N°. 20. A Co*«* SEKBLAD van de 1844. ÏN «ET NIEUW TWEEDE JAARGiKC, rx G E N H r Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAAND A ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 13 M E I. DE WEDERKEERIGE BETREKKING TÜSSCHEN ORANJE ew NEDERLAND. III. Had Nederland gedeeld in de beweging der 16 eeuw, het land onzer inwoning was bestemd om niet lijdelijk te blij ven bij de schok, welke tegen het einde der 18 eeuw Eu ropa op zijne grondvesten deed beven. Het jaar 1789 kwam en de bastille viel voor de guillotline. De zwijmelkelk der vrijheid met konings bloed gevuld werd, uit do slad des ongeloofs waar dierlijkheid zich in de pracht van uitwendige beschaving hulde rondgezondenen de Nederlanderontvankelijk voor alles wat vrijheid ademde en door welvaart weelderig geworden nam hem blijmoedig in de hand en juichte in zijne bedwelming eene ingebeel de vrijheid toe wior priesters de moordbijl hanteerden. Wij do kinderen dier verdwaasden hebben de gevolgen dier dwaasheid ondervondenen waren onze ouderen ge spaard gebleven In dezen tijd waarin het klagen en be dillen misschien meer dan noodig en voegzaam isin zwang komttracht men de treurdagen van onze vernede ring en schande in Lethes vloed te dompelenmaar het zwarte blad uit onze geschiedenis wordt er niet blank door. Neen wij vergeten den rouwdag nietwaarop Holland had opgehouden te bestaan ellende beroovingarmoede en slavernij het erfdeel werden van Bato's zonen. Maar Gode zij dankde beproeving is nuttig geweest en heeft haar doel niet gemist. Toen de Almagtgewapend met sneeuw en verstijvende koude, de legerdrommen van den Westerschen Nebukadnezar verplette werd het woord der redding van de Moskowa lot aan de boorden van den grijzen Rijn ver staan en de zon van Europa's vrijheid daagde uit de zee van bloed welke drie dagen rqndom Leipzigs vesten stroomde. Ook Nederland verslond de slem des tijds en schudde zijne boeijen af, verdreef de satrapen van den dwingeland, en in het gezigt van den Napoleontischen adelaar werden de Hollandsche kleuren ontrold. Maar dat de opstand alzoo plaats greep en die uitkomst had w elke zoo eer- en roem rijk wasdit is aan de vcreeniging des volks met te danken. Zonder Oranje was men ongetwijfeld gestrand op de klippen van nieuwe staatkundige theoriën, maar nu werd Oranjo het middelpunt van het volksverlangen men zag uit naar Oranje gelijk weleer de stam van Juda naar Da- vids huis. In de zucht naar vorst Willem losten zich allo partijschappen op, Met zijnen naam herleefden het leven en der vaderen roem en men voelde zich sterkom zich on der de Oranjevaan van alle geleden verliezen te herstellen. Zonder den zoon der Willems aan het hoofd des her stelden staats te plaatsen wat zou de even zoo heilige als gewaagde opstand gebaat hebben? Hoe weifelend werd nog op het congres van Praag over het toekomstig lot van Ne derland gesproken Zoo Nederland zonder Oranje gestaan hadde het Weener congres zou over ons beschikt hebben gelijk het over Italië Polen SaksenBelgie en de Rijn provinciën gedaan heeft. Zoo men ons een onafhankelijk aanzijn hadde gegund wij hadden het aan de goedheid van vreemden te danken. Nu hebben wij onze regten doen eer biedigen Nederland was gevestigd voor dat er beschikking van buiten konde komenen vereenigd met den eersten Willem boezemde het Europa dien eerbied indat het verrijkt werd met een grondgebieddat wel een heilloos geschenk is geworden maar datzoo priesterslist buiten het spel ware gebleven, en misslagen vermijd, ons Vader land in een der schoonste koningrijken van Europa zou her schapen hebben. Het noodlottig jaar dertig heeft zijne bitterheid over Ne derland uitgeworpenen men handelt misschien onregtvaar- dig met de nadeelige uitkomsten en wel alleen en opzet telijk do geldelijke ongelegenheden aan hem te wijten die er liet meeste bij geleden heeft. De geschiedenis zal on partijdig uitspraak doenals de stem van het geld haren klank verloren heeft. Daarom zwijgen ook wij want de verdediging zoude zoo wel als de beschuldiging voorl, kunnen schijnen. Dit gaat zeker, dat zond;. Oranje de stroom der revolutie achter de barricaden van Parijs ont sprongen Europa ten tweeden male zou overstroomd eu wclligt vc'/.w 'jui Rebben O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1