WEEKBLAD van den HELDER in dei MEI WEISIEP. BANK van LEENING 29. vgen het 1844. TWEEDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regeU is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 15 JÜE IJ. PUBLIEKE TBnPAÖHTIUG1 van het honden van de aan den HELDER. BURGEMEESTER cn ASSESSOREN der Gemeente Helder sullen op Dingsdag den 23 Julp 1844des voormiddag» ten elf uren aan het Raadhuis der Gemeente bij enkele inschrijving voor den tijd van zes jaren integaan met den eersten September aanstaande publiek Verpachten Het houden van de BANK VAN LEE NING aan den Helder. De Conditiën en voorwaarden waarop de Verpachting zal geschieden zullen acht dagen te voren aan het Secretarie der Gemeente ter lezing liggen. Helder9 Julij 1844. BURGEMEESTER en ASSESSOREN voornoemd J. in 't F E L T. Ter Ordonnantie van dezelve J. SCHOON. Secret. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. GRONDWETS-HERZIENING. (Slot.) Eene tweede groote noodzakelijkheid voor Nederland is dat de grondwet een ministerie erkent. Wel is het goed en nuttig dat ieder minister voor de maatregelen, zijn departement be treffende verantwoordelijk zij maar dit is niet genoeg de ministers behooren over de groote en gewiglige staatsbelangen eenslcmming te denken, daardoor alleen kunnen in eene slecht geordende huishouding van staat, doeltreffende veranderingen plaats vinden. De eerste minister behoort zich te omringen van mensclien waarin hij vertrouwen kan stellen die met hem naar één vast beginsel liet welzijn van deu staat, zullen bevorderen. Zamcnwcrking geeft kracht en bet is juist die zedelijke kracht die bij ons ontbreekt. Elk van onze ministers staal thans op zich zelf. De een kan voor eene grondwets herziening zijn, de ander daarentegen in dien maatregel groot nadeel voor het vaderland zien. Dtze kan begrijpen dat be zuinigingen alleen onze geldmiddelen kunnen herstellen en om dit doel te bereiken, alle mogelijke eenvoudigheid in zijn bestuur daarstelleugene kan de overtuiging hebben, dat be zuiniging vele individuen verarmten dat daardoor weder de schatkist schade zal lijden waar hij kan moet hij om aan ziju systema getrouw te blijven, het oude omslagtige trachten te behouden. Uitbreiding van het koninklijk gezag of uit breiding vau den invloed der wetgevende vergadering; aan wakkering van deu publickeu geest verspreiding van kennis of uitdooving van dien geest door de ingezetenen verwijderd te houden van eenig aandeel in het bestuur: kunnen zooda nige tegenstrijdige denkbeelden niet individucel door onze mi nisters worden voorgestaan? en waar, vraag ik, blijft dan eenheid eu tezamenwerkiiig tot het algemeeue welzijn? zal op die wijze de Koning niet geheel tegenovergestelde raadgevingen eu inlichtingen bekomen, lot groot nadeel voor de onderdanen Een ministerie met eenen eersten minister aau het hoofd is derhalve eene wezenlijke behoefte welke alleen door eene grondwets-kerziening kan worden verkregen. Wij hebbeu vroeger gezien welken nadecligen invloed op de algemeene zaken de provinciale geest tot dusverre heeft uit- geoelend die geest kon niet op eens eu als door eene toovcr- slag worden weggenomen. Maar eene nieuwe grondwet kan de provinciën te zamen smelten of meer dan eene provincie onder één bestour stellen opdat de bewoners vau die ver schillende gewesten door gemeenschappelijke belangen lang zamerhand aan elkander verbonden worden. Niet alleen zou den vele geldsommen door zoodanige iezauiensmelting van be stuur worden uitgewonnen maar ook de uitoefening der justitie zoude veel daarbij winnen dan toch konden zeer vele van de overtollige kostbare provinciale gereglshoveu worden gemist, liet verminderen van het getal provinciën eu eene meer gelijk matige verdeeling van het rijk, zoude bovendien gelijkuiaiig- hcid in liet gewestelijk beheer zelve ten gevolge kunnen heb ben dan zoude niet in het eene gedeelte van Nederland districls-commissarissen in het andere grielslui of weder eene andere instelling bestaan. Dan zoude er in een land zoo zeer door water omgeven en doorsneden overeenstemming in pol der- eu dijksreglementen bestaan eu niet van den eenen Ne derlander een veel grooter gedeelte van den opbrengst zijner laudbczittingeii worden afgevergd, dan van den anderen alleen tot gerijf van cenige weinigen die op die wijze ten koste vau. den nijveren landman of van den grondbezitter leven. Eindelijk, want wij kunnen hier alleen de groote punten opgeven behoort eene nieuwe grondwet eene controle daar te stellen op de geldmiddelen van de osjïrzecsche bezittingen. Yroeger hebben wij reeds gelegd dat aan den Koning het opperbestuur over deze bezittingen nrrt kan worden ontnomen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1