WEEKBLAD van de !P. e\' eet N\ 16. 1844. twkedb J11R«MC. l G E N H E T q e» °S/j l)it Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per pust 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAK" II A €w ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 rege's is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 15 APRIL. BSiZSlTDMAZirrG*. De BURGEMEESTER van het ressort Helderherinnert bij deze die ingezetenenwelke alsnog de eerste storting hunner inschrijving in de vrijwillige geldleening of bijdrage niet mogten hebben gedaan dat de stortingen kunnen geschieden ten kantore van den Rijks Ontvanger alhierdat de termijn voor de eerste storting vastgesteld verschijnt met den loden dezer maand April, en dat degenen, welke ingehreken blijven voor of op den vervaldag te voldoen gehouden zullen zijn liet bedrag hunner geheele inschrijvingmet een vierde verhoogd in eens te betalen. Helder 13 April 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. ik 't V E L T. BUITENLANDSCHE BERIGTEH. I T A L I E. ROME20 Maart. Men wil hier welendat de Ilon- gaarsebe bisschoppen voornemens zijn om zich aan het opzigt van den paus le onttrekken. Deze tijding zoude, met ongewonen spoed uit Weenen naar hier gekomen zijn. DUITSCHLAND. MUNCHEN, 29 Maart. Dezer dagen hadden wij hier een voorbeeld van buitengewone gierigheid. Ecne oudé bedelares Margaretha Kerzlerim genoemdlag op sterveneene zusterwelke even als zij van aalmoezen leefde was hij haar. Op het gewiglige oogenblik dat de ziel het Iigchaam zouda verlaten, smeekte Margaretha hare zuster, haar eene laatste dienst le bewijzen namelijk alles zoodanig le doen ■inrigten dat zij met de oude mutswaarmede zij gedekt wasbegraven werd want zij gaf voor dat dit voorwerp haar dierbaar was geworden, dewijl het haar ten geschenke was gegeven door eene dame die hare weldoenster was ge weest. Eenigc oogenblikken daarna gaf zij den geeit. Toen nam de zuster liet hoofdtooisel in handen onderzocht het en bevond, dat er een hand omzatvyelke voor haar van eenig nut kon zijn; zij ging dus aan hel werk om hel boord sel los te tornen en naauwelijks had zij eenigc steken los gemaakt of de punt van een stuk gedrukt papier werd tusschen de opnaaisel van de muls zigtbaar. Weldra meende zij nog meer andere papieren in de muts te ontdekken zij opende dezelve dus geheel en alen vond tot hare grooto verwondering 111 banknoten, ieder ter waarde van 10 gul dens en dus le zamen eene som uitmakende van ƒ1110. Uit Hamburg wordt het volgende verhaald: Voor eeni- ge dagen werd aan de Millernpoort eene vrouw met vleesch aangehouden dat zij trachtte in te smokkelen. Zij verzocht dringend om de teruggave en beloofde eene tcgendienst te zullen bewijzen. Men gaf haar het vleesch terug cn nu waarschuwde zij dat er des avonds een droschke zou pas seren waarin een meisjedat tien hazen wilde insluiten. Om dien tijd kwam werkelijk een droschke binnen. Zij werd aangehouden en er zat een meisje met eene gesloteue tnar.d in. Men eischte dal zij de mand openen zoude; zij beweer de den sleutel niet bij zich le hebben cn wilde dien ter stond halen. Nu hoorde men het sclireijen van een kind dat werkelijk in de mand lagen een briefje bij zich had, waar op de naam Elise geschreven stond. FRARKR IJ K. PARIJS 1 April. In ecne kleine pastorij van het depar tement des L'aiulesver van menschelijke woningen, leefde de pastoor der plaats een waardig en liefdadig man. Op zekeren avond, tegen 10 uren, kloppen drie personen, vrij wél gekleed aan zijne deur en vragen hem een onderko men. Hij loont hun zijn bekrompen verblijf, dat niet ge schikt isom drie vreemden Ie hergen en verwijst hen naar eene niet zeer ver verwijderde heiberg. Op hunne klagt dat zij geen geld hebben geeft hij hun drie franken die de onbekenden met dankzegging aannemen. Een uur later vertoont zich een van dezelven op nieuw met hel verzoek cm toch in dc pastorij nachtverblijf le mogen hebben, daar de herberg slcehts twee personen konde opnemen. Hij had slechts eeu hoekje noodig, hidwelk. dan ook in deert— kamer, naast het slaapwi'ïvekjSan 'ilüu pastoor.-gégdvèiVU' wo.dt. De dienstmaagd L 'ïcKhh- ."eéóe heimelijke vrets kv 7 7 -l -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1