeuiging werd gesloten. Sedert leefden de jonggehuwden te Riccjuepeu in groote afzonderingdie zeker meer overeen te brengen was met de jaloezij des echtgenoots dan met den smaak der jonge vrouw. Voor ongeveer 8 maanden stierf de oude Lacoste na eeno kort stondige ziekte en liet aan zijne jeugdige weduwe een ver mogen van 700,000 fr. na. Slechts 300 fr. te betalen in drie jarenhad hij aan eene zuster vermaaktdie naar men zegtin behoeftige omstandigheden verkeert. Een zoo aanzienlijk vermogen en de schoone oogen der weduwe lok ten eene schaar van aanbidders om haar. Madame Lacoste was juist op het punt van eene nieuwe keuze le doen daar maakt een gerucht op eenmaal een einde aan de heerlijkste plannen. Zekere 3Iei//ian schoolmeester in Ricquepeu en begaafd met eenige pkarmaceutische kenniswassedert Lucoste's dood van een' arm een rijk man geworden. Madame Lacoste leefde in naauwe betrekking met hem en zijne familie. Men herinnerde zich dat Lacoste geduren de zijne ziekte alleen door zijne vrouw was verpleegd ge worden. Zelfs de meerdere weelde die madame Lacoste sedert haar weduwschap ten toon spreiddewerd haar aangerekend. Zoo ontstond er een vermoeden dateinde lijk ook ter ooien der justitie kwam waarop madame La coste terstond aan de bevoegde autoriteit schreef en zelve op de opgraving van het lijk van haren man aandrong. Haar verlangen werd vervuld en de scheikundigen besteedden 14 dagen aan het onderzoek van het lijk. Hun rapport werd niet bekend wel, echter, gaf htt geregtop den 5 Janu ari) een bevel tot inhechtenisneming van madame Lacoste en den heer 3Ieil/tan. Den laatste vond men de eerste was verdwenen. Zij was tijdig genoeg van den uilslag on derligtvertrok met extra-post naar de Spaansche grenzen. Of de telegraaf haar achterhalen zalmoet de toekomst leeren." BINNENLAND. 's GRAVENHAGE 28 Jan. Heden morgen isna eene hevige ongesteldheid van slechts weinige dagen in een' vier en zestigjarigen ouderdom in deze residentie overleden Z. Exc. de Minister van Slaat J. Graaf van den Bosch ge pensioneerd Luitenant-Generaal, Grootkruis der Orde vau den Nederl. Leeuw Ridder van de Militaire Willems Orde 3de klasse sedert 1842 lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal enz. een man die in onderscheidene hooge betrek kingen zoowel hier tc lande als in 's Rijks Overzeesche be zittingen zich steeds door onvermoeide werkzaamheid ge lijk door eene uitgebreide veelzijdige kennis heeft onderschei den die aan het stelsel van cultuur in Oost-Indie eene buitengewone ontwikkeling heeft weten te gevendie deze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 2