LAD VAN DE en dei niemed1ep. N°. 19. 1844. TWEEDE JAARGANG. -TUIGEN H E T <3 Co^, Dit VVeekblad wordt eiken Maandag-morgen «uigegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG B i HIT D M A z ni 5. De BURGEMEESTER dezer Gemeente maakt ten gevolge bekomeno aanschrijvingaan de Ingezetenen bekenddat door het 3e Battaillon van het 4e Regiment Infanterie al hier in garnizoenook de Schijf schietoefeningen der 2e klasse op Dingsdag den 7 Mei aanstaande en van dien dag af aan gerekendom de veertien dagen zullen plaats grijpen en zulks wel ter linkerzijde van den Vuurtoren hebbende de vuurlijn eene Noordwestelijke strekking Zee waarts zullende ter voorkoming van ongelukken steeds op eene naastgelegen duin een man met eene kleine vlag ge plaatst worden tot het geven van teekenen aan degenen welke zich op het strand te nabij de vuurlijn mogten wagen. Helder den 4 Mei 1844. De BURGEMEESTER voornoemd Bij afwezende ASSESSOR J. G I L T J E S Sr. DE WEDERKEERIGE BETREKKING TÜSSCHEN ORANJE en NEDERLAND. I. Nederland heeft boven vele volken van Europa iets vooruit het beslaat daarindat het vorstenhuis en het volk door wederkeerige verpliglingen onderling verkonden zijn. Bij de meeste volken regeren de vorsten par droit de conquête ou par droit de naissance. Zij kunnen worden weg gedacht zonder dat het beslaan der volken er onder lijdt. Maar denk Oranje weg en Nederland bestaat niet zoo als het zich ontwikkeld heeftdenk Nederland weg en Oranje heeft zij ne beteekenis verloren. Die historische gedachte heeft een diepen zin voor de toekomstzij verspreidt licht en ont steekt warmte trouwens zij boezemt die geruststellende ver wachting in dat zoolang Nederland met Oranje vcrcenigdis, uit de wederkeerige verpligting wederkeerige diensten van liefde en dankbaarheid zullen voortspruitendie het behoud en het heil van beiden zullen waarborgen. Die wederkeerige verpligting is geene uitkomst der rede- 3 M I. nering maar een zuiver historisch feit. Het is bekend tot welk een luister de Zuidelijke gewesten waren opgeklommen onder de regering van het Bourgondische huisen wij we ten het even zeer dat de Noordelijke gewesten toen nog eerst den morgenstond van derzelver welvaart zagen aanbre ken. Wat beteekenden Amsterdam en Rotterdam tegenover AntwerpenGent en Brugge toen de vijfde Kareide 17 Nederlandsche gewesten aan een snoerde onder zijne heerschappij wat is echter het lot van het Zuidelijk Ne derland geworden? welke toekomst zijn de Noordelijke ge westen te gemoet gegaan Zie daar ginds een gebogen vernederd volk. Het heeft zijne onafhankelijkheidzijne vrijheidzijnen rijkdom zelfs zijne letterkunde en bijkans zijne taal verloren. De ontwikkeling zijner vrije geestkracht is vernietigden de hooghartige Belg zinkt weg als een slaaf van priesterheerschappij. Zijn land was een wingewest door zwakke hand bestuurd, dat de vreemdeling afknaag de en dat alleen door vreemde magt voor vernietiging be hoed kon blijven. Maar aanschouw hier een volk dat den moed had om de regten van het geweten en zijner staats instellingen te handhaven. Het beefde niet terug voor galg, zwaard en brandstapelhet boog zich niet voor Spanjes legerdrommen het weerstond zijne tirannen en werd vrij en gelukkig. Uit zijn bloed rees zijn roem en zijn lijden was ontwikkeling tot eene grootheid welke de vroegere heer lijkheid van Belgie deed tanen dat hetlater lot weerloos heid gedoemd beschermde in zijue nietigheid. Dat is naast God aan het huis van Oranje Nassau te danken. Zonder de wijsheidvoorzigtigheid en vastheid van Vader Willem was de Spaansche boeidie het geweten prangde niet geslaakt. Het bloed van dat Huis w as het cementwaarop het gebouw der Nederlandsche vrijheid is gevestigd. Oranje was het middelpunt van den opstand eerst legen Alha met zijnen bloedraad err scherprcglersla ter tegen Spanjevan Oranje ging lichtkracht en ver trouwen uit. Zonder hem ware de opstand een nutteloos bloedvergieten geweesten Nederland even als Belgie een doode provincie van Spanje geworden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1