WEEKBLAD van di HELDER IN BET NIEDWEDIEP. N°. 12. TWBfiDS JA1CCAHG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. Be prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zicli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A AKB Alï niGEN Hïr 1844. ADVERTEMTIËN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 18 MAAKT. VRIJWILLIGE GELDLEENING ek BIJDRAGE. De BURGEMEESTER der Gemeente Helder vestigt bij deze den aandacht der Ingezetenen op het groote belang dat allen, en inzonderheid zij welke door de belasting op de bezittingen en inkomsten kunnen worden getroffen er bij hebben om deel te nemen in de vrijwillige geldleening of bijdragewaarvoor men kan inschrijven ten Kantore van den Rijks-Ontvanger alhiervan af den 18den tot en met den 26sten Maart aanstaande dagelijks op de gewone uren en bovendien des namiddags van 5 tot 6 uren. Dat de geldleening zal worden volgeteekend is onwaar schijnlijk zoo de deelneming aan dezelve niet algemeen zij en worden er velen gevonden die de inschrijving op ande ren laten aankomen dan staat de uitvoering der belasting wet vrijzeker voor de deur. Elk belastingschuldige heefthoogstgenomen slechts een twintigste deel van zijne bezittingen en door zijne inkomsten vertegenwoordigd kapitaaltegen drie ten honderd aan het Vaderland te leenen en in zeven termijnen te stortenof zoo hem het heieggen van gelden minder voegtslechts drie vierden van hetgeen hij aan belasting zal schuldig zijn, als vrijwillige gift in zeven termijnen optebrengen. Wordt de geldleening volgeteekend, dan heeft elke deel nemer de genoegdoening daaraan te hebben medegewerkten het Vaderland te hebben helpen bevrijden van de rampen, welke door de uitvoering der belastingwet over hetzelve kunnen worden gebragten waarvan gewis voor hendie iets te verliezen hebbenda nadeelen het grootst zouden zijn. Wordt de geldleening niet volgeteekenddan zullen de deelnemers in de geldleening of bijdrage welke ook de gevolgen mogen zijn zich niets te verwijten hebben en genot hebben van de voorregten aan de zoodanigen toegekend, daarin bestaande dat zij die naar hun vermogen ingeschreven hebben, zich van de be taling der belasting zullen kunnen bevrijden, geene naauwkeurige blootlegging van hnn vermogen of hunne inkomsten zullenhehben te doenen lot het afleggen van den eed niet zullen verpligt zijn. Helder 15 Maart 1844. Dc BURGEMEESTER voornoemd, J. in 't V E L T. B E Z S D M A Z HT 3. De BURGEMEESTER der Gemeente Heldermaakt bij deze bekend dat in het uitnoodigings billet tot deelneming in de geldleening en vrijwillige bijdrage, volgens bekomene informatien van wege Z. E. deri Minister van Financien eene drukfout is ingeslopen. In de 2de zinsnede van dc voorlaatste alinea van dat billet wordt gelezen, dat de inschrijvers hunne deelneming, ook kunnen overbrengen in vrijwillige bijdrage mits tot geen minder bedrag dan van 30 ten honderd der inschrij- ving" voor dit woord minder moet gelezen worden ander en dan is de sluitrede mits tot geen ander be- drag dan van 30 ten honderd der inschrijvinghetgeen overeenkomt met d8 slotbepaling van art. 21 der wet. Helder 15 Maart 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. is 'tT E L T. l»E GK&OTE WEEK HE GMGOTE WET. »Ik hoop dat bij de openstelling (der leening) ieder regtgeaard Nederlander wel zal overtuigd zijnhoezeer het zijn pligt medebrengtom met het oog op zijne mindervermogende mede burgers op Godshuizen en armen naar zijn vermogen de ellende die uit de uitvoering van het tweede gedeelte der wet zal ontspruiten tu helpen voorkomen." Lüzac. Deze week zal veel beslissen er zal voor Nederland eene levensvraag beantwoord worden. De groote wet is uitge vaardigden met den lSdeu treedt zij in werking. Zal de leening vol komen wij hopen heten raden ieder die er toe in staat is aan het zijne bij te dragen. Wij doen dit op deze gronden omdat de inschrijving in het belang is voor den inschrijver zelve; omdat met de som die ijigcz^^ schreven zal zijn zoo wj minste hopen dc wd£vHtfii& f, van het vaderland zal tefseherd wordeneri .éindelijk- omdat als het tweede gedeelte van dc wet kln f%l>prgjx'r te' v ld £££'3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1