UK EN HET VAN DEN WAARSCHUWING. N°. 30. 1844. TWEEDE JAAKOAKG. ^iGEN HET g Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uilgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAANBAG BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Helder: Gezien de Dispositie van Z. E. den Heer Staatsraad Gou verneur der Provincie Noord-Holland van den 29sten Junij 1820 en van den 21sten Julij 1822 tegen het losloopen der Honden. Gelet op alle de bepalingen in eerstgemelde Dispositie vervat. Waarschuwen dien ten gevolge bij deze alle Eigenaars en Houders van Honden binnen deze Gemeente ten ernstig ste dat zij van af den 19 dezer, lot den eersten September aanstaande hunne Honden zullen hebben vast te leggen en met lederen muilbanden secuur te voorzienzullende de Honden welke in dien tijd zullen bevonden worden los te loopen (al waren dezelven ook gemuilbandzonder ceni- ge oogluiking door de daartoe bevoegde Personen worden gedood. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijn is deze gepubliceerd en geaffigeerd ter plaatse alwaar zulks alhier te geschieden gebruikelijk is. Helder den 18 Julij 1844. De Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. in 'T V E L T. Ter Ordonnantie van dezelven J. SCHOON, Secr. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN VERTOGEN enz. HEI EERSTE JAAR van ZE SPAARBANK AZMI ER. Wij mogen onze lezers ter kennis brengen dat maandag j.1. Commissarissen van de Spaarbank den opgemaakten gene ra! en slaat van deze inrigting hebben gezien en onderzocht en daarbij verklaard dat dezelve vatbaar is om de goedkeu ring van de Pepartemcnts-vergadering le verwerven. Commis sarissen hebben stof lot tevredenheid gehad over die mannen die uit liefde tot den naaste hunnen lijd aan zoo een goed en loffelijk werk ten offer brengen en het heeft van hunne zijde dan ook niet aan iunigeu dank en aanmoediging ontbroken. Op den 1 Julij van het vorig jaar werd de Spaarbank ge spend zij heeft dus nu ecu jaar bestaan. Een-en-veerlig deelhebbers hebben voor de som van y'1023.71 ingelegd. Wij ADVERTENTIES gelieve men ongezegelcl aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 22 JU E ÏJ. zouden dit getal gaarne zien toenemen. Wij gelooveu dat menigeen in deze achterlijk is om dat men de inrigting der- Spaarbank niet begrijpt en zijn welbegrepen eigenbelang kwa lijk verstaat. Omdat wij alle menschen lief hebben omdat het ons levensberoep is mede te werken tot het geluk der menschen en wij onze hoogste Treugde in de bemoeijingen. die daartoe leiden smaken plaatsen wij dit artikel aan het hoofd van ons blad en hopen dat ons woord weerklank vinde waar het werken kan en moet. Sommige menschen zien de Spaarbank voor eene liandel- inrigtiug aan die zij meenen door hunnen inleg le bevoor- deelen. Dit is verkeerd gezien. Zij is eene liefde-iurigting en staat in omgekeerde rede tof de banken van barmhartigheid. De laatste ondersteunen het gebrek en voeden er zich van, de eerste voorkomt gebrek en deelt voordeeJen mede. Immers aan de eerste moet men een hooge rente toestaan en men resikeert het altoos beneden de waaide ingelegde onderpand de laatste deelt eene thans niet geringe intrest uit, en de in leg blijft het onvervreembaar eigendom van den inlegger. Men kan eike week zoo veel men vei kiest tot zelfs tieu cents inleggen en zoodra de inleg vier gulden bedraagt trekt inen 3 ten honderd dat is 12 c. in het jaar van elke vier gulden. Men verbindt zich niet om de iugebragle gelden voor een bepaalden tijd le laten staan; maar uien kan dezelve opeischen zoodra men dit zelf verkiest. Ieder beslisse of dit geeue ge makkelijke en voordeelige wijze van sparen is. Er zijn wel tlie zeggen: als ik sparen wil, kan ik het zelf weldoen; maar dit willen en kunnen mag betwijfeld worden want die wilde zou zeker den gemakkclijksteii en voordeeligsleu weg inslaan. Vele menschen sparen van daag en gebruiken het morgen, en hebben dus overmorgen niets gespaard die een overgelegd kwartje in de Spaarbank heeft haalt het er zoo ligt niet uit, als uit zijn zak. Die een gulden iu de kas heeft weggelegd spreekt dien spoedig aan, als er het een of ander voorvalt, dat lot buitengewone uitgave lokt maar liet geld dat buiten de deur en op bet oogcnblik niet le verkrijgen is is buiten gevaar van verloren to gaan en men behoudt wat men niet verliest. Maar het is een slechte tijd. De laatste kermis zou haast doen gelooveu dat die klagt zoo als niet bezijden de waar heid dan toch verre overdreven is althans wij hebben bij verscheidene kramers en kasteleins navraag gedaan cn allen waren bijzonder te vrede Dit is ten koste van het publiek en niet liet minst van den geriugeren standwant die liet, meeste geld heeft verleert het minht en die het weinigste be zit kan er het gemakkelijkst st«u afstappen. Hel is maar eens kermishet is ook maar cclis- wiufer in het, jaar; doch de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1