SÖHESFSTXJDIITG'SIT. ©cmettijbc Bcvigtcn. derhedenwelke hebben plaats gehad Tan het overlijden af tot aan de begravenis toe. Men begon met den doode het toilet te maken en dit werd Tolgenderwijze bewerkstel ligd men sneed hem het haar af, men schoor hem door middel van zeep vervolgens heeft men hem geparfumeerd dit gedaan zijndekleedde men hem met een nieuw wit linnen hemd daarop legde men hem zoo gekleed in eene kistdie niet geheel gesloten wasop de borst legde men een exemplaar van den Koran. De Arabieren namen een rijtuig waarmede zij den doode naar het kerkhof bragten. (De geestelijkheid van Mons had in het begraven van het lijk ter dier plaatse geene zwarigheid gemaakt.) Op het kerkhof gekomenontdeden zij zich van hun schoeiselen wieschen zij zich de voeten. Twee van hen die het lijk in de groeve moesten neder- laten gingen in eeno kamerbehoorende aan het huis van den doodgraveren gebruikten aldaar een bad van koud water. Daarna zeide hun opperhoofd na zich van de an deren afgezonderd te hebben, zijne gebeden op; al de Ara bieren lagen nedergeknield. Zij die het begraven moesten ten uitvoer brengen ontdeden zich van hunne gordels en bedienden zich er van om de kistna dezelve vooraf ge sloten te hebben in het graf neder te laten. Op dat ge- wigtig oogenblik ging er op het kerkhof een verschrikkelijke kreet op die veel overeenkomst heeft met eene soort van gebruldezelve werd uitgestooten door een' der makkers van den overledene. Daarna hebben allen aarde op hel stoffe lijk overschot geworpen en het verblijf des doods verlaten. BINNENLAND. HELDER en NIEUWEDIEP 23 Maart. Naar men verneemt zijn er ook alhier aanschrijvingen van het Ministerie van Financiën Marino enz. ontvangen waarbij heeren ambtenaren en officieren dringend worden uitgenoodigd hunne bijdragen voor het Vaderland op te of feren. Men mag verwachtendat zij die het brood van den Lande etenvoor zullen gaan. Men vrage nietof het dwang is, want die drukt allen. De leening is vrijwil lig maar in lange niet eigenwillig anders zoude er niet van alle kanten in alle dagbladen de roepstem opgaan. De hoop ligt in de vreesen de vrees moet het doen anders komt de leening niet vol. Die wel denkt zal zich ook niet ontrekken en die zich ontrektheeft den druk der belas ting verdiend en zijn regt van spreken oves de belangen van het Vaderland verloren. De heer mr. JV. Bokadvocaat en notaris op Texel heeft in een der dagbladen zijne ambtgenoolende platte lands nolarissen opmerkzaam gemaakt op den invloeddien zij op hunne mede-ingezetenen de meer eenvoudige en in mindere geldruimle verkeerende burgers en landliedenkun nen uitoefenen ten einde hen aantesporen tot en behulp zaam te zijn in het deelnemen aan de opengestelde geldlee- ning. Tevens heeft hij zich aan al diegenen zijner gemeen te welke tot de drie eerste klassen, beneden de ƒ10,000, behooren aangeboden om voor hunne inschrijving te zor gen de 1ste en 2de termijnen renteloos voor te schieten cu voorts kosteloos al de verdere werkzaamheden te verrig- ten die daaraan mogten verbonden zijn terwijl de teruggaaf van het voorschot op gelegen tijd kan worden geschikt. Wij achten het allezints te wenschendat deze loffelijke handelwijze elders navolging moge vinden. Ook voor de onderscheidene gemeenten der provincie Vriesland en voor de stad Rotterdam zijn de benoemingen der leden van de commissien ter uitvoering van de wet op de buitengewone belasting gedaan en openlijk aangekondigd. ARNHEM, 19 Maart. Met zekerheid weet men, dat de edel achtbare raad dezer stad betlolen heeft om voor dertig duizend gulden in te schrijven in de vrij willige geldleening van 3 pCt. en dat de besturen van het Burgerweeshuis en de St. Nikolaas-broederschap alhier mede besloten hebben voor zeer notabele sommen daarin deel te nemen. NUNSPEET 18 Maart. Door de sociëteit de Harmonie alhier, slechts 12 leden tellende, is voor eene som van ƒ1700 in de vrijwillige leening ingeschreven. Moge dit voorbeeld veel navolging vinden 1 o o burgerlijke stand. Gehuwd geene Bevallen E. Goudswaard geb. van den Aardweg i. C. Blesgraeft geb. Tijs d. A. de Visser geb. Spijkman z. H. Dirks d. Overleden C. Hesterman 30 j. S. Wale 28 j. II. E. Mos 24 j. S. M. Luberti 53 j. M. Dijker, 13 d. T. Disper 45 j. J. Volmulder, 37 j. E. Koopman, lj. M. A. Abrahamson55 j. Doodgeborenen Vier. UITTREKSEL UIT DE van de afoeloopene week. Nieuwediep, 16 Maart, niels binnengekomen, doch uitgezeild Nielsen NatalieSuranima Kamp, de Sne/lieid Jongebloed en Kappen, beide naar Genia Uphus Livorne Kars Newportde Boer en Tippema beide naar Londen. De wind o. 17 Maartbinnengek. Manning Londen en dc Jong van Huil. Uilgez. Olie, TritonHavana; Koop, Konstantinopel en Klein op avontuur. De wind o. 18 Maartniets binnengekomen doch uitgezeild van der Linden Ori- on Batavia; Lovius Gibraltar; PottLanderneau en Canham naar Londen. De wind n. o. 19 Maart, binnengek. de Lang, Astreayan Suriname. Niets uitgezeild. De wind w. n. w. 20 Maart binnengek. P. Visser van Huil. Niets uitgezeild de wind w. n. w. tot n. o. 21 Maart, binnengek. Oosterlo, Elise, Suriname en Dawson Newcastle. Uilgez. Jaski Stad Utrecht Batavia SmitBordeaux en Cumming* naar Londen. De wind n. n. w. tot n. w. 22 Maart binnengek. Schreuder de Ysscl van Huil. Uitgez. Consius Friends naar Londen. De wind w. z. w. (ingezonden.) De koning is in den nacht te Amsterdam aangekomen en met het krieken van den dag weder vertrokken. Gedu rende Z. M. verblijf zijn er kleine diners ten hove geweest. Een komplot geldsnoeijers is ontdekt. In den omtrek van Weenen is met pistool geduelleerd. Trins Albert van Enge land gaat naar het vaste land. De koning van Zweden heeft O twee dagen in een doodslaap gelegen, en is daarna langzaam gestorven. Koning Olto heeft men willen vergiftigen. De exkoningin van Spanje wordt met opene armen ontvangen. O'Connell is te Londen bij herhaling eene eeremaal aange boden. De keizer van Rusland zal van de zomer met ko ningin Victoria kennis maken. De graaf van Aquila zal met de door de pokken geschondene prinses Januaria huwen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 3