WEEKBLAD m DES HELDER EN HET IEUWEDIEP. 1844. AANBESTEDING. TWEEDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor 'ie buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG W°. 34. igen Het ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 rege's is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 AUGUSTUS. DISPOSITIE van den Zden Augustus 1844 No. *12/6519, houdende mededeeling van de dagen waarop de Oog-arts Carron du Yillardsonvermogenden ter gratis behandeling zal ontvangen. Do STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD HOLLAND brengt bij deze ter kennisse van de Stedelijke en Gemeente-Besturen in dit Gewestdat de Heer Carron du Villards Oog-arts bij het Sardinische leger enz.en zich thans bevindende te Amsterdamdagelijksmet uit zondering van Donderdag en Zondagdes morgens ten 8 ure zitting houdtten einde gratis van raad te dienen alle zoodanige onvermogende lijders aan oogziekten, als zijne hulp zouden verlangenin welk geval zij zichvoorzien van een bewijs van onvermogenkunnen aanmelden te Amsterdamin de AgnietenstraatNo. 9. Het bewuste cortificaat van onvermogen door den Burge meester eener Stad of Gemeente afgegevenzal almede moeten zijn onderteekend door eenen Geestelijke en den Rijks-Ontvanger der Gemeente. Haarlem, 3 Aug. 1844. De Staatsraad Gouverneur voorn. Vah E W IJ C K. Op Maandag den 9 September 1844, des voormiddags ten 10 ure, zal de Ontvanger der Domeinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burgemeester der gemeente Helder in het Heeren-Logement aan den Helderpubliek bij op bod en afslag aanbesteden Het doen van eenigo Herstellingen aan de DOMANIALE PACHTHOEVEN op het Koegras in de gemeenten den Helder en Callantsoogin één perceel. Het bestek en voorwaardenliggen ter lezingten kan tore van den Ontvanger der Domeinen te Alktnaarten Raadhuize der gemeente Helder; te Alkmaar in den Rooden Leeuwde Toelast en het Nieuwe Koflijhuiste i Helder in het Heeren-Logementaan het Nieuwediep in het Heeren-Logement en aan het Zand hij J. Bergen. De aanwijzing zal gedaan worden door den Opzigter J. SfVERVERaan het Nieuwediepbij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd B E N T E IJ N. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN VERTOGEN enz. OF LIT WEEKBLAD EEN OPPOSITIEBLAD IS? Men heeft ons gevraagd of dit blad zich in de gelederen der oppositie schaart wat zullen wij daarop antwoorden bedoelt men eene oppositie die rondgluurt om in de hande lingen van het Bestuur stof tot bedillen en gispen te vinden die den strijd voert tegen personen voor personendie veroor deelt en hekeltom het getal abonnementen te doen vermeer deren dan zeggen wij ronduitwij behooren niet tot de op positie want wij huldigen alleen het goede en hebben geen lust om het verkeerde te zoeken als het niet van zelf voor den dag komt. Onafhankelijk zonder van hier iemands gun sten te behoeven ziju wij verheven boven kreuking en kan. geene teleurstelling het eergevoel grieven maar juist daarom benijden wij ook mannen hun lot niet, die of door verdiensten of ook zonder deze, door gunstige omstandigheden hooggeplaatst ziju, en gevoelen geen symphathie voor anderen, die zich doodergerendat zij in hunne billijke of onbillijke verwach tingen schipbreuk lijden. Verre zij het daarenboven van ons dat wij de daden der regering zouden bestrijden uit eene fi nanciële speculatie; want zonder nog te berekenen het kwaau dat men stichten kan, is zulk een gedrag ecu soort van kwak zalverij. Neen herhalen wij in dien geest laten wij gecno tegenspraak toe. Maar vraagt men ons of liet oppositie is als men de wensclien des volks of die men in gemoedo heil zaam voor het vaderland houdt, ook dan als het gouvernement daarmede niet eenstemmig schijnt te denken Trijmoedig en bescheiden openbaartnoemt men het oppositie als men na. rijp beraad, en met vastheid van beginsel den volksgeest tracht neen niet op te ruijen maar op te wekken om dien staat van zaken geboren te doen worden die het behoud vau het vaderland de eendragt tussclien vorst en volk zal kuiincn bewaren. Noemt men het oppositie, als men waarachtig over tuigd is, dat de regering voorstellen doet, liandeliugcn drijft, die of in strijd zijn met de grondwetjof hetgeluk des vaderlands niet bevorderen en die overtuiging aan anderen tracht inede

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1