WEEKBLAD van de HELDER es het NIEUWEDIEP. TWEEDE JA1RGAAC. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A X A ADVERTENTIES* gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 rege's is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ÏO J IJ IV IJ. N». 21. VGEN HET STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. WAT IS TE HOPEN? Als men weder van ter zijde hoort A. die bevorderd was zoo het heette zonder bezwaar van 's Rijks schatkistis in het bezit gesteld van het inkomen aan zijnen rang verknochtde ambtenaren B. en C. hebben een verhooging van eenige honderden guldens in tractement ontvangen dan wordt men wanhopig in zijne uitzigten op eene betere regeling van 's Rijks uitgaven. Men moge daarbij de goedwilligheid roemen van den Minister, die zijne ambtenaren goed betaald wil hebben, en hun een onbekrompen en onbezorgd leven guntmaar men vergeet daarbij die duizenden die onlangs zich het brood uit den mond gespaard hebben om eenen ledigen schatkist te vullen en zich zeiven tegen eene kwel lende inquisitie vrij te waren. Zeg niet wat maken eenige duizenden op de tientallen millioenen van ons budget? zij zijn een integrerend gedeelte er van j en die geen stuiver kan sparen wordt geen gulden rijk, die honderden verkwist verliest duizenden. De 127 millioenen gaan ver loren de conversie zal niet baten als het verderf niet geweerd wordt wat baat een erfenis aan een zieke hij moge er de kosten van zijne ziekte mede bestrijden maar de kwaal zelve wordt er niet mede wegge nomen alleen de geneeskracht zal hem helpen die de ziektestof ver wijdert. De ziekte van den Nederlandschen Staat is diewaaraan de meeste burgers lijden uitputting ten gevolge van te hooge opvoering. Het ware te wensclien dat de man die zoo vele millioenen heeft weten bijeen te krijgen de lust en den moed had om het kwaad in de bron aan te tasten, het kan hem niet moeijelijk vallen de ziekte te herkennen. BUITENLANDS CHE BERIGTEN. DUITSCHLAND. BERLIJN29 Mei. De oude predikant Wittevader van een kind waaroveronder den naam van wonder-kind, in het publiek en door de dagbladen vele bijzonderheden ver haald zijn geworden heeft onlangs door eenen zonderlingen inval den dood van eenen vriend veroorzaakt. Hij had zich namelijk op het kerkhof een grafteeken doen plaatsen waarop zijne lotgevallen enz. kortelijk vermeld werden en slechts de dagleekening van zijnen doodals nog niet voor gevallen opengelaten was. Een vriend komt toevallig op het kerkhofziét het grafteeken en niet volkomen naauw- keurig lezendebetreurt hij den vermeenden dood zijns vriends. Zich vervolgens omkeerendeziet hij plotseling den dood gewaande voor zich staan en schrikt zoo gewel dig dat hij ter aarde stort en weinige uren daarna den geest geeft. FRANKFORT, 29 Mei. Volgens berigten uit Stockholm, van den 18 dezer, gaat koning Oscar onafgebroken voort metdoor goedo huishoudingdoor veranderingen over eenkomstig den geest van den tegenwoordigen tijden vaderlandslievende bedoelingen, de van hem door zijn volk gekoesterde gedachten te verwezentlijken. De staf des koningsdie vroeger zeer talrijk wasis tot op acht adju danten verminderd, terwijl het talrijke korps kabinetshee- ren kamerheerenordonnans-officieren ontbondenen de dienstdoende staatsdames ontslagen zouden worden. De tot nu toe bestaan hebbende jurisdictie der sloten en burgten alsook de regtspleging van het rijksmaarschalksambt was nu werkelijk afgeschaft en daarmede aan den door den Zweedschen rijksdag zoo dikwerf geuileD wensch vol daan. Ook sprak men van eene ophanden zijnde nieuwe reorganisatie van het Zweedsche ministerie. Van den 30sten. Het Frankfurter Journal deelt het volgende mede Zeer merkwaardig zijn de lotgevallen van eenen man die onlangs in Napels is gekomen. Ten jare 1810 kwam uit een in de omstreek van Castellamare gelegen dorp een conscrit aan en werd bij de artillerie in dienst genomen. Na eenigo jaren werd hij tot sergeant bevorderdtoen ech ter de Napelsche armee werd gereorganiseerd en hij bij een ander wapen zou overgeplaatst worden, beviel hem dit niet. Hij verliet daarom Europa en wilde zich naar Egypte bege ven op den togt verviel hij echter op de Afrikaansche kust, omstreeks Bona alwaar hij een horologiemaker vond, die hem den raad gaf, naar Perzië te gaan. Dezen raad volgde de sergeantdit was in het jaar 1818. Thans is deze man naar Europa terug gekeerden brengt eenige kostbare geschenken mede voor de koningin der Franschen voor de koningin van Engeland en voor den koning en de koningin van Napelsdie hem met eene ridderorde (hij draagt er zes) vereerd en hem bovendien eene snuifdoos met juweclen van 30,000 lire waarde omzet, geschonken heeft. Buitendien bezit de man zelf in zijne portefeuille 10 millioenen francs en nog dergelijke kleinigheden. De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1