N°. 32. A °**t van den 1844. EN HET S 2 2 11T 3 M i, 2 I1T 5. BEKENDMAKING. /SP' - r ÜWEEÏÏE JMRGMC. ^igen Het Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAASBACi ADYERTENTIEN gelieye men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 5 AUGUSTUS. De BURGEMEESTER dezer Gemeentemaakt ten ge volge bekomene aanschrijving en ter voorkoming van onge lukken bekend, dat door het 3e bat. van het 4e regiment Infanterie alhier in garnizoende schijf schietoefeningen gedurende de geheele maand Augustusop Maandag en Zaturdag voordemiddag van ieder week zullen plaats heb ben in het Fort Dirks Admiraalhebbende de vuur lijnen eene Zuid- en Zuidwestelijke strekking. Helder den 31 Julij 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. in 't F E L T. BURGEMEESTER en ASSESSOREN dezer Gemeente, herinneren de Ingezetenenaan de bepalingen van Z. M. besluit van den 18 April 1818 (Staatsblad No. 20) waar bij gezegd wordtdat wanneer zich de Kinderziekte in hunne woningen mogt openbaren zij daarvan dadelijk be lmoren kennis te geven aan het Hoofd van het Plaatselijk bestuuropdat de vereischte voorzorgen genomen zouden kunnen wordentot voorkoming van verdere besmetting terwijl op de voordeur of voor het raam van het huis waar de ziekte bestaatmet groole letters behoort te wor den geplaatstde woorden KINDERPOKKEN of KINDERZIEKTE. Helder den 2 Augustus 1844. De Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. in 't V E L Tl Ter Ordonnantie van dezelven A. B O O M S M A L. S. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. BE KRACHT FAN HET KONINGSCHAP. Er is geen twijfel aan, of de kracht van het Koningschap, die zedelij ke magt welke deszelfs wezentlijk beginsel is huisvest geenszins in den eigen persoonlijken wil van den menschdie slechts kortstondig ko ning iser is geen twijfel aan of de volkeren hebben wanneer zij het als instelling aannamen en even eens de wijsgeerenwanneer zij het als stelsel ondersteunden niet geloofd dat zij aan den wil van een in derdaad bekrompen willekeurig wispelturig onwetend mensch het gebied toekenden noch zulks eenigermate willen doen. liet Koning schap is geheel anders dan de wil van eenen mensch hoewel het zich onder dien vorm voordoet. Het is de persoonlijke voorstelling van de op- permagtigheid des regts van dien wil welke inderdaad redelijk ver licht regtvaardig onpartijdig vreemd van eiken anderen wil verhe ven boven den wil van allen isen welke uit dien hoofde het regt heeft om allen te beheerschen. Zoodanig is de beteekenis van het Ko ningschap in den geest der volkeren zoodanig de beweegreden van hun. aankleven aan hetzelve. G. BINNENLAND. HELDER en NIEUWEDIEP 3 Augustus. Dat er niet te veel voorzorgen genomen kunnen worden tegen het gevaar van dolle honden getuigt al wederom een allernoodlotligst voorvalhetwelk dezer dagen te Saint-As- lierin het departement van Dordogne in Frankrijk heeft plaats gehad. Een dienstmeisje aldaar was door een' bond gebeten do wonden warenzoo men niet beter wistalle behoorlijk uitgebrandmaar het schijntdat het meisje uit schaam achtigheid niet van eene verborgene wonde lieefl willen gewagen. Na verloop van eenigen tijd begonnen zich nu verontrustende teekenen te openbaren. Een bijgeroepen ge neesheer beval eene aderlating maar op het zien van het dikke groenachtige bloed verklaarde hij alle hoop op her stel op te gevenen verwittigde de huisgenootendat er des nachts hevige toevallen te wachten warenen men vooral behoorde te zorgen dat zij niemand anders zou kun nen deren. Na de lijderes des avonds verzorgd en van al les voorzien te hebben sloot men haar alzoo voor den nacht in hare kamer op. Al spoedig begon de crisishet verschrikkelijk gillen der ongelukkige betuigde van haar lijden. Te vergeefs getracht hebbende hare deur open te stootenwrong zij zich door een vensterluikje omstreeks twintig voeten hoog van den limd _had te Z.waar aan liel hoofd verwond '>v V stortte neder op de straat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1