WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDÏEP. Mn. TWEEDE JAARGANG. JK 40. HET r> Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. Da prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIES" gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 30 SEPTEMBER» Bij deze Courant wordt een Bijvoegsel uitgegeven. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. DE TRIERSCKE ZAAK. Het poppenspel te Trier is begonnen voortgezet en loopt af als elke goochelarij waarvan de toer te dikwijls is herhaald j worden. Letterlijk door honderdduizenden is Trier bezocht geworden. Duizenden eeuvoudigen hebben zich verkwikt bij het beschouwen van een stuk dat indien het was wat men voorgeeft te zijn voorzeker dierbare herinneringen zon op wekken duizenden hebben de schouders opgetrokken en op verre na de minste niet hebben zich geamuseerd bij een schouw spel dat eer medelijden dan bespotting verdiende. Alleen valt het moeijelijk te begrijpen hoe Iiooge prelaten de verlichting der 19e eeuw als goochelaars durven trotseren. Een wonder evenwel scheen hun werk te regtvaardigen, maar de verbazing welke opgewekt was geworden door bet voorgewende te Trier plaats gegrepen wonderwerk welke zich grootendeels ook aan onze provincie medegedeeld had is even spoedig geweken als zij ontstaan was. Het is, namelijk, gebleken, dat het voor gewende wonderwerk hetwelk der freule von Drosle-Vische- ring zoude overgekomen zijn hel gevolg was eener gespron- geue of verrekte pees, hetwelk ceue oogenblikkelijke ontspan ning heeft te weeg gebragtdoch dat die dame thans weder zoo inééngetrokken of ingekrompen is, als vroeger. Zij bevindt zich in zeer ziekelijken toestand aan het bad te Kreuzuach zoodat men den heiligen Rok onverdiend van eeue onbegrijpe lijke woudergeneeskracht heeft verdacht. Eu wat nu nog het fraaiste van de zaak mag geacht worden is dat volgens den de Elb. Ztg. met den dien heiligen rok zonder naad is het zeldzaamste wonder geschied en wel derwijze, dat hij nu in duplo voorhanden is. Eene zeer onlangs in Parijs verschenen brochure van zekeren geschiedkundigen godgeleerde bepleit namelijk de echtheid van den Christus-rok ook voor de Cathe- draal van Argenteuil in Frankrijk. Dit heilige gewaad het welk aldaar steeds wel bewaard in eene reiiquie-kas lieeft ge legen werd door Karei de Groote aan de stad geschonken die op zijne beurt het van de keizerin Irene ontvangen had. Gedenkpenningen van vele eeuwen herwaarts staven de waar heid der oorkonde en tallooze wonderen hebben de kracht van dezen rok verkondigd. Welligt gaat het met den rok zonder naad als met den beroemden ring van Kalhan tien wijze. Zietdaar dan al twee rokken als er zoo velen zullen komen als er kruisen beslaau dan zal menig fabrijk zijn bestaan gewaarborgd zien, cn wij hebben voor het pauperismus niet te vreezen. KOE DE FRAK SC RE OPPOSITIE KET VERDRAG MET MAROKKO BEOORDEELT. De zoogenaamde belangloosheid van liet Franscke kabinet dat wijsselijk begreep om ten einde de eer te winnen en ver dere niet te berekenen onkosten voor te komen, van de vorde ring tot schavergotding bij den keizer van Marokko af te zien, wordt door alle oppositiebladen hevig afgekeurd. De coustitu- tionel vindt dit gedrag ongelooflijk, koren op zijn molen, want de constitutiouel gelooft niet. Den national hapert het aan. vinding en spraak, om die draad met een bon mot uit te druk ken. Dus: is de National niet meer Frauscbof dc Franschen zijn niet meer national. De courier francais maakt een uitge werkte begrooting van kosleu van de troepen concenlrering af tot het vervoeren Tan gekwesten toe Tan het verschoten kruid tot de vernietiging van de Groenland. De goede schrijver had zeker een rekenboek van een Intendant uit den gouden tijd van Napoleon voor zich. Zeker gaat het dat Engeland in China voordeeliger zaken gemaakt hoeft. De Fransche lieeren uit do dagblad-bureaux zien ook al liever de eer met goud behangen dan in paradijsgewaad. Misschien dat zij het ministerie voor dieven hadden uitgemaakt indien zij eene hooge oorlogs-cou- tribulie hadden ontvangen; want roept de courier uit: dit is het noodlot van den heer Gxiizot geef hem drie overwinningen en hij zal er schande mede behalen want de roem verandert in zijne handen in drek." Nu komt daar nog bij de 25000 fr. voor Pritchard. De Fransche pers zweet er bloed over en dewijl ze tegen Engeland, dal achter zijne krijtbergen nog tamelijk vast zit, niet vermag, spuwt ze gal uit tegen een man die bet ongeluk beeft van de Franschen met een Engelsch oog te bezien. BUITEN LAN DSC HE BERIGTEN. FRANKRIJK. De Kölnische Zeitung schrijft uit het Ariege Departe ment naar een Toulouser blad van den 4 SeptemberEr bestaat in de kleine stad Yelpech, in het An de-Departement een gebruikom telken jare door algemeene verlichting het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1