PUBLIEKE YËRKOOPING. Wat was zij Irotscli op u!"Wat reine weelde Sprak uit liaar blos en seliitterde uit baar oog Als 'tzoet gefleem van uwe stem baar streelde; Toen 'teerst uw voet zacbt tripplend zicb bewoog; Als ge om baar stoeide aan bare knie gedrongen Of 'tstrooijen hoedje aan 't rozenkleurig lint Op 'tzonnig pad haar blij vooruitgesprongen, Los in de lucht liet wappren op de wiud 0 'kzie u nog, boe gij in 't grasperk bukte Eu bloemen in een ruiker zaamvergaard Yan 't bont turras u lot een kransje plukte Dat in den schoot van Moeder werd bewaard. Dat kroontje dat de wind hief van uw lokken Dio kaarslichtbloem waarmeé gij hebt gespeeld Die, toen gij bliestverstoof in grijze vlokken Aanvallig Kind! het was uw Moeders beeld! 'k Zie nog, boe ge op uw teentjes aangetreden Stil luir.tren kwaamt of Moeder waakte of sliep Gelijk een schim langs 't ledikant gegleden Waar liaar uw mond zacbt goeden morgen riep. 'k Zie nog boe ge eens met teedre schuwheid blikte De plooijen langs van 'tgapend bedgordijn Maar voor 't gelaat der doodlijk kranke schrikte Als sprak uw oog: Kan dat mijn Moeder zijn?" Haar smart heeft uit en werd in vreugd herschapen De dood nam haar, als vriendlijk Godsgezant, De doornenkroon van de ingevallen slapen Thans draagt ze omhoog de palmtak iu de hand 1 Haar siert de kroon van 's Hemels uitrerkoorneu Maar ons om wie zij de aarde had bemind Vlocht baar gemis een nieuwen krans van doornen Ach speel dan niet maar ween met ons lief kind Of neen speel voort Gij baat liet smarlrerduren Gij vrolijk wicht, zijt nog voor droefheid bang! Als wist gij 't reeds: men telt de vreugd bij uren, De tijd der smart duurt dikwijls jaren lang Onnoozel lam Uw jeugd heeft niet berekend Wat schrikbre slag, zóó vroeg, uw schedel treft! Wat wees te zijn op 't zesde jaar betcekent 'tls weldaad, Kind, dat gij bet niet beseft! Ach vroeg genoeg zult gij het vonnis weten Dat u 't genot van zoo veel liefde ontzegt! Uw rouw begint, als 'trouwkleed is versleten, Die rouw wordt nooit geheel weer afgelegd Ziet ge uw vriendin haar Moeder vleijend streeleu Dan sluipt gij weg, cn zit iu 'teenzaain neèr Dan speelt gij niet, hoe dartel andren spelen, Maar weent en zucht: sik heb geen Moeder meer!" Komt gij te buis in Vaders arm gevlogen Geen Moederarm vindt gij meer uitgebreid Als 'twreede spel der liefde u heeft bedrogen Gij vindt geen borst waar gij vertrouwlijk schreit Siert eei.s de sneeuw der bruidskroon u de haieu Dan tooit een vreemde u op in feestkleedij Dan zuil gij nog op 't beeld dier Moeder staren En lispt gij zacht: Bid zaalge bid voor mij!" Zij bidt voor u!Zij mint u grensloos tecder Zij smeekt van God den Hemel voor haar kroost Haar zegen drupt op al uw paden neder, Us uwe liefde uw' droeven Vader troost Erf op aard dien Moederlijken zegen! Eu zijt gij 'tspel der ijdle wereld moè Lach dan den dood zóó blij zóó vriendlijk tegen Als lachte ge als weleer uw Moeder toe Correspondentie. Wij hebben over de wetwelke dezer dagen het hart vervult en de zak uitschudt, een vierregelig versje in de Fransclie taal ontvangen/ wij plaatsen het nietwant de zaak is te Uollandsch om nog in het Franseh bezongen te worden. CibsjcyfcnHctt. Men is van meening om op Donderdag den 11 den April 1844des avonds om 7 urenten huixe van den Heer H. G. IHNEN in het Heer en-Logement aan het Nieuwe- diep publiek te Verkoopen 10. Een HUIS en ERFzijnde eene Tapperij en Schoen makerij genaamd de Gekroonde Laarsstaande en gelegen aan de Noordzijde van 's Rijks Maritime Eta blissement Willemsoordaan het NieuwediepGe meente Helderop den kadastralen perceelsgewijzen legger aangewezen in sectie A No. 2590 als groot te zijn 1 roede en 45 ellen. Toebehoorende aan Mejufvrouw M. C. Schcefergockel geb. Koek. De helft der kooppenningen kan als Kustingschukltegen behoorlgke rente op dit perceel gevestigd blijven. 2°. Een HUIS eu ERFzijnde eene goed ter nering staande en welbeklantte KOEK- en BANKETBAKKERIJ waarin deze affaire reeds sedert vele jaren met goed succes is uitgeoefend geworden staande en gelegen in de Langestraat aan den Helderop den kadastralen perceelsgewijzen legger aangewezen in sectie ANo. 162 en 1742 het eerste nummer als groot te zijn 2 roeden en het tweede als groot te zijn 78 ellen. Toebehoorende aan den Heer J. B. Schellinker. De Koek- en Bankethakkers-gereedschappen kunnen ge deeltelijk tegen taxatie worden overgenomen. Nader informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. SCHOON aan den Helder. T3BREOOPÏÏTÖ. Ten overstaan van den Notaris J. SCHOON aan den Helder: Op DINGSDAG den 2 April 1S44 des morgens om 1(1 uren aan het Nieuwediep in het huis genaamd de Ge kroonde Laarsbewoond door Mejufvrouw Schaifergoc- kel van: MEUBELEN en verder HUISRAAD. Benoodigdheden tot uitoefening eener TAPPERIJ eenige partijtjes STERKE DRANKEN en LIKEURENeen stuk LAKENeen stuk DUFFEL en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. En op WOENSDAG den 3 April 1844, des morgens om 10 uren aan het Heldersch Kanaal bij het huis van Jb. de Beurs van Een partij EIKEN BALKEN, HEKPALENPLATEN, PLANKEN en verder EIKEN en GREENEN TIMMER- en BRANDHOUT. Ontvangen een assortiment STROO HOEDEN hij B. H. WUBBE ZONEN. Uitgegeven bij C. BAKKER fis. te NieuweDitrp. Gedrukt bij G. GILTJES te Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 4