WEEKBLAD vak de HELDER eü hei NIE11EDIEP. na. 14. 1844. TWEEDE JAARGANG. l°" "ïr G0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uilgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Hen abenneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs Tan 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centon behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 1 APRIL. WAT HEEFT MEN HIER AD Of 5. MET VADERLAND GEDAAN? De tijd van eene verwachtingzoo gespannen als Neder land die ooit beleefd heeft is uitde leening is gesloten. Nu vraagt gewisselijk een ieder zich zeiven wat heb ik ge daan? en het moet wel van binnen bij ieder zijn, die met de hand op het hart een gerust antwoord geven kan. Wat is er hier gedaan voor het Vaderland? zie hier het antwoord, dat ver blijdend iszooveel wij namelijk door vriendelijke mededee- ling hebben kunnen te weten komen, is alhier ingeschreven leeningskapitaal 75.000 17.000 bijdragen berekend in de leening de 30 gulden voor 100 56.600 Totaal 131.600 van welke som alleen bij den Heer J. Schoonvoor circa ƒ40.000 is ingeschreven. Wie erkent niet dat deze som verbazend en boven ver wachting groot isterwijl er nog bij zouden moeten gevoegd worden de sommen waarvoor door dezen en genen elders ingeschreven is. De bescheidenheid verbiedt de namen op te geven dei-genen die meer gedaan hebben dan zij vermogten of met den zoo wel verdienden lof de edele belangloosheid der beide alhier gevestigde Notarissen te roemen die door hunne welwillende inlichtingen en raadzoo veel hebben bijgedragen tot de algemeenheid der inschrijving en zoo wij ten minste wel onderrigt zijn de hun bij de wet toegekende provisie aan het Rijk hebben afgestaan. Maar dit mogen wij getuigen dat allen want de uitzonderingen zijn zonder beteekenis hun burgerpligt gedaan hebben en beweren dat indien allerwegen de deelneming zoo algemeen zij geweest, de leening zelfs meer dan vol zal zijn. Het is waar de leening en bijdragen is rijkelijk ondersteund door heeren ambtenaren en officieren," maar het is ook bekend, dal deze plaats geene kapitalisten lelt, zoo als men die elders vindt, dat hier wel de meeslen hebben hun dagelijks brood maar daarmede basta. Wij verheugen onsdat onze plaatsgenooten hunne roe ping zoo wel als hun belang begrepen hebben en de min zame opwekking van liet Achtbaar Hoofd dezer Gemeente en ook ons eenvoudig woord geen stem in de woestijne zijn geweest. Wat zal nu de toekomst zijn wij verwachten dat de regering zich in de natie niet zal bedrogen zien maar hopen insgelijks dat de regering zal verkenen wat de natie bescheidenlijk vraagtmaar misschien onbescheidenlijk zou nemen, indien het te lang geweigerd wierd. Eendragt maakt magttweedragt verbreekt. Oranje was drie eeuwen lang de band, die volk en regering verbond en soms strijdige be langen wist op te lossen. Die verhevene taak word ook in dezen tijd door dat edele Huis vervuld. Deszelfs populariteit zy de dam die de woelingen van schreeuwende volksmen ners afweertdeszelfs hoogheid weerhoude de mannen die aan het hoog bewind staan om de regten en de vrijheid der zich opofferende natie te miskennen. NOG EEN WOORD OVER DE OFFERS DOOR HE L- DERS INGEZETENEN GEBRAGT. Ingezonden Het is met een waar genoegen dat wij bij deze gelegen heid onze geachte lezers en ingezetenen dezer plaats kunnen medcdeelen dat alhier de deelneming in de vrijwillige geld- leening niet alleen buitengewoon groot en belangrijk is ge weest maar zeer verre onze en zeer zeker ook aller ver wachting heeft overtroffenbedragende dezelvezoo onze informatien juist zijn, waaraan wij niet twijfelen, de belang rijke som van bijna ƒ75.000 aan inschrijving in de leening, en de niet minder importante som van circa ƒ17.000 inde vrijwillige bijdrage. Loffelijk zijn de voorbeelden zoo door burgers en amb tenaren als militairen gegeven velen hunner die niet onder het bereik der wet of onder de verpligting tot deelneming vielen hebben gaarne en goedwillig hun offer gebragt: wij mogen dan ook niet nalaten «ervolle melding te maken van de mindere ambtenarenzoo der Rijks belastingals van andere vakken van bestutfr, admiuistraticnlanden zee.magt', welke allen van af den eersten dag zich liebbenbeijv erd om zoo niet meer dan bun vermogen toeliet, enalthans ze ker meer dan hunne verpligting riïedebragtvooi. gene vrij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1