1844. HELDER mbet MEUWEDIEP. TWSÖS152S JAAKGAV®. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. I 1 A W A O VRIJWILLIGE GELDLEENING EN BIJDRAGE. Do BURGEMEESTER van het ressort Helderverwittigt bij deze den Ingezetenen dat nog slechts twee dagen zijnde Maandag en Dingsdag den 25 en 26sten dezerten kantore van den Rijks Ontvanger alhierop do gewone kantooruren en voorts nog des namiddags van 5 tot 6 uren de gelegenheid openstaat om voor de Vrijwillige Geldleening of Bijdrage inteschrijven. Ingez.tenen nog is de gelegenheid daar om te toonen dat gij geene dwangmiddelen behoeftals door eene vrij willige opoffering het Vaderland uit dringenden nood kan worden gered. Haast U de tijd is kort. Hebt gij hem onbenuttigd la ten voorbygaan dan zal uw berouw groot zijnwat er ook gebeure. Geen enkel teeken pleit voor de waarschijnlijkheid dat de leening zal worden volgeteekend. Maar mogt het ge beuren wie zal dan niet verheugd zijn daartoe te hebben medegewerkt? Als dan de gansche natie jubelt en God dankt voor het lichtdat eindelijk voor het diep ter neder gedrukte Vaderland is opgegaan als de vreemdeling ver baasd staat over dat nieuwe blijk van de onverhaslerdo deugd van de onverzwakte eerlijkheid en trouw des Ne- derlandschen volksals de eer is gered de oude Vader- landscho roem is gehandhaafd en een schitterend blad aan 's Lands geschiedrollen wordt toegedaan; Zou hij zich dan kunnen verheugen waarvan men zoude moeten zeggen dat hij een Nederlander iszonder eenige penningen voor de eer cn den roein des Vaderlands to hebben overgehad Voor het laatst zij het U op het hart gedruktgij allen die geven kunt en het nog niet gedaan hebtdat het Vaderland in nood isdat het zonder uwe hulp kan te gronde gaan. Helder 24 Maart 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. iv 't V E L T. ADVEPiTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 25 MAAKT. @Sar ~®L_T _EaL«fcj8S Het Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde deelt omtrent de volkplanting van blanken in Nederl. Guyana berigten mede, getrokken uit brieven van Ds. Bettink en den kolonist Bo- venkamp aan Ds. v. d. Brandhoff. In Mei 1843 kwam Ds. Bettink met de landbouwers Rijsdijk B ovenkamp en de Vries te Paramaribo aanzij werden daar door allen zeer vriendelijk bejegend: de Gouverneur-Generaal Elias huisvestte Ds. Bettink ten zijnent en zorgde voor een goed onderkomen der overige kolonisten. Weldra gingen zij uit om eene geschikte plaats voor de volkplanting te zoeken de oevers der Coppename de streek Para en het Oranje pad werden ongeschikt bevonden. De oevers der Saramacca boden vele voordeden aan; 14 dagen werden aan derzelver hezigtiging besteed en zwierven Bettink en Bovenkamp daar door wilde bosschen rond zonder gevaar van slangen en wilde beesten de post Groningen8 uur van Parama ribo werd tot eerste punt van vesting bestemden eenige daar reeds aanwezige gebouwen door Bettink, Bovenkamp en de Vries betrokken; zij besloten voor gemeene rekening pluimvee te kweeken, geloovende zij desnoods daarvan alleen te kunnen bestaan. De kolonisten schijnen zich aanvankelijk tot de cultuur van tabak als handelsproduct te zullen bepa len deze plant tiert welig in Suriname en groeit er in het wildeene zorgvuldige bewerkingdie zooveel afdoet lot de waarde van den tabak mag men verwachten van kolo nisten waarvan velen zich in het moederland uitsluitend met die teelt bezig hielden. De tabak beveelt zich als han delsgewas aan, omdat het gebruik onbeperkt is, en met de teelt de markt zich uitbreidt. Bettink neemt proeven van de aankweeking van onderscheiden vaderlandsche moesgroen ten een der hoofden der kolonisatie heeft van den Minister van koloniën verzochtin het bezit van den nuttigen Shea of boterboom van de Afrikaansche kust te geraken ook de Afrikaunsche broodboom en do fWwttaj>i(Jir kinaboom ver dienen in aanmerking te kome^^^W?lU^ler in Suriname inheemsche vruchten en do zdll^jïtfMk bestaanmid delen der kolonisten zyn 11(Afti»athtfrschoon fijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1