MS DES N°. 37. 1844. EN HET TWEEDE JAARGANG. «.«v e G°e0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men •abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A ET IS A ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zaturdags des- middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing 9 SEPTEMBER. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOGEN enz. EEN NIEUW FREGAT TE WATER. Het was op den derden dezer weder feestdag op liet IJ. Kot oorlogs-fregat de Lek ging in tegenwoordigheid van den Mi nister van Marine van onderscheidene autoriteiten en ecu aanzienlijk publiek onder blijmoedig gejuich te water. Zoo is onze Marino weder met eeneu bodem vermeerderd. Wij verblijden ons daaroverwant het doet het Nederlaudsche hart goed als onze Marine prospereert en wij zouden er wel een onzer etablissementen voor willen prijs gevenom de dagen onzer vaderen terug te roepen toen er minder voor de bu- reanx werd uitgegeven meer aan het wezen der Marine zelf besteed. Met gemengd gevoel vernamen wij dat wederom de kiel van een linieschip is gelegd geworden; zal die bodem be stemd worden, om te Willemsoord naast de Ju pit er de Kor- tenaar enz. onder dak to komen, en rustig te vergaan? Het hapert ons aan moed om op die vraag het antwoord te geven. Het is inderdaad te betreuren dat do tegenwoordige Minister van Marine iu geen gelukkiger tijdvak zijn portefeuille aan vaard heeft dat geldgebrek hem de handen bindt en belet dat goedo te verwezenlijken, dat hij, bij zoo vele voortreffelijke gaven gepaard met veeljarige ervaring zou willen en kunnen tot stand brengen. Het woord bezuiniging is aan de orde van den dag; maar de bezuiniging onzer Marine bedreigt ons met verlies van de bronnen onzer welvaart. Wij gelooveu het niet maar daarom is net toch wel mogelijk dat de lta- binctstwisten tusscheu Londen en Parijs zich in kanonvuur oplossen en wat zal ons lot daarbij zijn? misschien zijn wij veroordeeld om de kogels op te zoeken maar dan wordt er van beido kanten op ons raak gespeeld. Sluit Nederland zich aan Engeland dan slaat do driekleur aan onze rivieren kie zen wij de zijde van Frankrijk dan gaat de belanglooze Brit den oogst onzer kuituur op Java inzamelen. Wij missen de middelen om onze neutraliteit vooral op zee te doen eerbiedi gen. I)it kan alleen geschieden door onzo Marine van land op zee te brengen. Be millioeiien voor dit departement zijn voor een goed deel noodig, om op het land ouzo kolossale werven en magazij nen en hooge ambtenaren iu stand te houden, en het overschot is te geringom de bodems waar over nog te beschikken is te bemannen en nn blijven zij ook aan wal passagieren. Het doel wordt door de middelen vernietigd, en wat nog bezuinigd wordtliet zij met allo bescheidenheid gezegd leidt tot ver mindering van het aanwezig kapitaal. Immers zal er alleen op Willemsoord over het volgend jaar 20,000 moeien worden bezuinigd. Wat zal daarvan het gevolg zijn? dit en niet an ders dat door vermindering van handen de band niet zal kunnen gehouden worden aan de conservatie der alhier in. conservatie liggende schepen, en daaruit vloeit van zelf voort dat die kostbare bodenis zoo veel to vroeger onder den bijt des sloopers zullen bezwijken. Men vergelijke de schade met de bezuiniging, en de laatste wordt de eerste. Bij de aan staande zitting der kamer wenschen wij onze vertegenwoordi ging de onpartijdigheid toe om niet door te ver gedreven zucht lot bezuinigingons zeewezen in den hartader aan to tasten en het Yaderland zou er wel bij varenen onze waar dige Minister zich een onsterl'elijken naam verwerven indien, hij den moed, waar aan liet liem toch niet ontbreken kan, ten toon spreidde om een krachtigen slag te slaan niet ten ver- derve van den daglooner die wel gedwongen mag worden om te werken opdat hij niet zoo als voorheen geschiedde, den tijd. verluijcre, doch die niet werkend gebrek moet lijden, maar om de inrigtingen op het land zoo te hervormen dat wij we derom eene marine op zee krijgen. De krachtige maatregel door Z. E. iu liet werk gesteld, om veeljarige misbruiken te weren doet veel goeds verwachten. B UITEN LA NDSGHE BEKIGTEN. ITALIË. Indien men een door de Weser-Zeitung medegedeeld verhaal gelooven magdan zoude de deelneming der beide zoons van den admiraal Bandiera aan de expeditie tegen Calabrie en hun noodlottig uiteinde het gevolg zijn van een met helsclie arglist door de Italiaansclie omwenlelings- mannen gesponnen plan om zich op den admiraal Bandiera te wrekenwegens zijne deelneming aan het onderdrukken van vroegere onlusten in Italië. Dat verhaal door eenen nedergeschrevenluidt als "volgtGedurende de laatste omwenteling hield ik mij te Yenetie op. Hoewel het daar rustiger wasdan in het Milaneschc toonde men er toch bijzondere belangstelling in het lot der omwentelingen men verheugde zich algemeen toen men na het voortruk ken der Oostenrijksche troepen vernamdat de gezamen lijke insurgenten met den ouden generaal Zucchi aan het hoofd zich te Ancona ingescheept hadden en naar Frank rijk op weg waren. Op zekeren morgen voer ik naar Ma- lacomo. Eenklaps verscheen eene Oostenrijksche brikvan welke druk geseind werd. Op het admiraalschip ontstond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1