WEEKBLAD van den HELDER en het 1EUWEDIEP. N». 35. 1844. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. )I A A K D A G TWEEDE JAARGANG. wlGEN HET ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld oan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 26 AUGUSTUS. BEZEITDMAZIXTG1. De BURGEMEESTER der Gemeente Keldermaakt bij deze aan de Ingezetenen bekend 1°. Dat de primitive palentbladenover het loopende dienstjaar 1844/45, aan het Secretarie te bekomen zijn, van heden afgedurende acht dagenvan des morgens 9 tot 12 en van des namiddags 4 tot 6 uren. 20. Dat bij Zijner Majesteits besluit dd. 8 Julij 11. (Staats blad No. 37) de stelling van den Helder bevattende alle Vestingwerken en afgezonderde Forten is verklaard te be lmoren tot de VestingenSterkten of Linien der eerste of tweede klasse. Helder den 21 Augustus 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. in 't F E L T. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der Gemeente Helderherinnert bij deze den Ingezetenen bij herhalingaan art. 7 der wet van den 24 April 1843, No. 14, waarbij bepaald wordt, dat de belanghebbenden verpligt zijn van alle nieuw ge stichte gedeeltelijk vernieuwde en vergrootte of uitgebreide Gebouwen, aan de zetters der Gemeente waar de Gebouwen gelegen zijntegen schriftelijk bewijs aangifte te doen binnen zes maanden na de in gebruikstelling der perceelen, of nadat dezelve voor hel geheelof ten deele worden betrokken. En opdat ieder zich voor nadeel zoude kunnen wachten, maakt do Burgemeester voornoemdden belanghebbenden nogmaals indachtig, dat van alle voornoemde Gebouwen, met betrekking tot welke binnen gezegden termijngeene aan gifte is gedaande aanspraak op vrijdom onherroepelijk zal vervallen. Voorts worden de Ingezetenen nog bekend gemaaktdat ingeval een gebouwd of ongebouwd perceeluit welke oor zaak ook (verveening uitgezonderd) geheel of gedeeltelijk verdwijnt of ophoudt te bestaan of we tot een onbelastbaar ge bruik overgaatof het inkomen van eenig gebouwd of ongebouwd eigendom door onvoorziene rampen tijdelijk ge heel of gedeeltelijk mogt verloren gaanvan die omstan digheden tijdige aangifte zal belmoren te worden gedaan ten einde van het regt op geheele of gedeeltelijke afschrij ving van grondbelastinggenot te hebben. Helder den 24 Augustus 1844. De BURGEMEESTER voornoemd, J. in 't F E L T. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN VERTOGEN enz. IETS OFER BE FRAJT SCHEN OP BE ZUIBZEE-EIIANBEN. Be toekomstige rust en vrede van Europa is voor het tegen woordige afhankelijk gemaakt van eene quaeslie op een eiland, dat nu voor het eerst staatkundig gewigt krijgt, en wij mogen het niet ontveinzeu ook kerkelijk want de strijd tusschcn Rome en het Protestantismus wikkelt zich aldaar in den scha kel der staatkunde. Iu het belang der Europeschc welvaart, voor het heil der menschheid in het algemeen uiten wij den weuscb dat de ver wikkeling die er, ten gevelge van Frankrijks overmoedige behandeling van eenen Engclschen ambtenaartusschen de beide kabinetten is ontstaan, een vreedzame beslechting te ge- moet ga. Zeker gaat het, dat het Frausche kabinet op eenen zwakken grond moet staan aangezien de logen en laster het als bondgenoot ter zijde staan. Bit is wet op zijn fransch want wij zijn het spieekwoord uit onze jeugd nog niet verge ten: hij kan liegen als een bulletin," inaar hij bezit meer zedelijke krachtdie zijn steun in de waarheid zoekt. Het is bekend welk eene schitterende hervorming het Lon- densche zendeling genootschap op Otaheile en de overige Socie- teits-eilanden heeft te weeg gebragt, in den jare 1796 ving het zijnen arbeid aan. Sedert 1816 heeft dit werk zijne vruch ten gedragen, nadat Pomare het Evangelie omhelsd had. Reeds in 1819 waren de inensclienoffers de kindermoord het om brengen der krijgsgevangenen opgehouden. Men mogt er op roemen, dat aan do vroeger elkander verdelgende volkstammen de zegeningen van den vrede het huisselijk geluk en waar achtige beschaving waren geschonken. Bit geluk hebben de Franschcn, die zich beroemen allerwe gen verlichting en beschaving te verspreiden, verstoord. Waar schijnlijk om de zonde tegen Rome te boeten, dio het huis tan U Orleans begaan heeft, door de Jesuiten-Bourbons van den troon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1