WEEKBLAD van den HELDER en het NIEllEDIEP. b s z s 1 s m a i lïï c", aanbesteding. - - TWEEDE «FAJ1H.GA.NG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uilgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. iiil® A G N°. 36. ,IGEN HET 1844. ADVERTEjVTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 SEPTËMBEE. l)e BURGEMEESTER der Gemeente Heldermaakt bij deze den Ingezetenen bekenddat bij raadsbesluit dd. 28 Augustus jl. No. 3de tijdelijke waarneming der be trekking van Adjunct-commissaris van Policie is opgedragen aan den Heer F. H. RANT. Helder 31 Augustus 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. in 't F E L T. Op Maandag den 9 September 1844 des voormiddags teu 10 ure zal de Ontvanger der Domeinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burgemeester der gemeente Helder in het Heeren-Logement aan den Helderpubliek bij op bod en afslag aanbesteden Het doen van eenige Herstellingen aan de o o DOMANIALE P ACHT HOE F EN op het Koegras in dc gemeenten den Helder en Callantsoogin één perceel. Het bestek en voorwaardenliggen ter lezingten kan tore van den Ontvanger der Domeinen te Alkmaarten Raadhuize der gemeente Helderte Alkmaar in den Rooden Leeuwde Toelast en het Nieuwe Koffijhuiste Helder in het Heeren-Logementaan het Nieuwcdiep in hel; Heeren-Logement en aan het Zand bij J. Bergen. De aanwijzing zal gedaan worden door den Opzigter J SWERFERaan het Nieuwcdiep, hij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd B E N T E IJ N. BUITENLANDSE HE BERIGTEN. DUITSCHLAND. BERLIJN20 Aug. Als een blijk van de diepe veront waardiging welke de moordaanslag van Tschech verwekt kan onder anderen worden vermeld dat het gemeente bestuur van Klein-Kriegnitzde geboorteplaats van Tschech, voornemens is, van de Regering de vergunning te verzoeken om de pastorij, in welke de euveldader geboren is, te slech ten en eene andere in de plaats te doen bouwen. Uit Kempen, in het groot-hertogdom Posen engelegen aan de Silezische grenzen heeft men de heugelijke tijding ontvangen, dat het na veel moeite gelukt is, om het hoofd der rooverbende Psiegen diens onderbevelhebber, Grei- nertsedert eenigen tijd de schrik van Silezië magtig te worden. Deze beide gevaarlijke menschen hadden den 14den hunnen intrek genomen in een huiseenzaam aan den rand van een bosch liggende in de heerlijkheid van Strenz. Dit was ter oore van den aldaar geslationeerden gendarme ge komen, die dadelijk, met hulp vau den ambachtsheer, alle. weerbare manschap hijeenbragt en er iu slaagde het huis te omsingelen. Zoodra de beide roovers hunnen toestand ont dekten, klommen zij gewapend in den schoorsteen, wél be sloten om op leven en dood te vechten. In het gegeven geval geene andere kans ziende, om hen magtig te worden, beval toen de ambachtsheer en eigenaar het huis in brand te steken. Eerst toen het dak begon vuur te vatten stortten de roovers zich uit den schoorsteen naar beneden. Dc eerste was Greinertop wien dadelijk van onderscheidene kanten geschoten werd, waardoor hij zwaar gewond is; Psieg werd slechts aan den regler arm en hand gewond. Al spoedig waren heide gekneveld en naar Kempen in verzekerde be waring gebragt. Beide zijn gezonde sterke menschen van tusschen de 30 en 32 jaren oud. F R A N K R IJ K. PARIJS, 20 Aug. Men deelt ons een' partikulieren bjief- van Madrid mede, waarinna eenige bijzonderheden omtrent

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1