21h v c v S jc ji t i ti. Nu eerst is hel nieutvejaar Nu vergeet men 't bang verleden, Maar lacht vrolijk en tevreden Want de boel is bij elkaar. Renteheffers Makelaren Integralen Handelaren Die elkaar ter beurs verdringt Kijk Ik noem U onverschillig Zoo gij lieden niet vrijwillig: Voor van Hall een lofzang zingt. Donker zag het om ons henen Niemand wilde in 't eerst gaan leenen Elk zei 'k geef den brui er van Maar 't duurt kort slechts, 't wordt straks anders 'iZijn nog de oude Nederlanders, Ras doet ieder wat lnj kan. Trienden! leest het in couranten Hoe het geld vau alle kanten Zamenstrooint van Oost en "West. Kooplién Doctors Advokalen Apothecars en Soldaten Tot zelfs Dienstboon doen hun best. Kruijers Bakkers Dienders Slagers Schuitevoerders Wagendragers Allen offren als om strijd Elk nadat zijn beurs gesteld is, Ieder geeft nadat zijn geld is Enkel uit rneedeelzaamlieid. Graven Jonkers en Baronnen Die slechts rekenen bij tonnen Schrijven ais om 't hardste in 't Hoopt er storm bij 's Rijks agenten 'lis als kreeg men met zijn centen Meer dan tien procent gewin. Eindlijk is de lijd gekomen Dat men niet nieuwsgierig schroomen Naar de groote ontknooping smacht; Niemand kan meer ia gaan schrijven Langer kan de lijst niet blijven «Waarom tot het laatst gewacht?" Twee April is thans genadert 'tStaat alom te zaam vergadert, 't Vecht oin kranten blind en dol Daar verschijnt een 2de Editie En elk roept thans met ambitie Ha dc Leening is toch vol Moogt de tijd niet weer verschijnen Dat wij 'tgeld weer zien verdwijnen, En 't weer 'tonde liedje is: «Brave telgen uwer vadren «Wilt nog eens Uw geld vergadren Edle burgers 't loopt weer mis!" Neen die tijd moog nooit genaken Eis hou order in zijn zaken Van den Koning tot den knecht Mogen trouw en deugd steeds blijven Nijverheid de schatkist stijven, Ieder liaudle wijs en regt. «Welkom vrienden en vriendinnen! Vijanden en vijandinnen, «Welkom allen met elkaar; «'iLand is van zijn kwaal genezen «Nu zal 't altijd voorspoed wezen, «Welkom in het Nieuwe jaar." Amsterdam. P. KNUTTEL Dzn. DIT WAS IE STERK GEFLATTEERD. De beroemde Rigaucl zag dat eene dame die hij portrai- teerde zicli alle moeite gaf, om door te zamentrekking der lippen zich eenen kleinen mond te maken. Hij werd zulks eindelijk moede, en zeide baar «doe toch uwen mond zooveel geweld niet aan. Indien het u pleisier doet maak ik u lie ver er in 'tgeheel geen." Al degene die iets te vorderen heeft of ver- schuldigt is aan de Boedel of Nalatenschap van TEUNIS CORNELISZOON van bek STERR, gewoond hebbende aan het Oude Schilt op Texelen aldaar den Sisten Januarij 1S44 overleden gelieve daarvan opgave of betaling te doen voor of op den eersten Mei dezes jaarsbij CORNELIS van der STERR te Helder. Do Ondergeteekende aan de voreerende uitnoodigingen willende voldoen heeft de eer hiermede te berigtendat hij op den 15 dezer alhier zal arriveeren met eene bui tengewone schoone assorlement van FranscheDuitsche en Inlandsche BEHANGSELPAPIERENin verschillende kwa liteiten en prachtvolle desseins van 15 Centen tot ƒ10 de rolalsmede SCHOORSTEENSTUKKENgevelouteerde goud en zilver bewerkte RANDENCHASSINETTEN naai de breedte der ramen in fraaije desseinsvoorts GORDIJ NENPAPIER MARMER in alle soorten. Zich vleijende met die zelfde gunst en protectie vereerd te wordenwelke hij zoo ruimschoots ondervonden heeftzal hij zich beijveren om door voortdurende prompte en civiele bediening zich die gunst meer en meer waardig te maken. N. II I R S C H. Gelogeerd in het Heeren Logement hij den Heer PRINS. PS. Als naar gewoonte eene schoone collectie KAN- TOORBEIiOEFTENS. Men is voornemens, op Woensdag den 24 April 1844 des voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. VRIESMAN, aan de Sint Maartens Vlotbrugin de Zijpeten over staan van den aan het Nieuwediep residerende Notaris P, A. HEETS, te verkooping: Eenig levend VEE bestaande in 24 KALFKOEIJEN die gekalfd hebbenof op kal ven staan 6 GËLDEKOEL1ËN 2 Zwarte lang- staarte RUINPAARDEN oud 3 Jaren, 10 TEXEL- SCHE WERENoud 2 Jaren en 1 KAPCIIAIS of KARIEKEL. liet te verkoopen VEE is afkomstig van gezonde stallen van het KoegrasGemeente Hvkler. Zullende in deze verkooping geen VEE worden ingesto ken. Uitgegeven brj <J. ÜAKhËK ite. te JVienwcVUp. Gedrukt bij G. GILTJES te Htider.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 4