WEEKBLAD va» be HELDER in het NIEUWEDIEP. TWEESffl .JA AR GAKT®. JS A A I B 1 JK 9^ ^IGEN HET Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. Be prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. Men acht het eene waarheid, dat het Gouvernement geen andere eigendommen behoort te bezitten dan die, welke volstrekt vereischt worden tot het houden der administratien dit zoo zijnde moet men zich verwonderen dat het zoogenaamde Koegraster grootte van ruim 3800 bundersgelegen on der de gemeente Helder en Callantsoog als nog Gouver- nements eigendom is en nimmer, even als andere domeinen, in publieke veiling ter verkoop zijn aangeboden geworden. Dat daartegenin het belang van het Gouvernement gegronde redenen bestaanvermeent men te mogen betwij felen. Rijks schatkist heeft immers behoefte aan geld en men gaat niet over tot den verkoop van 3800 bunders Land die voor ongeveer ƒ27500:per jaar verpacht zijnde, hoogst waarschijnlijktwintig malen de huurwaardeof ƒ550,000:zouden opbrengen, huiten en behalve de overgangsregten die men gevoeglijk op ƒ35000:mag stellen wezentlijk eene niet onaanzienlijke som Wat daarvan wel de reden moge zijn heeft men zich thans niet voorgenomen te onderzoeken, evenmin als in het breede uit te weiden over de verdere voordeelen die voor Rijks schatkist uit zoodanigen verkoop zouden kunnen voort vloeien. De bedoeling is alleen door deze weinige regelente doen opmerkendat in dezen uithoek nog onverkochte do meinen gelegen zijnter waarde van een half millioen gul dens, on ware het mogelijk door dit geschrijf, den publieken verkoop derzelve te bevorderen. BINNENLAND. HELDER en NIEUWEDIEP 24 Februarij. Op den 20sten Februarij 11. hebben wij tot ons genoegen vernomen dat aangenomen is door onze Plaatsgenooten de Heeren Gebr. Jansen en M. Schouten in C°.de indijking der Waert Groedgronden gelegen bij de Gemeenten Col- horn en Winkellangs de West Yriesche Zeedijk voor de somma van Zes honderd drie-en-zeslig duizend en vijf hon derd Guldens. De middeleeuwsche gewoonte van het tweegevecht heeft 1844. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld o*n den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdag» des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 vege's is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 26 FES5RUARIA. op nieuws in Nederland een slagtoffer geteld. Eene wedu wen en vier onmondige kinderen betreuren eenen echtgenoot en vader. De geletterde stand mist eenen geleerde uit zijn midden. Beleedigd, zoo hij meende, door Officieren, zocht een Hoogleeraar aan de Militaire Akademie zijn gezag door een duel te handhaven, en viel als slagtoffer van het ramp zalig vooroordeel. Zwaar rust de verantwoording op den overledene en op den Officierdie het duel aannam maar inzonderheid ook op de Regering. Duellisten worden hier te Lande onvervolgd gelaten blijven met de vriendschap van Ministers en hooge personen vereerd en op het oogenblik dat de Minister van Justitie Wetsbepalingen tegen het twee gevecht voordraagt, krijgt een Officier bij de kavallerie zijne demissie omdat in eene zoogenaamde affaire d'honneur door de secondanten een arrangement was getroffen, hetgeen men meendedat de Officier niet had hehooren aan te ne men. Welk eene inconsequentie Gelukkiglijk hebben onze Nederlandsche zeden het tweegevecht uit de burgerklasse verdreven. Zonder vasten wil der Regeringzal het niet uit den militairen stand wijken. 's GRAVENHAGE, 19 Feb. De koninklijke beschikking, waarbij aan Z. Exc. de minister van staatgraaf van der JDuyn van Maasdamop zijn verzoekeervol ontslag is verleend uit zijne betrekking van gouverneur der provincie Zuid-Holland besluit de edele en schoone politische loop baan van eenen staatsman wiens aftreding voorzeker velen betreuren en wiens herdenken altijd de zoetste herinnerin gen zal opwekken bij hen, over welke hij is gesteld geweest. Te midden der kalmte en rust van het ambteloos leven waarop zijne langdurige en nuttige administrative werken hem welligt sedert jaren aanspraak gaven, zal de streelende herinnering aan de uitstekende diensten welke hij aan zijn vaderland bewezen heeft, hem voortdurend de aangenaamste gewaarwordingen verschaffen; want Nederland heeft niet ver geten, dat hij lid was van het driemanschap, dat, in 1813, met zooveel moedveerkracht en edelmoedige zelfsopoffe- ring want die stap was toaeWWU^^jet vrij van gevaar het zijne bijdroegom he^^tj^^^^f tc werpen en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1