HELDER EN HET NIEUWEDIEP. 1844. TWEEDE JAARGMC. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 39 JÏL IJ. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ITALIË. ROME29 Junij. Een schandelijk voorval heeft hier dezer dagen veel opzien gebaard. Een priesterbroeder des koningsmoorders Fieschihad een liefdes-avontuur met de dochter van een' Romeinschen duca en had zich met deze bij eene koppelaarster begeven. Een broeder van het meisje had het geval ontdekt en verscheen plotseling met eenige karabiniers voor het bewuste huis. De priester sprong in zijne wanhoop uit een venster der eerste verdieping en bezeerde zich wel is waaraan zijne beenendoch konde nog eene naburige kerk bereikenwaar hij eene schuil plaats meende te zullen vinden. Men nam hem evenwel gevangen en reeds moet het vonnis over hem uitgesproken zijn. Misdrijven van dezen aarddoor priesters begaan worden hier met lange of kortere gevangenis gestraftna welke de misdadiger naar een oord gevoerd wordthetwelk om deszelfs ongezonde luchtstreek bekend is. Daar sterven de misdadigers gewoonlijkzoodat de straf gelijk staat met de doodstraf. DUITSCHLAND. BERLIJN, 12 Julij. Eene speculative vrouw, van een geheel bijzonderen aard is in Amerika opgestaan; haar naam is Serena Perenell. Deze dame institueerde eene actie bij de regtbank te Boston tegen den scheepskapitein Lamborson wegens verbreking van trouwbelofte en de regtbank ver oordeelde hem ook werkelijk tot eene schadeloosstelling van 5000 dollars. Of deze som eene voldoende schadeloosstelling voor een' verloren echtgenoot ismogen trouwlustige meis jes beslissen. Serena Perenell was echter met dezen ruil zeer tevredenwant zij speculeert in trouwbeloften. De scheepskapitein namelijk is reeds de derde manwie zij door haar beminnelijk voorkomen tot trouwbelofte bewoog naauwelijks echter heeft zij dezelve in handenof zij ver andert zoodanig van gedragdat de mannen gaan inzien dat zij niet als ongelukkig met haar kunnen worden, hunne belofte terugnemen en dan gaarne eene schadeloosstelling betalenblijde van op eene zoo goedkoope wijze van de beminnenswaardige af te komen. ENGELAND. LONDEN, 20 Julij. Het dagblad de Globe beweert, dat de Nederlandsche regering bepaaldelijk geweigerd heeft, een" Brilschen commissaris op Java toe te latentot regeling van de regten van de suiker. Bijzondere brieven van Parijs houden indat de kei zer van Marocco de komst van den prins de Joinville op de kust vernomen hebbendehem heeft doen begroeten en verzekeringen van den meest vriendscliappelijken aard doen geven. Zelfs had de keizer den prins eenigen leeftogt voor zijne schepen gezonden. BELGIE. BRUSSEL, 18 Julij. In 1838 heeft te Gent, in de straat aux Balleseen moord plaats gehadwaarvan de schuldige thans in de gevangenis St. Bernard is ontdekt. Een der gevangenen wiens tijd bijna verstreken isheeft aan den procureur des konings verklaarddat hij deswege gesprekken tusschen de gevangenen had gehoord. BINNENLAND. HELDER en NIEUWEDIEP 27 Julij. Men weet dat er sedert eenigen tijd zeer geklaagd wordt over de schandelijke vervalsching van bijna alle koopwaren in Parijs. Een der dagbladen steekt thansbij wijze van verheerlijking van den vooruitgang in de nijverheidop de volgende wijze den draak hiermede. »0 Parijs! gelukkige en wondervolle stad. Urbs felix et portentosa benijdenswaardige stad want de melk en de wijn vloeijen er in de goten uwer stratenen ieder morgen ziet zich vernieuwen wat de toovergodinnen immer weelderigst hebben kunnen uitdenken. Dauk den dienaren en politie-commissarissen der stad stad vol van wonderen want uwe ingezetenen hebben allen de gaaf, om dezelve te bewerken. De kruideniers veranderen het stijfsel in peper en gruis-zand in zoutde wijukoopers veranderen het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1