R». 41. VAN DEN 1844. EN HET TWEEDE JAARGANG. BESMDMAinid, GEN HET Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. !)e prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. li A A S A G 7IW ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. t OCTOBER. De BURGEMEESTER der Gemeente Heldermaakt bij deze ten gevolge daartoe bekomeno kennisgeving van den Heere Kapitein ter Zee kommanderende ad interim Z. M. Zeemagt op de Reede van Texel en in het Nieuwediep dd. 28 September jl. No. 61 aan de daarbij belangheb benden bekenddat even gelijk in vroegere jarenvan af den 16 dezer tot en met den 15 April 1845de Quarantaine zal worden gehoudenachter in het Nieuwe diep bij het Nieuwe JVerkonder toezigt van eene vau Z. M. Kanonneerbootenen dat allo vroegere bepalingen opzigtelyk het stoppen of ankeren en Qaurantaine liggen in den mond van den haven van Quarantaine Schepen van vollo kracht blijvenen gemelde Schepen aldaar de eerste visitatie zullen moeten ondergaan na welke visitatie de Visiteur der Quarantaine (indien er geene ziekte of besmetting aanwezig is of wordt vermoed) gemelde Sche pen de vrijheid zal verleenen om naar het Nieuwe Werk te verhalen of te verzeilendoch ingeval er onverhoopt ziekte of besmetting mogt worden aanwezig gevonden of vermoed zoodanige Schepen zal gelastenom in den mond van den haven aan den Steenendam te meerenalwaar dezelve gestreng tot nader order zullen worden bewaakt. De Burgemeester voornoemdherinnert bij deze alle Schippers, Sloeplieden en anderen, dat het aau geene Sloe pen of Vaartuigen, onder welk voorwendsel ook, geoorloofd iszich naar boord van Quarantaine Schepen ter adsistentie als anderzints te begeven alvorens daartoe de noodige per missie van den Heer Kapitein ter Zee voornoemd of wel zoo noodig een Quarantaine-wachter van het Wachtschip ter surveillering te hebben bekomen en waarschuwt dien ten gevolge elk en een iegelijkom zich bij voorkomende gelegenheden dien overeenkomstig te gedragenten einde zich voor de nadeelige en onaangename gevolgen te vrij waren welke uit eene tegenstrijdige handelwijze noodzake lijk zouden voortvloeijen. Helder den 4 Oclober 1844. Do BURGEMEESTER voornoemd J. in V E L T. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Hel der het debiteren van geheele of gedeelten van loten in de Koninklijke Nederlandsche Loterij door daartoe onbe voegde personen', willende te keer gaanmaken bij deze aan de Ingezetenen bekend, dat alle voor vroegere Loterijen afgegevene admissien als gedelegueerden der tweede Klasse voor deze Gemeente zijn vervallen en voor het tegenwoor dige alhier tot het debiteren van geheele of gedeelten van loten in de gemelde loterij alleen bevoegd zijn de gede legueerden der eerste klasse L. M. en I. L. vau GELDER; zullende de namen der zoodanigenwelke in het vervolg op voordragt van gekwalificeerde Collecteurs of Ontvangers tot gedelegueerden van de tweede Klasse alhier zullen wor den geadmitteerdten spoedigste worden publiek gemaakt. Helder den 4 October 1844. Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. i u 'T V E L T. Ter Ordonnantie van HEd. Achtb. J. SCHOON, Secr. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ZWITSERLAND. GENEVE, 16 Sept. Bij de dreigende verschijningen voor onze Nationaal-kerkbij den veronlrustenden invloed van Frankrijk en Sardinienbij de wending die de zaken in Luzern en Wallis nemen is het niet te verwonderendat onze Protestantsche Unie ter afwending en zelfbehoud steeds werkzamermeer bewegend en bedrijviger wordt. Het ze kerste zoo al niet het naaste gevaar bedreigt Genevc door het over de hand toenemend burgerregt verkrijgen uit do naburige landen. Indien dit verwerven van het burgerregt naar den tegenwoordigen maatstaf voortgingzoo zouden do aankomelingen binnen 20 jaren onze gansche Protestanlscho bevolking in aantal overtreffen. Men kan het dien ten ge volge den inwoners der oude staddie langen tijd het Rome van het Protestantismusten minste van het Calvinismus genoemd is, niet ten kwade duiden, dat zij thans alle mid-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1