9 Apiil binnengek. Dekker, Holland, Bantam Poute Benicaclo en Lisbon; Gnodde Bordeaux Clemetlisen Osterrisoer Falkenberg, Kr.i- geroë gisteren nog Salyesen yan Dratnmen en 0. Svendsen van Krage- roe niets uitgezeild de wind i,v. n. xv. 10 April, binnengek. Bakker Gz. Oost-India Pakket, Tjilatjap; Botson LondonSoulsby Newcastle Lund en Hove beide yan Dram men/gisteren nog Yeldhuis Huil; Gosbergen Neustadt; Nielten Os terrisoer; E. Andersen en Holst, beide yan Drammen, niets uitgezeild, de wind w. n. w. 11 April, binnengek. Gust, CardilF; Oetzes Huil; Peppet, Seaham; Prowse en Mitcbisonbeide yan Sunderland en Loreutzen yan Drammen, en uitgezeid Struik naar Bergen de rviud tv. 12 April binnengek. Herderschee de VriendenBantam Siparij Alexandcr Cettellixon Resourse Newcastle en uitgezeild 'L. 11. Transportschip Mebwede luit. Stellens naar Suriname Smith de Jong en Buma alte 3 naar Londen de wind w. n. w. ©cmcugbc locvigtcn# (ingezonden.) Micliael Muller commies der lste kl. en roeijer te Amster dam zegtmijne trouw aan koning en Vaderland slaat zoo vast als de zon aan den Hemel. De koning heeft de stu denten van Utrecht en de kadellen van Breda zeer vleijend bedankt voor hunne offers aan de ledige schatkist. De uit geteerde verarmde verminderende en vermagerde stad Enk huizen is ook niet achter gebleven. De magnetiseur van Hees gaat voort met in de nieuwsbladen te magnetiseren. Da uitgever van het weekblad de Batavier wordt regterlyk vervolsd. Te Rome worden de onruststokers verdoemden voor de verbanning van den boozen geest openlijk gebeden. Alle Engelsche dagbladen roemen het voordeelig saldo in de kas. Te Londen is een zware brand geweest. In Lahore heerscht toenemende wanorde. In het hemelsche rijk is ge moord gewurgd en onthoofd. De jonge Mina is op zijde geraakt en gezonken. Eeii bisschop te Amsterdam maakt kleedingstukken. Te Gorinchem zijn Iwee varkens van elf honderd acht-en-twintig oude ponden geslagt. Van Os heeft gratie gekregen. De hertog van Augouléme heeft de kanker in de maag. Twee kooplieden te Gernsbach hebben met pistolen geduelleerd, de eene heeft een arm, de andere het leven verloren. De koning van Beijeren heeft zijnen minister van hinnenland- sche zaken kosteloos tot den erfelijken adelstand verheven. Er worden nieuwe stamboomen van Leeuwenridders geplant. Een doctor, dominé en een rentenier zullen eene maatschap pij oprigten onr de sterke drank af te schaden het geëer biedigde hoofd van onzen staatheeft daartoe bereids ver lof verleend. itl JE IS E E ïr E R 'Si. DE B A S TIL L E. (Vervolg Dewijl ze bovendien klein van builen naanw en van binnen wijd in eenen muur van 10 v. dik gemaakt en van tweu ja sommigen yan drie dubbele ijzeren traliën voorzien waren kan men gemakkelijk begrijpen, welk een uitzigt dezelve kon den aanbieden. Alle schoorsteencn en sekreten waren met ijzer traliewerk gesloten. Weinige gevangenen evenwel waren zoo gelukkig van een sekreet iu hun vertrek te hebben bij de meesten moest de natuur zich gewennen aan de uren, waar in de stokbewaarders in de vertrekken kwamen. Behalve de onderaardsclie holen waren nog andere gevangenissen opzet telijk geschikt om de arme gevangenen Ie kwellen. Te welen, de zoogenaamde vogelkooijeu 8 v. cn G v. breed gemaakt uit zware bouten overal met ijzer-blik beslagen traliën. Drie zulke koojjeu trof men in de eerste verdieping aan en hier was de gevangene volkomen als de wilde diereu in eene me nagerie opgesloten. Eten en drinken word hem door middel van eene bewegelijke draaisehijf, toegereikt; en op dezelfde wijs hem ook de uitwerpselen weggenomen. Ondragelijk waren de bovenste vertrekken in de toren, die rondgewelfd waren eu daarom kappen (caloltcs) heetten. Niet alleen toch was de zilderiug van zoodanige calotrond, als een koepel, maar ook de zijmuren waren gewelfd eii wel alzoo dat iu plaats van de achthoekige vlakke muur van ieder Ter- trek der vier beneden verdiepingen, de zijmuren der kap uit acht gewelfde bogen bestonden elk ten naastenbij 5 v. wijd en 3 v. diep. Door deze bogen werd het vertrek in zich zelf zeer klein zoodat er voor den gevangene in het midden slechts een beperkte ronde plaats overschoot, waar hij in eenen kring, gelijk ecu paard in een molen, rond draven, of achter zijne tafel als vastgenageld zitten moest. In den zomer was hier de warmte in de winter de koude bijkans niet te Terduren. Op bijzondere vergunning werd het somwijlen aan enkelen toegelaten op het vlakke dak der Bastilie te wandelen. Men genoot van daar een heerlijk uitzigt De onmetelijke hoofdstad met hare tallooze torens koepels en kolossale paleizen de Seine met hare bevallige slingeringen de romaneske vlakte van Ivri omvat de blik iu eene heerlijke rondte welke door liet gewoel van eene rusteloozc menigte bezield werd. Doch den rampzaligen gevangene moest dit beeld van het vrije eu frissche leven den dolk nog dieper in liet gewonde hart druk ken eu de somberheid des doods wachle hem terug in do sctn ikkelijke eenzaamheid zijns vreugdeloozen kerkers. Ais een gevangene iu de Bastilie gebragt werd geschiedde liet zonder eenig opzien te wekken. Men plaatste hem in een huurkoets waarin eenige policie agenten mede instegen. Tooi de deur van den koiumaudant hield men stil vvien men een bevel van arrest ter hand stelde en die daarvoor een reen terug gaf, terwijl de gearresteerde zijn toekomstig verblijf werd aangewezen. Meestal greep men de te arresteren personen aan waar men ze vond, en geeno kennisgeving gaf de familie cn aanverwan ten van hun verdwijnen eenig berigt. Zelve ontbrak liet hun mede aau gelegenheid de hunnen hun noodlot te melden. Mar telende onzekerheid aan de eene en trooslelooze vertwijfeling aan do andere zijde folterde maar al te dikwijls de aanzien lijkste familien in Frankrijk. Driemaal des daags gingen de deuren der gevangenis open om 7 uur om het ontbijt, tegen 11 uur om het middageten, en ten 6 ure om hun bet avondbrood toe te reiken. Het was don stokbewaarder strengelijk verboden met de gevangenen te spreken, ook zelfs de onverschilligste vragen te beantwoorden. Zwijgend kwamen eu ginnen zij, als toonlooze spoken: zij noemden dan ook in liunue Baslilletaal hunne gevangenen pigeons (duiijes). (Het vervolg hierna.) ,Tfl IJ UI.,TI ARS-GRQET, op den 2 April IS1A. Welkom vrienden en vriendinnen Yijandeu en vijandinnen Welkom allen met elkaar Rij ken armen! wijzen! donimen Kreupelen, lammen, blinden, stommen Welkom in liet Nieuwejaar. 'tOude jaar is liecugevaren Met zijn moeite en bezwaren Met zijn lasten lasten veel eu groot, 't Nieuwe lacht ons vriendlijk tegen, 'l Groot geschil is bijgelegen, 't Yaderlaud is uit den nood. Nu de leeiiing is volteekcnd Elk verstandig heeft gerekend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 3