EN HET N°. 33. 1844. TWEEDE JAAROUC:. 1GEN HEr fiiuaJl M ilul' Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAIBAffl /lui t ADYE RTENTIEN gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen - behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. S2 AUCISTIS. B S g m SïT D M A Z Z 11 GK BURGEMEESTER cn ASSESSOREN tier Gemeente Helder brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat de Heer Carron du Villards, Oogarts bij het Sardiniesche Leger enz. en zich thans bevindende te Amsterdamda gelijks met uitzondering van Donderdag en Zondagdes morgens.ten 8 ure, zitting houdt, ten einde gratis van raad te dienenalle zoodanige onvermogende lijders aan oog ziekten als zijne hulp zouden verlangen in welk geval zij zich voorzien van een bewijs van onvermogen, kunnen aanmelden te Amsterdamin de Agniettestraat No. 9. Helder den 10 Augustus 1844. De Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. iw 't Y E L T. Ter Ordonnantie van dezelven J. SCHOON, Secr. AANBESTEDING. Op Maandag den 9 September 1844des voormiddags ten 10 ure zal de Ontvanger der Domeinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burgemeester der gemeente Helder, in het Heeren-Logement aan den Helderpubliek bij op bod en afslag aanbesteden Het doen van eenige Herstellingen aan de DOMANIALE PACHTHOEVEN op bet Koegras in de gemeenten den Helder en Callantsoogin één perceel. Het bestek en voorwaardenliggen ter lezingten kan tore van den Ontvanger der Domeinen te Alkmaarten Raadbuize der gemeente Helderte Alkmaar in den Rooden Leeuwde Toelast en bet Nieuwe Koiïijhuiste Helder in het Heeren-Logementaan bet Nieuwcdiep in bet Heeren-Logement en aan bet Zand bij J. Bergen. De aanwijzing zal gedaan worden door den Opzigter J. SWERVERaan het Nieuwediep, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd B E N T E IJ N. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. BE REGTEN VAN HET HUIS BE KEllK EN BEN STAAT OMTRENT HET ONBERfVIJS. De mensch is bestemd voor een maatschappelijk leven hier op aarde voor een eeuwig hier uamaals. Oni die bestemming te doen bereiken zijn opvoeding ei; onderwijs noodig. De ouders ziju verpligt te zorgen, dat den kinderen beide die schallen te beurt vallen. Gelukkig zij die in eene maatschappelijke leven waar de godsdienstleeraars den weg der zaligheid vrijelijk aanwijzen - waar de staat xnet naauwgezetiieid zorgt voor het maalscbappt- pclijk onderwijs en waar de huisvader de lessen der sciiool en der kerk door huisselijke opvoeding ondersteunt. Uitgebreid is de verantwoording voor de'ouders; zij zijn verantwoordelijk voor de huisselijke opvoeding en dat de ge legenheid niet verzuimd worde, die de Kerk en de Staat aan biedt, om de kinderen tot geloovigcn en tot burgers te vormen. Uitgebreid is de verantwoording die op de Kerkgenoot schappen rust om geioovigenom burgers voor den hemel te vormen. Uitgebreid is de verantwoording van den Staat, om burgers voor den staat leden der maatschappij te vormen. Die verantwoording voor zijne daden schuldig is moet vrij en onafhankelijk kunnen handelen. Vanhier: Vrijheid voor de ouders in de huisselijke opvoeding, vrijheid in het regelen der godsdienstige en burgerlijke bestemming van hunne kinderen. Vrijheid voor de Kerk in het godsdienstig onderwijs dat zij geeft. Vrijheid voor den Staat, in het maatschappelijk onderwijs, hetgeen zij regelt en verzorgt. Vrijheid is echter slechts bestaanbaar waar dc vrijheid van anderen geëerbiedigd wordt; anders ontaardt zij in onder drukking van anderen. Vanhier: Onderdrukking en miskenning van het ouderlijk gezag, wan neer dc Staat en de Kerk in hel huis regeren en wanneer zij de geloofsbelijdenis of het beroep bepalen, waarin het. kind zal onderwezen worden. Onderdrukking cn miskenning van de reglen der Kerk wanneer de Staat zich aanmatigt onderwijs in het leerstellige van eenig Kerkgenootschap te doen geven. Onderdrukking en miskenning van de regten van den Staat door dc Kei k wanneer zij zich mengt in liet maatschappelijk onderwijs, hetgeen aan deu Staat bckojuU. De handhaving de strenge handhaving waarNjit uood.0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1