HELDER es het KIELWEDIEP. WEEKBLAD van de TWEEDE JAARGANG. mMMMmmaggMB ama STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. DE DERDE ZONDAG IN JUNIJ. Als gij dit blad in handen neemt zijt gij waarschijnlijk uit de kerk gekomen. Het is heden dank en bededag een nati onale een Europesclie dag voor ons vaderland niet het minste dierbaar wiens koning er de held van is de likleekenen er Tan draagt. Op dezen dag herdenken wij het voorledene blikken in de toekomst en bepeinzen het tegenwoordige. Menig een van onze lezers zal het nog hengen hoe gespannen de verwachting was toen de Held van Spanje en de Roem van Pruisen zich in Belgies steden en velden legerden om den man des bloeds in zijne vaart te stuiten; hoe beangstigd het hart sloeg toen doffe geruchten de aanvankelijke zegepraal van den overweldiger verspreidden, en hoe de juichtoon door het land galmdeentot de Donau en den Wolga weerklank vond toen de zegemaar van Walerloo elks gemoed met meer dan blijdschap vervulde. Reeds zijn de moesten tot hunne vaderen verzameld wier daden aan Waterloo een blijvenden naam in de wereldgeschiedenis geschonken hebben maar nog leel'l Wellington en zijn edele kweekeling, die evenzeer als wij onze bevestiging als onafhankelijke staat, zoo ook zijnen troon en roem aan dien dag te danken heeft. Zouden wij dien dag van het groote Europesche Gods gerigt vergelen P Neen telken jare worde de nationale dank ten hemel opgezonden en dit doen wij ook op dezen dag, in een jaar dat ons getoond heeft, dal het Ncderlaudsche volk zijne roeping niet vergeten heeft maar, sterk door eendragt en goeden wil, zich boven den onspoed weet te verheffen door de gevolgen er van grootmoe dig te dragen. Wij willen op een dag van dankbaarheid geene sombere herinneringen opwekken geen personen en omstan digheden verwisselen maar daaropi roemen dat Nederland zoodra het gevorderde wordt zijn goed en bloed veil heeft, om het vaderland ter dienst te slaan rampen af te weren of geslagen wouden te heelen. "Wie zag niet in liet begin van dit jaar de toekomst angstig te gemoct hier maatregelen ge vreesd die op het gehoor reeds ondragelijk waren; ginds een Terzet gedreigd dat den band lusschen hel volk en de regering dreigde te verbreken of zeiden niet verscheiden edelen des lands hunne gehoorzaamheid aan ecne schrikinboezemende wet op, en had niet een minister den OVERMOED om met bajonetten te dreigen en -het. gevaar is afgewend waardoor? door dat vorst en volk malkander op één punt ontmoetten. Het belang van het vaderland was het welbegrepen eigenbelang geworden. En zoo slaat Nederland, nog dankbaar voor den zegen van den 18 Junij zoo veel het kan hersteld van de staalsschokkcn en geldelijlcen achteruitgang, door een zamen'oop van ongelukkige I 1844. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1? J Si N' IJ. omstandigheden en misslagen veroorzaakt de toekomst te ge- moet te blikken. Zij is in Gods hand; maar de hand der menschen kan ze in zegen of vloek verkeeren. Europa tracht naar een zekere jongheid men wil een jong Frankrijk, een jong Duitschlaiid scheppen. Als d'il jonge een gevolg van grijsheid veroudering is dan is het kindschheid in ouderdom. Wij beklagen deu ouden man die kitidsch ge worden is ook eene natie als zij hem gelijkt en wij vreezen tegelijk, want, als de ligchaamskracht nog niet geheel is'ge sloopt willen kindsche oude lui wel eens wilde sprongen docu. Zoo worde ons vaderland nimmer een jong Nederland; maar het worde verjeugdigd in ware levenskracht in geloof en CodsvruchlEendragt en trouw aan wel en orde wonen onder ons. De held van Waterloo blijve een sieraad van zijn volk dierbaar aan het gemeenschappelijk vaderland. De regering kenne het volk, en vraardere liet om zijne deugden en opoffe ringen. De natie worde nooit de speelbal van partijzucht maar sta vast en moedig in haar pligt eu regt. Dan zal do regering liaar eerbiedigen; dan zal zij gelukkig worden, do zegen van boven zal haar in lief en leed bestralenen de derde Zondag in Junij zal een nationale dankdag blijven waarop Oranje eu Nederland voor het oog van den koning aller koningen malkander vriendelijk begroeten. BUITENLANDSE HE BERIGTEN. ITALIË. MILAAN26 Mei. Gelijk men verwacht hadhebben de strafoefeningen te Bologna eene geheele andere uitwer king gehad dan men in Rome had verwacht. De Paus wilde een geducht voorbeeld aan de oproermakers geven doch bij heeft den volkshaat nog meer aangezetde onte vredenheid is in alle plaatsen van Romagna toegenomen en men zoekt den haat te koelen door het vermoorden van afzonderlijke Pauselijke soldaten door de woningen der le gaten met steencu te werpen en door de Regering to te verwenschen. De personen welke aan de regtsonderzoc- kingen deel hebben genomendurven zich niet afzonderlijk vertoonenof zij loopen gevaar van vermoord te worden. Een man dien men verdacht hield der Regering als spion te dienen werd kortelings op de straat met dolksteken ver moord gevonden. In het gebergte blyven do Guerillas zich nog ophouden en versterken zich van tijd tot tijd. In den Kerkdijken Staat duren de arrestaliën vvcLjportdoch de- Dit YV eekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. Re prijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zicli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG W«. 25.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1